Wädurhorn nr 225

Från Adelsvapen-Wiki

0225.jpg


Adlig †

Introd. 1634, utdöd efter 1638.

1 SH. Liber caus., vol. 42 (OA). 2 G I r. 3 SK. 4 Hh. 5 SH. Liber caus., vol. 122, pars 5 (OA.). 6 SH. Liber caus., vol. 81 (OA). 7 Af.

Uppgifterna på riddarhusgenealogien för denna ätt äro synnerligen förvirrande. Ättens stamfader uppgives felaktigt hava varit konung Gustaf I:s fogde i Dalarne Peder Månsson, som erhöll konungens brev1, dat. Strängnäs Södra Johannis Baptistæ dag 1529, på frihet och frälse på sina gårdar samt »hielm och sköll», och efterlämnade två söner Gjord och Erik Pederssöner. Denne Peder Månsson som bodde på Åstadai (Årsta) i Sköldinge socken, Oppunda härad, Södermanland – och var farbroder1 till fogden Joen Karlsson Blåfalk till Åstada, sedan till Mem och Sjösa, som han erhöll genom sitt gifte med Agneta Arentsdotter Örnflycht, adlad den 15 februari 15543 och stupad den 3 januari 1568 i striden vid Norrby – erhöll 1528 gården Hesle (Hasslö) i Lerbo socken i Oppunda härad i förläning på behaglig tid2. Han blev fogde i Dalarne 1530 och är möjligen identisk med den Peder Månsson som 1540 blev häradshövding i Oppunda härad.1 Han var gift med Margareta Andersdotter i hennes 1:a gifte och hade med henne endast en dotter Marina Pedersdotter som var gift, med vem är ej känt, och dog barnlös 1615.1 På riddarhusgenealogien uppgives hon felaktigt hava varit gift med sin halvbroder Gjord Andersson (ej Pedersson). Hon ärvdes till större delen av denne sin halvbroders barn.1 Peder Månssons efterleverska Margareta Andersdotter gifte om sig med Anders Bagge (se nedan) som var ätten Wädurhorns verklige stamfader.

Även andra personer, som av en eller annan anledning kallat sig Wädurhorn, hava utan fog inblandats i ätten. Ovan har nämnts Erik Pedersson, som kallade sig Wädurhorn och på riddarhusgenealogien uppgives varit fader till Jon Eriksson, vars barn, sedan fadern erhållit sköldknektevapen, även antogo detta tillnamn. Mellan dessa två, som båda voro sköldknektar och levde samtidigt, har dock ingen släktskap kunnat spåras. Den förre, som stupade vid Kalmar 1611, var fader till lagmannen Erik Lagerqvist, vars dotter Helena blev gift med överstelöjtnant Joel von Halle, vilken var son till Margareta Wädurhorn, se nedan. Den senare blev stamfader för adliga ätten Sölfverarm. Förutom sonen Påvel Jonsson Wädurhorn-Sölfverarm, som själv slöt sin ätt 1637, hade han även sonen kaptenen Elof Jonsson Wädurhorn, † före 1630. Gift 1614 (morgongåvebrev till förmån för Elisabet Hund [LibCaus 1638, 85, akt 8]) med Elisabet Hund född 1602, † 1674. Omgift med reg. kvartermästare Olof Olofsson Morgonstierna, samt dottern Christina Wädurhorn, gift med ryttmästaren Tuve Tuvesson Hökeflycht. Den även som hans dotter upptagna Elisabet Wädurhorn, gift med översten Harald Bengtsson Igelström, † 1678, var dock hans sondotter och Elof Jonsson Wädurhorns enda barn.

TAB 1

Anders Bagge, † i början av 1560-talet. Till Hässlö (Hesleby) i Lerbo socken, Södermanlands län, som han fick med sin hustru, vars första man erhållit gården i förläning 1528. Konung Gustafs befallningsman vid Ekolsund 1544 och ännu 15531. Skulle föras fängslad till konungen 1551-04-04 men synes vara frigiven s. å. 5/6, då konungen tillskriver honom2. Fick Johan Turessons Rosengren brev 1555-06-07 att såsom andra av adel i Nyköpings län utrusta krigsfolk. Deltog i mönstringen med frälset i Södermanland 1562, men ej 15634. Gift sannolikt 1553-06-24 med1 Margareta Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före2 1545-02-25 med fogden i Dalarne Peder Månsson till Hässlö och Åstada). Enligt morgongåvobrev underskrivet följande dagen av Måns Ivarsson till Edeby, Bengt Nilsson till Arnöberg, Göran Andersson till Istad, Sten Eriksson till Stensnäs, Per Larsson till Hamra och Anders Persson till Hålbonäs.

Barn:

  • Gjord Andersson till Hasslö, † före 1605 då barnen skiftade arv efter föräldrarna.5 – Hans gifte ej känt.

Tillbytte sig av kronan Taxinge i Lids socken, Södermanlands län 1589-02-26.

Barn:

  • Nils Gjordsson Wädurhorn till Hasslö, † barnlös 1634 eller 1635-09-25 (uppgiften i S. H. Liber caus., vol. 122, pars 5, att han avlidit 1633-09-25 är tydligen en felskrivning) och begravd i Lerbo kyrka. Gift 1611-11-10 Fållnäs med Carin Larsdotter, † 1636-06-00 i riksamiralen Carl C:son Gyllenhielms hus vid Järntorget i Stockholm och begravd s.å. 17/7 i Lerbo kyrka. Dotter till Gyllenstiernska rättaren Stommen Lars Nilsson. Hon erhöll Husslö i morgongåva. Efter hennes död satte sig generalmajoren Johan Fitinghoff i besittning av all hennes kvarlåtenskap för ett henne lämnat penninglån å 60 rdr och 26 dukater, varom uppstod rättegång mellan honom och överstelöjtnanten Joel von Halle som han fick vid arvsfördelningen 16055. Erhöll fullmakt att uppfordra adeln i Södermanland att möta konungen i Tälge 1609-01-17. Sändes av konungen till Narva med penningar 1610-09-05. Befallning att hålla utskrivning med adelns bönder i Södermanland, Närke och Värmland samt Vadsbo och Valla härader 1611-01-10. I slottsloven på Nyköpings slott samt över Rönö och Jönåkers härader s. å. 6/6. Fullmakt 1617-07-01 att uppbära Älvsborgs lösen i Södermanland. Introd. på ättens vägnar 1634 under nr 197, vilket nummer sedan ändrats till 225, sedan han uppvisat Johan Turessons ovannämnda brev till hans farfader samt dennes morgongåvobrev.
  • Margareta Gjordsdotter Wädurhorn levde 1652-03-05, men var † 1656-10-11. Till Taxinge som hon erhöll vid arvsfördelningen 16055, men en tid (1614–1618) fick avstå på grund av sitt ofrälse gifte. Gift 161(3) med löjtnanten vid Södermanlands regemente Henrik von Halle, † 1629. De voro föräldrar till överstelöjtnanten Joel von Halle.
  • Anders Gjordsson Wädurhorn, † 1621. Se Tab. 2

TAB 2

Anders Gjordsson Wädurhorn, † 1621. Till Taxinge som frånkänts systern 1613-11-00 på grund av hennes ofrälse gifte. Rustade till Riga 1621 och död där s.å. 6. Han ägde Jädra i Långtora socken, och Sävesta i Husby-Sjutolfts socken, båda i Uppsala län, vilka han erhöll vid arvsdelningen 1605.5 Gift 1619 då han ännu inte var 20 år gammal med Annika Persdotter Bratt af Höglunda, † 1647. Hennes 2:a gifte med befallningsmannen i Västersysslet i Värmland Joen Larsson Ökna. Dotter till Per Jönsson Bratt af Höglunda och hans 2:a fru Ingeborg Amundsdotter.

Barn:

  • Gjord Andersson Wädurhorn född posthumus 16216. Levde i juni 1638 då han befann sig i »främmande land», men troligen † ung.

Källor

  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
  • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.