Campbell från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

Majoren Carl Campbell (1593-1632). Källa: Svenskt Porträttarkiv.

TAB 1

Carl Campbell, född 1593; kaptenlöjtnant vid Patrik Ruthwens reg:te 1622; kapten vid Kronobergs reg:te 1623; "captein Carll Cammels" kompani mönstrade i Jönköping 1625-08-23, och gick kort därpå över till Elbing där det mönstrade 1626 och låg i kvarter 1627-10-10 i Montauer Spitz; låg kvar i norra Tyskland ännu 1629; 1631 hade en del av kompaniet, som omfattade Allbo och Sunnerbo härader dragit ut på "thågh medh Dawidh Drummondz Regem:te; mönstrade i oktober 1631 i Lenhovda "Majorens Edle Wälbördigh Carll Campbels Compagnie"; benådades 1626-09-04 i fältlägret vid Dischau under Norrköpings besluts villkor och frälsemannatjänst med två hemman Alseda och Åby i Fliseryds sn. major 1628; † 1632-12-?? (om Juhletijdh). Gift med Elin Jacobsdotter

Söner:

TAB 2

Jacob Campbell, (son till Carl Campbell, Tab 1), erhöll 1639-05-24 i Jönköping förmyndarregeringens bekräftelse på Alseda och Åby (källa: Kalmar läns kopiebok för år 1643 i Kammararkivet); drottning Kristinas konfirmation på samma gårdar är daterad i Stockholm 1647-03-20; † 1658, före 30/4 i Polen, då hans änka levde.

Söner:

 • Anders Campbell, löjtnant; † 1708. se Tab 3.
 • Gustaf Campbell, fänrik vid överste Carl Gustaf Skyttes värvade dragonreg:te i 2 år och löjtnant i 1½ år när han fick avsked 1681-04-16; ledamot i den kommission, som 1677-08-25 på Kalmar slott rannsakade i mål (överste Tungel sårade regementskamraten, översten och kommendanten Henrik Ulfvenklou i en duell i Kristianopel, varpå Ulfvenklou dog av sina skador i Kalmar tre dagar senare) mellan överste Gustaf Tungel och änkefru Margareta Björnklou (källa: Karl af Schmidt - Anteckningar om Röne härad); ; kapten vid Kalmar reg:te; † under Skånska kriget, troligen 1684. Gift med Christina Gyllensparre.

TAB 3

Anders Campbell, (son till Jacob Campbell, Tab 2), löjtnant vid Smålands kavallerireg:te, Carl Stålhammars kompani, Östra härad; † 1708-04-14 i Fliseryds sn. Gift med Magdalena Ulfsax, dotter till löjtnanten Pehr Ulfsax och Brita Sabelsköld.

Son:

 •  ?Anders Campbell, som var omyndig vid faderns död.

TAB 4

Daniel Campbell, (trol son till Carl Campbell, Tab 1), fänrik; fick säteriprivilegier på Björksnäs, Kisa sn 1670 (Johan Axel Almquist - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden - med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning); † före 1689-01-04. Gift med Catharina Grubbe, född 1637 i Kalmar, dotter till borgmästaren i Kalmar, häradshövdingen, landshövdingen och skriftställaren Kristoffer Larsson, adlad Grubbe och hans 2:a hustru Christina Pedersdotter Stiernfelt.

Barn:

 • Wilhelm Campbell, född 1668 på Vinäs, Gammalkils sn (nu Duseborg), dpt 8/11 (fändricks barn i Wÿnäs Wilhelmus, källa: Genline ID 289.22.62200).
 • Constantin Campbell, född 1669 (åu i dombok), sergeant. se Tab 5.
 • Margareta Christina Campbell, född 1671 på Vinäs, Gammalkils sn, dpt 26/3 (källa: Genline ID 289.22.62500); fick 1700-03-28 oäkta dottern Christina Elisabet i Kisa sn (källa: Genline ID 317.16.47200).
 • David Campbell, född 1673 i Gammalkils sn, dpt 2/2 (källa: Genline ID 289.22.62700); rustmästare 1697; furir 1699; sergeant s å; fänrik 1700-04-30; sekund löjtnant 1702; premiär löjtnant 1703; utn till regementskvartermästare dagen före sin död; † ogift och barnlös 1705-01-03 i Piotrkow, Polen.
 • Barbro Campbell, † 1747 i Kisa sn, begr 6/6. Gift mellan 1697-02-?? och 1698 med Peder Hillebrand. Paret fick flera barn.
 •  ?Christoffer Campbell, nämns som dopvittne (Peder Hillebrands och Barbro Campbells son Bengt) i Kisa 1706-02-25 och kallas Hr (källa: Genline ID 317.16.49000); kallas korpral s å 9/10 vid arvsförlikningen efter brodern David (källa: Personhistorisk Tidsskrift 1908).

TAB 5

Constantin Campbell, (son till Daniel Campbell, Tab 4), född 1669 (åu i dombok); sergeant vid Östgöta reg:te till fot; 1690-07-04 anklagades Tinus Campbell vid Kinda härads ting, korpral till fots under överstelöjtnantens kompani, för att ha lägrat fogdedottern Anna Andersdotter, men hade lovat äktenskap (källa: Kinda härads domböcker); 1693-12-05 hölls extrating ("öfwer welb:ne Constantin Campbell aff schottisk adell, dock född i Swerige widh pass 25 åhr sedan och ähr rustmästare under Öfwerste Lieutnantens Companie till footh: hwilken d. 6 Novembris nästleden emot affton hafwer medh En Räflat Bysse skutet ihiäl sin maka och fru Elisabeth Gyllenållon, af 27 åhr, som ähr Majorens H:r Anders Gyllenållons dotter, medh hwilken han nästleden d. 7 Maij hafft Bröllop, och sedhan ifrån Bartholomæi tijdh uppehåller sigh hoos H:r Bengdt Kugelhielm på dhess gådh Miölsefall i Kijsa sockn, hwarest skåttet ähr skiedt uthi frustugun, och icke N. B. afsijdes i Campbells cammar"); han häktades och bevisade att det var ett vådaskott, varpå han frikändes; vådaböterna efterskänkte svärfadern till Campbells "lilla sohn"; 1700-02-19 åtalades rustmästaren för lägersmål med Ingel Nilsdotter på Frössvik, och att ha tagit sitt syskonbarn Maria Grubb till äkta "ty hennes fader och hans moder äro köttsliga syskon"; han bevisade dock 1700-06-18 att han 1698 blivit vigd med Maria Grupp af kyrkoherden i S:t Jakobs fs i Stockholm och s å 30/7 fått kungl maj:ts permission (källa: Justitieregistraturet, Riksarkivet) till äktenskapet mot 200 dlr till Vadstena krigsmanhus; furir vid majorens kompani 1697-10-12; avsked 1699-09-10 p g a sjukdom. Gift 1:o med Elisabet Gyllenållon, född 1667 (åu), † 1694-11-06 i Kisa sn, begr 1695-01-18 i Hagebyhöga kyrka (begrofs hr Constantini Campbells fru Wälb: Elisabeth Gyllenollon, och fördes hennes lyk straxt till välb. hr majorens graf uti Egby kÿrka, källa: Genline ID 317.16.51000), dotter till majoren Anders Gyllenållon och hans 1:a fru Anna Margareta Gyllengranat. 2:o 1698-12-16 i Jakobs fs, Stockholm med sin kusin Maria Grubbe, född 1671, dotter till kaptenen Peter Grubbe och Elisabet Forbes af Lund.

Son 1:o:

 •  ?David Campbell, född omkr 1688; fänrik. se Tab 6.

Dotter (osäkert vem som var modern):

 • Dödfödd dotter, född och † 1701 i Kisa sn, begr 1/2 (Hr Constantini Campels lilla döfödda dotter och lades i grafven för hr Rosenfeltz fruus stoft, källa: Genline ID 317.16.52000).

TAB 6

David Campbell, (möjl identisk med Constantinus lilla sohn, som 1693-12-05 fick vådaböter av morfadern, se Tab 5), född omkr 1688 i Jämtland (källa: Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5); volontär 1709 vid Västanstångs kompani av Östgöta infanterireg:te; bevistade slaget vid Helsingborg 1710 och var senare s å kommenderad på örlogsflottan till Kjögebukt; förare vid Kinds kompani 1711-06-06; medföljde regementet i norska kampanjen, men redan följande år kommenderades detta från Norge till Skåne och Stralsund; sergeant i Stralsund 1712-10-18; marchen fortsatte över Gadebusch till Holstein; fick 1713-01-19 av fältmarskalken, greve Magnus Stenbock vid Oldenswordt fullmakt som sekundfänrik vid Västanstångs kompani; tillfångatagen vid Tönningen s å 16/5; hemkom 1714 och kommenderades efter hemkomsten till Stockholm på sjöexpedition till Finska viken; 1715 var reg:tet i Roslagen och slogs med ryssarna; 1716 var han på nytt i Norge och fick 13/6 s å i Torpum Karl XII:s konfirmation på sekundfänrikbeställningen; var med i slaget vid Fredrikshald 1718 och följde därifrån reg:tet till Stockholm; drottning Ulrika Eleonora skrev 1719-09-30 att "oss älskelig David Cambell nu begifwer sig utur Wår Krigztienst; Alltså wele Wij här med och i krafft af detta Wårt öpna bref meddela honom David Cambell wårt nådiga afskied, jemte det loford, at han sig uti berörde Wår Krigztienst troligen och wäl förhållit, hwarföre Wij och wid tienlig öpning lära hafva honom i nådigt minne"; fänrik på expektans vid reg:tet 1723-33; fick 40 riksdalers pension 1738. Gift 1718-02-02 i Tjällmo sn (källa: Genline ID 243.18.73000) med fru Christina Catharina Slorf, dotter till inspektorn på Ubbetorp i Tjällmo sn Henrik Slorf.

Barn:

 • Margareta Charlotta Campbell, född 1719-02-06 på Stora Yxhult, Tjällmo sn, dpt 7/2 (källa: Genline ID 243.21.15700).
 • Carl Henrik Campbell, född tvilling 1721; kvartermästare; † 1790. se Tab 7.
 • Adam Christopher Campbell, född tvilling 1721; löjtnant; † 1800. se Tab 9.

TAB 7

Carl Henrik Campbell, (son till David Campbell, Tab 6), född tvilling 1721-01-02 på Stora Yxhult, Tjällmo sn; kvartermästare vid Kungl. livreg:tet (källa: Genline ID 2572.2.14600); ägde Ullevi och Minninge i Sankt Nikolai sn; bosatt på Ullevi från 1762; † där 1790-04-20, begr 27/4 (hetsig feber, 70 år gammal, källa: Genline ID 2572.21.39000). Gift 1770 på Ullevi, Sankt Nikolai sn med Lena Lisa Lenngren, född 1743-04-20, dotter till bruksinspektorn Gideon Lenngren och Anna Maria Haning.

Barn:

 • David Campbell, född 1770; kapten; † 1839. se Tab 8.
 • Sara Lisa Campbell, född 1772-12-02 på Ullevi, Sankt Nikolai fs (källa: Genline ID 2572.2.14600), † 1844-01-18 på Ekenäs, Ytter-Selö sn. Gift 1791-01-27, från vilken hon skildes 1806-07-02, med kaptenen vid Västerbottens reg:te Johan Adolf Strandberg, född 1757-08-17 i Lännäs prästgård, † 1829-06-09 på Östa, Ytter-Selö sn.
 • En dotter, född 1774 (åu), † 1776-07 (2 år gammal).
 • Carolina Campbell, född 1775-02-13 på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † där s å 22/8.
 • Carl Henrik Campbell, född 1776-03-29 på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † där 1783-02-10.
 • Maria Lovisa Campbell, född 1781-08-13 på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † 1847-01-03 i Katarina fs, Stockholm. Gift med sin kusin, underlöjtnanten David Adolf Campbell, född 1769-07-10 på Ulvingebo, Kisa sn. Paret fick flera barn.

TAB 8

David Campbell, (son till Carl Henrik Campbell, Tab 7), född 1770-11-20 på Ullevi, Sankt Nikolai fs; inskrevs 1779 som student vid Södermanlands nation i Uppsala; volontär vid Södermanlands reg:te 1783-11-24; korpral vid kungl livreg:tet 1785-11-17; bistade skånska kampanjen 1788; fänrik vid major Ehrenmalms lätta infanteribataljon 1789-12-04 och därpå genast kommenderad till Finland och där tjänstgörande till krigets slut; regementskvartermästare 1790-04-01; löjtnant 1808-05-04 vid 4:e bataljonen vid Upplandsbrigaden av kungl. lantvärnet; kompanichef s d; kallas i bou 1839-07-07 "Capitainen vid Uplands Kongl. Regemente"; † 1839-05-11 i Nikolai fs, Stockholm. Gift 1:o 1794-01-12 i Landeryds sn med Ulrika Christina Brandt, från vilken han skildes, född 1776, † 1810-02-26 i Klara fs, Stockholm, dotter till direktören Isak Olof Brandt och Ulrika Christina Garman; 2:o med Sophia Catharina Lindgren.

Barn 1:o:

 • Elisabet Charlotta Campbell, född 1795-10-05 på Minninge, Sankt Nikolai fs.
 • Carl Henrik Campbell, född 1797-02-26 på Minninge, Sankt Nikolai fs.
 • Ulrika Wilhelmina Campbell, född 1799-01-02 på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † 1882-05-06 i Stockholm. Gift 1819-04-08 med myntmästaren och bergmästaren Christoffer Borg, född 1779 i Västerås, † 1837-08-12 i Stockholm.
 • David Ulrik Campbell, född 1800-03-26 på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † s å 16/8.
 • Hedvig Eleonora Campbell, född 1802-06-03, på Ullevi, Sankt Nikolai fs, † ogift och barnlös 1890-06-30 i Brännkyrka sn.

Barn 2:o:

 • Ida Aurora Campbell, född 1807-03-21, † ogift och barnlös 1888-02-06 i Kristianstad.
 • Agnes Rosalie Campbell, född 1810-03-08, † ogift och barnlös 1839-02-28 i Nikolai fs, Stockholm.
 • Isolina Cecilia Campbell, född 1814-11-06; nipperhandlerska i Stockholm; † där 1903-12-??.
 • Fredrik Herman Campbell, född 1817-02-28; bokhållare på Gryts bruk i Närke; köpman i Linde; kommunalman; ägde Klockhammar i Närke-Kils sn; † barnlös 1891-11-26 på Klockhammar, Närke-Kils sn. Gift 1853 med Julia Mathilda Charlotta Lundbäck, född 1827-01-26, dotter till regementsveterinären Johan Lundbäck och Johanna Lovisa Segerberg.
 • Julius Reinhold Campbell, född 1821-09-29; sjöman.

TAB 9

Adam Christopher Campbell, (son till David Campbell, Tab 6), född tvilling 1721-01-02 på Stora Yxhult, Tjällmo sn; sergeant; fältväbel vid Södermanlands infanterireg:te 1760; löjtnant 1795; deltog i kriget i Pommern 1760; pension 1791; † 1800-04-12 på Ulvingebo, Kisa sn. Gift 1754-10-18 på Ulvingebo, Kisa sn (källa: Genline ID 317.19.2800) med dygdädla jungfrun Christina Helena Sepelin, född 1732-07-09 (natten mellan 9-10/7) i Kisa sn, dpt 16/7 (källa: Genline ID 317.17.79600), † 1800-04-30 på Ulvingebo, Kisa sn, dotter till Carl Sepelin och Rebecka Maria Grubbe.

Barn:

 • Carl Gustaf Campbell, född 1755; fänrik; † 1833. se Tab 10.
 • Fredrika Charlotta Campbell, född 1765 (ej i fb) på Ulvingebo, Kisa sn (källa: Genline ID 317.20.34700), † 1809-10-15 på Ulvingebo, Kisa sn, begr 29/10 (änka, hetsig feber, källa: Genline ID 317.20.34700). Gift 1:o 1787-02-07 i Kisa sn med sergeanten vid Jönköpings reg:te Erik Göran Stålhammar, född 1761-05-17, † 1790-02-04; 2:o 1794-01-05 med arrendatorn av Storarp Måns Månsson.
 • Christina Maria Campbell, född 1767-01-14 på Fölingsö, Kisa sn, dpt 18/1 (källa: Genline ID 317.18.91200), † s å 11/4 på Ulvingebo, Kisa sn.
 • David Adolf Campbell, född 1769; underlöjtnant. se Tab 12.
 • Fredrika Charlotta Campbell. Gift 1:o 1787-02-07 i Kisa sn med sergeanten vid Jönköpings reg:te Erik Göran Stålhammar, född 1761-05-17, † 1790-02-04; 2:o 1794-01-05 med arrendatorn av Storarp Måns Månsson.

TAB 10

Carl Gustaf Campbell, (son till Adam Christopher Campbell, Tab 9), född 1755-08-01 på Ulvingebo, Kisa sn; volontär vid Södermanlands reg:te 1770-06-30; rustmästare 1772-09-24; furir 1773-10-12; sergeant med indelning 1774-11-29; fältväbel 1788-10-19; fänrik 1791-04-24; kommenderad till Kristianstad och Kungl Lustgården Haga 1777 och 1787; avgått till Finland 1788; inflyttad till militiebostället Långvik i Västra Vingåkers sn omkr år 1788; † 1833-10-16 på Timmermon, Östra Vingåkers sn (78 år gammal, källa: Genline ID 456.13.90300). Gift med Albertina Carolina Bruhn, född 1759-11-06 (källa: Genline ID 456.23.12700), † 1840-04-01 på Timmermon, Östra Vingåkers sn, begr 10/4 (ålderdom, 80 år, 4 månader, 25 dagar gammal, källa: Genline ID 456.15.98200), dotter till fältväbeln Albrekt Bruhn och Susanna Margareta Dell.

Barn:

 • Albertina Charlotta Campbell, född 1788-09-04 på Uppstathälla, Västra Vingåkers sn, dpt 5/9 (källa: Genline ID 142.18.76400). Gift 1815-10-31 på Timmermon, Östra Vingåkers sn (källa: Genline ID 456.13.86700) med sergeanten Lars Gustaf Lundgren, född 1788-05-29 (källa: Genline ID 456.21.91800). Paret fick flera barn.
 • Carl Gustaf Campbell, född 1791-09-13 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 17/9 (källa: Genline ID 456.13.48500), † barn.
 • Claes Adam Campbell, född 1793; fältväbel; † 1835. se Tab 11.
 • Ulrika Wilhelmina Campbell, född 1795-08-02 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 4/8 (källa: Genline ID 456.13.50100); handelsföreståndarinna; † 1858-04-15 på Forssa, Östra Vingåkers sn. Gift 1817-01-19 i Östra Vingåkers sn (källa: Genline ID 456.13.86700) med garvaren Gustaf Magnus Engelgren. se Tab 10A.
 • Gustaf Adolf Campbell, född 1797-08-17 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 20/8 (källa: Genline ID 456.13.50900), † där 1799-04-15.
 • Sophia Margareta Campbell, född 1799-05-07 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 10/5 (källa: Genline ID 456.13.51600), † där 1801-06-29.
 • Gustaf Mauritz Campbell, född 1800-07-06 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 9/7 (källa: Genline ID 456.13.52000), † där s å 15/11.
 • Hedvig Lovisa Campbell, född 1801-10-31 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 3/11 (källa: Genline ID 456.13.52400), † där 1802-03-10.
 • Margareta Lovisa Campbell, född 1803-05-14 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 19/5 (källa: Genline ID 456.13.52900), † där 1804-02-19.

TAB 11

Claes Adam Campbell, (son till Carl Gustaf Campbell, Tab 10), född 1793-07-26 på Långvik, Östra Vingåkers sn, dpt 31/7 (källa: Genline ID 456.13.49100); fältväbel vid Södermanlands reg:te; † 1835-04-02 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn, begr 9/4 (lungsot, 39 år gammal, källa: Genline ID 72.31.60800). Gift med Christina Charlotta Lettander, född 1803-07-01 i Johannes fs, Norrköping (källa: Genline ID 345.25.19200 och 72.14.64400), † 1855-09-27 i S:t Olai fs, Norrköping, dotter till bryggaren Anders Lettander och Charlotta Nyander.

Barn:

 • Josefina Charlotta Albertina Campbell, född 1824-10-09 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn, dpt 12/10 (källa: Genline ID 72.29.5400).
 • Ludvig Teodor Campbell, född 1826-10-15 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn (källa: Genline ID 72.14.64400), † där 1830-04-17 (källa: Genline ID 72.14.64400).
 • August Wilhelm Campbell, född 1828-08-26 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn (källa: Genline ID 72.14.64400), † där 1832-11-27 (källa: Genline ID 72.17.15500).
 • Claes Mauritz Campbell, född 1830-05-20 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn (källa: Genline ID 72.17.15500), † där 1831-03-14 (källa: Genline ID 72.17.15500).
 • Emilia Amalia Campbell, född 1832-07-31 på Hacksta Rustmästareboställe, Björkviks sn, dpt 2/8 (källa: Genline ID 72.29.10900).

Osäker härstamning

Wilhelm Campbell, (sannolikt son av antingen Wilhelm Campbell eller dennes bror Christoffer Campbell), korpral; bosatt i Forsa sn (Gävleborg). Gift 1735-09-21 i Forsa sn (källa: Genline ID 2232.23.75800) med Christina Wixner, dotter till kyrkoherden i Forsa och Högs pastorat Elias Johannis Wixner och Christina Salthenia (vars mor var född Grubb).

Barn:

 • Catharina Campbell, född 1735 i Forsa sn.
 • Christoffer Campbell, född 1736-01-02 i Forsa sn, dpt 7/1 (källa: Genline ID 2232.23.72100).
 • Christina Campbell, född 1739 i Forsa sn.

Källor

 • Kyrkböcker. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Personhistorisk Tidskrift 1908 - De svenska grenarna af skottska ätterna Campbell. Sammanställt av: Mattias Loman
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.