:

Poitz nr 246

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Poitz nr 246 †

Frälsebrev 1463-10-18. Adlad 1484, introd. 1636. Utdöd sannolikt 1723.

Enl. dipl. avskr. bl. 1636 års Riksd. prot. skulle vapnet haft delvis annat utseende, se Klingspors Vapenbok, sid. 122. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1KA, Redukt.-kommiss. dokument för Nylands och Tavastehus län (OA) 2Medd. av förste amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 3Medd. av äldre amanuensen Knut Antell, Helsingfors. 4Lk. 5A. Allardt, Borgå sockens historia. 6W. Tawaststjerna, Pohjoismaiden 25-vuotinen sota.


TAB 1

Herman Poitz. Inkom till Finland från Pommern och levde 1463 (enligt gamla släkttavlor).

Barn:

 • Mattias Poitz (enl. Peringskiöld). Måhända samme »Mattis Poys», som namnes 1452 bland dem, som av konung Karl Knutsson blivit utsedda att uppgå rågränsen mellan Tavastland och Savolaks.

TAB 2

Nils Poitz (son av Herman Poitz, Tab. 1). Erhöll 1463-10-18 av konung Kristierns hovmästare, riddaren Erik Axelsson Tott, ett brev, varigenom 'denne brevvisare Nils Poitz förunnas frihet och frälse på alla de gods, som han ägde eller ärvt eller kunde rätteligen bekomma för sig och barn', dock utan något sköldemärke. Enligt ett kammararkivets intyg av 1652-08-12 adlad 1484 av Sten Sture. Nils Poitz eller någon av hans söner erhöll stadfästelse 1494 på frihet för Tervik i Pernå socken.

Barn:

 • ?Herman Poitz.
 • Malin. Gift och hade en dotter, Kerstin, gift med Jakob Wundrank.
 • Gertrud. Gift med borgaren i Reval Lars Thon, stamfader för en ointroducerad frälsesläkt Poitz till Tervik.
 • Agnes. Erhöll vid arvskiftet efter fadern ett frälsehemman i Summa by i Vekkelaks socken. Gift sannolikt med frälsemannen Per Nilsson (Junker), till Bredskall i Vekkelaks socken. [2]

TAB 3

Olof Nilsson (son av Nils Poitz, Tab. 2), till Poitsila i Vekkelaks socken. Ärvde med sin hustru en del av Gammelgårds frälsegods i Lampis socken efter hennes moder Karin Turesdotter.2

Barn:

TAB 4

Henrik Olofsson (son av Olof Nilsson, Tab. 3). Ägde Poitsila och ärvde även Gammelgård, men avstod en tredjedel av räntan till sin faster Malin Nilsdotter och hennes arvingar. Död omkr. 1528. På tredje året efter hans död (1531) tillägnade sig Jakob Wundrank 'samma Gammelgård, efter hans hustru Kerstins moder var Nils Poitzes dotter'.

Barn:

 • Mårten Poitz. Länsman. Död före 1604. Se Tab. 5
 • Peder Poitz. Räntmästare. Död omkr. 1590. Se Tab. 14

TAB 5

Mårten Poitz (son av Henrik Olofsson, Tab. 4), till Poitsila. Förvärvade även jämte sin broder Peder 1561 genom byte med3 Hans Eriksson (Ekelöf) ett hemman i Tervik i Pernå socken. Var länsman i Vekkelaks 1562. T. f. domhavande i Kymmenegårds län. Inventerade Viborgs slott 1571. Återfick 1583 sin igenkallade länsmansränta, emedan fienden 1582 bränt hans gård och »togo honom ifrån mesta parten av det han åtte». Innehade 1588 ödesgods på Hapenensaari vid Viborg2. Blev vintern 1590 vid ett nytt fiendens infall jämte sin son Peters hustru och två söner förd fången till Ryssland, men sedan, före juli 1594, utväxlad mot en rysk krigsman. Död före 1604 på Poitsila, då hans barn ingingo syskonskifte. Gift 1:o med Brita N. N. Gift 2:o före 1559 med Johanna Lydiksdotter, dotter av Lydik Larsson, (Djäkn, Lydikasönernas ätt), och hans senare hustru Karin.

Barn:

 • Hans, till Norsby i Vekkelaks socken. Ryttare först under Claes Fleming 1591, sedan under Anders Boijes fana. Blev under klubbekriget i Savolaks 1597 »illa skjuten av de upproriska bönder». Kvitterade s. å. 28/6 tolv daler till barberarlön. Uppförd 1618 i Jesper Mattsson Cruus' förteckning bland dem av adeln i Kymmenegårds län, vilka icke kunde bevisa adlig härkomst, men gjorde rusttjänst under adelsfanan. Död omkr. 1630. Gift med Barbro Sigfridsdotter, som 1640 innehade en halv skatt i Poitsila gård.
 • Carin, död före 1621. Gift med Mårten N. N.
 • Johanna, död före 1632. Gift med kaplanen i Borgå 1593–1617 Henricus Erici, som 1604 erkände sig hava utfått hennes arv.
 • Elin, deltog i arvskiftet 1604.

TAB 6

Henrik (son av Mårten Poitz, Tab. 5). Kaplan i Pyttis (= Henricus Martini) 1593–1611.

Barn:

 • Johan, till Svartbäck i Pyttis socken. Korpral vid Karelens kavalleriregemente 1638 och ännu 1664. Avsked för ålderdom 1678. Gift med Maria Böisman, som levde änka 1683 i Luumäki socken.

TAB 7

Peter (son av Mårten Poitz, Tab. 5), till Poitsila i Vekkelaks socken. Var ryttare, då han 1594-07-15 fick i förläning tre skatter jord i Kannusjärvi by och ödesjord i Norsby och Villnäs by i Vekkelaks socken, emedan ryssarna hade gjort honom stor skada och han fått betala en ansenlig summa för sin hustrus och sina barns ransonering. Ägde även frälse i Kalaks och Hindhårs byar i Borgå socken2 samt Immola by i Lojo socken. Kvartermästare vid Erik Bertilssons fana2 »brukad i Narvas befästning». Var »en gammal man, av långa tåg och resor nyligen hemkommen» 1606-11-02, då han erhöll konfirm. på sin skattefrihet. Hövidsman för Kymmenegårds knektar 1610. Död före 1618. Gift 1:o med Kerstin Glad, dotter av fogden Knut Jönsson Glad, som blev adlad av konung Erik XIV, och Carin Hansdotter (Skalm i Finland). Gift 2:o 1601-10-02 Hangelby 1590), dotter av kyrkoherden Henrik Hansson (Ekelöf) och Dordi Larsdotter (Teet).

Barn:

 • 1. Claes. Var 1630–1633 fänrik vid Tavastehus infanteriregemente. Kapten. Död 1645.
 • 2. Herman. Fänrik vid överste Bergs regemente 1636. Tjänade över 35 år under militien både till häst och till fot, såväl i Livland som under kriget i Tyskland och Polen. Sårad vid Weidenbruck i Westfalen. Sist kapten i fyra år. Fick 1667-06-13 livstidsunderhåll av tolv tunnor spannmål för sig och sin hustru och 1669-08-12 pension för sin och sin hustrus livstid. Död 1671-10-00 i Pyttis socken. Gift med Ingeborg Svensdotter, som levde ännu 1686, då hon uppbar pensionen vid Viborgs regemente
 • ?Catharina, nämnes 1689 i Pyttis socken.2 Gift med korpralen Erik Johansson Anthoni i Svartbäck i Pyttis socken, vilken 1662 krävde svågern Herman Poitz för resterande ryttarlön.

TAB 8

Mårten (son av Peter, Tab. 7), till Poitsila, som han erhöll vid arvskifte 1624-01-02 i Hangelby. Ryttare 1608 med två hästar vid ryttmästaren Erik Bertilssons fana i Livland. Deltog med tre hästar vid Evert Horns kompani i tyska kriget 1610–1615. Kvartermästare vid Claes Christerssons kompani 1618. Löjtnant 1621. Kaptenlöjtnant vid överste Henrik Flemings kompani. Deltog i fälttåget i Polen och blev kapten 1625. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1626 och vid östra Nylands regemente 1632 samt bevistade kriget i Tyskland till 1641. Introd. 1636 å ättens vägnar under nr 246. Slottshauptman Jama Död 1662 och begraven i Vekkelaks kyrka, där hans vapen uppsattes. Han fick 1647-10-20 Norsby i Vekkelaks socken under Norrköpings besluts villkor samt genom byte med Ernst Creutz' änka Catharina Hess von Wichdorff2 Villnäs 1637-03-24. Gift 1:o 1616-10-14 med Beata Tomasdotter, som sannolikt var hans styvmoders, Anna Henriksdotter Ekelöfs, dotter i hennes 1:a gifte med Tomas Henriksson till Hangelby. Gift 2:o med Anna Wildeman, som levde änka 1663, dotter av överstelöjtnanten Samuel Wildeman och Anna Mårtensdotter (Creutz).

Barn:

 • 1. En dotter. Gift med Hans Göransson Poitz, som sannolikt antagit detta släktnamn och som i skrivelse 1647 erkände sig hava med sin svärfaders, välborne Mårten Poitz', samtycke, sålt sin hustrus mödernearvgods i Hindhårby.
 • 2. Samuel. Löjtnant. Sålde jämte sin moder 1663 Eriksby frälsehemman i Tenala socken till majoren Christer Gyllenhierta. Levde 1680.

TAB 9

Nils (son av Mårten, Tab. 8). Ägde 1665 det gamla familjegodset Poitsila, Villnäs och tre fjärdedels skatt i faderns donationsgods Norsby samt ägde även Omenasaari i Tövsala socken, som han utarrenderade. Överlät Villnäs åt sin måg, löjtnanten Mårten Sommar 1691 och sålde 1705 Poitsila till överste H. J. von Burghausen.2 Gift med Karin Bagge2.

 • Döttrar2:
 • Anna. Gift före 1691 med löjtnanten vid Viborgs läns infanteriregemente Mårten Sommar, död 1706-01-10 i Neumünde.4
 • Margareta, levde ännu 1736-08-31. Gift före 1692 med kvartermästaren Henrik Michelsson Pihlman, död före 1705-05-12.
 • Catharina, levde ännu 1736-08-31. Gift med zigenaren Volter Axelsson, död före 1728-03-11.

TAB 10

Peter (son av Peter, Tab. 7), till Norsby i Vekkelaks socken. Kom i tjänst omkr. 1609. Var ryttare under Per Olssons fana 1618. Fänrik under kapten Rasmus Hara 1623. Löjtnant vid östra Nylands infanteriregemente 1630. Död omkr. 1639. Gift med Valborg Andersdotter, som 1641 fick öppet brev på frihet från 1639 och 1640 års utlagor för hennes mans långliga tjänst.

Barn:

TAB 11

Mårten (son av Peter, Tab. 10), född omkr. 1633. Deltog såsom rusttjänstryttare i fälttågen i Polen 1656 och i Norge 1659–1660. Erhöll 1663-09-10 rätt att under Norrköpings besluts villkor besitta Åminne frälsehemman i Piikkis socken, som han erhållit genom sitt gifte. Fänrik vid överste Burghausens regemente 1675. Kornett. Fick 1681-07-05 livstids frihet på Korois hemman i Piikkis socken2. Erhöll pension 1687-07-03. Död 1723 på Åminne och slöt sannolikt ätten på svärdssidan. Gift 1:o med N. N. Fogelhufvud, död före 1683, dotter av Nils Michelsson Fogelhufvud, och Anna Nieroth. Gift 2:o omkr. 1683 med Maria Granberg, begraven 1730-12-13 i Piikkis socken, dotter av ryttmästaren Nils Filipsson och Elsa Henriksdotter Reimers.

Barn:

 • 1. Peter, född omkr. 1672, begraven 1690-06-01 i Piikkis socken.

TAB 12

Sigfrid (son av Peter, Tab. 7), till Kalaks i Borgå socken, som han erhöll vid arvskiftet 1624-01-02 i Hangelby1. Kom i tjänst under ryttmästaren Claes Christersson till Hevonpää 1611 och tjänade därefter i kriget i Ryssland i två år med två hästar1. Höll glaven vid sin broder Mårtens bröllop 1616. Ryttare under ryttmästaren Otto Grothusen i Livland 1617 och tjänte även där i två år med två hästar1. Fänrik under brodern Mårten 16241. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 16271. Löjtnant därst. 1630–1634. Kapten. Fick för sin långliga krigstjänst genom k. brev 1646-09-02 donation av en stång utbys jord under sitt eget frälse Kalaks. Levde då med hustru och barn i stor fattigdom.

Barn:

TAB 13

Samuel (son av Sigfrid, Tab. 12), till Kalaks, som i jordeboken kallas hans evärdliga allodialsäteri. Var fänrik 1679 och sedan löjtnant vid Viborgs västra infanteriregemente Han skrev 1680 till Nils Poitz, att han ville företräda ätten vid riksdagen.

Barn:

 • Sigfrid. Ägde Kalaks. Död där troligen 1708-05-005, ihjälmarterad av ryssarna.

TAB 14

Peder Poitz (son av Henrik Olofsson, Tab. 4), till Tervik i Pernå socken. Proviantmästare. Anklagades 1561 av prokuratorn Göran Persson 'att ur varuhuset hava utgivit smör, talg och andra persedlar efter eget behag och mera sökt sitt eget gagn och profit än k. m:ts bästa'. Kunde bevisa att han endast lytt hertig Johans befallning och blev frikänd, sedan han dock länge till straff nödgats stå i bult och smida i Nacka hammarsmedja. Amiralsskrivare på flottan 1563. Skeppshövidsman. Var närvarande i sjöslaget vid Öland och mistade därunder, då amiralskeppet Mars sprang i luften, alla sina tillhörigheter samt blev fången hos lübeckarna i tre år. Skeppshövidsman 1572. Todermarsk 1578–15796. Räntmästare i Finland 1580-09-01–15816. Kvartermästare 1581–15836. Erhöll 1583-07-30 befallning att jämte Johan Boose ransaka om ödeshemman i Tavastehus och Borgå län6. Kallas 1587 fordom räntmästare. Död sannolikt omkr. 1590.

Barn:

 • Brita. Var änka 1613-08-01, då hon jämte sonen Henrik Tomasson i Nyby (Iittis) socken sålde Villnäs (Villniemi) i Vekkelaks socken till Ernst Creutz. Gift före 1602 med Tomas Mårtensson i Nyby socken.

TAB 15

Olof (son av Peder Poitz, Tab. 14). Var ryttare 1614 på väg till Ryssland. Död före 1618. Gift med ?Anna Bengtsdotter, som redan 1620 var omgift med Jakob Göransson.

Barn:

 • Henrik Olofsson Poitz. Kallas »övermagabarn» 1620 och ännu 16338. Ägde redan då ett frälsehemman i Terviks by. Återförvärvade de delar av Tervik, som frångått den ointroducerade Terviksätten Poitz. Fänrik vid Hälsinge regemente 1651. Löjtnant 1654. Deltog i fälttaget i Polen 1656, då han fick sin ena arm avskjuten vid polackernas häftiga anfall på slottet Sandomir vid Weichseln. Fången under Warschaus belägring, men frigiven. Kapten 1660 och ännu 1673 vid Hälsinge regemente. Major »vid de nyutskrivna knektar hemma i landet» 1675-10-17. Fick i förläning två hemman i Alfta socken, Gävleborgs län. Död barnlös 1692 och begraven s. å. 28/6 i Alfta kyrka. Han gav 1686-11-00 i testamente sin hustru gården Tervik, som hennes arvingar 1694-02-18 sålde till ryttmästaren Adam Gustaf von Muhl. Gift med Sara Celsia, död omkr. 1693, dotter av kyrkoherden i Ovanåkers pastoral av ärkestiftet Nikolaus Magni Alptaneus, stamfader för adl. ätten von Celse och Sigrid Unonia.
 • En dotter. Gift med Hans Claesson, levde 1654 i Pernå socken

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: