:

Kirstein nr 1181

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kirstein nr 1181 †

Adlad 1686-11-12, introd. 1693. Utdöd 1806-08-03


1SB. 2Um. 3KrAB. 4Srr. 5Öä. 6Sön. 7 Gjöding, Kungsholms minne. 8J. A. Almquist, Stockholms stads brandförsäkringskontor.

TAB 1

Petrus Kirstenius, till Lambsfeld och Lembrüchen i Schlesien. Född 1577-12-25 i Breslau, där fadern var handlande och borgare. Modern hette Marta Kirstein. Studerade vid flera tyska, holländska och franska universitet. Med. doktor i Basel 1601. Genomreste därefter en stor del av Europa. Blev efter hemkomsten gymnasierektor i Breslau 1608. Kom 1635 till Sverige med rikskanslern Axel Oxenstierna. Extra ordinarie livmedikus hos drottning Christina och tillika med. professor i Uppsala 1636. Död 1640-04-05 i Uppsala och begraven i domkyrkan därst. [SB]. 'Han var en lärd man och förstod tjugufem särskilda, dels europeiska, dels österländska språk. Förde ock med sig till Sverige det arabiska trycket.' Gift med Barbara Schröter, dotter av kanslern hos fursten av Brandenburg Peter Elias Schröter, till Schrötersburg, och Barbara Eliedotter Vogel.1

Barn:

 • Johan Peter Kirstenius, till Lambsfeld och Lembrüchen. Född 1617-09-21 i Breslau. Student i Uppsala2 1640-04-21. Anställd vid fortifikationen i Riga 1643. Konduktör vid fortifikationsstaten i Livland 1644-10-12. Ingenjör 1645. Hovingenjör 1653-01-15. Tillika ingenjör vid fortifikationsverken kring Stockholm3 1657-08-09 ingenjör i Stockholm 1659. Fullm. på konduktörs traktamente jämte ingenjörs gage3 1664-04-02 avsked 1677 i slutet av året. Död 1682-05-06 [Mf]. Gift 1644-12-29 med Maria Philippina Welser, till Leitenshofen, av en gammal adl. släkt från Augsburg, död 1683 och begraven s. å. 25/2 i Riddarholmskyrkan, dotter av Volff Lenherd Welser i Augsburg.

Barn:

 • Johan Leonard Kirstenius, natural. Kirstein, till Lambsfeld och Gross-Schmaltz. Född 1645 i Västergötland. Kopist i fortifikationskontoret 1660. Underkonduktör vid fortifikationen 1661. Reste till England 1670 för att vidare informera sig i fortifikationen. Styckjunkare vid artilleriet 1673-10-18 konstit. fänrik därst. 1674. Fänrik 1675-01-19. Löjtnant s. å. 12/6. Kaptenlöjtnant 1676-10-29. Kapten vid artilleriet på Bohus 1683-11-10. Adlad 1686-11-12 (introd. 1693 under nr 1181). Artillerimajor i Reval 1700-03-10. Död 1710-09-30, i Reval, då fästningen kapitulerade. Gift 1:o 1689 med Anna Görgens, dotter av handelsmannen Hans Görgens. Gift 2:o med Gertrud Sperreuter, född i Reval, död där 1710 i pesten, dotter av majoren Olof Sperreuter, adlad Sperreuter, och hans 2:a fru Anna Elisabet Hartman.

Barn:

 • 1. Johan, född 1690. Löjtnant vid artilleriet. Gift med Susanna Elfvering, som levde änka 1742 i Reval, med vilken han hade tre barn, som alla dogo strax efter födseln och äro till namnen obekanta.
 • 1. Elsa Maria, född 1691. Död ogift.
 • 1. Peter, född 1692. Underofficer vid artilleriet. Död ogift.
 • 1. Anna Christina, född 1693.
 • 1. Sara Beata, född 1695, levde 1742. Gift med pastorn vid livregementet till häst, kyrkoherden i Söderala pastorat av ärkestiftet, magister Erik Schalenius, död 1728-08-09.
 • 1. Eleonora Hedvig, född 1696, död som ung.
 • 1. Carl, född 1698. Underofficer vid artilleriet. Död ogift.
 • 2. Valdemar Anton, född 1707. Kammarrevisionsråd. Död 1779. Se Tab. 2.
 • 2. Anna Gertrud, född 1709, död som ung.
 • 2. En son, född 1710, död späd under Revals belägring.

TAB 2

Valdemar Anton (son av Johan Leonard Kirstenius, natural. Kirstein, Tab. 1), född 1707-06-24 student i Uppsala. Extra ordinarie kammarskrivare vid beklädnadskontoret3 1728-05-10 ord. kammarskrivare därst.3 1732-05-25 riddarhuskamrerare samt föreståndare för k. lasarettet. Kammarskrivare i generalförrådskassakontoret3 1735-03-17 kammarrevisionsråds n. h. o. v. 1762-06-22. Död 1779-09-02 Stockholm. Han fick 1747-10-08 privilegium på inrättande av en linne- och bomullsfabrik i Stockholm.7 Gift 1738-01-12 med Eva Helena Törnbohm, född 1714-03-13, död 1796-01-26 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Eds och Sollentuna församl:s pastorat av ärkestiftet Olof Törnbohm.

Barn:

 • Olof, född 1738-11-06, död 1742-02-19.
 • Johan Valdemar, född 1740-08-22, död 1752-02-20
 • Mauritz, född 1742. Riddarhuskamrerare. Död 1802. Se Tab. 3
 • Eva Charlotta, född 1744-04-08, död 1778-05-13 i Stockholm. Gift 1772-11-19 med lagmannen Christian Stenhoff, adlad af Stenhoff, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1832.
 • Adolf Ulrik, född 1746. Major-mekanikus. Död 1806. Se Tab. 4
 • Catharina Lovisa, född 1748-06-03, död 1770-02-21. Gift 1767-12-03 med kanslirådet Johan Gustaf Psilanderhielm, född 1723, död 1782.
 • Gustaf. Magnus, född 1749-12-05 i Stockholm, död 1750-02-23.
 • Anna Helena, född 1752-05-28, död 1753-11-13.

TAB 3

Mauritz (son av Valdemar Anton, Tab. 2), född 1742-11-22. Student i Uppsala2 1759-10-08. Extra ordinarie kanslist i rikets ständers bank. Riddarhuskamrerare. Död 1802-02-00 i Göteborg. Blev fängslad för olovliga tillgrepp ur riddarhuskassan, men lyckades rymma 1787. Gift med Margareta Fredrika Bergsten, född 1759.

Barn:

 • Eva Vilhelmina, född 1785-09-10 i Stockholm. Stiftsjungfru 1786-05-02. Gift 1832-11-04 med landskamreraren, häradsskrivaren i Vadsbo fögderi av Skaraborgs län Olof Sjöberg, död 1839-03-09.

TAB 4

Adolf Ulrik (son av Valdemar Anton, Tab. 2), född 1746-04-06 i Stockholm. Student i Uppsala2 1759-10-08 antagen vid slottsbyggnaden 1763. Vice slottsbyggmästare 1772. Värderingsman vid Stockholms brandförsäkringskontor 17798. Kapten-mekanikus 1786. Slottsbyggmästare 1801-05-02. Major-mekanikus s. å. 16/11 RVO 1802-12-09 ledamot av målare- och bildhuggareakademien s. å. 25/1 död 1806-08-03 och var den siste av ätten på svärdssidan. Han hade bestyr om uppförandet av tvenne k. byster samt av Adolf Fredriks kyrktorn. Ägde det s. k. Kirsteinska huset m. fl. fastigheter i Stockholm.8 Gift 1:o 1770 med Anna Margareta Westman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1759 med slottsbyggmästaren i Stockholm Georg Fröman, död 1767)4, född 17424, död 1772-07-05, dotter av rådmannen i Stockholm Lorens Westman och Margareta Bevij. Gift 2:o 1774-07-00 med Anna Margareta Nescher, född 1755-08-01 död 1811-12-14 i Stockholm, dotter av vinhandlaren därst. Daniel Georg Nescher och Catharina Margareta Hahr.

Barn:

 • 1. Eva Laurentia, född 1771-09-07. Stiftsjungfru. Död 1834-08-23 i Västra Ryds prästgård Stockholms län. Gift 1798-04-29 med kommerserådet Olof Widegren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1784 med Catharina Elisabet Odhelius, född 1765, död 1797, dotter av medicinalrådet Johan Lorens Odhelius och hans 1:a fru Maria Elisabet Bjurman)5, född 1747-09-30 i Västervik6, död 1810-05-16 i Stockholm.6

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: