De la Chapelle nr 584

Från Adelsvapen-Wiki

0584.jpg

Adliga ätten de la Chapelle nr 584

Natural. 1653-01-18, introd. 1654.

Ättens familjenamn torde ursprungligen varit Richard eller möjligen Richard de la Chapelle. Därpå tyder att även stamfaderns dotter Eva, gift med överstelöjtnanten Zakarias Gamoiski, natural. Gamoiski 1668-09-11, men ej introd., bar namnet Richard. Emellertid skrev sig stamfadern åtminstone redan 1618 endast »La Chapelle». Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 och upphöjdes 1856-03-25 i finskt friherrligt stånd. I Sverige utgick ätten 1823-10-19.


de la Chapelle A58400.jpg

TAB 1

Adam Richard de la Chapelle, född i Frankrike. Inkom till Sverige och blev 1611 kapten. Ryttmästare för en fana dragoner, minörer och petarder 1614-09-26. Kapten över ett kompani fotfolk 1617-04-16. Kommendant på Goldingen s. å. Kapten vid grevens av Mansfeld regemente (hovregementet) 1618-06-20. Överstelöjtnant vid ett dragonregemente 1623. Avsked 1629. Erhöll i donation två skattegårdar i Tullinge i Botkyrka socken, ett skattehemman i Glömsta i Huddinge socken och fem gårdar i Norrby i Munsö socken alla i Stockholms län. 1623-10-27 samt ytterligare två ödesgårdar i Norrby 1624-06-26, ä vilket allt han erhöll regeringens konfirmation 1634-08-16. Slottshövidsman på Koporie9 1635-09-09. Död 16368 [KAS]. 'Han utmärkte sig särskilt vid intagandet av Riga 1621 och under polska fälttåget 1628. Kallades av soldaterna, som ej förstodo sig på det främmande namnet, vanligen »Laskepelle». Begärde och fick tillstånd att till regementet få anvärva alla slags illgärningsmän och stråtrövare, vadan väldsverkare och oroliga människor sedermera sades vara av de la Chapelles kompani. Han förstod ock behändigt att från straff undandraga dem av sitt manskap, som begått något övervåld, genom att beskriva deras utseende annorlunda, än det var.'. Gift med Catharina Jönsdotter Schiff (Skep), som levde änka 1686 i hennes 1:a gifte (gift. 2:o 1643 19/3 i Tyska (Sth.) m. gipsmakaren Daniel Anckermann).

Barn (hade fem söner, tre av dem stupade i fält, en vars namn är obekant ”på ett partie uti Bremen” och en dotter):

 • Julius Richard de la Chapelle, nataral. De la Chapelle, född 1625, död 1672. Se Tab. 2.
 • Carl Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle, kapten och regementskvartermästare vid Upplands regemente (förekommer ej i rullorna, har möjligen aldrig tillträtt). Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1653-01-18 (introd. 1654 under nr 584). Slagen ogift 1656 vid Warschau.
 • Johan Casimir Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle. Kapten. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1653-01-18 (introd. 1654 under nr 584). Slagen ogift 1656 utanför Riga.8
 • Gustaf Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle. Se Tab. 16.
 • Eva, gift med överstelöjtnanten, av polsk börd men i svensk tjänst, Zacharias Gamoiski, † 1679.

TAB 2

Julius Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle (son av Adam Richard de la Chapelle, Tab. 1), till Torsätra i Västra Ryds socken, Uppsala län. Född 1625 i Litauen. Pikenerare vid hovregementet 1645. Förare därst. 1646. Natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1653-01-18 (introd. 1654 under nr 584). Löjtnant vid Upplands regemente 1655. Kaptenlöjtnant därst. 1656. Kapten och kompanichef 1657-06-00. Tjänstg. som major vid Helsinge regemente. Major vid Upplands regemente 1659-02-00. Överstelöjtnant vid skånska adelns infanteriregemente 1666-10-15. Överstelöjtnant vid skånska regementet till fot 1670-03-28. Död 1672 i Stockholm (själaringning för honom s. å. 16/4 i Storkyrkan ) och jordfäst i Klara kyrka, där hans vapen varit uppsatt, men synes sedan hava blivit förd till Skoklosters kyrka Uppsala län. Där han enl. kyrkoboken blev begraven4 1677-02-27 [Bu]. 'Såsom äldste major låg han 1660 med sitt manskap i Stockholm, då han råkade i slagsmål med skräddaregesällskapet, som var samlat på dess härbärge, Bockstället kallat, varvid några å ömse sidor blevo ihjälslagna och sårade, han sattes därför i fängelse och dömdes av krigsrätten från livet s. å. 31/10, men genom de höga herrarnas på den tiden givna hemliga order slapp han på flykten då han begav sig till sin gård Torsätra, varest han någon tid uppehöll sig, och därefter ur riket. Han erhöll följande år, sedan han träffat förlikning med skräddareämbetet och målsägarna, lejd att åter inkomma i riket och erhöll året därpå tull pardon samt återinträdde i sin tjänst.' Han utgav9 1669 »Een Militarisch Exercitiae Book eller Regementz Spegel». Gift 1:o 1653-06-19 Elin Ikorn, dotter av Erik Alfsson Ikorn, och Ingeborg Tott af Skedebo, i hennes 1:a gifte. Gift 2:o 1661-05-22 Bagarbo med sin svägerskas kusin Beata Sabel, dotter av översten Gustaf Sabel, och Margareta Patkull.

Barn:

 • 1. Ebba Christina, till Torsätra. Född där 1655 och av drottning Hedvig Eleonora, som då vistades på Rosersberg, buren till dopet4 s. å. 18/9. Död 1728-04-07 Fågelsjö och begraven s. å. 17/4 i Svedvi kyrka. Gift 1:o 1673-10-05 i Stockholm med ryttmästaren Carl Skunck, född 164(5), död 1680. Gift 2:o 1690-10-26 med översten Christoffer Adolf Grubbe, född 1663, död 1741.
 • 2. Carl Julius, född 1663. Överste. Död 1726. Se Tab. 3.
 • 2. Margareta, född 1664, död 1699 Focksta och begraven s. å. 16/7. Gift med kaptenen Georg Zakarias Grissbach, i hans 1:a gifte, död 1709.

TAB 3

Carl Julius (son av Julius Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle, Tab. 2), till Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län. Född 1663-05-18. Musketerare vid livgardet 1681-04-001. Fältväbel vid dalregementet1 1684-01-04. Fänrik därst. 1687-04-06. Löjtnant 1694-05-28. Kapten1 1700-08-10. Avsked 1701-08-06. Överste för Upplandsallmogen 1719. Död 1726-09-08. Gift 1:o med Christina Maria Silfversparre, dotter av kaptenen Jakob Silfversparre, och Metta Yxkull. Gift 2:o 1707-08-07 Hårmesta med Maria Landzberg, född 1653, död 1728-09-19 Landsberga

Barn:

 • 1. Charlotta Christina, född 1692. Död ogift 1758-02-06 Skattmansö och begraven i koret i Vittinge kyrka
 • 1. Julius Richard, född 1694. Arklimästare. Se Tab. 4
 • 1. Carl Adam, född 1698. Löjtnant. Död 1761. Se Tab. 5.
 • Gustaviana, född 1707, död 1743-12-17 i Vendels socken, Uppsala län. Gift med sergeanten vid Upplands regemente Mattias Höpner i hans 1:a gifte (gift 2:o med Susanna Lund).

TAB 4

Julius Richard (son av Carl Julius, Tab. 3), född 1694. Volontär vid amiralitetet. Kallas 1728 arklimästare. Gift 1716-04-15 med Helena Danielsdotter.

Barn:

 • Gustaf, född 1717-02-10, död späd.
 • Gustaf Julius, född 1722-05-08. Kallas 1755 enrollerad båtsman och 1756 enrolleringsmatros. Volontär s. å. Uppgives varit invecklad i 1756 års stämplingar och senare blivit förare vid livgardet. Sekundfänrik vid Älvsborgs regemente6 1759-02-23. Han hade under äktenskapslöfte med Elsa Cecilia Bergström sonen Jean Erik, döpt 1755-10-14 i Karlskrona, men äktenskapet synes icke hava fullbordats. Gift 1756-05-14 i Karlskrona med änkan Christina Ahlgren, begraven s. å. 12/7 i nämnda stad.
 • Anna Margareta, född 1724-06-15 i Karlskrona.
 • Jakob, döpt 1726-07-16 i Karlskrona.
 • Charlotta Christina, döpt 1728-03-08 i Karlskrona.
 • En dotter (troligen den föregående), begraven 1728-09-22 i Karlskrona.
 • Erik, född 1729-11-12.
 • Ett barn (möjligen Erik), begraven 1734-03-23 i Karlskrona.
 • Niklas, döpt 1732-02-16 i Kristianopel.
 • Christina Maria, född 1734-02-21 i Karlskrona.

TAB 5

Carl Adam (son av Carl Julius, Tab. 3), född 1698-04-10. Rustmästare vid Upplands regemente 1713-04-05. Furir därst. 1716. Förare 1717. Korpral 1718. Korpral vid livregementet 1728-03-18. Var kvartermästare 1732. Kornett därst. 1741-08-06. Löjtnant 1744-05-30. Genom byte fänrik vid livgardet 1749-02-28. Avsked s. å. 15/3. Död 1761-06-14. Gift 1:o med Catharina Elisabet Palmcrantz, född 1700, död 1741-03-31, dotter av assessor Magnus Beckius, adlad Palmcrantz, och Helena Catharina Pontin. Gift 2:o 1745-12-31 med Elisabet Leijonmarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-09-04 med majoren Albrekt Adolf Ziegler, adlad von Ziegler, född 1722, död 1805), född 1726-03-01, död 1772-12-25, dotter av sekreteraren Sven Johan Leijonmarck, och Elisabet Malmberg.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, född 1728-11-25 i Fröslunda socken, Uppsala län. Volontär vid livregementet till häst 1749-08-08. Sekundkorpral därst. 1753-06-25. Korpral 1754-08-02. Bevistade från 1758 fälttåget i Pommern. Blev 1760 fången, men av ryske generalen Todleben i Berlin utväxlad, varefter han sjuk hemreste. Sekundkornett 1759-08-14. Löjtnant 1769-05-02 (9/8). Avsked 1775-02-16. Död ogift 1805-01-19 i Uppsala.
 • 1. Johan Casimir, född 1729-11-02. Student i Uppsala5 1751-02-12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 26/9. Amanuens vid advokatfiskalskontoret därst. 1755-02-12. Vice häradshövding s. å. 5/5. Vice auditör vid Västmanlands regemente 1757-03-09. Kriminalprotokollsförande i nämnda hovrätt s. å. 26/3. T. f. auditör vid en till Pommern avgående avdelning av nämnda regemente s. å. 21/7 och förde där protokoll vid en ständig garnisonskrigsrätt under fyra månader. Häradshövding i Sollentuna6 m. fl. härad i Stockholms län 1763-06-07. Genom byte auditör vid artilleriet 1773-03-31. Assessor i Vasa hovrätt 1776-02-14. Hovrättsråd därst. 1793-04-30. Avsked 1801-09-16. Död ogift 1815-01-29 i Vasa.
 • 1. Helena Maria, född 1732-10-11 Grän
 • 1. Gustaf, född 1733-11-14 på Grän. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Död ogift 1760-10-16 i Stettin. Han blev blesserad och fången i attacken vid Pasewalk.
 • 1. Beata Charlotta, född 1736-10-23 på Grän, död 1808-04-29 i Stockholm. Gift 1766-08-03 med sin styvmoders broder, vice presidenten Carl Ulrik Leijonmarck, född 1747, död 1815.
 • 1. Axel Erik, född 1738-05-21 Krägga liksom de följande syskonen [7].
 • 1. Sofia Elisabet, född 1740-01-05, död ogift 1790-01-19 Ekhamn
 • 1. Catharina Helena, född 1741-03-31, död 1760-09-11.
 • 2. Adam, född 1746-11-29 (6/10). Student i Uppsala5 1759-12-03. Volontär vid Upplands regemente 1767-02-16. Furir därst. 1768-02-11. Sergeant 1777-02-05. Fänrik i regementet 1780-06-12. Fänrik vid regementet. Död 1791-09-04 på sergeantbostället Råby i Fasterna socken, Stockholms län.
 • 2. Fredrik, född 1748. Löjtnant. Död 1801. Se Tab. 6
 • 2. Sven Vilhelm, född 1749-06-11. Död s. d.[7].
 • 2. Maria Elisabet, född 1750-06-22, död s. å. 28/6 [7].
 • 2. Maria Magdalena, född 1752-02-07, död s. å. 21/2 [7].
 • 2. Hedvig, född 1753-07-30, död s. å. 20/8 [7].
 • 2. Eva Christina, född 1755-01-08, död s. å. 6/4 [7].
 • 2. Maria Ulrika, född 1756-02-16, död ogift 1778-04-26 på Boglösa i likanämnd socken, Uppsala län.
 • 2. Anna Gustava, född 1758-04-20, död 1767-12-12.

TAB 6

Fredrik (son av Carl Adam, Tab. 5), född 1748-05-08 på Krägga7 i Övergrans socken, Uppsala län. Student i Uppsala5 1759-12-03. Volontär vid livregementet till häst 1766-01-17. Korpral därst. 1767-09-25. Kvartermästare3 1775-05-01. Stabskornett s. å. 9/8. Löjtnants avsked 1781-02-07. Flyttade till Finland. Död 1801-05-05 Undermalm Gift 1781-05-15 i Villberga prästgård Uppsala län med Catharina Charlotta Hageman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sin kusin, auditören och assessorn Carl Hageman), född 1746-06-02, död 1814-03-18 i Ekenäs i Finland, dotter av kyrkoherden i Giresta pastorat av Uppsala ärkestift Carl Hageman och Christina Leufstadius.

Barn:

 • En dödfödd son, begraven 1782-03-15 i Bromarfs socken. Albrekt Fredrik Richard, finsk friherre. Född 1785. Statsråd. Död 1859. Se Tab. 7.
 • Constance Elisabet Charlotta, född 1787-08-04 Rilaks Gift 1:o 1807-09-03 på Undermalm med notarien i Åbo hovrätt Reinhold Vilhelm Fredensköld, född 1782, död 1807. Gift 2:o 1822-09-22 Västankärr ätten nr 175, född 1792-05-27, död 1840-08-09 i Helsingfors.

TAB 7

Albrekt Fredrik Richard (son av Fredrik, Tab. 6), finsk friherre, född 1785-01-15 Rilaks Student i Åbo 1798-11-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1803-06-22. E. notarie därst. 1805-12-19. Kanslist i regeringskonseljens, sedan senatens för Finland, justitiedepartement 1809-11-17. Protokollssekreterare 1811-05-31. Referendariesekreterare därst. 1816-02-12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 47 bland adelsmän. Sekreterare och kamrerare hos riddarhusdirektionen 1819-09-09. RRS:tV1O4kl s. å. 12/9. Ledamot i senaten för Finland 1822-06-15. RRS:tAO2kl 1826-02-22. Statsråd 1830-01-27. RRS:tVl O3kl 1833-04-26. Lagman i Vasa 1836-03-23. Verkligt statsråd 1837-12-18. Jur. doktor 1840-07-17 vid Helsingfors universitets jubelfest. RRS:tStO1kI 1842-12-28 och S:tAO1kl 1847-01-14. Avsked från sekreterare- och kamrerarebefattningarna hos riddarhusdirektionen 1848-05-22. RRS:tAO1kl med kejs. krona 1854-03-15. Finsk friherre 1856-03-25 (introd. 1857-05-09 under nr 39 bland friherrar). Avsked från ledamotskapet av senaten och lagmansämbetet s. d. Död 1859-01-23 i Helsingfors. Ägde Lindö i Tenala socken. Gift 1816-10-24 med Anna Charlotta Sacklén, född 1792-07-06, död 1874-12-29 i Helsingfors, dotter av häradshövdingen i Vemo och Nedre Satakunda domsaga Lars Sacklén och Maria Christina Alanus.

Barn:

 • Emilia Charlotta, född 1817-09-08 i Åbo, död 1852-10-07 i Helsingfors. Gift där 1838-10-30 med finska senatorn och geheimerådet Frans Olof af Brunér, finska adl. ätten nr 208, född 1807-07-16 i Kuopio, död 1874-09-28, i S:t Petersburg.
 • Frans Richard, finsk friherre, född 1818. Prokurator. Död 1871. Se Tab. 8.
 • Axel Fredrik, finsk friherre, född 1820. Referendariesekreterare. Död 1875. Se Tab. 11.
 • Carl Viktor, finsk friherre, född 1821. Statsråd. Död 1893. Se Tab. 14.
 • Augusta Christina, finsk friherrinna, född 1827-07-06 i Helsingfors, död där 1899-10-12. Gift 1853-11-17 i nämnda stad med expeditionschefen vid generalguvernörskansliet i Finland, skalden, filosofie doktorn Fredrik Berndtson, född 1820-04-27 i Falun, död 1881-11-02 i Helsingfors.
 • Anna Vilhelmina, finsk friherrinna, född 1831-05-30 i Helsingfors, död där 1862-05-24. Gift där 1859-10-25 med finske senatorn och geheimerådet Samuel Henrik Antell, adlad Antell, finska adl. ätten nr 242, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1840-03-27 i Helsingfors med Fanny Alexandra Helena Wallenius, född 1820, död 1856-02-14 i S:t Petersburg, dotter av kyrkoherden i Tohmajärvi, kontraktsprosten Peter Wallenius och Hedvig Helena Aschan), född 1810-07-25 i Rantasalmi socken, död 1874-10-31 i Helsingfors.
 • Claes Leonard, finsk friherre, född 1833-03-19 i Helsingfors. Student där 1849-06-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1853-12-19. E. notarie därst. 1854-06-20. Vice häradshövding 1856-12-20. Kanslist i nämnda hovrätt 1857-08-15. Registrator därst. 1859-02-04. E. fiskal s. å. 11/4. Notarie 1861-07-26. Protonotarie 1865-02-25. Sekreterare 1868-05-08. Assessor s. å. 9/12. Hovrättsråd 1873-05-10. RRS:tStO2kl 1875-04-29 och S:tAO2kl 1885-03-28. Avsked 1888-05-17. Död ogift 1908-07-14 i Helsingfors och begraven i Tenala. Ägde Lindö.

TAB 8

Frans Richard (son av Albrekt Fredrik Richard, Tab. 7), finsk friherre, född 1818-09-28 i Åbo. Student i Helsingfors 1835-10-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1839-12-20. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1841-01-19 och extra ordinarie kopist i generalguvernementskansliet s. å. 11/2. Extra notarie i hovrätten s. å. 22/12. Kopist i senatens kansliexpedition 1842-11-08. Vice häradshövdings titel s. å. 20/12. Kopist i senatens justitiedepartement 1845-10-14. Tillika kanslist hos riddarhusdirektionen 1848-10-16–1857-06-08. Kanslist i senatens justitiedepartement 1851-08-28. Protokollssekreterare därst. 1855-05-31. Adjungerad ledamot av Åbo hovrätt 1856–1857. RRS:tStO3kl 1858-04-29. T. f. referendariesekreterare s. å. Ledamot av riddarhusdirektionen 1860-03-13. Referendariesekreterare i senatens justitiedepartement 1861-07-24. RRS:tStO2kl 1864-05-01. Avsked från sistnämnda befattning 1868-10-20. Senator s. d. Prokurator i senaten 1870-04-20. RRS:tAO2kl s. å. 29/4. Död 1871-03-21 i Helsingfors. Han ägde Tjusterby i Pernå socken, som han ärvde genom sitt första gifte. Gift 1:o 1850-09-03 Tervik Gift 2:o 1861-10-05 i Viborg med Alina Emilia Toll, född 1839-08-18, död 1894-11-14 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Johan Christoffer Gustaf Toll, C, och Agnes Carolina Fredrika Bergenstråhle.

Barn:

 • 1. Rosina Charlotta Lovisa, finsk friherrinna, född 1851-07-18 i Helsingfors, död där 1856-05-17.
 • 1. Emilia Sofia, finsk friherrinna, född 1853-06-28 i Helsingfors, död där 1919-04-13. Gift 1872-05-02 i nämnda stad med sin fasters styvson och sin farbrors svåger översten och senatorn Per Kasten Samuel Antell, finska adl. ätten nr 242, född 1845-05-12 i Helsingfors, död där 1906-11-20. De ägde Tjusterby.
 • 1. Hedvig Sofia, finsk friherrinna, född 1855-08-15 i Lojo socken, död 1856-11-00 i Åbo.
 • 1. Sigrid Charlotta Lovisa, finsk friherrinna, född 1857-11-19 i Åbo, död s. d.
 • 2. Richard Casimir, finsk friherre, född 1862. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 9.
 • 2. Gustaf Robert, finsk friherre, född 1864-02-02, död s. å. 14/3 i Helsingfors.
 • 2. Agnes Naima Aline, finsk friherrinna, född 1865-10-11 i Helsingfors.
 • 2. Frans Hjalmar, finsk friherre, född 1867-07-31 på Tjusterby, död 1868-04-08 i Helsingfors.
 • 2. Carl Osvald, finsk friherre, född 1868. Vice häradshövding. Död 1921. Se Tab. 10.

TAB 9

Richard Casimir (son av Frans Richard. Tab. 8), finsk friherre, född 1862-08-04 Tjusterby Ägnade sig åt lantbruk. Ägde Saaris gård i Mäntsälä socken, där han inrättade en tändsticksfabrik. Död 1916-02-16 på Saaris och begraven i Helsingfors. Gift 1886-06-13 Lindnäs

Barn:

 • Agnes Alina Sofia, finsk friherrinna, född 1887-08-18 på Saaris. Gift där 1915-06-13 med överbibliotekarien vid universitetet i Helsingfors, filosofie doktorn Georg Carl August Schauman, född 1870.
 • Knut Richard, finsk friherre, född 1888-11-10 på Saaris. Lantbrukare. FFrMM. Blev efter faderns död ägare av Saaris gård och Saaris tändsticksfabrik i Mäntsälä socken. Gift 1919-04-29 i Helsingfors med Anna Maria (Anni) Nyyssönen i hennes 2:a gifte (gift 1:o med filosofie doktorn Mikael Vilhelm Erich, från vilken hon blev skild), född 1886-04-30 i Åbo, dotter av läraren Abraham Nyyssönen och Augusta Åkerblom.
 • Hedvig, finsk friherrinna, född 1891-01-02 på Saaris. Anställd vid Nordiska föreningsbanken i Helsingfors.
 • Anna Greta, finsk friherrinna, född 1893-02-02 på Saaris. Gift 1919-05-29 med äldre ingenjören vid väg- och vattenbyggnaderna i Finland Anders Einar Moring, född 1878.
 • Elli, finsk friherrinna, född 1896-10-05.
 • Inger'' Lill, finsk friherrinna, född 1901-12-01.

TAB 10

Carl Osvald (son av Frans Richard, Tab. 8), finsk friherre, född 1868-11-09 i Helsingfors. Student där 1888-05-18. Auskultant i Åbo hovrätt 1895-01-14. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 1/8. Vice häradshövding 1898-05-25. Extra ordinarie kanslist i tullstyrelsen 1900-03-16. Avgick från tjänstgöring i senaten 1905-02-14. Advokat i Helsingfors. Död där 1921-12-14. Gift där 1895-06-02 med Tyra Fredrika Nummelin, född 1871-12-22 på Viheriälä i Kemi socken, dotter av överdirektörsadjointen i forststyrelsen i Finland, hovrådet Carl Johan Nummelin och Augusta Olivia Korsman.

Barn:

 • Torsten Osvald, finsk friherre, född 1896-03-08 i Helsingfors. Student där 1915-05-15. Filosofie kandidat 1919-04-26 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Anställd vid Sveriges allmänna lantbrukssällskaps driftbyrå s. å. Godsförvaltare. Död 1926-03-08.
 • Bror Carl, finsk friherre, född 1898-01-17. Student i Helsingfors 1916-05-13. Elev vid Tekniska högskolan därst. Deltog, tillhörande Borgå skyddskår, 1918 i finska frihetskriget och erhöll s. å. FFrM1kl. Diplomingenjör 1923-11-00

TAB 11

Axel Fredrik (son av Albrekt Fredrik Richard Tab. 7), finsk friherre, född 1820-02-12 i Helsingfors. Student där 1837-10-21. Studerade åren 1841–1843 ryska språket vid universitetet i Moskva. Auskultant i Åbo hovrätt 1844-06-13. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 21/12. Vice häradshövding 1847-12-21. Kopist i senatens kansliexpedition 1848-02-15. Kanslist i finansexpeditionen 1854-06-20. Transp. till kansliexpeditionen s. å. 31/10. Protokollssekreterare i kammar- och räkenskapsexpeditionen 1858-08-17. Relerendariesekreterare därst. 1867-07-25. RRS:tStO2kl 1870-04-20. Död 1875-01-09 Lindö Gift 1860-04-09 i Helsingfors med sin systers styvdotter Armida Helena Antell, född där 1841-01-05, dotter av geheimerådet Samuel Henrik Antell, adlad Antell, finska adl. ätten nr 242, och hans 1:a fru Fanny Alexandra Helena Wallenius.

Barn:

 • Sigrid Anna Helena, finsk friherrinna, född 1862-06-02 i Helsingfors. Gift där 1891-03-14 med referendariesekreteraren i senatens för Finland ecklesiastikexpedition Johan Alfred Nordman i hans 2:a gifte, född 1848-01-20 i Vörå socken.
 • Axel, finsk friherre, född 1866-06-17 i Helsingfors. Student där 1886-05-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1891-12-09. Extra bokhållare i Finlands bank 1893-11-00. Yngre bokhållare därst. 1896-09-12 och äldre bokhållare 1902-05-28. 2. Kamrerare i nämnda bank 1912-12-27. Gift 1893-01-07 i Helsingfors med Naomi Bergroth, född 1867-02-23. Död barnlös 1907-11-23 i Stockholm och begraven i Helsingfors, dotter av ingenjören Edvin Leonard Bergroth och hans 1:a fru Lydia von Essen af Zellie.
 • Edit, finsk friherrinna, född 1869-11-14, död s. å. 17/11.
 • Albert Henrik, finsk friherre, född 1871. Med. och kir. doktor. Se Tab. 12.
 • Artur Kasten, finsk friherre, född 1872-10-15 i Helsingfors, död där s. å. 16/10.
 • Gustaf Fredrik, finsk friherre, född 1873-11-22 i Helsingfors, död där 1886-02-17.

TAB 12

Albert Henrik (son av Axel Fredrik, Tab. 11), finsk friherre, född 1871-02-28 i Helsingfors. Student där 1888-05-18. Med. kandidat 1894-05-28. Med. licentiat 1899-10-04. Assistentläkare vid barnsjukhuset i Helsingfors 1901-09-01–1904-09-01. Promov. med. och kir. doktor 1907-05-30. Docent i pediatrik vid universitetet i Helsingfors 1909-11-06–1922-12-30. Tillika stadsbakteriolog i Helsingfors samt överläkare vid barnavdelningen vid Maria sjukhus i nämnda stad 1914-07-01. Äger Lindö i Tenala socken. Gift 1898-04-07 i Vasa med Ilma Maria Skog, född 1874-11-19 i Vasa, dotter av hovrättsrådet Carl Henrik Skog och Alma Charlotta Strömmer.

Barn:

 • Margareta, finsk friherrinna, född 1899-04-02 i Helsingfors, liksom syskonen. Student där 1916-05-13. Gift 1923-05-29 i nämnda stad med lektorn i matematik vid Åbo akademi, filosofie doktorn Nils Johan Pipping, finska adl. ätten nr 207, född 1890-05-14 i Helsingfors.
 • Claes Carl Fredrik René, finsk friherre, född 1900. Filosofie magister Se Tab. 13.
 • Marianne, finsk friherrinna, född 1902-01-26, död 1904-10-07 i Helsingfors.
 • Madeleine, finsk friherrinna, född 1904-09-21. Student i Helsingfors 1921-05-31.

TAB 13

Claes Carl Fredrik René (son av Albert Henrik, Tab. 12), finsk friherre. Född 1900-07-20 i Helsingfors. Student därst. 1918-05-22. Filosofie kandidat 1923-05-24. Filosofie magister s. å. 31/5. Agronomieexamen 1925-12-07. RFrMM m r o sp. Förvaltar Lindö. Gift 1924-02-14 i Helsingfors med Kersti Serlachius, född 1902-03-15 i Mänttä, Tavastland, dotter av industriidkaren, bergsrådet Gösta Mikael Serlachius och hans 1:a fru Sigrid Edit Serlachius.

Barn:

 • Claes'' Henrik, finsk friherre, född 1925-02-23 i Helsingfors.

TAB 14

Carl Viktor (son av Albrekt Fredrik Richard, Tab. 7), finsk friherre, född 1821-10-03 i Helsingfors. Student där 1837-10-21. Filosofie kandidat 1844-06-04 och promov. filosofie magister s. å. 21/6. Jur. utr. kandidat 1848-05-19. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 7/6. Extra notarie därst. 1849-06-21. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 3/8. Vice häradshövding 1850-12-21. Kammarskrivare i senatens finansexpedition 1851-05-13. Kopist i justitiedepartementet 1853-10-26. Kanslist därst. 1855-09-13. Registrator 1860-11-30. Protokollssekreterare vid senatens allmänna kansli 1862-02-22. Transp. till senatens justitiedepartement s. å. 11/10. Tillika sekreterare i riddarhusdirektionen s. å. i nov. RRS:tAO3kl 1865-01-31. Referendariesekreterare i justitiedepartementet 1868-12-01. RRS:tStO2kl 1873-04-20 och S:tAO2kl 1879-04-13. Entledigad från riddarhussekreterarebefattningen 1883-10-10. Statsråds titel 1887-04-17. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1889-10-19. Avsked 1893-11-14. Död s. å. 14/12 i Helsingfors. Gift 1851-10-15 med Julia Josefina Elisabet Lepsen, född 1829-05-09 i Tammela socken, död 1905-11-20, dotter av stabskaptenen Johan Reinhold Lepsen och Elisabet Desirée Baer.

Barn:

 • Anna Elise, finsk friherrinna, född 1857-01-15 i Helsingfors, död där 1921-12-21. Gift där 1:o 1888-01-19 med artisten (målaren) akademikern Albert Gustaf Aristides Edelfelt, född 1854, död 1905. Gift 2:o 1908-12-06, i Helsingfors med godsägaren (finske friherren) Viktor Magnus von Born, i hans 3:e gifte, född 1851, död 1917.
 • Viktor Eugen, finsk friherre, född 1859-10-20 i Helsingfors. Student där 1879-05-23, sedan lantbrukare. Äg. Saaris gård i Tammela socken.

TAB 15

Erik (son av Carl Julius, Tab. 3), född 1703 (1708?) 25/8. Volontär vid Upplands regemente 1724. Rustmästare därst. s. å. Sergeant 1727-10-07. Fänrik 1739-09-15. 2. Löjtnant 1742-04-02. 1. löjtnant 1744-04-12. Kapten: död 1788-12-04 på Lindberga i Närtuna socken, Stockholms län och begraven i Husby-Långhundra kyrkogård Stockholms län [Bu]. Gift 1746 med Maria Sofia König, född 1720, död 1793-11-00, dotter av lagmannen Christian König, och hans 1:a fru Anna Margareta Weylandt.

Barn:

 • Christian Julius, född 1747-03-11 Nässja. Student i Uppsala5 1759-03-07. Vice notarie i Svea hovrätt. Död ogift 1771-12-26 i Stockholm.
 • Carl, född 1751-02-06 Mjölstad Volontär vid Upplands regemente 1767-03-10. Furir därst. 1768-07-28. Förare 1769-07-03. Sergeant 1772-02-11. Livdrabant 1775-03-08. Löjtnant i armén. Död ogift 1789-08-11 i Lovisa.
 • Erik Gustaf, född 1754-08-05, död 1766-05-01 på Lindberga. Begraven i Gottröra socken men sedan nedsatt i egen grav i Husby-Långhundra kyrka
 • Jean Richard, född 1757-09-20 i Uppland. Volontär vid Upplands regemente 1775-01-20. Rustmästare därst. s. å. 27/6. Förare 1777-02-05. Sergeant 1782-02-09. Fänrik s. å. 5/6. Löjtnant 1792-08-10. Kapten 1800-12-20. Avsked 1807-11-26. Död ogift 1823-10-19 i Närtuna socken. Han blev i sjöslaget vid Svensksund 1789-08-24 blesserad och fången.
 • Anna Margareta, född 1759-10-27 på Lindberga, död 1814-07-30. Gift med komministern i Viksta församl. i ärkestiftet Johan Gustaf Forsselius, född 1747-03-08 i Tierps socken, Uppsala län, död 1830-07-16 [Hm].

TAB 16

Gustaf Richard de la Chapelle, natural. de la Chapelle (son av Adam Richard de la Chapelle, Tab. 1), natural. svensk adelsman jämte sina bröder 1653-01-18 (introd. 1654 under nr 584). Kapten. Tilldelades8 1665-11-26 ett stipendium å 300 dr smt årligen i två års tid för att »resa uthi fremmande land och öffwa sigh wijdare uthi den konsten han lärdt haffwer, till att arbeta uthi Gijps och stuck». Lyfte stipendiet 1666, men icke senare8. Död utan söner och slöt således själv sin ättegren. Gift med Elsa Hästesko i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Nils Bjugg), som levde 1687, dotter av kaptenen Nils Hästesko, och Anna Sabel.

Barn:

 • Juliana Christina, levde änka 1691. Gift efter lysning i Stockholm 1687-02-12 med kaptenen Hans Jägerhorn af Storby, död 1690. Hon hade förut med sin moders kusin majoren Gustaf Sabel under äktenskapslöfte haft ett barn, vilket de förbrände, varföre vardera dömdes till döden, men straffet förvandlades sedermera till landsflykt för honom och för henne till fängelse, varifrån hon dock slutligen erhöll förskoning.

Källor

1 Sk. 2Wä. 3Blr. 4At (Sch). 5Um. 6At (P). 7Övergrans kyrkoarkiv. 8Pt 1925 h. 1–2. 9Medd. av arkivarien K. Blomstedt i Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.