:

Lagerbring nr 134

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Lagerbring nr 134 †

Friherrlig 1813-01-28, enligt 37 § R. F., introducerad 1815. Grevlig 1818-05-11, enligt 37 § R. F., introducerad 1821. Utdöd 1822-03-14.


Carl Lagerbring, friherre och greve Lagerbring (son av Sven Bring, adlad Lagerbring, se adliga och friherrliga ätterna Lagerbring nr 358, Tab. 2), född 1751-05-02 i Lund. Student i Lund 1758. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1770-11-27. Kopist i riksarkivet 1773-03-23. Kanslist 1773-07-20. Registrator 1773-11-23. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1774-11-18. Protokollssekreterare vid krigsexpeditionen 1798-06-29. Krigsbefälets sekreterare 1798-10-19 under då hållna riksdag. Sekreterare vid den beredning, som under konungens italienska resa 1783 skötte den hemligaste korrespondensen med hans maj:t. Kamrerare vid KMO 1785. Bondeståndets sekreterare vid 1786 års riksdag. Förste expeditionssekreterare vid krigsexpeditionen 1788-04-22. Arkivarie vid KMO 1788-07-00. Sekreterare i den år 1789 under konungens frånvaro tillförordnad regering samt i hemliga krigsberedningen. Åter sekreterare i regeringen 1791 under konungens resa till Spä samt ledamot i hemliga krigsberedningen. Sekreterare i regeringen under konung Gustaf III:s sista sjukdom 1792. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1792-04-06. Ledamot av statsberedningen 1792-04-20. Landshövding i Nyköpings län 1792-04-29. Entledigad därifrån 1794-06-11. RNO 1794-11-24. Överpostdirektör 1796-02-20. Ledamot av rikets ärenders allmäna beredning 1796-11-01. Åter statssekreterare vid krigsexpeditionen 1797-01-02. KNO och uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 2061 A 1799-11-16. Fullmäktig i banken 1800-06-11. Tillförordnad hovkansler 1802. Åter överpostdirektör 1809-03-30. Lantmarskalk vid riksdagen i Örebro 1812-04-13. Statsråd 1812-10-08. RoKavKMO 1812-11-23. HLLA 1812-12-03. Friherre 1813-01-28 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815-01-28 under nr 346). Vice kansler vid KMO 1814-01-19. En av rikets herrar 1814-02-20. Greve 1818-05-11 enligt förutnämnda grundlagsparagraf (introducerad 1821-03-31 under nr 134). Död barnlös 1822-03-14 i Stockholm och slöt således själv sin grevliga ätt liksom adliga ätten under nr 2061 A. Ägde Vendelsö i Österhaninge socken och Jakobsberg i Brännkyrka socken, båda i Stockholms län. Han blev, i och för Armfeltska saken, 1792-12-00 förvisad från Stockholm samt befalld att begiva sig till sitt landshövdingresidens. Stämdes 1794 för samma sak till Svea hovrätt, men utan vidare laga påföljd. Gift 1800-09-30 Jakobsberg

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: