:

Von Unge nr 1465

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Unge nr 1465

Adlad 1712-09-15, introd. 1719. Adlad och adopt. 1763-03-24, introd. 1774.

Unge A146500.png

TAB 1

Olof Olofsson Unge översiktstab 1, född 1610 Ungegården Volontär vid adelsfaneregementet i polska och trettioåriga krigen. Löjtnant. Arrenderade efter avskedstagandet åtskilliga adliga gods. Död 1692 på sitt frälsehemman Hulta i Ryda socken Skaraborgs län. Gift 1:o med Elin Falk. Gift 2:o med Anna Göransdotter Wessman, faster till lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo.

Barn:

 • 1. Olof Olofsson Unge, född 1637-11-17. Inspektor. Död 1710-05-30 och ligger jämte sin hustru begraven i Arboga stadskyrka, där deras liksten lades och varå deras och deras barns namn och födelseår antecknades. Bodde Ellholmen Gift 1670 med Margareta Schaeij, född 1651-10-24, död 1730-05-23 på Ellholmen och begraven s. å. 11/6, dotter av faktorn vid Jäders kronobruk Peter Schaeij (stamfader för adl. ätten von Schaeij) och Margareta Heijdrath.
  Barn:
  • Peter Otto Unge, född 1670. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 5.
  • Olof Unge, adlad von Unge, född 1672, död 1737. Se Tab. 2

TAB 2

Olof Unge, adlad von Unge, (son av Olof Olofsson Unge, tab 1), född 1672-05-24. Lärstyrman vid amiralitetet 1690. Överstyrman därst. 1696-11-01. Underlöjtnant 1697-05-10. Överlöjtnant 1699. Extra ordinarie kapten 1700-05-02. Ord. kapten s. å. 9/10. Adlad 1712-09-15 (introd. 1719 under nr 1465). Kommendör 1715-08-06. Schoutbynacht 1722-10-04. Vice amiral 1734-01-21. Tillika kommendant i Karlskrona 1736-12-20. Död hastigt av slag 1737-05-22 under bevistande av gudstjänsten i Karlskrona amiralitetskyrka Hedvig Eleonora. 'Han begav sig i yngre åren i utrikes sjötjänst och bevistade tappert och manligen åtskilliga sjöslag. Kommenderades 1700 på örlogsflottan, då den gick till Köpenhamn, varvid han visade sådan drift, att han förordnades att under amiralen Rosenfelt bedriva transporten från Karlskrona till Livland. Anförtroddes även 1701 och 1702 att besörja transporten från Sverige till Reval och Danzig. Kommenderade 1709 fregatten Phoenix, då han med densamma och 300 man löpte in vid ingermanländska kusten och bortdrev några vid stranden posterade ryska trupper, vilket så lyckligt försiggick, att ryssarna måste lämna retranchementet jämte därvarande magasin samt sex kanoner och fyra mörsare. Förde 1710 och några följande år befälet på örlogsskeppet Västmanland.’. Gift 1703-09-29 med Catharina Palmfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699-04-11 med amiralitetsfiskalen Erik Stiernborg, död 1700), född 1681-03-30, död 1726-02-02 och begraven s. å. 10/3 i Karlskrona enl. Sanfärdig berättelse om en svensk adelig frus saliga död och åtgång ur verlden, tryckt i Stockholm 1727, dotter av statskommissarien Gustaf Palm, adlad Palmfelt, och hans 1:a fru Maria Holm.

Barn:

 • Sofia Maria, döpt 1707-05-28 i Karlskrona, död 1758-05-19 i Näsby socken Östergötlands län. Gift före 1725-01-02 med kaptenen Carl Gustaf von Feilitzen, född 1698, död 1758, farfader till majoren Johan von Feilitzen, adlad von Feilitzen.
 • Margareta Charlotta, döpt 1709-09-03 i Karlskrona, död 1746-07-22 Norje. Gift 1736-09-24 på Norje med ryttmästaren Johan Gabriel von Borneman, född 1691, död 1758.
 • Ulrika Catharina, född 1710. Död 1794-11-28 i Karlskrona. Gift 1738 med vice amiralen, amiralitetsrådet, RSO, Carl Gustaf Wrangel, född 1705, död 1779-07-15 i Karlskrona och begraven s. å. 20/7.

TAB 3

Gustaf, (son av Olof Unge, adlad von Unge, tab 2). Löjtnant vid amiralitetet. Kaptenlöjtnant därst. Avsked 1748. Död 1749 i Ostindien. Gift 1738-02-03 Göholm med Magdalena Eleonora Siöstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovrättskommissarien Sven Crona i hans 1:a gifte [gift 2:o 1770 i Karlskrona med Susanna Hök, född 1734, död 1814 i Ramdala socken, Blek.], född 1732, död 1804 i Ramdala socken), född 1720-01-18 i Karlskrona, död 1765-05-07 Bredåkra, dotter av riksrådet och vice amiralen Anders Siöstierna, och (friherrinnan) Magdalena Eleonora Adlersten.

Barn:

 • Anders Olof, född 1739-09-15 i Karlskrona. Konstapel vid amiralitetet. For 1758 utrikes till sjöss och lät sedan ej höra utav sig.
 • Gustaf Vilhelm, född 1740. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 4.

TAB 4

Gustaf Vilhelm, (son av Gustaf, tab 3), född 1740-10-27 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetets volontärregemente 1745. Arklimästare 1758. Erhöll 1760-01-09 avsked och tjänstg. sedan vid lantartilleriet i Pommern såsom sergeant. Fanjunkare vid blå husarregementet 1761-04-18. Styckjunkare vid arméns flotta 1763-10-08. Fänrik därst. 1766-12-19. RSO 1772-09-22. Löjtnant 1773-10-27. Kapten 1775-06-30. Major 177(7). Överstelöjtnants avsked 1782-05-15. Död 1790-05-07 på Sveaborg. Gift 1770-06-12 i Ronneby med sin morbroders svägerska Beata von Boisman, från vilken han 1778-09-18 blev skild1, född 1734-12-04 Ulvåkraholm, död 1812-07-16 i Växjö, dotter av majoren Erik Boisman, adlad von Boisman, och Catharina Elisabet Branting.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1771-08-19 Bredåkra Skeppsgosse vid arméns flottas finska eskader 1773-11-00. Furir därst. 1778-04-15. Fänrik 1782-08-23. Löjtnant 1790-05-15. Död barnlös 1794-02-12 i Stockholm. Gift 1792-10-11 i Helsingfors med Anna Sofia Sjöström.
 • Göran Adlersten, född 1773-10-17 på Bredåkra. Skeppsgosse vid arméns flottas finska eskader 1775. Sergeant därst. 1780-05-15. Fänrik 1790-12-09. Reste 1796 utrikes till sjöss och efterlystes 1799-04-00 såsom den där blivit borta över sin permissionstid. Var troligen den siste av denna ättegren.
 • Den adopterade ättegrenen.

TAB 5

PETER OTTO UNGE, (son av Olof Olofsson Unge, tab 1), Född 1670-12-20. Livdrabant 1689-04-28. Korpral vid livregementet till häst 1695-07-21. Kvartermästare därst. 1701-06-12. Kornett 1703-12-29. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1705-05-27. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1719-09-30. Död 1740. Han bevistade hela kriget under konung Carl XII:s tid och åtföljde konungen efter slaget vid Poltava till Bender och kom därifrån hem till Sverige med konungens svit. Gift 1:o med N. N. Sillman, dotter av rådmannen i Arboga Lars Sillman. Gift 2:o 1715 med Catharina Salmoon, född 1689-04-03, död 1769-01-30 Torvesta

Barn:

 • Per Otto Unge, adlad och adopt. von Unge, född 1719-08-04 i Fellingsbro. Volontär vid Västmanlands regemente 1739. Korpral därst. s. å. i sept. Rustmästare 1741-04-25. Fänrik 1742-04-02. Löjtnant 1747-07-16. Regementskvartermästare 1750-09-19. Kapten 1752-06-11. RSO 1760-04-28. Adlad 1763-03-24 och adopt. på sin farbroders, vice amiralen Olof von Unges adl. ätt (introd. 1774). Sekundmajor vid förutn. regemente 1770-04-04. Genom byte major vid Jämtlands regemente s. å. 21/12. Överstelöjtnants avsked 1771-06-05. Död 1778-08-19 Mölntorp och jordfäst i Säby kyrka samt ligger jämte sin fru begraven i Fellingsbro kyrka, troligen i morfaderns grav. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 50-talen. Gift 1763-05-24 i Stockholm med Eva Gustava von Stenhagen, född 1739-05-13, död 1767-12-27 efter barnsäng på Mölntorp och jordfäst i Säby kyrka, men sedan flyttad till Fellingsbro kyrka, dotter av statssekreteraren Carl Fredrik von Stenhagen, och hans 1:a fru (friherrinnan) Eva Charlotta Ehrenstrahl.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1764-12-27, död 1766-10-07.
 • Fredrik Otto, född 1766. Adjutant. Död 1832. Se Tab. 6
 • Per Gustaf, född 1767. Överjägmästare. Död 1823. Se Tab. 15.

TAB 6

Fredrik Otto, (son av Per Otto Unge, adlad och adopt. von Unge, tab 5), född 1766-01-17. Student i Uppsala. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium. Extra landskanslist i Umeå volontär vid fortifikationen 1785-10-27. Sekundadjutant vid Västmanlands regemente s. å. 14/12. Avsked 1789-09-09. Död 1832-05-06 Mölntorp. Han bevistade 1788 och 1789 fälttågen i Finland. Gift 1:o 1793-01-06 i Västerås med Abrahamina Hülphers, född 1770-04-20, död 1800-11-22 på Mölntorp, dotter av direktören och brukspatronen Abraham Hülphers och Anna Christina Grawe. Gift 2:o 1802-03-30 på Ramnäs bruk i likanämnd socken Västmanlands län med Engel Margareta Schenström, född 1777-10-24, död 1848-05-02 på Mölntorp, dotter av bergsrådet Johan Magnus Schenström och hans 1:a hustru Anna Margareta Steinholtz.

Barn:

 • 1. Fredrik Abraham, född 1793-11-11 på Mölntorp, liksom syskonen. Rustmästare vid Upplands regemente 1811-03-09. Fänrik därst s. å. 9/7. 2. löjtnant 1818-04-14. Avsked 1822-04-23. Utexaminerad från skogsinstitutet 18312. Lantjägare i Åkerbo härad av Västmanlands län2 1832-01-20. Jägmästare i Kalmar län2 1836-11-09. Död barnlös 1837-06-21 på Öland. Gift 1836-04-20 med Fredrika Margareta Strömvall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1838-10-12 med arrendatorn av Borgholms Sumgsgård och lasarettssysslomannen i Borgholm Olof Peter Marin, född 1793-08-30).
 • 1. Christina Hedvig, född 1795-07-04, död 1815-11-08 på Mölntorp.
 • 1. Otto Sebastian, född 1797-08-15. Student i Uppsala 1811. Rustmästare vid livregementets grenadjärkår 1814-12-31. Fänrik därst. 1816-04-23. 2. Löjtnant 1823-12-27. Avsked från kåren 1826-01-30 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Avsked ur krigstjänsten 1833-03-09. Död barnlös 1849-05-14 Västerkvarn. Har gjort sig ett namn genom sina utgivna skrifter: Promenader inom Fäderneslandet, Vandring genom Dalarne m. fl. Gift 1832-08-15 på Ramnäs bruk med Christina Elisabet Wesström, född 1792, död 1873-12-17 i Västerås, dotter av kontraktsprosten Erik Wesström och hans 1:a fru Maria Charlotta Graan.
 • 1. Carl, född 1799-11-27, död s. å.
 • 2. Per Magnus, född 1809. Egendomsägare. Död 1878. Se Tab. 7.
 • 2. Anna Engel Gustava, född 1814-11-18, död 1883-10-08 i Skultuna prästgård Västmanlands län. Gift 1843-10-12 med prosten, kyrkoherden i Skultuna pastorat av Västerås stift, LNO, filosofie jubeldoktorn Carl Magnus Södergren, född 1805-07-15 i Harakers socken Västmanlands län, död 1886-05-13 i Skultuna prästgård.
 • 2. Johan Sverker, född 1818-01-25. Furir vid Västmanlands regemente 1834-12-28 fanjunkare därst. 1840-05-20. Avsked s. å. 21/6. Underlöjtnants n. h. o. v. s. å. 15/9. Död ogift 1874-09-13 på Stora Åsby i Rytterns socken Västmanlands län.

TAB 7

Per Magnus, (son av Fredrik Otto, tab 6), född 1809-12-06 på Mölntorp. Ledamot av Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1863–1865-01-26. RVO 1866-07-03. Död 1878-08-07 på nämnda egendom, som han ägde. Gift 1843-06-14 på Strömsholm med Amalia Carolina Ringenson, född 1823-07-18 i Köping, död 1868-10-17 på Mölntorp, dotter av professorn Johan Lorens Ringenson och Elisabet Eleonora Schenström.

Barn:

 • Ernst Casper, född 1844. Häradshövding. Död 1910. Se Tab. 8.
 • Vilhelm Magnus, född 1846. Kassör. Död 1885. Se Tab. 10.
 • Carl Henning, född 1849-02-24 på Mölntorp. Mogenhetsexamen 1897. Student i Uppsala s. å. 11/6. Examen till rättegångsverken 1872-12-11. Auskultant i Svea hovrätt 1873-02-03. Extra ordinarie notarie s. å. 21/2. Vice häradshövding 1877-05-31. Amanuens i kammarrätten 1880-10-22. T. f. kammarrättsråd 1881-09-17. Kammarrättsråd 1886-10-01. RNO 1889-01-21. KNO2kl 1904-12-01. Avsked 1918-04-12. Död ogift 1929-05-30 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.
 • Per Johan Otto, född 1850. Disponent. Död 1932. Se Tab. 11.
 • Elin Margareta Elisabet, född 1853-03-09 och död 1874-02-08 på Mölntorp.
 • Märta Amalia Ottiliana, född 1855-12-07 på Mölntorp, död ogift 1926-01-29, Säby förs, Västm.
 • Anna Ester Carolina, född 1858-07-28 på Mölntorp, död 1934-02-28 i Åmål. Gift där 1909-06-10 ]] med borgmästaren i Åmål, RVO, Ragnar Patrik S:t Cyr, född 1868-07-30 i Holms socken Älvsborgs län.
 • Fanny Engel Eleonora, född 1860-02-14 och död 1861-03-01 på Mölntorp.
 • Adolf Rikard, född 1862. Ingenjör. Död 1923. Se Tab. 14.

TAB 8

Ernst Casper, (son av Per Magnus, tab 7), född 1844-09-14 Mölntorp. Mogenhetsexamen 1865. Student i Uppsala s. å. 18/9. Examen till rättegångsverken 1870-05-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 20/7. Extra ordinarie notarie s. å. 29/7. Vice häradshövding 1874-01-14. Häradshövding i Tössbo och Vedbo härads domsaga i Älvsborgs län 1887-12-16. RNO 1897-09-18. Död 1910-10-15 i Åmål. Gift 1886-10-14 i nämnda stad med Edit Larsson, född 1861-07-08 i Åmål, död där 1896-01-09, dotter av vågmästaren Petter Larsson och Louise Segerstedt.

Barn:

 • Märta Lovisa, född 1887-07-01 i Åmål. Stiftsjungfru. Anställd i Stockholms enskilda bank 1912. Kassörska därst.
 • Per Erik, född 1889-05-14 i Åmål. Student i Västerås 1909. Elev vid tekniska högskolan 1910–1914 och vid bergshögskolan 1913–1914. Assistent vid tekniska högskolans materialprovningsanstalt 1915–1916. Bitr. inköpsingenjör vid svenska turbinfabriksaktiebolag Ljungström, Finspång, 1916–1917. Överingenjörsassistent vid Ljusne-Voxna aktiebolag 1917. Inköpschef vid samma bolag 1917–1918. Andre driftsingenjör på smidesavdelningen vid Hofors järnverk 1918. Driftsingenjör vid Norrköpings gasverk 1918. Tandläkarexamen 1926-01-29. Praktiserande tandläkare i Säffle.
 • Casper Henning, född 1890. Kapten. Se Tab. 9
 • Edit Ester Amalia, född 1892-09-13 i Åmål. Stiftsjungfru. Ritare vid statens järnvägar. Avsked 1918-02-12. Teckningslärarinna. Gift 1918-08-18 i Stockholm Matteus förs, med kraftdirektören vid statens vattenfallsverk, RNO, RVO, civilingenjören Carl-Gustaf Ljungdahl, född 1892-11-01 i Lund. Överdirektör. Prese i Ingenjörsv.akad.
 • Olof Magnus, född 1895-12-24 i Åmål, död 1896-07-12 på Mölntorp.

TAB 10

Vilhelm Magnus, (son av Per Magnus, tab 7), född 1846-07-28 Mölntorp. Mogenhetsexamen 1866. Elev vid Väppeby s. å. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1867. Utexaminerad 1869. Bokhållare vid Mölntorp 1869–1878. Kassör vid Mölntorps smidesfabrik. Död 1885-05-26 på nämnda egendom. Gift 1877-09-23 i Köping med Helena Vilhelmina Hollström, född 1842-09-08 Valskog ]], död 1883-01-19 på Mölntorp, dotter av lantbrukaren Carl Jakob Mauritz Hollström och Zafira Schenström.

Barn:

 • Elin Amelie Helena, född 1883-01-18 på Mölntorp. Stiftsjungfru.

TAB 11

Per Johan Otto, (son av Per Magnus, tab 7), född 1850-10-26 på Mölntorp. Mogenhetsexamen i Västerås 1869-06-01. Student i Uppsala s. å. Elev vid Johannisbergs lantbruksskola 1872. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut s. å. Utexaminerad 1873-10-22. Lärare vid Johannisbergs lantbruksskola 1873–1877. Förvaltare vid Mölntorp 1877. Disponent för Mölntorps aktiebolag 1889. RVO 1905-12-01. Död 1932-10-10 på sin egendom Mölntorp i Säby socken Västmanlands län. Gift 1883-05-20 vid Strömsholm i Kolbäcks socken Västmanlands län med Augusta Olivia (Liven) Eek, född 1857-06-08 vid sistnämnda egendom. Död 1939-01-21 på Mölntorp, Säby förs Vm. (db 1). Dotter av (pastor i Kolbäcks förs) kronolänsmannen, kontrollören och intendenten Niklas Gabriel Eek och hans trolovade hagvaktaredottern Ulrika Matilda Ljungström.

Barn:

 • Amelie Matilda, född 1884-03-07 på Mölntorp. Stiftsjungfru. Gift 1906-07-25 på nämnda egendom med överingenjören vid Domnarvets järnverk, bergsingenjören Fredrik Axel Frans von Homeyer, född 1872-10-19 Viad.
 • Anna Elisabet, född 1886-02-06 på Mölntorp. Stiftsjungfru.
 • Carin Ester, född 1889-02-03 på Mölntorp. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Gift 1912-11-27 på Mölntorp med majoren Carl Anders Gustaf Lindencrona född 1872, död 1921.
 • Vilhelm Olof, född 1890. Extra ordinarie jägmästare. Se Tab. 13.

TAB 12

Per Nils Otto, (son av Pehr Johan Otto, tab 11), född 1887-11-11 på Mölntorp i Säby förs, Vm. Studentexamen i Uppsala 1908. Reservofficersexamen 1910-08-00. Underlöjtnant i Västmanlands reg:s reserv s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1916-07-14. Forstmästarexamen 1917. Skogsförvaltare vid trävaruaktiebolag Svartvik-Ånge skogsförvaltning 1919–1921. Kamrer vid Strömsholms slott 1924-11-00. Kapten i nämnda reg:s reserv 1926-12-17. GV:sJmt 1928-08-16. R VO 1944-06-06. Äg. Olfsta gård i Kolbäcks socken, Västmanlands län sedan 1927. Gift 1:o 1920-06-21 i Ånge i Borgsjö socken, (Västernorrland) ]] med Ester Viktoria Eklund, från vilken han blev skild genom Västerås rådhusrätts utslag 1938-03-07, född 1900-01-30 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm. Dotter av husägaren Erik Vilhelm Eklund och Selma Charlotta Andersson. Gift 2:o 1938-05-17 i Stockholm (Adolf Fredriks förs, Sth. vb nr 65), med Margit Anna Dagny Söderberg från vilken han blev skild gn Snevriinge tingslags HR:s utsl. 1943-05-31, född 1907-01-20 i Stockholm. Dotter av kamreraren vid Dagens Nyheter Fritz Waldemar Söderberg och Anna Maria Dahlström.

Barn:

 • Per Erik Otto, född 1921-03-24 i Ånge i Borgsjö förs, V.norrl. (fb nr 46). Död 1931-05-06 i Kolbäcks förs, Vm .
 • Ester Ingrid Birgitta, född 1922-06-04 i Köping (Säby förs, Vm. fb nr 2), liksom de följande syskonen. Kartriterska, anställd vid Kadesjö ingenjörsbyrå ab. Gift 1945-11-03 i Lundby kyrka, Vm. (Västerås domk. vb nr 426), född 1917-09-03 i Västmanlands län.
 • Karin Liven Elisabet, född 1927-03-04 i Köping (Säby förs, Vm., fb nr 2). Tv-aktris, fastighetsmäklare vid Jon Douglas Co, Beverly Hills.
 • 2. Catharina, född 1939-04-09 i Västerås (Kolbäcks förs, Vm, fb nr 23). Förskollärare.

TAB 13

Vilhelm Olof, (son av Pehr Johan Otto, tab 11), född 1890-10-07 Mölntorp. SkmG 1908. Studentexam. i Västerås 1909-06-07. Elev vid Ombergs skogsskola 1911-10-02. Utexaminerad 1912-08-31. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/10. Utexaminerad 1914-12-20. E. jägmästare i Lule distrikt och indelningsassistent därst. 1915-07-06. Assistent i Grönbo, Köpings och Västerås revir 1918-10-16. Förvaltare vid Mölntorp i Säby förs, Vm. 1927. Stiftsjägmästare i Västerås stift 1933-07-01. Stiftjägmästare hos stiftsnämnden i Västerås 1938-12-30. RVO lkl 1948-06-06. Avsked som stiftsjägmästare i Västerås stift 1955 (4/2) 31/8. Äg. lägenheten Udden vid Mölntorp sedan 1927 och Mölntorp i Säby förs, Vm. Gift 1918-05-20 i Grangärde socken Kopparbergs län med Ragna Katharina Hellhoff, född 1893-07-16 i Tuna förs, (Västernorrland). Dotter av okänd fader och sömmerskan Anna Erika Bergren. .

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1919-02-28 Grimsö, död där s. å. 25/5 ]] (Säby förs, Västm, db).
 • Ulla Katarina, född 1921-12-05. Registrator v arméstaben.
 • Ingrid Liven Theresia , född 1923-12-06 Olfsta. Stud. i Otto Skölds målarskola, Ackademie Libre i Sthlm o. konstakademien i Köpenhamn. Konstnärinna.

TAB 14

Adolf Rikard, (son av Per Magnus, tab 7), född 1862-03-10 på Mölntorp. Mogenhetsexamen i Uppsala 1882-05-00. Extra elev vid Stockholms bergsskola 1883–1884. Praktiserade vid åtskilliga verkstäder 1884–1886. Korrespondent och bokförare hos firman. Gift E. Svalling & C:o, Mölntorp, 1886–1895. Chef för Mölntorps abol:s smides- och stålpressningsfabrik 1895–1914. Kontorschef i kommanditbol. Sjöstedt & C:o, Stockholm. Död 1923-12-13 vid Tullinge i Botkyrka socken Stockholms län och begraven i Säby socken Västmanlands län. Gift 1889-11-08 i Eskilstuna med Agda Sigrid Maria Munktell, född 1865-01-09 i nämnda stad. Död 1935-02-15 i Saltsjöbaden (Säby förs Vm. db 3) och begraven i Säby. Dotter av filosofie doktorn Teofron Munktell och Anna Pauline Graaf.

Barn:

 • Anna Sigrid Christina, född 1890-12-14 Mölntorp Stiftsjungfru. Gift 1917-07-07 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs, Sthlm. vb) med disponenten för Stockholms superfosfat fabriks aktiebolag, civilingenjören Gunnar Vilhelm Götherström, född 1884-01-27 i Gamleby köping Kalmar län.
 • Maria Elisabet, född 1893-05-19 på Mölntorp. Stiftsjungfru. Död 1920-03-06 i Karlshamn. Gift 1916-04-15 på Mölntorp ]] med majoren vid kustartilleriet, tygmästaren i Vaxholms fästning, RSO, RVO, m. m., Per Evald Ottokar Beckman, född 1885-09-11 i Stockholm.
 • Per Sten Teofron, född 1896-06-21 på Mölntorp, död 1906-11-12 i Säby socken Västmanlands län.
 • Agda Elsa Amalia, född 1900-09-27 på Mölntorp. Stiftsjungfru. Gift 1927-10-01 i Stockholm med agronomen Ernst Severin Lennart Löwenhielm, född 1898.

TAB 15

Per Gustaf, (son av Per Otto Unge, adlad och adopt. von Unge, tab 5), född 1767-12-15. Student i Uppsala 1783-05-23. Sergeant vid Västerbottens regemente 1785-12-05. Sekundadjutant därst. 1786-01-19. Bevistade finska kriget 1788–1789. Avsked 1789-09-14. Inköpte 1806-07-01 tobaksfabriken i Köping, som han innehade till 1820. RVO 1814-12-16. Överjägmästares n. h. o. v.2 1817-01-14. Död 1823-02-02 i Stockholm. Gift 1792-11-08 på Länsö i Börstils socken Stockholms län med Catharina Charlotta von Greiff, född 1773-04-24 död 1834-04-17 Stockkumla, dotter av översten Fromhold Christer von Greiff, och Eva Charlotta Uhr.

Barn:

 • Fredrika Charlotta Sofia, född 1793-12-02 Häggesta, död 1859-04-12 i Köping. Gift 1817-07-27 i nämnda stad med majoren Carl Gustaf Karlström, född 1795, död 1838.
 • Eva Gustava, född 1794-12-26 på Häggesta, död där 1795-01-04.
 • Otto Fromhold, född 1796-05-21 på Häggesta. Bokhållare. Död ogift 1826-02-15 i Spånga socken Stockholms län.
 • Gustaf Reinhold, född 1797-12-13 på Häggesta. Sergeant vid Västmanlands regemente 1814-08-03. Fänrik därst. s. å. 16/11, fänrik vid livregementets grenadjärkår 1815-10-17. Löjtnant därst. 1821-06-19. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå i armén 1823-10-07. Postmästare i Vik 1826-12-13. Avsked ur krigstjänsten med kaptens n. h. o. v. 1827-11-14. Postinspektör i Stockholms län 1837-09-01. Död ogift 1853-05-02 i Stockholm.
 • Carl Robert Peter Gustaf, född 1799-07-28 Häggesta, död där 1803-09-02.
 • Carolina Maria, född 1801-02-06 på Häggesta, död ogift 1890-02-10 i Västerås.
 • Per Axel, född 1803-03-27 på Häggesta, död där s. å. 14/12.
 • Hedvig (Hedda) Gustava Robertina, född 1805-04-21 i Köping, död 1878-06-10, Ryningsberg. Gift 1832-09-11 i Köping med majoren i armén, kaptenen vid livregementets grenadjärkår, RSO, Carl Erik Schenström, född 1803-01-26 på Ramnäs i likanämnd socken Västmanlands län, död 1875-12-16 i Västerås.
 • Bror Vilhelm Teodor, född 1807. Hamnfogde. Död 1882. Se Tab. 16.
 • Constantia Julia Aurora, född 1809-12-16 i Västerås, död ogift 1892-05-21 i nämnda stad.
 • Fredrik August, född 1812-08-08. Död s. å. 9/9.

TAB 16

Bror Vilhelm Teodor, (son av Per Gustaf, tab 15), född 1807-10-16 i Köping. Först bruksförvaltare, sedan vägmästare och hamnfogde samt faktor i Arboga. Död där 1882-02-02. Gift 1846-05-16 i Stockholm med Christina Maria (Kjerstin) Ahlström, född 1826-04-16 Älvsjö, död 1921-06-14 i Strängnäs ]], dotter av löjtnanten Per Olof Ahlström och Maria Wikbom.

Barn:

 • Berta Maria Charlotta, född 1847-07-26 på Risshytte bruk i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Extra ordinarie telegrafist vid telegrafverket 1867-04-15. Telegrafist i Lindesberg 1874-12-07 och vid Skutskärs station 1878-01-01. Avsked 1883-07-10. Död 1928-03-02 i Marstrand. Gift 1883-07-22 i Solna kyrka med telegrafkommissarien i Haparanda Magnus Wickenberg, född 1835-09-02 i Sölvesborg, död 1912-06-29.
 • Bror Hugo Vilhelm, född 1849, död 1935. Före detta lasarettsläkare. Se Tab. 17.
 • Knut Rikard Teodor, född 1852-02-00, död 1853-05-07 i Arboga.
 • Agda Maria Vilhelmina, född 1855-08-13 i Arboga. död 1941-01-31 i Strängnäs (db nr 10). Gift där 1877-12-27 med lektorn i matematik och fysik vid Strängnäs högre allm. läroverk, RNO, filosofie doktorn Knut Herman Sohlberg, född 1844-03-27 i Odensvi prästgård Västmanlands län, död 1909-07-10 i Norrköping.

TAB 17

Bror Hugo Vilhelm, (son av Bror Vilhelm Teodor, tab 16), född 1849-04-05 Alnäs. Mogenhetsexamen i Västerås 1868-06-05. Student i Uppsala 1868. Med filosofie ex 1869-11-20. Amanuens vid fysiologiska institutionen i Uppsala 1872. Med kandidat 1874-11-28. Extra läkare i Arboga 1877-06-12–1877-08-20. Amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen vid Karolinska institutet i Stockholm 1877-01-15–1878-05-01. Med licentiat vid nämnda institut 1878-05-04. Amanuens vid serafimerlasarettets medicinska avdelning 1878-05-01–1878-10-01. Ledamot av svenska läkarsällskapet 1878-05-21. Underläkare vid nämnda avdelning 1878-10-01–1879-01-13. Underkirurg vid nämnda sjukhus 1879-01-13–1879-05-14. T f läkare vid Norrköpings sjukhus 1879-05-15. Läkare vid nämnda sjukvårdsinrättning 1881-03-30. Bevistade feriekurserna i Berlin 1887, 1888 och 1892. Promov med hedersdoktor vid Uppsala universitets minnesfest med anledning av Uppsala möte 1893-09-06. RNO 1895-11-30. RDDO 1910-09-22. KVO2kl 1911-06-06. Avsked 1918-01-28. Död 1935-02-02 i Norrköping St. Olai förs, Östergötlands län (db 28). Se VÄD. Gift 1885-06-02 på Händelö i S:t Johannis förs, Östergötlands län med Agda Carolina Wahren, född 1861-06-07 i Norrköping. död 1942-04-16 i Norrköping S:t Olai förs, Östergötlands län (db nr 83). Dotter av fabriksidkaren Herman Wahren och Emilie Philip.

Barn:

 • Greta, född 1886-05-02 i Norrköping St Olai förs. Gift i Norrköping S:t Olai 1911-05-17 med jur utr kandidat Bengt Hjalmar Axel Klintberg nr 2285 (tab 5 Ö4), född 1880-08-27.
 • Brita, född 1888-04-22 i Norrköping. Gift 1913-04-22 i Norrköping S:t Olai med direktören, RVO, m m, Ludvig Thörnquist, född 1881-11-14 i Halmstad. Död 1932-05-08 i Stockholm.
 • Stina, född 1894-07-21 i Norrköping St Olai förs, Östergötlands län. Fil kand. vid Uppsala universitet. Gift 1916-10-17 med andre bibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek, filosofie doktorn Harald John Heyman, född 1889-09-20 i Mosaiska förs, Stockholm.
 • Barbro, född 1901-11-22 i Mosaiska förs, Norrköping.

TAB 17A

Olof, (son av Bror Hugo Wilhelm tab 17), född 1899-02-21 i Norrköping St Olai, Östergötlands län. Studentex i Norrköping 1917-06-06. Student vid Uppsala universitet 1918. Fil kand exam vid Uppsala universitet 1923-03-28. Jur kand ex 1924-09-15. Tingstjänstgöring i Björkekinds m fl häraders domsaga 1924-1927. Extra tjänsteman i Kammarrätten 1928-04-00. Amanuens i Handelsdepartementet 1928-12-01–1930-06-30. Har innehaft förordnanden som extra föredragande och Assessor i kammarrätten. Kammarrättsråd 1942-10-23. RNO 1946-06-06. Gift 1930-10-18 i Hälsingborg (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb) med Blanche'' Hejll, född 1906-08-06 i Hälsingborg. Dotter av grosshandlaren i Hälsingborg Einar Hejll och Gerda Carolina Krook.

Barn:

 • Kerstin, född 1934-12-21 i Maria förs, Stockholm (fb nr 226). Studentex vid Palmgrenska samskolan i Sthlm 1956-05-23. Leg sjukgymnast 1962. Anst vid Danderyds sjukhus.
 • Hugo, född 1936-06-19 i Maria förs, Stockholm (fb nr 127).
 • Eva, född 1938-09-10 i Stockholm (Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län, fb nr 21).

Källor

1At (RA). 2Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: