:

Printz nr 304

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Printz nr 304 †

Adlad 1642-07-20, introd. 1643. Utdöd 1663-05-03.

Johan Printz fick vid adlandet upptaga sin morfaders vapen, vilket finnes på dennes gravsten i Fågelås kyrka


1At (Sch).

  • Bero Johannis. Kyrkoherde i Bottnaryds pastorat av Skara stift 1572. Död 1642. 'Han underskrev Uppsala mötes beslut 1593 och fick 1616 till medhjälpare sin måg, Gunnar Israelis, vilken blev kyrkoherde i Bottnaryd efter svärfadern.'. Gift med Gunilla Printz, dotter av kyrkoherden i Fågelås pastorat, domprosten i Skara Sveno Benedicti Putt och Gunilla Håkansdotter. Sveno Putt stod som vän av liturgien i hög gunst hos konung Johan III och skall av honom hava blivit adlad.

Barn:

  • Johan Björnsson Printz, adlad Printz, till Gunillaberg i Bottnaryds socken Jönköpings län och Skoftesta i Kräcklinge socken Örebro län. Född 1592-07-20 i Bottnaryd prästgård. Skolpilt i Jönköping 1599 och i Skara 1603. Gymnasist i Linköping 1608. Student i Rostock och Greifswald 1618. Fick 1619 tillstånd av konsistorium i Skara att predika, varmed han betjänade sin fader. Åter student 1620 i Leipzig, Wittenberg, Helmstadt och Jena. Hakeskytt hos en venetiansk schawalischie, då vistande i Memmingen i Tyskland. Soldat vid kejserl. armén under ärkehertig Leopold. Avsked därifrån. Sergeant vid hertig Fredriks av Altenburg livregemente till fot. Avsked därifrån. Fänrik vid ett braunschweigskt infanterireg. Avsked därifrån. Löjtnant vid greve Rantzows regemente i dansk tjänst. Kom 1624 till Stockholm och fick anställning vid Gust. Horns regemente. Samt 1626 vid Hans Wrangels kompani av adelsfaneregementet. Kaptenlöjtnant vid fältmarskalken Totts regemente. Ryttmästare vid Österbottens regemente 1630. Major vid Åbo läns kavalleriregemente. Överstelöjtnant därst. Överstelöjtnant vid Västgöta kavallerireg, 1638-05-28. Adlad 1642-07-20 (introd. 1643 under nr 304). Guvernör i Nya Sverige i Amerika 1642-08-15. Återkom därifrån 1653-10-00. Svensk utskrivningskommissarie. Överste och kommendant på Jönköpings slott 1657. Landshövding i Jönköpings län 1658. Död där 1663-05-03 och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Bottnaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. I Bottnaryds prästgård finnas hans eget, hans 1:a frus och tvenne äldsta döttrars porträtter. 'Han studerade i ungdomen teologien med mycken håg. Blev 1620 under konung Gustaf II Adolfs resa genom Bottnaryds prästgård av konungen benådad med underhåll till sina studiers fortsättande vid utrikes universiteter samt reste genast åter ut till Tyskland. Överfölls under krigsoroligheterna i nämnda land och vid en resa genom Schwaben jämte sina reskamrater av ett fientligt parti samt fördes fängsligt till Memmingen, där han såsom i yttersta nöd stadd, måste taga värvning såsom gemen soldat. Gick sedan igenom många öden och var även med greve Mansfelds armé i Brabant, innan han kom åter till sitt fosterland. Erhöll, då han 1626 blev anställd vid svenska adelsfaneregementet, tvenne hästar från k. stallet med full mundering. Deltog därefter i preussiska kriget med mycken mandom. Bevistade 1634–1636 den s. k. preussiska traktaten med 500 ryttare, med vilka han sedan gick till Wollin i Pommern, där han slogs med kejserliga generalmajoren Mazarin och tog 60 fångar. Uppgav 1640 fästningen Chemnitz och reste utan fältmarskalken Banérs tillstånd till Stockholm, där han därför kom i häkte, varjämte hans hustru, barn och lösören blevo i Halberstadt med arrest och kvarstad belagda. Ställdes härför inför krigsrätt men frikändes 1641-02-09. Förestod guvernementet i Nya Sverige i Amerika i tio år, och anlade därunder staden Nya Göteborg.' Gift 1:o 1622 i Helmstadt med Elisabet von Boch, född där 1598, död 1640-11-12 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, dotter av furstl. braunschweigska rådsherren Lydeke Hansson von Boch och Armegard Hansdotter von Hagen. Gift 2:o 1641 i Stockholm1 med Maria von Linnestau i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Lydert von Strahlendorff), född1 1610-12-20, död 1660, dotter av mecklenburgska geheimerådet Mattias von Linnestau.

Barn:

  • 1. En son, död ung före fadern.
  • 1. Gunilla, begraven 1697-08-22 i Kräklinge kyrka Örebro län. Gift med majoren Gustaf Gyllenpatron, i hans 2:a gifte, död 1676.
  • 1. Armegard, född 1625, död 1695-11-26 på Läckö i Kållandsö socken Skaraborgs län och begraven därst. 1696-02-23. Gift med skeppsmajoren Johan Papegoja, död 1667.
  • 1. Christina, död 1696-01-13 på Ösel. Gift med landshövdingen Peter Örneklou, friherre Örneklou.
  • 2. Catharina Elisabet, döpt 1642-04-22 i Stockholm, död 1712-04-10 Fjäll. Gift med majoren Georg Pilefelt, död 1686.
  • 2. Elsa, född 1651-02-09 i Delaware, Amerika, död 1720-09-24 Åbylund och begraven 30/11 i Vadstena klosterkyrka. Gift 1:o 1671 i Tyskland med ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Cort Fredrik von Rohr, från Mark-Brandenburg, död 1677. Gift 2:o 1681 på Åbylund med lagmannen Jakob du Rées, nr 773, född 1639, död 1725.
  • 2. Elisabet. Gift med fogden Johan Scharin. [1]
  • 2. Ett barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: