:

Gyllenroth nr 953

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenroth nr 953 †

Adlad 1679-07-16, introd. 1680. Utdöd 1722-04-23 Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Rothåf, Ridderhof och Rothoff.


1Um. 2RA.B. 3Medd. av hovrättsregistratorn W. Wickström, Åbo.

  • Jonas Roth, adlad Gyllenroth (son av Zakarias Roth, se adliga ätten Rothåf, Tab. 2), till Vistaberg i Huddinge socken Stockholms län. Född 1635-06-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1654-11-001. Vice fiskal i Göta hovrätt 1657. Extra ordinarie kanslist vid fältkansliet och tillika volontär vid svenska krigsmakten i Skåne 1658. Löjtnant vid skånska fotfolket 1659. Häradshövding i Möre och Stranda härader samt vice lagman i Södra Möre 1660. Fiskal i krigskollegium och tillika auditör vid gardet och artilleriet 1667-04-25. Konfirm. fullm. 1673-02-24. Överauditör 1675. Generalauditör 1676-02-03. Tillika häradshövding i Hagunda härad i Uppland 1677-12-22 adlad 1679-07-16 (introd. 1680 under nr 953). 'Blev 1682-02-14 på resa från Kungsör överfallen och så illa sårad av några vanartiga, att han 3 veckor därefter dog samt ligger begraven i Huddinge kyrka, varest hans vapen uppsattes'. (Enligt inskriften å detta död 1682-02-14.). Gift med Margareta Westeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kamreraren Lars Mollin, adlad Stiernström, död 1709), död 1727-01-00 på Östersandom3 i Sibbo socken, Finland, dotter av kämnären i Stockholm Andreas Westeman och Maria Allertz, samt syster till lagmannen Anders Westeman, adlad Wästfelt.

Barn:

  • Carl, död 1692 på Vistaberg och begraven s. å. 20/3.
  • Brigitta, levde 1722. Gift 1691-06-29 på Vistaberg med kaptenen Jakob Ehrencrantz, född 1663, död 1708.
  • Anders. Student i Uppsala1 1683-05-24. Musketerare vid Upplands infanteriregemente. Furir därst. 1691. Fänrik 1695-09-19. Avsked2 1697-09-24. Bevistade kampanjerna i Brabant vid olika regementen, sist vid hertigens av Holstein garde2. Återkom till Sverige 1709. Flygeladjutant hos Norra Gyllenstierna s. å. Kapten vid enrolleringsmanskapet i Stockholm. Kapten vid stånddragonerna. Avsked för duell. Kapten för fripartiet i Roslagen 1719. Avsked 1721-01-19. 'Blev 1722-04-23 på galgbacken utanför Södermalm i Stockholm halshuggen, för det han falskeligen utgivit sig för överste Stobée och i sådant hänseende haft förgripliga utlåtelser om konung Fredrik I, samt sedan detta emot Stobée angivit och med köpta vittnen bevisa sökt, allt i avsikt att bringa Stobée ifrån ära och liv.' Med honom utgick ätten. Gift2 med Sara N. N.
  • Maria Elisabet, död före3 1725-12-04. Gift 1:o 1699-12-26 med löjtnanten vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Detlof Fredrik Patkull, död 1703-08-00. Gift 2:o med kommendören vid amiralitetet Mattias3 Nyman, som var3 död 1725-12-04.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: