:

Hamilton af Deserf nr 50

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Hamilton AF DESERF nr 50

Natural. 1648, introd. 1649. Friherrl. 1654-06-17, introd. s. å.

Den gamla och vitt utgrenade ätten Hamiltons stamfader uppgives varit en engelsk adelsman vid namn Hamptoun, som, troligen omkring år 1320, överflyttade till Skottland och som, enligt en obestyrkt och föga trolig uppgift från senare tider, skall hava tillhört ätten Leicester, en gren av släkten Beaumont. Hans ättling James Hamilton blev 1445 upphöjd till lord och baron Hamilton i Skottland. Dennes sonsons son James (andre earl of Arran i Skottland och fransk hertig av Châtelherault), vilkens moder, prinsessan Maria Stuart, var konung Jakob III:s syster, förklarades år 1543 av skotska parlamentet för eventuell arvinge till skotska tronen. En dennes sonsons son var den i svenska historien omtalade markisen Hamilton, som år 1631 till Pommern överförde sex tusen skottar och engelsmän, värvade för konung Gustaf II Adolfs räkning. Han blev sedermera av konung Carl I upphöjd till hertig av Hamilton, och från honom härstamma på kvinnosidan, bland andra, de nuvarande hertigarna av Hamilton-Brandon-Châtelherault, vilka på den manliga sidan tillhöra ätten Douglas. Den ovannämnda första hertigens av Châtelherault fjärde son, lord Claude Hamilton, som 1591 upphöjdes till lord Paisly, blev genom sin äldste son, James, stamfader för hertigarna av Abercorn, vilka anses såsom chefer för Hamiltonska ättens alla förgreningar.

De tre svenska ätterna Hamiltons gemensamme stamfader var Malkolm, ärkebiskop i Cashel i Irland (ibland av sä väl engelska som svenska genealoger förväxlad med sin efterträdare i ämbetet, Archibald Hamilton, vilken såsom landsflyktig avled i Sverige 1658). Att denne Malkolm härstammade från ovannämnde James, som 1445 blev den förste skotske lord Hamilton, är obestritt, men däremot synas ätteleden närmast ovan Malkolm vara felaktiga, trots det intyg som Hawkins »Ulster King of Arms» år 1755 lämnat. Sannolikare vill det synas att han varit son eller sonson till sir John Hamilton till Clydsdale, en yngre broder till ovannämnde James, andre earl of Arran. Sonson av Claude lord Paisly var han säkerligen icke, då de båda levde samtidigt och detta släktskapsförhållande även för engelska genealoger är obekant. – Avkomlingar av nedanstående Ludvig Hamilton (Tab. 4) levde i England ännu på 1880-talet.

TAB 1

Malkolm Hamilton, till Ballygawly och Mone i Irland. Ärkebiskop i Cashel därst. 1623. Var mycket rik och befordrade invandringen av skottar till Irland 1604. Död 1629. Gift 1:o med Mary Wilkie, dotter av Robert Wilkie, esquire of Sachtonhill, och Catharina Cunninghame of Gleincairn: 2:o med Janet Crawford of Crawfordland.

Barn:

 • 1. Hugo Hamilton, natural. Hamilton och friherre Hamilton af Deserf. Överste. Död 1679. Se Tab. 2.
 • 2. Ludvig Hamilton, friherre Hamilton af Deserf. Överste. Se Tab. 4.

TAB 2

Hugo Hamilton, natural. Hamilton och friherre Hamilton af Deserf (son av Malkolm Hamilton, Tab. 1), till Glenally i Irland. Friherre till Ljung i likan, socken och herre till Slefringe i Åtvids socken (båda i Östergötlands län). Skickades 1624 av fadern till Sverige och tjänade sig upp under trettioåriga kriget till överste för ett värvat regemente i Ingermanland 1641-09-13. Överste för Upplands regemente 1645-03-04. Kommendant i Greifswald 1646-10-03. Natural. svensk adelsman 1648-08 och introd. 1649 mellan nuv. nr 249 och 250, men ätten förlorade sitt nummer 1727, då de adliga och frih. ätter uteslötos ur matrikeln, som voro utgångna som sådana, men vilka blivit upphöjda i friherrligt eller grevligt stånd och i denna egenskap tagit introd. Överste för Forbus' regemente1 1648-09-18. Friherre 1654-06-17 jämte brodern Ludvig (introd. s. å. under nr 50). Ärvde sin äldre broder Archibald och fick på sådant vis »claim» till titeln lord Clonawly, som konung Carl II av England upprättade för honom 1660-03-02. Flyttade till Irland 1662 och blev där k. råd. Död 1679. Gift 1:o omkr. 16372 med Margareta Foratt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ambassadören Jakob Vilhelmsson Spens, friherre Spens, död 1632), begraven 1653-11-01 i Riddarholmskyrkan i Stockholm3. Gift 2:o med Arabella Susan Balfour, dotter av sir William Balfour of Pitcullo. Gift 3:o (före 1669) med Jacomina.

Barn:

 • 1. Brita Margareta, levde änka 1664. Gift 1659-02-09. I Kalmar med friherre Gustaf Adolf Skytte af Duderhof, arkebuserad 1662.
 • 2. Arabella Susan. Gift med Markus, viscount Dungannon [SK].
 • 2. Nichola Sofia. Gift 1:o med sir Tristan Beresford. Gift 2:o med generalen Richard Georges de Kilbrue. Moder åt earl of Tyrone och stammoder åt markiserna of Waterford och Beresford i Irland.
 • 2. William, second lord Clonawly, död oförmodat omkr. 20 år gammal och slöt denna gren av frih. ätten Hamilton af Deserf.

TAB 3

John Hamilton (son av Malkolm Hamilton, Tab. 1., kapten i engelsk tjänst. Gift med Janet Sommerville of Comnethon, dotter av James Sommerville of Tullikeltr och Glauwunne i Irland och Elisabet Hamilton of Broomhill.

Barn:

 • Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, född 1635, död 1699. Se friherrliga ätten Hamilton af Hageby nr 99, Tab. 1.
 • Hugo Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, född 1655. Död 1724. Se friherrliga ätten Hamilton af Hageby nr 99, Tab. 12.

TAB 4

Ludvig Hamilton, friherre Hamilton af Deserf (son av Malkolm Hamilton, Tab. 1., friherre och herre till Nabben i Lemsaks socken i Livland samt Skeppshusen, Radelitsa och Slagola. Inkom till Sverige. Fänrik vid livgardet 1645. Löjtnant därst. 1649. Major vid dalregementet 1654. Friherre 1654-06-17 jämte brodern Hugo (introd. s. å. under nr 50). Överstelöjtnant vid arvprinsens livgarde till fot 1657-01. Överste för regementet 1659. Försålde 1661 all sin frus egendom och flyttade med henne till Irland. Avsked ur svensk krigstjänst och erhöll respass till England 1662-07-24. På resan till England s. å. i början av sept. (före den 13) vid Skagen av vada ihjälskjuten av en engelsk köpman och begraven 1662-11-02 i Kristine kyrka i Göteborg. Gift före 1651-07-30 med Anna Catharina (Grubbe) Stiernfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med engelska riddaren och ryttmästaren Richard Dumbar. Gift 3:o med Magnus Schor. Gift 4:o med ryttmästaren Jakob Sommerville), dotter av statssekreteraren Lars Pedersson (Grubbe) Stiernfelt, och Catharina Gottskalksdotter.

Barn:

 • William. Major i konung Vilhelms av England armé.

TAB 5

 • Gustavus (son av Ludvig Hamilton, friherre Hamilton af Deserf, Tab. 4), var 1688 guvernör i Enniskillen, vilken stad han tappert försvarade mot konung Jakob II. Överste för ett eget värvat regemente. Död 1691. Gift med Margareta Jones. De hade 5 barn.

Barn:

 • Andrew. Kyrkoherde i Claghe.

TAB 6

Gustavus (son av Gustavus, Tab. 5). Adjunkt i Enniskillen 1723–1729). Rektor i Reddinestown och Meaht 1740. Gift 1722-06-14 med lady Janet Cothard, dotter av lordlöjtnanten i Irland lord Cothard.

Barn:

 • Nicholas, född 1725. Rektor. Död 1787. Se Tab. 7.
 • Malkolm, född 1726-06-29, död 1727-01-31.
 • Gustavus, död ung.

TAB 7

Nicholas (son av Gustavus, Tab. 6), född 1725-01-24. Rektor i Donoghador och Down. Död 1787. Gift 1760 med Christina (Catharina) Baillie, död i hög ålder, dotter av James Baillie of Inichargie Castle.

Barn:

 • Gustavus.
 • Charles.
 • Francis William, född 1767, död 1832. Se Tab. 8.

TAB 8

Francis William (son av Nicholas, Tab. 7), född 1767, död 1832. Gift 1796 med Anna Cury, död 1806, dotter av Harry Cury of Postalington.

Barn:

 • Gustavus, member of Legal Profession. Levde 1864 och bodde då i Dublin. Han gjorde anspråk på friherretitel som svensk friherre af Deserf, nr 50.

Källor

1KrAB. 2At (So). 3S:t Nikolai förs. i Sth. arkiv. 4 SK

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: