Von Höpken nr 89

Från Adelsvapen-Wiki

G 089.jpg

Grevliga ätten von Höpken nr 89 †

Grevlig 1762-06-22, introd. 1772. Utdöd 1826-04-02.

1Um.

Anders Johan von Höpken, greve von Höpken (son av Daniel Niklas von Höpken, friherre von Höpken, se frih. ätten von Höpken, Tab. 1), greve och herre till Ulvåsa i Ekebyborna socken Östergötlands län. Född 1712-03-31 i i Stockholm. Student i Uppsala1 1727-10-30. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1728-08-15. Sekreterare i hessisk tjänst 1731. Ledamot av l'Académie des belles lettres i Marseille 1733. Ord. kanslijunkare 1739-08-21. Kammarherre 1741-04-02. Andre expeditionssekreterare vid utrikesexpeditionen s. å. 26/8. Hovmarskalk 1746-12-26. Riksråd s. å. 22/12. KNO 1748-04-16. RoKavKMO dagen därpå. President i kanslikollegium 1752-03-17. Uppsala akademis kansler 1760-03-21. Nedlade riksråds- och kanslipresidentsämbetena 1761-02-05. Greve 1762-06-22 (grevebrevets datum 1761-01-24 är felaktigt) (introd. 1772 under nr 89). Avsked från kanslersbetattningen vid Uppsala akademi 1764. Åter riksråd 1773-12-04. Nedlade ånyo nämnda ämbete 1780-11-14. Den förste preses i Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien 1786-03-20. En av de aderton i Svenska akademien s. å. 5/4. Död 1789-05-09 i i Stockholm mycket hastigt, begrovs i Jakobs kyrka och ligger jämte sina båda fruar begraven i Salems kyrka Södermanlands län. 'Han var grundligt lärd och mycket vitter samt otvivelaktigt en av Sveriges största mån på sin tid. Uppgav 1739-05-00 planen till Svenska vetenskapsakademien och utarbetade dess stadgar samt "blev akademiens förste sekreterare. Utarbetade ock 1753 planen till den av drottning Lovisa Ulrika inrättade Vitterhetsakademien. över honom äro trenne särskilda skådepenningar slagna.' Hans skrifter äro samlade och i urval utgivna av C. Silfverstolpe (1890–1893). Gift 1:o 1744-05-20 med hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora, grevinnan Ulrika Eleonora Sparre af Söfdeborg, född 1724-04-17 i Karlskrona, död 1747-07-06 och begraven i Salems kyrka Stockholms län, varest hennes man lät över henne uppsätta ett vackert marmorepitafium, i vars inskrift hon berömmes för dygd, vett och fägring, dotter av riksrådet, överamiralen och presidenten, friherre Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, och Sofia Lovisa Soop. Gift 2:o 1754-11-10 Ulriksdal med hovfröken friherrinnan Vilhelmina Ribbing af Zernava, född 1728-01-29, död i barnsäng 1765-05-24 på Ulvåsa och begraven i Salem, dotter av generallöjtnanten, friherre Gabriel Ribbing af Zernava nr 40, och grevinnan Ulrika Eleonora Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8.

Barn:

  • 1. Fredrik Ulrik (Vilhelm), född 1745-03-28 i Stockholm Hovförsamlingen. Studerande. Död 1766-08-04 på Fågelsta i Salems socken Stockholms län.
  • 2. Eleonora Vilhelmina, född 1755-10-05 död 1793-04-20 i i Stockholm. Gift där 1777-12-14 med sin syssling, kammarherren, friherre Charles De Geer af Leufsta, nr 253, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1805.
  • 2. Anders Johan, till Ulvåsa. Född där 1765-05-24. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1767-08-29. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1777-06-06. Avsked. Död ogift 1826-04-02 i i Stockholm och slöt ätten samt ligger begraven i familjegraven i Salem. Vapnet krossades vid jordfästningen i Jakobs kyrka av förste expeditionssekreteraren J. M. Stiernstolpe.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.