:

Neaf

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Neaf

Vapen: a) En fullt rustad man till häst hållande i handen ett svärd enligt vapnet på Jakob Neafs grafsten. b) I skölden en till höger vänd arm hållande en lans; på hjelmen en åtlauddig stjerna (enligt hans sigill i gr. Erik Posses Sami.). Dottren ‘(se nedan) förenade båda vapnen.

Ättens namn Neaf eller Neafve tycks vara en sammandragning af Nevoy eller Nevay, en gammal slägt i Forfarshire, nu utdöd, hvilken i början af 17:de århundradet egde fast egendom i Methie-Louns socken. Baroniet Methie tillhörde icke denna slägt, men de voro baroner af Nevoy och förde ofvanstående vapen. Sista ättlingen af slägten Nevoy var Elisabet, som lefde i slutet af 17:de århundradet; gift med sir John Hay of Muirie. För några år sedan fans i Forfar en fattig väfvare, söm påstod sig härstamma från de gamle lairderne. Jakob skall haft flere afkomlingar än de nedan uppräknade se Riddarhusstamtaflan för ätten von Scheele och Marryat, Ett år i Sverige 1: 301.

TAB 1

James Neaf, baron of Methie. Gift med lsabel Lindsay af earlen of Crawfords ätt; hon förde en fyrdelt sköld, 1.a och 4:e fälten delade, öfre hälften utan vapenbild, nedre delen skackspelsrutad; i 2:a och 3:e fälten ett på bakbenen till höger gående lejon.

Son:

John Neaf, baron of Methie. Gift med Catherine Lesslie af earlen of Rothsays ätt; hon förde en fyrdelt sköld, l:a och 4:e fälten styckade af en balk, på hvilken finnas tre qvarnstenar; i 2:a och 3:e ett på bakbenen till höger gående lejon. Jmfr Biogr. Lex. ny följd 1: 93.

Son:

Alexander Neaf, baron of Methie. Gift med Margaret Gray, som förde ett på bakbenen till höger gående lejon.

Son:

Dayy Neaf, baron of Methie. Gift med Elizabeth Rämsay af huset Octerthoun; hon förde en fläkt örn i vapnet.

son:

William Neaf, baron of Methie. Gift med Dina Mariota Ogilvie, som förde ett på tre ben till höger gående lejon.

Son:

James Neaf, baron of Methie. Gift med Margaret Lindsay, som förde en tredelt sköld, i öfre fältet tre stjernor i rad, mellersta skackspelsrutadt och det tredje utan vapenbild.

Son:

John Neaf of Kinereit, baron of Methie. Gift med Jonata Wishart, af baronernes Pittarros ätt; hon förde i vapnet tre från öfre sköldkanten nedgående spetsar.

Son:

Jakob Neaf, Se Tab. 2

TAB 2

Jakob Neaf, baron of Methie, herre till Marby på Oknön i Upland och Alfsjö i Södermanland, f. i Skotland, kom till Sverige 1579 försedd med en skrifvelse af k. Jakob d. 1:s egen hand på latin, aftryckt hos Messenius, hvari konungen högeligen anbefaller honom hos sin ädle fräude k. Johan. Att han hade något baroni läses ej i brefvet, men deri talas mycket om hans lysande börd, på fädernet och mödernet, hans slägtskap med de stora husen Lindsay, grefvarne af Crawford, Lesslie, grefvarne af Rothsay, Ramsay of Ochtertoun, Gray, baronerne of Methie och Pitarro; blef ståthållare i Vestmanland, Dalarna och Bergslagen 1583; fick troligen bekräftelse på sin friherretitel; tillhörde under oroligheterna k. Sigismunds parti och blef, då han skulle utföra konungens bud, af Dal-allmogen ihjälslagen vid Tuna kyrka 1598, vilket upplopp kallades efter honom Näf-tåget; han blef begrafven på Tuna kyrkogård, der hans måg Johan Skytte lät lägga en grafsten, på vilken man såg en riddare i full rustning med jernhandskar och hjelm vid fotterna; samt på sidorna namnen på hans ofvanuppräknade förfäder och deras vapen, samt några vers öfver honom, tryckta i Stiernmans Höfd. Minne; sjelf förde han på stenen ofvan beskrifna vapen. Gift med Karin Hampe, i 1603, som förde i vapnet tre hampstånd; dotter af Jakob Hampe till Marby på Oknön.

Barn:

  • Maria Näf, friherrinna till Marby, född 1649. Hennes vapen — en delad sköld, i öfre fältet en från vänster sig sträckande arm, som håller i en lans; i nedre fältet en till höger ridande rustad ryttare, som håller i handen ett svärd, på hjelmen en stjerna — finnes på Skytteska huset i Uppsala. Samma vapen jemte mödernevapnet en sköld i hvilken stå tre hampstånd finnes på hennes grafsten i Bond-Arnö kyrka. Gift 1605 5/1 med riksrådet Johan Benktsson Schroderus, adlad och friherre Skytte till Duderhoff, född 1577, född 1645.
  • Johan Nääff, friherre till Grönsö och Marby, afdagatagen 1607 27/8 i Stockholm och begrafven i Bond-Arnö kyrka, och hänger hans vapen, som är lika med systern Marias, derst.
  • Vendla Jakobsdotter Nääff, friherrinna till Marby. Gift med öfversten Arendt Bengtsson (Schack av Skylvalla) till Utön, stupade vid Dorpt 1601 och är begrafven i Bond-Arno Kyrka, der hans grafsten och vapen finnas.
  • Karin Näf, † efter 1642. Gift före 1609 med Nils Pedersson Humbla, tullnär i Gävle, sedan fogde på Gripsholm, slutligen borgmästare i Norrtälje dit han flyttade onkring 1625. Avrättad 1634.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875. (Peringskölds afritning i Riddarhusarkivet af Jakob Neafs grafminne; grafminnen i Bond-Arnö kyrka; Messenii Theatrum Nobilitatis; Riddarhusstamtaflorna; Marryat, Ett år i Sverige 1:301: Stiernmans Höfd. Minne; Biogr. Lexikon 10: 147; Bergman. Beskrifn. om Dalarne s. 197.) SoH 1952: Fritz Nordström; Om Nils Humble, borgmästare i Norrtälje

: