Scheffer nr 144

Från Adelsvapen-Wiki

F 144.jpg

Friherrliga ätten Scheffer nr 144 †

Natural. 1698-07-03. Friherrlig 1719-05-23. Introd. 1726. Utdöd 1799-03-04.


Peter Scheffer, natural. och friherre Scheffer (son av Johannes Schefferus, se adliga ätten von Scheffer nr 1200, Tab. 1), friherre till Stora Ek i Eks socken, Skaraborgs län samt herre till Lundsholm, Åsa, Stingegården, Valaholm, Attu, Gjesmo och Korrista. Född 1657-07-11 i Uppsala. Student därst.1 1664-07-08 samt i Basel, Geneve och Strassburg. Återkom till Sverige 1683. Sekreterare hos riksrådet och presidenten, greve Gust. Ad. De la Gardie s. å. Vice lagman i Västergötland och på Dal 1684. Assessor i Svea hovrätt 1688. Natural. svensk adelsman 1698-07-03 med namnet Scheffer von Gernsheim, vilket namn han dock ej antog, utan kallade sig endast Scheffer. Ledamot av lagkommissionen 1705-05-07. Vice president i Svea hovrätt 1712-12-12. Förste ombudsman i Södermanland 1714-01-02. Landshövding därst. s. å. 2/4 och i Skaraborgs län 1716-10-05. Friherre 1719-03-23 (introd. 1726 under nr 144). President i nämnda hovrätt 1723-11-07. Död 1731-02-19 i Stockholm och ligger begraven i Klara kyrka, där ett prydligt epitafium jämte hans friherrliga vapen sågs framme vid altaret före kyrkans brand 1751. 'Han var en rättvis domare och avhållen hövding. Blev ordförande i den kommission, som nedsattes i anledning av Dippelska oväsendet och vilken utarbetade det så mycket omtvistade konventikelplakatet af den 12 jan. 1726. Uppfördes vid 1727 års riksdag på riksrådsförslag, men undanbad sig, i anseende till sin ålder, detta höga ämbete.' Gift 1:o 1693-04-02 i Stockholm med Catharina Margareta Fägerstierna, född 1675-07-25 i Stockholm, död där3 1696-11-13 och begraven s. å. 7/2 i Klara kyrka, dotter av landshövdingen Håkan Andersson Fegræus, adlad Fägerstierna, och hans 2:a fru Christina Canterhielm. Gift 2:o 1702-02-09 (morgongåvobrev 6/2)5 med Helena Maria Ehrenstierna, född 1684-01-04 i Stockholm, död där 1754-06-23 och jordfäst s. å. 24/7 i Jakobs kyrka, dotter av justitiarien Teofil Mellin, adlad Ehrenstierna, och Maria Strömsköld.

Barn:

 • 1. Johan, född 1693-12-21, död 1694.
 • 1. Christina Regina, född 1695-01-25, död 1773-07-29 Rönninge. Gift 1719 med generalmajoren Christoffer Freidenfelt, född 1679, död 1743.
 • 1. Ulrika Elisabet, född 1696-08-18, död 1701-07-05.
 • 2. Maria Catharina, född tvilling 1703-12-10, död 1704.
 • 2. Peter Adolf, född tvilling 1703-12-10, död 1704.
 • 2. Carl Gustaf, född 1705-02-04, död s. å. 8/2.
 • 2. Eva Charlotta, född 1706-07-31, död 1768-03-30 i Stockholm. Gift 1745-10-03 med generallöjtnanten Carl Ehrenkrook (friherre Ehrenkrook), född 1696, död 1781.
 • 2. Hedvig Sofia, född 1707-12-11. Död 1708.
 • 2. Adam, född 1709, död 1714.
 • 2. Magdalena Catharina, född 1712-04-29, död 1777-05-12 Valaholm. Gift 1737 med överstelöjtnanten och kammarherren Gabriel Peter Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1741.
 • 2. Carl Fredrik (greve Scheffer), till Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län. Född 1715-04-28 i Nyköping4. Student i Uppsala1 1728-02-01. Extra ordinarie kanslist i k, m:ts kansli 1731. Förde 1732 protokollet i rådskammaren. Legationssekreterare i Paris. Kanslijunkare. Kammarherre2 1741-09-15. Ministre plénipotentiaire i Paris 1743. Kansliråd 1746-10-20. RNO 1751-04-04. Riksråd s. å. 8/10. KNO s. å. 4/12. RoKavKMO 1752-11-23 med valspråk: Lydnad och frihet. LVA 1753-07-21. Ordförande i myntkommissionen3 1755-03-01. Guvernör för kronprinsen, sedermera konung Gustaf III, och för arvprinsarna Carl och Fredrik Adolf 1756-08-05. Trädde ur rådet 1761 men s. å. 28/9 dit åter inkallad. Entledigad från nämnda guvernörsbefattning 1762-03-26. Lämnade ånyo rådet 1765-08-13. Greve 1766-11-06 (men tog ej introd.). Kansler vid KMO 1768-04-28. Inkallad 1769-05-29 för tredje gången i rådet, men undanbad sig detta förtroende. Ledamot av tabellkommissionen2 1773-02-15. Direktör i Ostindiska kompaniet2 s. å. 26/4. Ledamot av överdirektionen över Trollhätte slussverk2 1776-11-20–1777-11-10. En av de aderton i svenska akademien 1786-04-06. Var dessutom ledamot av flera andra in- och utländska samfund. Död barnlös 1786-08-27 på Trolleholm i Skåne hos riksrådinnan, grevinnan Bonde, född Trolle, under hemresa från varma baden i Aachen. 'Han var en skicklig diplomat och tog under sin tid mycken del i rikets statsfrågor. Har av trycket utgivit en mängd skrifter och avhandlingar och hade en vidlyftig korrespondens, så in- som utrikes. Ägde på förhand kännedom, liksom troligen hans broder Ulrik, om 1772 års revolution. Testamenterade sin efterlämnade egendom till välgörande inrättningar.'. Gift 1757-01-06 i Stockholm med friherrinnan (grevinnan) Gustava Sabina von During, född 1721-06-22, död 1773-12-15 på Tyresö och begraven i Tyresö kyrka, dotter av fältmarskalken Johan Christoffer von Düring, natural., friherre (och greve) von Düring, och grevinnan Catharina Margareta Bonde af Björnö.
 • 2. Ulrik (greve Scheffer), till Ek. Född 1716-08-05. Student i Uppsala1 1728-02-01. Auskultant i kommerskolIegium6 1733-05-02. Hovjunkare2 1736-07-04. Volontär vid svenska armén i Finland och adjutant hos generalen en chef, greve Charles Emil Lewenhaupt 1741. Löjtnant vid karelska dragonregementet 1742-01-02. Kaptens fullm. vid regementet Royal Suédois i Frankrike s. å. 20/7. Kapten vid Jönköpings regemente 1745-07-24. Överstelöjtnant vid greve Fersens franska regemente s. å. 1/11. Överste i fransk tjänst 1747-08-15. Generaladjutant i svenska armén 1750-03-13. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente s. å. 31/10. RSO s. å. 17/4. Avsked ur franska tjänsten 1751. Ministre plénipotentiaire i Paris 1752. Överste i armén 1760. Extra ordinarie ambassadör vid franska hovet 1761. KmstkSO 1763-11-21. Överstes fullm. vid kronprinsens regemente 1764-04-30 och vid Västgötadals regemente 1766. Riksråd 1769-05-05. Rikskansliråd s. å. RoKavKMO 1770-11-26 med valspråk: Nec temere, nec timide. Greve 1771-05-12 (ej introd.). Nedlade rådsämbetet 1772-05-12, men åter inkallad i rådet och kanslipresident s. å. 22/8. Åbo universitets kansler även s. å. Nedlade alla sina ämbeten 1783. Död barnlös 1799-03-04 på Ek och där begraven samt slöt på svärdssidan friherrlig ätten Scheffer. 'Bevistade finska kriget och expeditionen till Dalarna. I fransk tjänst 1744 aktionen vid Weisenburg, fälttåget i Bayern, passagen av Lechströmmen, reträtten över Rhenströmmen 1745, kampanjen i Flandern 1747, belägringen av Maastricht 1748. Han visade under sin militära tjänst i Frankrike vid flera tillfällen mycket mannamod. Var, liksom sin broder Carl Fredrik, en skicklig diplomat och utmärkt statsman samt tog mycken del i rikets angelägenheter.' Gift 1773-03-30 i Stockholm med grevinnan Christina Charlotta Piper i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-04-28 Krageholm s socken, Malm., med översten greve Erik Brahe, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1756), född 1734-01-27 i Stockholm, död där 1800-01-07 dotter av presidenten greve Carl Fredrik Piper, och grevinnan Ulrika Christina Mörner af Morlanda.
 • 2. Per, född 1718-04-18 i Mariestad. Student i Uppsala 1728-02-01. Volontär vid livgardet 1734-01-10. Furir s. å. 3/11. Fänrik 1740-08-22. Löjtnant 1743-09-28. Captain reformé à la suite vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1745-04-16. Capitaine en pied 1746-01-28. Fullm. att upprätta ett kompani vid samma franska regemente s. å. 12/11. Överste av infanteriet i fransk tjänst 1748-01-12. RSO 1749-01-13. Kapten vid livgardet s. å. 6/6. Överstelöjtnant därst. 1750-03-22. Överste à la suite vid regementet Royal Suédois 1752-06-12. Brigadier 1758-01-15. RFrOPlemér 1759. Överste i svenska armén 1760-04-22. Maréchal de camp 1761-02-21. Generalmajor i svensk tjänst 1763-04-29. Överste för Savolaks regemente s. å. 4/11 och för Kronobergs regemente 1765-04-22. KmstkSO 1769-11-17. Generallöjtnant 1770-11-07. Chef för Upplands regemente 1772-03-17. Genom byte chef för Skaraborgs regemente s. å. 7/4. General 1776-10-16. Fältmarskalk 1778-12-27. Död 1790-12-10 på överstebostället Kungslena i likan. socken, Skaraborgs län. 'Bevistade kriget i Finland 1741–1743, var med i reträtten vid Domarby. Bevistade i fransk tjänst 1745 kampanjen vid Rhen, 1746 Namurs belägring och bataljen vid Raucoux 1746, gjorde 1747 kampanjen som adjutant hos prins Clermont. Var s. å. med i attacken av Kalen, kanonaden av Remitt, bataljerna vid Lauett och Faussa samt attacken av Maastricht. Gjorde 1748 års kampanj och var med i Maastrichts belägring. Gjorde 1757 års kampanj i Tyskland och var med i bataljen vid Hastenbeck. Gjorde 1760 kampanj i Tyskland och kommenderade s. å. och 1761 en brigad. Han var påtänkt till lantmarskalk vid den riksdag, som skulle följa den 1768 tillämnade, men uppskjutna revolutionen och berömdes 1770 för de odlingar han utfört vid bostället Tegnaholm. Stiftade den gamla Lilliehöökska egendomen Fårdala i Åsle socken, Skaraborgs län till fideikommiss för huvudmannen för adliga ätten Scheffer.'
 • 2. Johan Teofil, född 1721-06-23 i Mariestad, död 1722-02-12.

Källor

1Um. 2 SAB. 3At (L.). 4At (P.). 5KrA, adelns rusttjänstlängder i Västergötland. 1740 (OA.). 6Ak.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.