:

Af Ugglas nr 105

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Af Ugglas nr 2111)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna af Ugglas nr 2111, 311 och 105

Adlad 1772-09-22, introd. 1777. Friherrlig 1796-11-18, introd. s. å. Grevlig 1799-11-16. Introd. s. å.

Medan den gamla frälsesläkten Uggla bär namnet efter vapenbilden, har ätten af Ugglas upptagit namnet, i äldre tider skrivet Ugla, efter stamorten, bergsmansgården Uggleviken i Falu landsförs Uppgiften hos äldre genealoger, att ätten skulle räkna sin härkomst från den bekante krigshövidsmannen under Gusaf Vasas befrielsekrig Peder Ugla, torde icke kunna bevisas.


Ugglas%20G10500.png

TAB 1

Samuel Danielsson (översiktstab 1). Bergsman. Ägde en fjärdeparts gruvdel i Falu gruva. Bodde omkr. 1640 Uggleviken [1]

Barn:

 • Erik Samuelsson Ugla född 1640-02-16 på Uggelviken. Deltog såsom sergeant och mönsterskrivare vid dalregementet i Carl XI:s krig. Därefter bergsman och glasmästare i Falun.1 Gift i Norge med Catharina Björnsdotter Hagelia från Elverum i Norge, död 1735 »i pingsttiden» i Falun.1

Barn:

 • Samuel Ugla, född 1678-05-26 i Falun. Notarie vid häradsrätten i Falun. Var 1707–1710 kronolänsman i Sundborns socken och 1718 kronolänsman i Stora Tuna socken Kopparbergs län. Sist kronobefallningsman i Säters fögderi. Död 1743-01-27 på Nordanbäck1 i Stora Tuna socken. Han bodde först på Båtsta i sistnämnda socken till hösten 1733, då han för iråkad balans måste avstå all sin lön och fasta egendom, och sedan på Nordanbäck.1 Gift med Christina Beata Uf, född 1682-09-15, död änka i Hedemora, dotter av gårdsfogden på greve Bielkes gods Arnön i Hälsingland Peter Zachrisson Uf (född i Norrbärke socken, Kopp.) och Christina Strömman.

Barn:

 • Petrus Ugla, född 1709-01-17 i Sundborns socken. Student i Uppsala 1723-02-12. Filosofiemagister 1734. Prästvigd 1736-04-20 till huspredikant hos riksrådet greve Edv. Taube. Andre pastor vid livdrabantkåren 1742. Ledamot av hovkonsistorium. och tjänstg. hovpredikant. Kyrkoherde i Hedemora 1745-10-05. Prost 1751. Vice preses i prästmötet 1760. Kontraktsprost s. å. Ord. preses i prästmötet 1763. Promov. teol. doktor 1772-10-14. Död 1785-12-31 i Hedemora och begraven 1786-02-16.[2] Gift 1747-01-06 med Helena Norrström, född 1727-01-06 i Norrby prästgård Västmanlands län, död 1802-05-08 dotter av prosten och kyrkoherden i Norrby pastorat av Uppsala ärkestift Olof Norrström och Helena Troilia, syster till ärkebiskopen Samuel Troilius, vars barn blevo adlade von Troil.

Barn:

Samuel Ugla (översiktstab 1–2), adlad, friherre och greve af Ugglas, född 1750-05-03 i Hedemora. Student i Uppsala3 1759-01-24. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1769. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Amanuens vid lagkommissionen 1770. Sekreterare därst. 1772. Adlad s. å. 22/9 (introd. 1777 under nr 2111). Sekreterare och ombudsman 1773 i d. v. diskontkompaniet. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1775-11-16. Härold vid KMO 1780-04-28. RVO 1781-09-16. Förste expeditionssekreterare i förutnämnda revision 1782-11-05. Konstit. revisionssekreterare 1783. Rikshärold samt RNO 1786-04-28. T. f. landshövding i Stockholms län 1787-07-31. Landshövding därst. 1788-12-07. KNO 1790-11-22 med valspråk: Etiam in tutis vigil. Ledamot av statsberedningen 1792-04-20. Friherre 1796-11-18 (introd. s. å. under nr 311). Greve 1799-11-16 jämte sin son och skall grevliga värdigheten tillkomma äldsta sonen, son efter son (introd. s. å. under nr 105). Ständig ledamot i direktionen över Gustaf Adolfs hospital 1797. Överståthållare i Stockholm 1800-02-20 med bibehållande av förutnämnda landshövdingämbete, men undanbad sig lönen. Entledigad från överståthållarämbetet samt RoKavKMO s. å. 3/10. President i kammarkollegium 1802-09-07. Ledamot i rikets ärenders allmänna beredning s. å. 21/9. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1804. En av rikets herrar 1808-01-24; död 1812-04-06 i Stockholm och ligger jämte sin fru och späda son begraven i en inre grav i Forsmarks brukskyrka Stockholms län. 'Han var en utmärkt ämbetsman samt stod i mycken nåd hos konungarna Gustaf III och Gustaf IV Adolf. Anförtroddes att vara bouppteckningsman efter den förstnämnde samt var flera gånger ledamot av regeringen. Hade överinseendet vid byggandet av Norrbro i Stockholm och resandet av konung Gustaf III:s staty. Inköpte Forsmarks och Johannisfors bruk, båda i Forsmarks socken Stockholms län samt Stäket (Almarestäket) i Näs socken och Lövstaholm i S:t Olofs socken (båda i Upps.). Gift 1782-06-15 i Stockholm med Carolina Wittfoth, född 1765, död 1810-07-05 i Stockholm, dotter av brukspatronen på Gysinge bruk i Gästrikland Gustaf Wittfoth och Christina Brandt.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1784. En av rikets herrar. Död 1853. Se Tab. 2.
 • Helena Charlotta, född 1786-10-27, död 1828-04-07 i Stockholm. Gift 1807-09-21 med sin syssling, statsrådet friherre Gustaf Fredrik Åkerhielm af Margretelund, i hans 1:a gifte, född 1776, död 1853.
 • Carl Samuel, född 1789-12-18, död 1790-02

TAB 2

Per Gustaf (översiktstab 2, son av Samuel Ugla, adlad, friherre och greve af Ugglas, tab 1), född 1784-06-27. Greve på samma gång som fadern. Auskultant i Svea hovrätt 1801-12-18. Student 1799. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1802-01-16. Kornett vid lätta livdragonregementet s. å. 18/10. Löjtnant vid samma regemente eller livgardet till häst 1808-01-08. Ryttmästare därst. 1809-10-17. GMtf s. å. Avsked från regementet och överstelöjtnant i armén 1812-11-17. Chef för generaladjutantsexpeditionen för armén 1813 och 1814. Överste i armén 1815. RSO s. å. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1815–1847. KVO 1818-05-11. KmstkVO 1824-01-28. Statsråd 1828-03-26. KNO 1831-01-25. RoKavKMO s. å. 26/1. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 30/4. En av rikets herrar 1843-02-06. Död 1853-02-24 på Forsmarks bruk och ligger jämte sin fru begraven i en yttre grav i Forsmarks brukskyrka. 'Han bevistade 1808 och 1809 års finska krig. Utsågs 1820 till revisor över banko- och riksdiskontverkens utredning, förvaltning och räkenskaper samt var vid 1823 års riksdag ordförande i statsutskottet. Inköpte Harnäs bruk i Älvkarleby socken Uppsala län i stället för Männäis masugn i Nykyrko socken i Finland, som vid nämnda lands avträdande till Ryssland måste försäljas samt Lennartsnäs och Öråker, båda i Näs socken Uppsala län och Krusenberg i Alsike socken Stockholms län.' Gift 1812-06-27 med friherrinnan Sofia Teresia von Stedingk, född 1793-10-11 i S:t Petersburg, död 1836-04-29 i Paris och begraven i Forsmarks kyrka, dotter av en av rikets herrar, fältmarskalken m. m., Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk, natural., friherre och greve von Stedingk, och Ulrika Fredrika Ekström.

Barn:

 • Ludvig Gustaf Samuel, greve, född 1813-04-10, död 1821-05-24 i Stockholm.
 • Carl Fredrik Ludvig, greve vid äldre broderns död, född 1814. Kabinettskammarherre. Död 1880 Se Tab. 3.
 • Carolina Fredrika Teresia (Theresiae), född 1815-11-24 på Forsmarks bruk i likanämnd socken Stockholms län, död 1873-04-22 i Stockholm. Gift 1840-02-22 på Forsmarks bruk med löjtnanten friherre Carl Emanuel Cederström, i hans 2:a gifte, född 1804. Död 1892.
 • Ulrika Sofia Charlotta, född 1818-11-25 i Stockholm, död där 1873-03-10. Gift 1841-03-11 i nämnda stad med sin kusin, överhovstallmästaren greve Carl Magnus Ludvig Björnstierna, född 1817, död 1888.
 • Curt Gustaf, född 1820. Överståthållare. Död 1895. Se Tab. 9.

TAB 3

Carl Fredrik Ludvig (översiktstab 3, son av per Gustaf, tab 2), greve vid äldre broderns död 1821, född 1814-08-10 på Forsmarks bruk i likanämnd socken Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1829-12-23. Utexaminerad 1832-12-15. Kornett vid livregementets dragonkår s. å. 22/12. Löjtnant därst. 1839-07-12. Ryttmästare 1847-12-03. Kabinettskammarherre 1850-02-02. Överstelöjtnant och 1. major 1853-05-04. RSO 1854-12-18. Överste och sekundchef för nämnda kår 1856-12-12. LKrVA 1860. LLA 1861. KSO1kl 1862-07-06. Avsked ur krigstjänsten 1863-08-07. Tjänstfri vid hovet s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1867–1880. KmstkVO 1873-05-14. Död 1880-03-23 i Stockholm och jordfäst s. å. 1/4 i Jakobs kyrka. Ägde Forsmarks bruk. Utgav (anon.) från trycket: Om samhället med af seende på folkets moraliska och politiska utveckling (1840) och Critisk behandling af det hvilande representationsförslagets hufvudgrunder (1850). Gift 1840-09-11 på Marielund i Fundbo socken Uppsala län med friherrinnan Charlotta Antoinetta (Lotten) von Düben, född 1821-04-20 på sistnämnda egendom, död 1881-04-18 i Stockholm, dotter av godsägaren friherre Joakim Ulrik von Düben, och friherrinnan Antoinetta Eleonora Sture.

Barn:

 • Teresia Antoinetta Lizinka, född 1844-11-02 i Stockholm, död där 1881-01-07. Gift 1868-02-12 i nämnda stad med godsägaren Hugo Petrus Percival Tamm, se friherrliga ätten Tamm, i hans 1:a gifte, född 1840, död 1907.
 • Sofia Elisabet (Lizinka), född 1847-11-26 i Stockholm, död där 1924-04-20 Jacobs förs . Gift 1871-08-11 på Forsmark med grosshandlaren, KVO1kl, KNS:tOO1kl, Niels Georg Sörensen, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Magdalena Margareta Dahl, född 1836-09-19 i Kristiansand i Norge, död 1861-06-15, i Stockholm, dotter av grosshandlaren Hans Herlof Dahl och Lydia Angel), född 1833-02-21 i Dröbak i Norge, död 1917-07-21 (Sthlm. Jacobs förs, db) (EÄ Torreby )). Fru Sörensen, född friherrinna af Ugglas, ägde Torreby med underlydande samt huset nr 11 Blasieholmstorg i Stockholm.
 • Sofia Charlotta Ulrika, född 1849-06-09, död 1853-02-11 på Forsmark.
 • Charlotta Eleonora Gustava Lovisa (Lotten), född 1852-06-25 på Forsmarks bruk, död ogift 1928-08-18 på Torreby (Sthlm. Oscars förs, db).
 • Samuel Gustaf Ludvig, greve, född 1853. Kammarherre. Död 1932. Se Tab. 4.
 • Ludvig Gustaf Joakim, född 1856. Överstekammarjunkare. Död 1922. Se Tab. 5.
 • Carl'' Gustaf Fredrik, född 1859. Extra ordinarie notarie. Död 1902. Se Tab. 7.
 • Lovisa Ulrika Sofia, född tvilling 1859-07-31 på Forsmarks bruk. Hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1883-09. OII:sJmt 1897-09-18. Gift 1884-11-27 på Stockholms slott med universitetskanslern greve Axel Fredrik Claesson Wachtmeister af Johannishus, född 1855, död 1919.
 • Fredrik Oskar, född 1864. Löjtnant. Död 1914. Se Tab. 8.

TAB 4

Samuel Gustaf Ludvig (översiktstab 3A, son av Carl Fredrik Ludvig, tab 3), greve vid födseln, född 1853-09-23 på Forsmarks bruk. Mogenhetsexamen i Stockholm 1872-05-14. Elev vid tekniska högskolan i nämnda stad 1873-09-13. Utexaminerad från dess fackskola för metallurgi och hyttkonst 1876-10-30. Disponent för Fernaverken i Västmanlands och Kopparbergs län 1885–1889. Biträdande ingenjör vid patentbyrån 1892-12-01. Sekreterare hos kommittén för skandinaviska dödlighetstabellen 1894-01-02. Kammarherre 1896-12-01. Byråingenjör vid patent- och registreringsverket 1898-12-20. Avsked därifrån 1909-09-10. RÖJKrO2kl. Död 1932-03-28 i Stockholm, Engelbrekts förs och begraven i Gunnilbo kyrkogård, Vm. . Innehade genom sitt gifte fideikommissegendomarna husen nr 44 Östermalmsgatan och nr 16 Karlbergsvägen i Stockholm samt Ramsellska fideikommisskapitalet. Gift 1879-04-02 på Ferna bruk i Gunnilbo socken Västmanlands län med grevinnan Eva Elisabet von Hermansson, född 1858-09-06 på nämnda bruk, död 1939-02-23 i Stockholm, Engelbrekts förs (db nr 40), dotter av bruksägaren greve Carl Fredrik von Hermansson, och Adelaide Ricka Eleonore Michaelsson. Hon innehar nämnda fideikommissegendomar och fideikommisskapital.

Barn:

 • Carl Ludvig Samuel Ramsell, greve vid födseln, född 1880-06-09 på Frsmarks bruk i likanämnda socken Stockholms län, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Stockholm 1900-05-17. Elev vid tekniska högskolan 1902–1906 och vid bergshögskolan 1905–1906. Reservunderlöjtnant i Svea livgardes reserv 1903-12-18. Studieresor till England och Nordamerika 1908–1910. Teknisk attaché vid svenska legationen i Washington 1908–1910. Anställd i bankaktiebolag Stockholm–Öfre Norrland i Stockholm 1910–1912, i aktiebolag Elektrodrift, Stockholm, 1913–1914, i Säfveåns aktiebolag, Göteborg, 1914–1915. Ingenjör i patent- och registreringsverket 1916. T. f. byråingenjör därst. 1928. Byråingenjör 1929-05-23. Förste byråingenjör 1931-09-11. RVO 1941-06-06. Gift 1939-04-04 med Curly Skovsgaard i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Mellin), född 1906-10-04.
 • Elisabet Adelaide Charlotta, född 1882-05-26. Gift 1915-07-22 Yxtaholm med översten för Jönköpings-Kalmar regemente, Lars Tomas Fredrik Lovén, född 1875-11-21 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Samuel Ramsell, född 1884-07-27. Mogenhetsexamen i Stockholm 1903-05-13. Filosofie kandidat i Uppsala 1908-12-15. Filosofie licentiat därst. 1910. Filosofie doktor 1915. Docent i konsthistoria vid Uppsala universitet 1915–1918. Teateranmälare i Göteborgs dagblad 1919–1923. Intendent vid Göteborgs museum 1923. RVO s. å. 8/5. Hjertbergsk antikvarie vid vitterhets- historie- och antikvitetsakademien 1926. Antikvarie och avdelningsföreståndare i statens historiska museum för medeltiden och nyare tiden 1933-04-07. Konsthistorisk skriftställare. RNO 1936-06-06.
 • Eva Anna Louise, född 1885-11-26 i förs, Sthlm. Gift 1909-10-02 i Stockholm Oscars förs med ryttmästaren på övergångsstat vid livregementet till häst, Frank Hugo Martin, född 1885-12-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 5

Ludvig Gustaf Joakim (översiktstab 3A, son av Carl Fredrik Ludvig, tab 3), född 1856-06-05 på Forsmarks bruk. Volontär vid livregementets dragonkår 1874-12-01. Mogenhetsexamen s. å. 17/12. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-28. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 24/11. Avsked med tillstånd att kvarstå i kårens reserv 1884-05-16. Löjtnant i samma reserv s. å. 19/12. Disponent för aktiebolag Forsmarks bruk 1885-02-23–1914. Avsked ur krigstjänsten 1887-07-09. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1893-01-20. RNO s. å. 1/12. OII:sJmt 1897-09-18. KNO2kl 1898-12-01. Styrelseledamot i Mälarprovinsernas hypoteksförening 1907, vice ordförande därst. 1909, ordförande 1916. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1912-06-16. StkDDO s. å. 18/1. KmstkNO 1919-06-06. Död 1922-11-05 på Forsmark, vilket bruk han ägde från 1914. Gift 1881-11-21 i Stockholm med Jenny Maria Sofia (Mary) Zethelius, född 1858-01-14 i nämnda stad, död där 1926-03-14 (Forsmarks förs, Sthlm l db), dotter av protokollssekreteraren Henrik Filibert Zethelius och Maria Napoleontine Morsing.

Barn:

 • Marika, född 1885-12-06 i Stockholm, död 1934-07-10 i Canton, Kina. Gift 1907-04-11 i Oskars kyrka i Stockholm med majoren Gustaf Vilhelm Detlov (EÄ Detlof) Olivecrona, nr 1626, född 1870.
 • Elisabet (Beth), född 1887-09-22 i Forsmarks förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1906-05-22. Filosofie kandidat 1909-10-02. Gift 1913-04-24 i Uppsala domkyrka med Hans Carl August Simon von'' Euler Chelpin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1902 med filosofie doktorn Astrid Maria Cleve, från vilken han 1912-02-28 blev skild, född 1875-01-22 Uppsala, dotter av professorn, filosofie doktorn Per Teodor Cleve och Carolina Öhbom), född 1873-02-15 i Augsburg. Professor vid Stockholms högskola. KNO2kl. LVA. Filosofie doktor. Nobelpristagare.
 • Per Gustaf, född 1891. Direktör. Se tab 6.
 • Catharina (Kate), född 1893-04-12 på Forsmark. Gift 1915-09-25 i Forsmarks kyrka med direktören för konserthuset i Stockholm, RNO, m.m., jur. kandidat Gunnar Emil Fogelmarck, född 1880-09-05 i Stockholm.

TAB 6

Pehr Gustaf (översiktstab 3A, son av Ludvig Gustaf Joachim, tab 5), född 1891-02-03 Forsmark. Friherre. Studentexamen 1910-05-13. Volontär vid Livregementets dragoner 1910-06-03. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1918-01-18. Avsked med inträde i regementets reserv 1919-08-20 fr.o.m. s. å. aug. 30. Avsked ur krigstjänsten 1922-12-15. Verkst. direktör i aktiebolag Forsmarks cellulosafabrik 1927. Äg. tillsammans med syskonen, Forsmarks bruk i Forsmarks förs, Sth. Gift 1915-10-27 i Stockholm, Engelbrekts förs med Ulla Maria Charlotta Trygger, född 1892-09-01 i Uppsala.

Barn:

 • Ulla Signe Maria, född 1916-07-25 i Stockholm
 • Märta Elsa Charlotta, född 1917-09-13 i Stockholm
 • Britta, född 1920-03-25 på Forsmark
 • Ernst Gustaf Ludvig, född 1922-06-06 Forsmark.

TAB 7

Carl'' Gustaf Fredrik (översiktstab 3, son av Carl Fredrik Ludvig, tab 3), född tvilling 1859-07-31 på Forsmarks bruk. Mogenhetsexamen 1877. Student i Uppsala 1878. Jur. preliminärexamen 1879 och examen till rättegångsverken 1888-05-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Död 1902-04-19 i Luleå. Gift 1888-10-26 i Stockholm med Anna Maria Helena Hallberg, född 1865-04-13.

Barn:

 • Carl Gustaf Magnus, född 1885-02-02 i Uppsala. (RHD prot. 1891-10-26). Ingenjör. Död ogift 1923-04-09 i Moline, IL, USA.

TAB 8

Fredrik Oskar (översiktstab 3, son av Carl Fredrik Ludvig, tab 3), född 1864-02-17 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1876-10-01. Utexaminerad 1884-10-16. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 24/10. Transp. som underlöjtnant till livregementets dragonkår, sedan livregementets dragoner, 1886-11-26. Genomgick kursen vid ridskolan i Saumur 1891-10-01–1892-08-01. Löjtnant 1895-11-07. Avsked 1900-06-29. Död 1914-10-31 på Ekvik Södermanlands län (Flens förs, db). Arrenderade Sneslingeberg i Börstils socken Stockholms län sedan 1896. Gift 1889-08-25 på Tureholm i Vagnhärads socken Södermanlands län med Anna Ida Paulina Ankarcrona, född 1868-11-10 på nämnda egendom. Dotter av överhovjägmästaren Conrad Viktor Ankarcrona, och grevinnan Ebba Charlotta Bielke.

Barn:

 • Samuel Fredrik Ludvig Viktor Ture, född 1896-08-05 på Tureholm. Studentexamen 1916-05-15. Officersaspirant vid livregementets dragoner s. å. 26/6. Elev vid krigsskolan 1917. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik vid livregementets dragoner s. å. 31/12. Underlöjtnant vid regementet 1920-12-31. Död ogift 1926-07-30 på Romanäs sanatorium. (Sthlm, Oscars förs, db).

TAB 9

Curt Gustaf (översiktstab 4, son av Per Gustaf, tab 2), född 1820-09-14 på Forsmarks bruk i likanämnd socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1836-12-06. Jur. filosofie examen 1839-09-01. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen s. å. 19/6. Jur. kandidat 1843-03-24. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 3/5. Extra ordinarie notarie s. å. Vice häradshövding 1846-05-29. Adjungerad ledamot av nämnda hovrätt 1849. Suppleant för fullmäktige i rikets ständers bank 1851-03-26. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1855–1860. Statsrevisor 1855. Konsultativt statsråd 1856-12-19. RNO 1858-04-28. Avsked från statsrådsämbetet s. å. 4/5. Landshövding i Östergötlands län s. d. LLA 1859. KNO 1860-11-26. Ordförande i kommittén för uppgörande av ny instruktion för lasarettsdirektionerna 1863. KmstkNO 1864-01-28. Ordförande i Kinda kanalaktiebolag 1864–1874. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1893. Statsråd och chef för finansdepartementet 1867-08-23. Avsked från statsrådsämbetet 1870-05-12. Ordförande i försäkringsaktiebolag Skandia 1870–1874. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1872-04-22. En av första kammarens deputerade för övervarande av konung Oskar II:s och drottning Sofias kröning i Norge 1873-07. Ordförande bland nämnda fullmäktige s. å. 9/9. Lekmannaombud vid allmänna kyrkomötet s. å. Överståthållare i Stockholm 1874-03-27. Ordförande i direktionen över allmänna institutet för dövstumma s. å. RoKavKMO 1875-12-01. LÖS 1876. Ordförande i direktionen över institutet för blinda 1878. HLLA 1882-12-01. KmstkVO 1886-07-17. Avsked från överståthållarämbetet 1888-06-29. Ordförande i svenska bibelsällskapets kommitté s. å. Ordförande i styrelsen för Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet s. å. Vice kansler vid KMO 1889-05-06. Kansler vid KMO 1894-11-26. Död 1895-02-20 i Stockholm. Ägde Lennartsnäs och Öråker i Stockholms-Näs socken Uppsala län. Gift 1850-05-17 i Stockholm med Terese Elisabet Vilhelmina Björnstierna, född 1829-05-27 i nämnda stad, död där 1881-04-18, dotter av en av rikets herrar Magnus Fredrik Ferdinand Björnstierna, friherre och greve Björnstierna, och friherrinnan Elisabet Charlotta von Stedingk.

Barn:

 • Magnus Gustaf Samuel, född 1851-03-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1870. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat. Kansliexamen. Attaché vid svenska beskickningen i Berlin 1874-03-13. Död där 1875-01-27.
 • Carl Magnus Gustaf Ludvig, född 1852-11-30 och död 1854-03-07 i Stockholm.
 • Gustaf Oskar Magnus (Gösta), född 1861. Kommendörkapten. Död 1912. Se Tab. 10.
 • Peder Magnus, född 1865. Kabinettskammarherre. Död 1941. Se Tab. 13.
 • Maria Charlotta Terese Lizinka, född 1866-07-28 på Lennartsnäs. GMiqml 1937-06-15. Gift 1888-11-03 i Stockholm med Vilhelm'' Dyrssen, född 1858-03-26 på Klagstorp Skaraborgs län. Amiral i flottans reserv. Statsråd. Chef för sjöförsvarsdepartementet. RoKavKMO. Död 1929-07-14 i Stockholm.
 • Oskar Roger Gustaf Magnus, född 1869-11-02 och död s. å. 28/11 i Stockholm.

TAB 10

Gustaf Oskar Magnus (Gösta) (översiktstab 5, son av Curt Gustaf, tab 9), född 1861-12-05 i Linköping. Elev vid sjökrigsskolan 1878-09-30. Utexaminerad 1882-10-18. Underlöjtnant vid flottan s. å. 20/10. Deltog i fregatten Vanadis' världsomsegling 1883-11–1885-05. Löjtnant 1887-07-13. RPrRÖO4kl 1888-11-20. TOO4kl 1889. Kapten 1892-10-28. Genomgick en fyra månaders kurs vid United States Naval War College i Newport 1894. RRS:tStO2kl 1895. Adjutant hos konungen 1898-12-01. RSO 1902-12-01. Förordnad 1903 att tjänstgöra i flottans stab Kommendörkapten av 2. graden 1903-12-31. RPrRÖO3kl 1905-12. Kommendörkapten av 1. graden 1909-07-23. Död 1912-05-19 i Bern, Schweiz (Skeppsholms förs, Stockholm, db). Gift 1897-01-09 i Jakobs kyrka i Stockholm med Alfhild Laura Wallenberg, född 1877-07-20 i nämnda stad. Dotter av bankdirektören André Oskar Wallenberg och Anna Eleonora Carolina von Sydow. Hon äger Lennartsnäs och Aspvik, båda i Näs socken Uppsalalän.

Barn:

 • Elisabet Anna Terese, född 1902-10-25 i Karlskrona. Gift 1929-03-23 på Lennartsnäs med kaptenen på övergångsstat vid östra brigadområdet, RSO, m. m., Arne Stenhammar i hans 2:a gifte (gift 1:o 1910-10-29 med Eva Elisabet Nystedt, från vilken han 1928-07-18 blev skild, född 1889-09-16, dotter av översten Sven Oskar Nystedt och Julia Elisabet Arfwedson), född 1886-11-07 Ringstad.
 • Claes Magnus, född 1906-03-31 i Stockholm.

TAB 11

Curt Gustaf Oskar (översiktstab 5, son av Gustaf (Gösta) Oscar Magnus, tab 10), född 1899-04-14 i Karlskrona. Friherre. Studentexamen 1918-05-24. Offcersaspirant vid Livregementets dragoner s. å. 26/6. Elev vid Krigsskolan s. å. Utexaminerad 1920-12-19. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1922-12-30. Löjtnant i regementet 1925-12-04. Överförd till övergångsstat s. å. 11/12. Diplomerad från handelshögskolan i Stockholm 1927-10-07. Auktoriserad revisor 1934. Ryttmästare på övergångsstat i Livregementet till häst 1935-12-13. Gift 1922-11-07 i Jakobs kyrka i Stockholm med Lisa Hedengren, född 1900-11-20 i Örebro, dotter av överstelöjtnanten i Livgrenadjärregementets reserv Josef Hedengren och Gerda Lilliehöök af Fårdala.


 • Astrid Elisabet, född 1923-10-09 i Stockholm.
 • Maud Virginia, född 1926-12-20 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Gösta Lennart Olof, född 1931-09-25 i Engelbrekts förs, Stockholm.

TAB 12

Oscar Magnus (översiktstab 5, son av Gustaf Oscar Magnus, tab 10), född 1901-02-20 i Karlskrona. Friherre. Kadett vid sjökrigsskolan 1919. SKmG 1920. Utexaminerad 1922-10-13. Fänrik vid flottan 1922-10-13. Löjtnant 1924-10-10 fr o m 1924-10-13. OffTunNIO 1928. Genomgick Sjökrigshögskolans allmänna kurs 1928–1929 och dess allmänna högre kurs 1930–1931. Tjänstgöring i Marinstaben 1931–1934. Ordonnansofficer hos hertigen av Västerbotten 1931-04-30. Biträdande marinattaché i Paris 1931. RVO 1931-06-06. Kapten vid flottan 1937-05-29 fr o m 1937-07-01. Avsked 1938-08-12 fr om 1938-09-01. Tjänstgörande kammarherre hos D.D.K.K.H.H. Hertigen och Hertiginnan av Västerbotten 1940-09-01. RNO 1942-06-06. Kommendörkapten av andra graden vid flottan 1942-10-01. Chef för Marinstabens pressdetalj 1942-10-01. Gift 1931-05-16 i Håtuna kyrka, med grevinnan Ingeborg Ulla (Susan) Lewenhaupt nr 2, född 1907-04-22. Dotter av hovjägmästaren greve Claes Gustaf August Lewenhaupt, och Ingeborg Nordenfeldt.

 • Alfhild Ingeborg Anna Terese (Thesy), född 1932-09-07 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Gustaf Samuel Bertil Oscarsson, född 1934-07-03 i Skeppsholms förs, Stockholm.

TAB 13

Peder Magnus (översiktstab 4, son av Curt Gustaf, tab 9), född 1865-01-25 Linköping. Mogenhetsexamen 1883-05-19. Student i Uppsala, s. å. Jur. filosofie examen 1885-09-12. Jur kandidat 1891-09-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-09-29. Vice häradshövding 1894-10-01. Vice auditör vid Norrlands dragonregemente 1894-10-30. Fiskal i Svea hovrätt 1901. Auditör vid nämnda regemente 1902-02-21. Assessor i Svea hovrätt 1903-07-27. Konstit. 1906-10-26 att tills vidare med egen rotel förestå ett revisionssekreterarämbete. Ord. revisionssekreterare 1908–1923. RNO 1908-06-16. Expeditionschef i jordbruksdepartementet 1909-05-26–1912. Avsked som auditör vid Norrlands dragonregemente 1910-02-25. KNO2kl 1912-06-06. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konungen 1916-06-06. KNS:tOO1kl 1918. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1923-03-09. StOftNedONO 1923. KNO1kl 1926-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. StkLettSO 1929. KDDO1gr 1932. GM. Se Väd. Död 1941-09-27 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 237). Gift 1899-10-14 i Jakobs kyrka i Stockholm med Henriette Matilda Reuterskiöld, nr 1636, född 1874-03-27 Jälla. Dotter av brukspatronen Carl Axel Fredrik Reuterskiöld nr 1636, och Henriette Sofie Benedicks.

Barn:

 • Gustaf Carl Magnusson, född 1900. Löjtnant.
 • Magnus Peder Oskar Magnusson, född 1901. Löjtnant.
 • Carl'' Magnus Magnusson, född 1903-07-08 i Stockholm liksom syskonen.
 • Margit Henrietta Terese, född 1905-02-23 i Kungsholms förs, Stockholm. Gift 1932-10-05 i Kungsholms kyrka, Stockholm med Axel Carl Joakim Kruse, född 1895-01-17 i Landskrona, Malmöhus län. Kapten vid fortifikationen.
 • Brita Lizinka, född 1911-01-08 Kungsholm förs, Stockholm. Gift 1936-05-30 i Stockholms Storkyrka, Engelbrekts förs (vb 104) med Curt Iwan Gustaf August Nordwall, född 1900-07-25 i Stockholm. Jur kandidat. Förste amanuens. Förste byråsekreterare i kommerskollegium (Djursholm).

Källor

1Medd. av postmästaren H. Lagergren. 2Hm. 3Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: