:

Myhr nr 913

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Myhr nr 913 †

Natural. 1680-10-16, introd. s. å. Sannolikt utdöd omkr. 1724.

Skotsk adlig ätt med namnet Muir eller Mier, som skall hava inkommit under konung Johan III:s tid. Uppgiften hos såväl Wrangel och Bergström, Svenska adelns ättartavlor ifrån år 1857, som hos J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, att den naturaliserade Torsten Myhrs son Hans (Johan) skulle hava erhållit polskt indigenat och vara stamfader för den riksgrevliga ätten von Mier torde böra betvivlas. Enligt Kneschke. Neues deutsches Adelslexicon, var det en son till den polske generalmajoren Johan von Mier vid namn Vilhelm von Mier, som på lantdagen i Grodno 1726-10-28 erhöll polskt indigenat. Hans söner Josef, polsk Starost av Busk, sedan österrikiskt geheimeräd, och Johan, polsk generalmajor och kastellan av Livland, blevo tyska riksgrevar 1777-03-07 och magnat er av Galizien 1782-09-11. Ätten von Mier utdog 1885-04-20. Därest den överhuvud taget tillhörde samma släkt som den svenska ätten Myhr, torde den möjligen härstamma från Torstens broder Hans, vilken tillsammans med honom erhöll konfirmation på faderns gods 1646-08-31, men sedan icke förekommer i finska handlingar.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1KrAB. 2Lk. 3Pargas kyrkoarkiv. 4Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

  • Hans Muir. Förde 1609 franska legotrupper från Åbo över Viborg till Ryssland. Kallas 1612 »överste fältvaktmästare över allt krigsfolk i Ryssland». Död 1613. Han erhöll 1605-12-29 Arvid Eriksson Stålarms förbrutna säteri Lindö i Tenala socken jämte underlydande gods i Pojo socken, vilken donation dock efter hans död återtogs och gavs till rikskansleren Axel Oxenstierna. Hans broder James (Jakob) emottog 1615 för arvingarnas räkning 24 skattehemman i Pargas socken och uppförde där Vannais säteri. Gift omkr. 1600 med Elisabet Fincke i hennes 3:e gifte [gift 1:o 1581 med ryttaren Abraham Ille, död 1590. Gift 2:o med Henrik Eriksson (Rääf i Finland), död 1598], död omkr. 1632 Sjölaks

Barn:

  • Hans Muir, till Vannais, varpå han fick konfirm. 1637-06-23. Född 1602. Fänrik under William Johnstones fana 1625. Överstelöjtnant vid Reinhold Metstakes finska rytteri 1638. Utmärkte sig i kriget i Tyskland, fick där 1640-08-02 brev (konfirmerat 1646-08-31 på Vannais och Mörkby i Pargas socken, men stupade redan s. å. 18/9 vid slottet Greiffenstein i Sachsen, där han sedan blev bisatt och varest en sorgfana uppsattes över honom. Gift med Ebba Grönfelt i hennes 1:a gifte, död omkr. 1660, dotter av Lydik Mattsson, adlad Grönfelt, och Hebla Ållongren i Finland.

Barn:

  • Torsten Muir, natural. Myhr, till Vannais och Tennäs, båda i Pargas socken. Kom i tjänst vid Nylands kavalleriregemente 1654. Korpral därst. 1655. Kornett 1658. Var 1660 löjtnant vid Tavastehus och Nylands kavalleriregemente: löjtnant därst. 11665-02-10. Ryttmästare1 1667-10-17. Major. Överstelöjtnant. Avsked 1678-09-00. Natural. svensk adelsman 1680-10-16 (introd. s. å. under nr 913). Död 1686-02-00 på Vannais och begraven 1687 i Pargas kyrka. Gift med Catharina Lindelöf, begraven 1691-05-24 i Pargas kyrka, dotter av majoren Lars Lindelöf, och Catharina Stålarm. Hon fick 1686-09-01 konfirm, på Vannais, som genom reduktionen blivit rusthåll.

Barn:

  • Ebba, född omkr. 1660, död 1742-03-21 på Nyystölä i Padasjoki socken. Gift 1692 med ryttmästaren, friherre Gustaf Horn af Åminne, född 1670, död 1757.
  • Jakob. Student i Åbo 1682. Tjänade vid amiralitetet. Namnes ej efter 1686.
  • Anna Margareta, född 1674, död 1742 Finnby å. 22/6 i Piikkis kyrka. Gift 1694-08-05 på Rövarnäs3 i Pargas socken med majoren Jakob Giös, död 1710.
  • Märta, döpt 1679-09-20 i Pargas socken, död 1744-10-07 och begraven i Pargas. Gift 1706-12-09 med regementsskrivaren Lorentz Liffman, död före 1722.
  • Beata, döpt 1680-11-15 i Pargas socken. Ägde på grund av sin broder Hans' testamente Vannais säterirusthåll och ärvde all hans egendom. Sålde Vannais 1732. Död 1751-09-11 i Åbo och begraven i Pargas socken3. Gift 1719-08-16 i Toresunds socken2 Södermanlands län med löjtnanten Nils Mallenius i hans 2:a gifte, död 1736-04-04.
  • Hebla, döpt 1681-11-04 i Pargas socken.
  • Hans, född på Vannais, döpt 1684-12-14. Vistades ännu 1703 med sin informator Kärkis Nämnes därefter icke förrän 1724-10-14, då systern Beata lät häradsrätten i Pargas inprotokollera ett testamente, däri all hans egendom i löst och fast jämte rusthållet Vannais tillerkändes henne. Han kallas i detta tingsprotokoll »framlidne löjtnanten Hans Myhr».

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: