:

Von Hermansson nr 90

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Hermansson nr 256)

Friherrliga och grevliga ätterna von Hermansson nr 256 och 90 †

Friherrlig 1762-12-10, introd. 1775. Grevlig 1771-10-15, introd. 1775. Utdöd 1906-04-16.

1S:t Nikolai förs. i Sth. arkiv. 2KrAB. 3Hc. 4Um.


TAB 1

Mattias Hermansson, adlad, friherre och greve von Hermansson (son av Johan Hermansson, se adl. ätten von Hermansson nr 1896, Tab. 1). Född 1716-05-13 i Lund. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1734-01-00. Kanslist hos svenska envoyén i Ryssland, frih. von Nolcken 1738-08-00. Kanslist i kanslikollegium 1742-11-06. Andre sekreterare vid fredsunderhandlingen i Åbo s. å. 18/11. Adlad 1744-01-04 jämte sina syskon (introd. 1746 under nr 1896). Andre kommissionssekreterare på ambassaden till Ryssland 1744-03-22. Sekreterare i förutn. kollegium 1747-06-16. Extra ordinarie kansliråd 1753-12-20. Kansliråd 1756. Kommissarie vid traktatens avslutande mellan Sverige och Frankrike 1757-09-28. Statssekreterare för utrikes ärendena 1759-09-11. RNO 1761. Friherre 1762-12-10 (introd. 1775 under nr 256). President i kammarrevisionen 1765-11-08. Sekreterare vid KMO 1766-11-24. President i kammarkollegium 1767-04-14. Riksråd 1769-05-27. KNO 1770-04-28. RoKavKMO s. å. 26/11. Greve 1771-10-15 (introd. 1775 under nr 90). Dubbad till serafimerriddare 1772-04-28. Entledigad från rådsämbetet 1772-05-04. Åter inkallad i rådet s. å. 22/8. Tillika president i kammarkollegium 1777-12-19. En av de aderton i svenska akademien 1786-04-05. Nedlade för andra gången sina ämbeten 1789-05-16. Död s. å. 25/7 i Stockholm och begraven 28/7 i Cedercreutzska graven i Jakobs kyrka, bredvid sin senare fru. Gift 1:o 1747-07-30 i Nikolai förs., Stockholm1 med Maria Elisabet von Bahr, död 1761-04-30 i Stockholm, dotter av kanslirådet Johan Christian von Bahr, och Eleonora Rahde, adlad Gripenstedt. Gift 2:o 1770-04-17 med friherrinnan Ulrika Fredrika Cedercreutz, född 1730-12-23, död 1784-03-07 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka, dotter av kammarherren, friherre Lars Fredrik Cedercreutz nr 143, och Catharina Siljeström.

Barn:

 • 1. Johan Gabriel, född 1749-09-07 i Stockholm, död där 1753-03-00 och begraven s. å. 7/3 i Katarina förs., Stockholm
 • 1. Fredrik Mattias, döpt 1752-09-29 i Katarina förs., Stockholm, död där 1753 och begraven s. å. 24/7.
 • 1. Carl Henrik, född 1756. Major. Död 1824. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Henrik (son av Mattias Hermansson, adlad, friherre och greve von Hermansson, Tab. 1). Född 1756-11-08 i Stockholm. Student i Uppsala4 1758-05-12. Sergeant vid Lillieswärdska regementet (garnisonsregementet i Landskrona) 1760. Löjtnant vid kursachsiska grenad järregementet 1764. Kvartermästare vid livregementet till häst 1770. Livdrabant 1771-08-28. Löjtnant i sachsisk tjänst. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1772-04-08. Löjtnant därst. 1774-02-23. Ryttmästare 1777-12-17. Sekundmajor 1782-12-20. Premiärmajor 1783-04-30. Avsked2 1789-11-21. Död 1824-07-02. Gift 1786-09-24 i Svenneby kyrka Skaraborgs län med Sofia Charlotta Reutercrona, född 1770-09-11 på Lyckås i Skärstads socken Jönköpings län, död 1842-03-23 Moholm, dotter av kammarherren Erik Reutercrona nr 1760, och hans 2:a fru Christina Charlotta Ulfsparre af Broxvik nr 9.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1787. Löjtnant. Död 1832. Se Tab. 3.
 • Mattias Erik Carl, född 1789-10-25 på Svenneby i likanämnd socken Skaraborgs län, död 1790-07-23.
 • Christina Maria, född 1792-09-30 på Svenneby, död 1848-12-01 på Varv i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1812-12-26 i Örebro med understallmästaren Per Scheffer, född 1787, död 1842.
 • Mattias Erik, född 1794-01-15 på Svenneby. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1811-03-16. Kornett vid livregementets dragonkår 1812-10-21. Adjutant vid livregementets husarkår s. å. 29/12. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Löjtnant därst. 1816-03-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1820-02-15. Död 1826-02-02 i Örebro och begraven på Almby kyrkogård, varest hans gravsten ses.
 • Carl Johan, född 1795. Löjtnant och bruksdisponent. Död 1871. Se Tab. 4.

TAB 3

Gustaf Adolf (son av Carl Henrik, Tab. 2). Född 1787-11-06 på Svenneby i likanämnd socken Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1804-09-29. Utexaminerad2 1807-04-02. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 10/4. Stabsfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-16. Löjtnant därst. 1809-06-29. Avsked 1810-03-27. Död 1832-08-23 Vaholm. Han bevistade kriget mot Norge 1808–1809. Gift 1:o 1811-10-18 Värmlands-Säby med stiftsjungfrun Catharina Lovisa Linroth, född 1791-08-06, död 1831-08-15 på Krontorp i nämnda socken, dotter av kaptenen Carl Evert Linroth, och friherrinnan Ulrika Helena Posse af Säby. Gift 2:o 1832-02-13. I Hjälstads prästgård Skaraborgs län med Johanna Elisabet (Betty) Apelqvist i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833 i Mariestad med kaptenen vid Upplands regemente Axel Emanuel Axelsson, född 1802, död 1851 i Arvika), född 1809-07-24, död 1901-12-06 i Motala, dotter av prosten och kyrkoherden Johan Peter Apelqvist och Johanna Fredrika Petersson.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1812-09-19, död 1823-02-26 Runnaby .
 • 1. Mattias, född 1814 i febr., död 1815-12-31 på Värmlands Säby.
 • 1. Charlotta Ulrika, född 1815-08-14 på Saleby i Slöta socken Skaraborgs län, död 1881-11-01 i Örebro. Gift 1834-04-08 Moholm med överstelöjtnanten Adolf Albrekt Gripenberg, född 1799, död 1892.
 • 1. En dotter, dödfödd 1818-03-16.
 • 1. Maria Lovisa, född 1819-02-21, död s. å.
 • 2. Gustava Charlotta Elisabet (Ava), född posthuma 1833-02-16 på Vaholm, död 1912-04-04 i Uppsala (db). Gift 1863-07-12 i Örebro med kaptenlöjtnanten Herman Georg Åke Bogislaus Sabelfelt, född 1816, död 1880.

TAB 4

Carl Johan (son av Carl Henrik, Tab. 2). Född 1795-10-15 på Svenneby i likanämnd socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1810-09-28. Avgången från krigsakademien3 1813-07-14. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 8/6. Löjtnant därst. 1818-05-11. Avsked 1820-06-24. KVO 1854-12-18. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1871-01-23 på Frötuna bruk i Götlunda socken, Örebro län. Disponerade det av hans fru ärvda fideikommisset Ferna bruk med underlydande i Gunnilbo m fl. snr (Värmlands län och Kopparbergs län.). Gift 1820-01-06 på Frötuna med Carolina Fredrika Dahlsson, född 1799-06-11 i Stockholm, död 1872-04-16 Börstorp, dotter av lagmannen Lars Fredrik Dahlsson och Carolina Lovisa Tottie.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1820-12-01 Torvesta, död 1896-12-13 i Malmö. Gift 1842-07-17 på Ferna bruk med landshövdingen Samuel Gustaf von Troil, född 1804, död 1880.
 • Hedvig Carolina, född 1822-11-22 Moholm, död 1836-04-06.
 • Fredrika Rosina, född 1826-08-20 på Moholm, död 1907-01-22 i Stockholm. Gift 1860-09-15 på Frötuna med generalmajoren, friherre Carl Herman Leuhusen, i hans 2:a gifte, född 1810, död 1879.
 • Carl Fredrik, född 1827. Löjtnant. Död 1906. Se Tab. 5.
 • Eva Christina, född 1832-06-24, död 1836-04-23.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Carl Johan, Tab. 4). Född 1827-10-03 på Moholm. Fanjunkare vid livgardet till häst2 1849-01-16. Student i Uppsala 1850-02-07. Officersexamen s. å. 12/10. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 26/10. RRS:tAO3kl 1853-09-00. Löjtnant s. å. 9/5. Avsked 1854-07-11. RÖJKrO2kl 1890-10-04. Död 1906-04-16 i Stockholm och utgick ätten med honom på svärdssidan. Innehade fideikommisset Ferna bruk med Bockhammar m m. i Gunnilbo m fl. snr (Vm. och Kopp.). Gift 1857-09-09 på Skebo bruk i Ununge socken, Stockholms län med Adelaide Recka Eleonore Adéle Michaelson, född 1838-10-14 på Skebo, död 1926-10-24 i Engelbrekts förs., Stockholm (db), dotter av bruksägaren Carl Josef Michaelson och Anna Elisabet Heckscher.

Barn:

 • Eva Elisabet, född 1858-09-06 på Ferna. Död 1939-02-23 i Engelbrekts förs., Stockholm (db nr 40). Gift där 1879-04-02 med kammarherren och bergsingenjören, greve Samuel Gustaf Ludvig af Ugglas, född 1853, död 1932-03-28.
 • Anna Carolina, född 1860-04-28 på Ferna. Död 1941-12-13 i Engelbrekts förs., Stockholm (db nr 297).
 • Hedda Margareta, född 1864-09-08 på Ferna, död 1907-08-13 på Hamiltonhouse vid Hälsingborg. Gift 1888-09-20 på Ferna med överstekammarjunkaren, greve Johan Casimir De la Gardie, född 1848, död 1928-02-29 i Kjesäter.
 • Ellen Fredrika, född 1866-11-23 i Stockholm, död 1867-11-25 på Ferna.
 • Maria Lovisa, född 1868-12-21 på Ferna. Död 1960-03-01 i Engelbrekts förs., o (db). Med henne utslocknade denna grevliga ätt även på kvinnolinjen. Gift 1900-11-26 i Stockholm med professorn vid Karolinska institutet, RNO, med. doktorn Johan August Sjöqvist, född 1863-04-18 i Stockholm, död 1934-12-14 i Engelbrekts förs., Stockholm (db 268).
 • Elsa Eleonora, född 1871-08-22 på Vaxäng i Toresunds socken Södermanlands län. Död 1959-03-01 i Engelbrekts förs., Stockholm (db). Gift 1899-12-30 i Södertälje med civilingenjören Per Nordenfeldt, född 1861.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: