:

Ridderschantz nr 1008

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderschantz nr 1008 †

Adlad 1682-01-28, Introd. s. å. Utdöd 1767-04-06.

Uppgifterna på riddarhusgenealogien om ättens äldsta släktled synas osäkra. Någon ryttmästare vid Upplands ryttare med namnet Johan Haltast har icke funnits, men däremot innehades sådan charge av Anders Halfastsson, som sålunda torde vara den, som åsyftats. Sannolikt har det varit han, och icke sonen, som andra gången var gift med Elisabet Jönsdotter. Det är möjligt, att en major Anders Halfast funnits vid Hälsinge regemente, men troligare är, att stamfaderns son och fader till den adlade var kaptenen vid Hälsinge fotregemente Johan Haltast, vilken deltog i Carl X Gustafs polska och danska krig 1656–1658.2 Den adlades äldste son blev tysk riksgreve med namnet Ulfeld-Ridderschantz.


1Blr. 2Ckg. 3Lk. 4At (Södra). 5At (Sch.).

TAB 1

Anders Halfastsson. Var löjtnant vid Upplands ryttare 1624. Ryttmästare därst. (livregementet till häst) 1627-02-12. Stupade 1635-10-14 i striden vid Wollin i Pommern, [1] Bekom 1628-07-20 tre gårdar i Kumla och Frösthults socken, Västmanlands län. Gift 1:o med N. N., dotter av översten Anders Ralambius, som var farbroder till häradshövdingen Magnus Ralambius, adlad Rålambstierna. Gift 2:o 1631-02-00 i Irsta socken, Västmanlands län med Elisabet Jönsdotter, i hennes 1:a gifte (gift 2:o efter5 1642-09-05 med kaptenen vid Upplands regemente Bengt Tyresson Brass, stamfader för adl. ätten Brase), levde änka 1691, dotter5 av kyrkoherden Johannes Uhræus.

Barn:

 • 1. Anders (Johan?) Halfast. Major (?kapten) vid Helsinge regemente. Gift med Anna Catharina von der Osten.

Barn:

 • Johan Halfast, adlad Ridderschantz, till Ovesholm (Åkesholm) i Träne socken, Kristianstads län. Född 1645 i Åkre i Delsbo socken, Gävleborgs län. Musketerare vid Hälsinge regemente 1670, gående alla underofficersgraderna igenom. Fänrik därst. Löjtnant vid änkedrottning Hedvig Eleonoras livregemente till fot 1676-01-16. Kapten därst. 1677. Avsked 1678. Volontär vid svenska armén i Skåne s. å. Ryttmästare vid överste Ramsvärds regemente (södra skånska kavalleriregementet) s. å. 1/9. Adlad 1682-01-28 (introd. s. å. under nr 1008). Major vid sistnämnda regemente 1683-10-03. Överstelöjtnant därst. 1701-11-25. Död 1702-07-09 i slaget vid Klissov av fjorton blessyrer. 'Han bevistade 1677 den 14 juli slaget vid Landskrona förutom åtskilliga andra träffningar, som förut såväl i Skåne som på norska gränsen sig tilldragit, enkannerligen den första blockaden av Kristianstad samt Strömstads skans' intagande, och visade sig alltid såsom en oförskräckt soldat. Han befordrade ock med skicklighet värvningen för regementet och ihjälsköt 1678 på smålandsskogen snapphanehuvudmannen.'. Gift 1684 med Sofia Maria Ulfelt, född4 1660-11-06, dotter av riksrådet Ebbe Ulfeld, natural. Ulfelt, nr 19, och grevinnan Hedvig av Slesvig-Holstein, som var dotter av konung Christian IV i Danmark och hans 2:a, morganatiska, gemål Christina Munck.

Barn:

 • Ebbe, romersk kejserlig riksgreve Ulfeld-Ridderschantz, född 1686-10-08 på Åkesholm. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1700. Adjutant därst. 1701. Kornett 1702-01-10. Sekundlöjtnant 1704-01-19. Premiärlöjtnant3 s. å. 2/12. Livdrabant 1705-06-28. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Överste för ett kejserligt kavalleriregemente. Generaladjutant hos prins Eugen av Savoyen. Romersk kejserlig riksgreve. Avsked ur kejserlig tjänst 1737. Avsked ur svensk tjänst 1752-03-13. Generalmajors karaktär 1755-10-12. RSO 1757-04-28. Död ogift 1767-04-06 Araslöv s län hos sin syster, fältmarskalkinnan Staël von Holstein, i vars hus han i stillhet tillbragte sina senare levnadsår, samt slöt adl. ätten Ridderschantz på svärdssidan. Begraven s. å. 17/4 i Färlövs kyrka. 'Han gick med regementet 1702 till Polen och bevistade s. å. slaget vid Klissov, där han själv erövrade ett standar, men förlorade sin fader. Åtföljde såsom drabant konung Carl XII i hans krigsförrättningar och blev därunder flera gånger sårad, isynnerhet vid ett tillfälle, då han av ett spjut blev stucken genom livet. Var även med i slaget vid Poltava och på tåget till Bender. Under kalabaliken 1713-02-01 blesserades han så svårt, att han vid konungens avresa till Sverige måste kvarstanna i Kronstadt i Siebenbürgen, varifrån han hämtades till Wien av sin släkting, kejserlige fältmarskalken, greve Ulfeld. Vann såsom adjutant åt den store Eugen dennes fullkomliga aktning och bevistade under honom fälttågen i Italien, Tyskland och Ungern samt 1717 belägringen av och bataljen vid Belgrad. Deltog i polska tronföljdskriget, då han var med om belägringen av Danzig 1734. Återkom slutligen 1738, efter 36 års frånvaro, till Sverige.'
 • Hedvig, född 1688-02-01, död 1779-01-08 på Norra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län. Gift 1712-10-21 på Araslöv med kaptenen Gustaf Reuter af Skälboö, född 1684, död 1759.
 • Carl Johan, född 1689-05-19. Student i Lund 1703-02-23. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1706-10-01. Konfirm.fullm. 1707-06-07. Stupade ogift 1708-09-29 i slaget vid Liesna.
 • Cornelius, till Åkesholm. Född 1690-05-31. Student i Lund 1703-02-23. Gemen vid drottningens livregemente till fot 1703-10-00. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1706-08-00. Sekundkornett därst. 1708-03-00. Löjtnants karaktär s. å. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Tobolsk, varifrån han ej återkom förrän 1722-10-05. Löjtnant vid bergsregementet s. å. Kaptens karaktär 1723-10-31 med rang från 1722-06-26. Kapten vid garnisonsregementet i Malmö 1729. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1730-10-22. Död ogift 1731-03-22. Kallades »galne Ridderschantz». Om honom se Barfod, Märkvärdigheter rör. skånska adeln.
 • Johan, född 1691. Ryttmästare. Död 1722. Se Tab. 2
 • Valdemar Christoffer, till Åkesholm, som han erhöll i testamente efter brodern Cornelius. Född 1692. Kom i tjänst 1705. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-05-00. Kaptens karaktär 1723-09-26 med rang från 1722-06-26 och placerad vid garnisonsregementet i Malmö. Major vid volontärregementet i Karlskrona 1734-12-06. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Malmö 1743-09-28. RSO 1749-01-13. Död barnlös 1759-05-29 i Kalmar. Han var med vid Gemauerthof, Liesna och Poltava, där han blev sårad, varefter han blev fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722-06-28. Gift 1723 med friherrinnan Cornelia Margareta Anckarstierna, född 1706-01-26 i Karlskrona, död 1752-10-17, dotter av amiralgenerallöjtnanten Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna, nr 96, och hans 2:a fru, friherrinnan Margareta Elisabet Sparre.
 • Anna Catharina, född 1694-08-23, död 1763-08-27 Råbelöv s socken, Kristianstads län. Gift 1725-07-22 med majoren Ludvig Gustaf von Böhnen, natural. von Böhnen, född 1697, död 1748.
 • Ulrika Eleonora, född 1695-12-05, död 1780-05-07 på Åkesholm och begraven s. å. 2/6. Gift med kaptenen vid skånska stånddragonregementet, majoren Adam Ludvig von Winterfeld, född 1693 i Mecklenburg, död 1724.
 • Sofia Elisabet, till Araslöv, född 1697-04-05 Lillö s län, död 1787-11-03 på Araslöv, jordfäst s. å. 9/11 och ligger jämte sin man och dennes 1:a fru begraven i en av honom uppbyggd grav bakom altaret i Vapnö kyrka Hallands län, varest deras marmorkistor ses. Gift 1761-10-00 med fältmarskalken och landshövdingen Georg Bogislaus Staël von Holstein, friherre Staël von Holstein, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1763. 'De hade förut på 1720-talet varit på väg att gifta sig och skulle just till att vigas, då hans 1:a fru, som troddes vara död, hemkom från rysk fångenskap och förhindrade det tillärnade äktenskapet'.

TAB 2

Johan (son av Johan Haltast, adlad Ridderschantz, Tab. 1), född 1691-10-004 på Åkesholm. Volontär vid Skyttes livländska infanteriregemente. Förare därst. Adjutant vid von Schwengelms pernauska infanteriregemente 1706. Fänrik därst. s. å. 3/12. Löjtnant vid Skyttes regemente 1710-01-08. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet s. å. 29/9. Konfirm. fullm. 1711-12-11 och 1716-10-06, död 1722-12-15 på Åkesholm och begraven 1723-02-06 i Träne kyrka. Gift 1718-06-24 med Anna Maria Juliana Coyet i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-02-19 på Åkesholm med överstelöjtnanten vid södra skånska kavalleriregementet Georg Gustaf von Schlippenbach, av samma släkt som grevliga ätten von Schlippenbach, född 1681 i Riga, död 1743-11-26. Gift 3:o 1752-10-13 med överstelöjtnanten Henrik Johan Wolffelt, i hans 2:a gifte, död 1763), född 1697-02-02 på Fulltofta i likan, socken, Malmöhus län, död 1762-04-12, dotter av Christian Magnus Coyet, och Susanna Barbara Cronacker.

Barn:

 • Ebbe Johan, född 1719-12-27 på Ovesholm, död där 1721-05-15 och begraven s. å. 22/6.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: