:

Von Greiff nr 1547

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Greiff nr 1547

Natural. 1717-11-27, introducerad 1719.


 • Härstammar från Schlesien, varifrån släkten kom till Schwaben och Österrike, varest den erhöll riksfriherrlig värdighet. Ätten fortlever numera endast i Sydamerika.

1 KrAB. 2 SK. 3 Sj. 4 Lns. 5 At(L). 6 Blr.

TAB 1

Ernst Bogislav von Greiff. Hertig Bogislai i Pommern hovjunkare och ryttmästare. Sedermera överstelöjtnant vid fältmarskalken greve Königsmarcks regemente. Deltog i slagen vid Leipzig och Lützen 16325. Stupade vid erövringen av Prag 1648.5

Barn:

 • Niklas Johan von Greiff. Kom i svensk tjänst 16505. Löjtnant vid Volmar Wrangels regemente1 1665-08-21. Överstelöjtnant vid pommerska adelsfanan. Levde 1695. Han bevistade fälttågen under Carl X Gustaf och slaget vid Warschau 1656 samt försvaret av Malmö juni och juli 1677.5

Barn:

 • Bogislav Johan von Greiff, natural. von Greiff, född i Pommern. Volontär vid änkedrottningens livregemente till fot 1697-02-04. Förare därst. 1698. Avsked 1699-05-10. Löjtnant vid general Dewitz' regemente i holländsk sold 1701. Löjtnant vid garnisonsregementet i Riga 1702-11-05. Kapten därst. 1706-04-11. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-05-05 och vid dalregementet 1714-05-12. Åter kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1715-03-00. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Natural. svensk adelsman 1717-11-27 (introducerad 1719 under nr 1547). Major 1718-09-13. Död 1719 i Stockholm och där jordfäst samt begraven 1720-01-05 i högkoret i Irsta kyrka Västmanlands län. Han blev vid Holofzin fången och förd till Moskva, men befriade sig själv. Gift efter 1715 med friherrinnan Catharina Eleonora Fägerskiöld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725 med livdrabanten och kornetten Isak Schleicher, född 1706, död 1740-12-06 i Västerås), död 1738-07-25 på Hummelsta i Harakers socken, Västmanlands län, dotter av ryttmästaren, friherre Gustaf Fägerskiöld, och Christina Magdalena Fleming.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1718. Kapten. Död 1787. Se Tab. 2
 • Fromhold Christer, född 1719. Överste. Död 1783. Se Tab. 6.

TAB 2

Gustaf Johan (son av Bogislav Johan von Greiff, natural. von Greiff, Tab. 1), född 1718-03-19 Gäddeholm. Var kornett och livdrabant 1741. Kapten. RSO 1761-11-23. Död 1787-12-02 Gillberga. Gift 1741-07-05 i Harakers socken, Västmanlands län med Catharina Lovisa von Poll, född 1721 på Gillberga, död där 1784-01-19. Dotter av korpralen vid livdrabanterna Carl Ludvig von Poll, av en adlad ointrod. ätt2, och Charlotta Catharina von Bysing.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1745-08-26 Björsbo Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1762-02-28. Sekundkorpral därst. s. å. 30/3. Korpral vid livregementet till häst 1764-05-22. Stabskornett därst. 1770-10-15. Kornett 1773-06-21. Stabslöjtnant 1775-08-09. Stabsryttmästare 1781-02-07. Regementskvartermästare s. å. 4/4. Major 1782-04-18. Ryttmästare 1789-11-21. RSO 1790-07-22. Vid reg:s delning 1791 placerad på dragonkåren. Överstelöjtnant i armén och 1. major vid livregementets kyrassiärkår s. å. 12/11. Överstelöjtnant i regementet 1793-05-07. Avsked 1802-12-09. Död ogift 1803-01-18 Gillberga. Innehade Svensksundsmedaljen [Blr].
 • Bogislaus Fromhold, född 1747-05-25 på Björsbo, död där s. å. 5/9.
 • Adolf Fredrik, född 1749-02-03 på Gillberga, död där s. å.
 • Johan Ludvig Bogislaus, född 1757. Förste hovjägmästare. Död 1828. Se Tab. 3.
 • Otto Reinhold, född 1760-10-25 på Gillberga. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1769-01-10. Fänrik vid Västmanlands regemente 1775-10-20. Löjtnant därst. 1781-05-30. Stabskapten 1785-05-20. Avsked1 1787-10-09. Död ogift 1792-04-22 Åbylund

TAB 3

Johan Ludvig Bogislaus (son av Gustaf Johan, Tab. 2), född 1757-01-30 på Gillberga. Student i Uppsala 17693. Volontär vid livregementet till häst 1769-03-09. Sekundkorpral vid norra skånska kavalleriregementet 1770-02-09. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1773. Kornett därst. 1774-02-23. Löjtnant 1776-10-08. Kapten i armén 17833. Transp. till livregementet till häst s. å. 28/5. Stabslöjtnant därst.6 1786-04-12. Ryttmästare i regementet6 1789-11-21. Vid regementets delning 1791 placerad på livregementsbrigadens dragonkår. Avsked med tillstånd att kvarstå i kåren såsom ryttmästare 1794-06-23. Hovjägmästares n. h. o. v. 1803-01-11. Avsked ur krigstjänsten6 1808-01-12. Anställd hos före detta konungen vid Drottningholm och Gripsholm 18093. RSO s. å. 3/7. Erhöll årlig pension av 600 rdr3 1810-06-15. T. f. överjägmästare i Stockholms län3 1812-11-19. Överjägmästare i Uppsala län 1813-03-18. Avsked från denna befattning 1820-03-30. Överadjutant under norska fälttåget3 1814-01-14. Överstes n. h. o. v. s. å. 25/8. 1:e hovjägmästares n. h. o. v. 1826-05-11. Död 1828-12-24 i Stockholm. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790 samt kriget i Norge 1814. Ägde Gillberga säteri och Västgädra gård i Dingtuna socken. Han har gjort sig historiskt namnkunnig genom sitt ingripande i statsvälvningen l809-03-13, då han övermannade den flyende konungen på Stockholms slotts borggård. Gift 1787-06-26 med Maria Margareta Pomp, född 1766, död 1806-06-04 i Stockholm, dotter av brukspatronen Zakarias Pomp och hans 1:a fru Anna Maria Ternsten.

Barn:

 • Johan Zakarias Bogislaus, född 1787-12-11 på Gillberga, död där 1788-12-23.
 • Maria Lovisa, född 1789. Stiftsjungfru. Död 1877-08-30 i Medellin i Nya Granada i Columbias förenta stater i Sydamerika. Gift 1824-03-20 med guvernementssekreteraren Carl Ulrik von Hauswolff, född 1791, död 1843.
 • Carolina Sofia, född 1791. Stiftsjungfru. Död 1810-11-03 i Stockholm.
 • Carl Sigismund Fromhold, född 1793. Kapten. Död 1870. Se Tab. 4.
 • Hedvig Charlotta, född 1796-12-18, död 1799-01-30 på Frövi översteboställe i Skultuna socken, Västmanlands län.

TAB 4

Carl Sigismund Fromhold (son av Johan Ludvig Bogislaus, Tab. 3), född 1793-01-01 i Romfartuna socken. Student i Uppsala 1806-02-00. Kadett vid Karlberg 1807-05-02. Utexaminerad 1809-03-22. Fänrik på extra stat vid 2. livgardet s. å. 9/4. Stabsfänrik därst. s. å. 24/10. Fänrik 1810-05-03. Avsked med tillstånd att såsom fänrik kvarstå i armén s. å. 20/11. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Kapten i generalstaben 1821-03-14. Avsked från löjtnantsbeställningen 1833-03-16. Överflyttade till Sydamerika 1825. Död 1870-07-29 i Remedios i Columbias förenta stater. Gift 1825-08-07 i Fjelie kyrka, Malmöhus län med Lovisa Petronella Faxe, född 1797-06-25, död 1860-03-22, i Medellin i Nya Granada, dotter av biskopen över Lunds stift, teol. doktorn Vilhelm Faxe och Anna Sofia Lindman.

Barn:

 • Carl Ludvig Vilhelm, född 1826. Stationsinspektor. Död 1872. Se Tab. 5.
 • Jakob Georg Engelbrekt, född 1827-03-28 i Rio Negro. Gruvingenjör. Död 1867 i Barbosa. Gift med Dolores Obregon, med vilken han hade tvenne söner.
 • Oskar Hjalmar Odin, född 1830-04-25. Gruvägare. Död 1876. Gift 1852-05-08 med Cecilia'' Obregon, med vilken han hade sju barn.
 • Viktor Eugen Napoleon, född 1833-07-26 i Onori, gruvingenjör. Död. Gift med Viktoria Aragon, med vilken han hade fem barn.

TAB 5

Carl Ludvig Wilhelm (son av Carl Sigismund Fromhold, Tab. 4), född 1826-05-27 i Medellin. Studentexamen 1859. Bokhållare vid statens järnvägsbyggnader s. å. Stationsinspektor vid Sösdala station 1862-08-01 och vid Sävsjö 1866. Transp. till Nässjö station 1872. Död där 1872-10-05. Gift 1858-12-28 i Lund med sin kusin Helena Sofia Maria Rosalie Engeström, född 1824-10-17 i nämnda stad, död där 1885-04-16, dotter av professorn, teol. och filosofie doktorn Jonas Albin Engeström och Margareta Sofia Faxe.

Barn:

 • Louise Margareta Vilhelmina, född 1859-12-19 i Malmö, död ogift 1904-07-17.
 • Cecilia Maria Carolina Dolores, född 1864-08-04 i Lund, död ogift 1913-12-25 i Aringsås socken, Kronobergs län.

TAB 6

Fromhold Christer (son av Bogislav Johan von Greiff, natural. von Greiff. Tab. 1), till Gillberga i Dingtuna socken, Västmanlands län. Född 1719-10-12. Volontär vid livgardet 1735. Furir därst. 1739. Livdrabant 1740-02-18. Vice korpral vid drabanterna 1747-10-20. Korpral därst. 1753-02-06. RSO 1757-04-28. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1762-12-14. Överstes avsked 1776-08-19. Död 1783-12-16 Vikmanshyttan Gift 1764-07-19 Trollbo med Eva Charlotta Uhr i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bruksägaren Johan Gustaf Angerstein, född 1715-03-16, död 1758-07-25 i Hedemora)4, född 1730-09-25, död 1784-03-23 på Vikmanshyttan, dotter av brukspatronen Johan Uhr (stamfader för adl. ätten af Uhr) och hans 2:a hustru Anna Christina Mackeij.

Barn:

 • Fromhold Johan Carl, född 1760. Krigsråd. Död 1820. Se Tab. 7.
 • Gustaf Christer, född 1768-06-02, död 1769-03-02.
 • Catharina Charlotta, född 1773-04-24, död 1834-04-17 Stockkumla. Gift 1792-11-08 Länsö med överjägmästaren Per Gustaf von Unge, född 1767, död 1823.

TAB 7

Fromhold Johan Carl (son av Fromhold Christer, Tab. 6), född 1760-06-24. Auskultant i Svea hovrätt 1781. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1782. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1783-10-00. Auditör vid adelsfanan 1785-05-18. Assessors titel 1788-02-08. Krigsråd. Död 1820-08-06 Alnaryd ,. Gift 1801-10-11 i Karlskrona med Elisabet Dorotea Margareta Brasch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1821-11-23 i Karlskrona med kaptenen Claes Adam von Boisman, född 1793, död 1873), född 1782-01-25 i nämnda stad, död 1851-04-29 på Alnaryd, dotter av apotekaren i Karlskrona, assessorn Fredrik Brasch och Anna Granskog.

Barn:

 • Anna Charlotta Elisabet, född 1803-04-02. Stiftsjungfru. Död 1814-11-22 Silletorp

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: