:

Schlippenbach nr 20

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Schlippenbach nr 20

Grevlig 1654-06-01, introducerad 1654.


Från och med 12:e århundradets mitt uppträda i grevskapet Mark i Westfalen flera ätter med olika, efter godsen tagna namn, såsom Kettinghausen, Rönen, Budberg, genannt Bönninghausen, Altena, Lüdenscheid, Nordhoff och Neuhoff, alla förande samma vapen, en kedja. Till denna släktgrupp hör även ätten Slippenbeke, Schlippenbach. De första hittills kända personer med detta namn voro bröderna Hans, Rötger och Herman, vilka nämnas i ett fejdebrev från 1384-09-03 förvarat i staden Kölns arkiv. Under 14:e och närmast följande århundraden förekommer en ättegren i Mark, en annan i hertigdömet Berg. Till den senare hörde bröderna Henrik och Gotthard, som omtalas 1405-11-02. Henrik Slippenbeke sålde 1408, jämte bröderna Luytgen, Eberhard och Pilgrim, jordegendom i Herrenstrunden och namnes ännu 1420-11-30 i Westfalen. Enligt ännu obestyrkta, tryckta uppgifter, skulle Henrik Slippenbeke vara den förste av ätten, som kommit till Livland. Säkert är, att en Johan Slippenbeke omtalas vid ett vittnesförhör i Reval 1492-08-01 och att han satt sitt sigill under en i livländska riddarhusarkivet förvarad handling från år 1518. Tvenne ättemedlemmar med samma förnamn levde 1546. Den ene ägde ett numera försvunnet gods Pyrtz, den andre, nedanstående Johan, innehade Bornhusen i Hallist socken, Livland. Från dennes broder Melchior, 1559–1580 ägare till Wormsahten i Kurland, härstammar en i Kurland ännu levande gren. Sistnämnda Johans nedanstående sonson med samma namn hade förutom Christoffer sönerna Wolmar till Bornhusen och Johan till Gross-Salingen vid Goldingen i Kurland. Wolmar von Schlippenbach, som 1621 blev löjtnant vid ridderskapets och adelns rusttjänst i Dorpatska kretsen, blev 1648 ryttmästare och erhöll 1648 i donation 25 hemman i Birkkala socken, Finland. Han blev senare landrichter i Livland och var 1659–1660 en av de svenska kommissarierna vid gränsregleringen med Ryssland. År 1630 hade han av konung Gustaf II Adolf erhållit bekräftelse på besittningsrätten till Bornhusen. Vid arvsfördelningen efter honom 1678 delades godset i Alt Bornhusen, som tillföll sonen Johan, och Neu Bornhusen, som tillföll sonen Fredrik Johan. Tredje sonen Gustaf Vilhelm erhöll godset Toikkala i Finland. Alt Bornhusen övergick sedermera med en av Johans efterkommande, kaptenen Bernt Fredriks dotter Sigrid Charlotta, till huset Schlippenbach af Salingen. Då Fredrik Johans båda söner dogo barnlösa, övergick Neu Bornhusen till tredje brodern Gustaf Vilhelm, överstelöjtnant vid Vellingks ingermanländska regemente och kommendant på Nöteborg, vilken fästning han efter ett tappert försvar nödgades uppge till ryssarna 1702-10-13. Neu Bornhusen ärvdes av sonen Georg Gustaf, född 1681 i Riga, även han i svensk tjänst, överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet, död 1743 Fulltofta Ovannämnde Johan von Schlippenbachs till Gross Salingen sonson var den framstående svenske generalmajoren och vice guvernören i Estland Wolmar Anton von Schlippenbach, sedan rysk generallöjtnant och geheimekrigsråd, född 1658, död 1739, gift med friherrinnan Helena von Liewen. Deras söner voro översten för Södermanlands regemente Christer Reinhold, som ogift stupade vid Fredrikshald 1716-06-24 och överstelöjtnanten Henrik Johan, som var gift med friherrinnan Juliana Helena von Fersen. Denna gren av ätten är numera utdöd, men däremot fortlever en annan från Johan von Schlippenbach till Gross Salingen härstammande ättegren, som 1768-10-25, genom Otto Johan von Schlippenbach, gift med arvtagerskan till Alt Bornhusen, ovannämnda Sigrid Charlotta von Schlippenbach, av romerska kejsaren erhöll friherrlig värdighet. En annan, sannolikt ännu levande, kurländsk gren av ätten härstammar från nedanstående Christoffers son i andra giftet Fredrik Johan von Schlippenbach, som genom sitt gifte med Anna von Goes blev ägare till godset Duppeln i Kurland. De icke grevliga grenarna av ätten äro immatrikulerade på riddarhusen i Mitau och Riga. Deras friherrliga titel bekräftades av kejserliga senaten 1857-01-23, 1862-02-28 och 1869-08-18. Den grevliga ättens medlemmar skriva sig ännu grevar till Skövde, friherrar till Liuksiala och Salingen. I Tyskland innehar ätten det 1848 stiftade fideikommisset Schönermark med Arendsee, Christianenhof, Raakow, Wilhelmshof, Wittstock och Ferdinandshorst i kretsen Prentzlau i Brandenburg.

Greve Carl Fredrik von Schlippenbachs (Tab. 2) närmaste ättlingar äro här upptagna enligt riddarhusgenealogien. Enligt tyska källor (Hupel och stamtavla i Johanniterordens arkiv i Sonnenburg) var Carl Ernst (Tab. 4) son av preussiska statsministern Carl Christoffer (Tab. 2) och grevinnan Charlotta Sparr, här nedan upptagen som dennes broder Albrecht Fredriks fru, och enligt Kneschke, Neues deutsches Adelslexikon, voro de på 1850-talet levande ättemedlemmarnas släktskap med den nämnde Carl Ernst ej utredd.

Schlippenbach%20G2000.jpg
Schlippenbach%20G2000.jpg

Litteratur: Gräfl. Taschenbücher.


TAB 1

Johan von Schlippenbach. Arvherre till Bornhusen i Hallist socken, Livland, till vilket han 1546 blev ensam ägare, sedan han med 800 mark ersatt sin släkting Johan von Schlippenbachs arvsanspråk (von Hagemeister, Materialien zur einer Geschichte der Landgüter Livlands 1837.). Av ordensmästaren Henrik von Gahlen stadfästad i besittningen av detta gods liksom i förläningen av Arras i Rujens socken 1561 (von Hagemeister, Materialien zur einer Geschichte der Landgüter Livlands 1837.). Furstlig kurländsk oberhauptman på Goldingen. Gift med friherrinnan N. N. Taube (enligt Hupel med N. N. von der Roop).

Barn:

 • Fredrik von Schlippenbach. Arvherre till Bornhusen samt Salingen och Allaschen vid Goldingen i Kurland. Död 1577. Gift med Birgitta Lode från Livland, dotter av Volmar Lode och friherrinnan N. N. von Ungern av huset Purkell.

Barn:

 • Johannes von Schlippenbach. Arvherre till Grossund Klein-Salingen samt Allaschen. Hertigens av Kurland juridiska prefekt. Lantrichter i Goldingen. Levde 1605-08-02. Gift med Margareta von Fircks, dotter av kurländska rådet och hövidsmannen på Goldingen Georg Marcusson von Fircks, arvherre till Normhausen, och Elisabet Johansdotter von Rosen från Klein-Roop i Livland.

Barn:

 • Christoffer von Schlippenbach, arvherre till Klein-Salingen och Wiltzing, båda i Kurland. Löjtnant. Död 1648. Gift 1:o med Anna Maria von Manteuffel, genannt Zöge, dotter av biskopsdömet Piltens lantråd Johan Carlsson von Manteuffel, genannt Zöge, arvherre till Katzdangen, Blondin och Kukurren, och Elisabet Gerhardsdotter von Nolden från Hasenpoth. Gift 2:o med Margareta von Fölckersam.

Barn:

 • 1. Christoffer Carl von Schlippenbach, friherre och greve Schlippenbach, greve till Skövde stad, friherre till Liuksiala i Kangasala socken, Finland, herre till Koltzenhausen i Elsass, Wollin i Pommern samt Klein-Salingen och Dondage i Kurland. Född 1624-01-01 i Kurland. Gick i en jesuitskola i Litauen. Kom sedan till Riga och inträdde här i den svenska generalguvernören Bengt Oxenstiernas enskilda tjänst. Begav sig efter dennes död 1643 till Stockholm. Löjtnant vid livgardet 1644. Kapten vid livgardet 1645–1646 och deltog först i fälttåget mot Danmark samt från 1645 i Tyskland. Adjutant hos fältherren C. G. Wrangel. Hovmarskalk hos pfalzgreven, sedermera konung Carl Gustaf 1648. Av denne använd i åtskilliga diplomatiska uppdrag under avvecklingen efter westfaliska freden. Överstemunskänk och kammarherre hos drottning Christina 1653. Överkammarherre 1654. Överste för livgardet 1654-05-31. Friherre och greve på samma gång 1654 (introducerad såsom greve 1654 under nr 20). Extra ordinarie legat till alla kurfurstar och en del furstar i Tyskland 1654. Ministre plénipotentiaire vid kurbrandenburgiska hovet 1656-10-15. Riksråd 1657-07-07. Ambassadör till fredstraktaten i Oliva 1660-03-04 samt utnämnd legat till polska hovet 1660-11-15. Tillika president i wismarska tribunalet 1660-09-10. Drunknade 1660-11-23 vid Gunnarsten, mellan Älvsnabben och Landsort, då kronoskeppet Resande Man, som skulle överföra honom till Riga, där förgicks samt begraven 1663-03-23 i S:t Mariæ kyrka i Stettin. 'Han brukades av drottning Christina att underhandla med pfalzgreven om hennes avträdande från regeringen, vilket han till drottningens högsta belåtenhet utförde. Skall, enligt presidenten Gyldenklous anteckningar, blivit ansedd för icke så alldeles pålitlig, helst han ej med iver avslog det honom gjorda anbudet att träda i polsk tjänst, men ett hans hemliga memorial till polska storkansleren visar dock, att han ville Sverige väl samt önskade detsamma en nära förbindelse med Polen. Var en klarsynt politiker och förespådde det öde, som nämnda land i senare tider undergått. Fick till grevskap Falköpings stad, men skrev sig sedermera greve till Skövde. Hopsamlade och gömde alla de pennor, som nyttjades vid underskrivandet av fredstraktaten i Oliva den 23 april 1660.' Gift 1650-08-04 i Numberg (At (P).) med Helena Elisabet Praunfalk, friherrinna till Neu-Haus, född 1629-05-08 i Graz (At (P).) i Steiermark, levde ännu 1671, dotter av Hans Adam Praunfalk, friherre till Neu-Haus och herre till Falkenburg och Weijher, och friherrinnan Regina von Ratmansdorff.

Barn:

 • En dotter, död späd.
 • Carl Fredrik, född 1658. Generallöjtnant. Död 1723. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Christoffer Carl von Schlippenbach, friherre och greve von Schlippenbach, Tab. 1), greve till Skövde, arvherre till Schönermark och Wollin, båda i Pommern. Född 1658-09-07 i Stettin. Uppfostrades i Stockholm. Pikenerare vid livgardet 1674. Deltog 1675–1679 i tyska och skånska krigen. Kaptenlöjtnant. Ryttmästares titel (RReg.) 1679-10-06. Överstelöjtnant 1681. Gick, då amtet Wollin, som han ärvt efter fadern, reducerades, i brandenburgisk tjänst 1686. Deltog i krigen vid Rhen och i Nederländerna. Generalmajor i preussisk tjänst 1696. Generallöjtnant av kavalleriet 1705. Amtshauptman i Egeln. Guvernör i Kolberg och över de hinterpommerska fästningarna 1714. Död 1723-01-09 i Kolberg. Han var trenne gånger såsom preussisk underhandlare hos konung Carl XII 1703–1706 samt en gång i samma egenskap till holsteinska hovet. Återfick genom kunglig brev 1705-09-12 amtet Wollin som underpant för en fordran på 70,000 rdr [N. F.]. Gift 1:o med Barbara von Bülow, dotter av svenske generalen av kavalleriet och vice guvernören i Pommern Hartvig Berthold von Bülow och Abela Sofia von Plessen av huset Steinhausen. Gift 2:o med en friherrinna von Blumenthal, död barnlös 1691. Gift 3:o med Barbara Sabina von Arnim av huset Nechlin, dotter av brandenburgiske översten Jakob Detlof von Arnim och Eufemia von Blanckenburg.

Barn:

 • 1. En dotter. Gift med preussiska överhovmarskalken, stats- och krigsministern, RPrSvÖO, Markvard Ludvig von Printz, född 1675-04-14 på Berching, död 1725-11-08.
 • 1. En dotter.
 • 3. Carl Christoffer. Kunglig preussisk verklig statsminister, överskänk samt amtshauptman i Schlanstadt och Oschersleben. Johanniterridare till Sonnenburg och designerad kommendör till Lagow 1731. Död ogift 1734-09-27 i Berlin.
 • 3. Nio barn dessutom.

TAB 3

Albrekt Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 2), till Schönermark. Major vid ett preussiskt kavalleriregemente. Gift 1735 med grevinnan Christiana Charlotta von Sparr, dotter av preussiske generalen, greve Fredrik Wilhelm von Sparr och grevinnan Ulrika Ebba Bielke nr 29.

Barn:

 • Carl Ernst, född 1738. Hovmarskalk. Död 1794. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Ernst (son av Albrekt Fredrik, Tab. 3), till Schönermark. Född 1738-01-11. Preussisk kammarherre. Hovmarskalk hos prins Henrik av Preussen. RJohO 1768-02-14. Död 1794-08-09 på Schönermark. Gift 1763-09-00 med Christina von Haeseler, född 1746-09-10 i Magdeburg, död 1811, dotter av (Briefadel. Taschenbuch 1907.) preussiske geheime- och regeringsrådet Gottlieb von Haeseler och Margareta Elisabet Haeseler.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1772. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Fredrik Vilhelm (son av Carl Ernst, Tab. 4), till Schönermark och Arendsee. Född 1772-06-15. Kammarherre och löjtnant i preussisk tjänst. Död 1830-09-20. Gift med grevinnan Carolina Fredrika von Beust, av huset Ober-Goelsch i Voigtland, född 1772-08-28.

Barn:

 • Carl Franz August Otto, född 1795. Kapten. Död 1836. Se Tab. 6.
 • Augusta Ulrika Vilhelmina Elisabet, född 1796-08-11. på Arendsee. Död 1883-08-03 i Potsdam. Gift 1818-11-24 med mecklenburg-schwerinska kammarherren, riksgreve Friedrich Werner Ludvig von Bassewitz, född 1788-10-07, död 1863-05-31.
 • Vilhelm August Mauritz Carl, född 1797. Major. Död 1842. Se Tab. 7.
 • Ferdinand Ludvig Herman Carl, född 1799. Generallöjtnant. Död 1866. Se Tab. 10.
 • Carl Ludvig Ernst Albert, född 1800. Kammarherre. Död 1886. Se Tab. 11.
 • Emilie, född 1802-01-24 på Arendsee, död 1878-05-09. Gift 1830-07-17 på Kew med teol. doktorn mm Richard Jelf, född 1791-01-25 död 1874 i Oxford.
 • Adelheid Constance, född 1803-06-19 på Arendsee, död 1889. Gift 1824 med greve Heinrich Gustaf Gottlob von Reichenbach-Goschütz, född 1801-09-04, död 1869-09-18.
 • Ernst, född 1804. Generalmajor. Död 1885. Se Tab. 12.
 • Pauline Sofie, född 1805-11-30 på Arendsee, död 1871-01-05 Steinort Gift 1823-08-26 med preussiske generallöjtnanten greve Carl Ludvig Christian Friedrich von Lehndorff, född 1770-09-17, död 1854-02-07.
 • Otto Carl, född 1807. Kammarherre. Död 1888. Se Tab. 15.
 • Rosalie Matilde, född 1808-05-08 på Arendsee, död 1871-11-07 i München. Gift 1832 med ryske envoyén, kammarherren Johan Ivan Ozeroff.
 • Herman, född 1809-10-22 på Arendsee. Major vid 9. preussiska husarregementet. RJohO. Överstelöjtnant. Död 1862-03-23 i Trier. Gift 1846-07-12 på slottet Sonnenwalde med grevinnan Clementine Catharine Pauline Johanne Elisabet zu Solms-Sonnenwalde-Alt-Pouch, född 1817-10-02 Kotitz
 • Matilde Friederike, född 1815-03-19. Abbedissa i stiftet Heliga graven i kretsen Ostpriednitz i regeringsområdet Potsdam. Död 1887-05-19.

TAB 6

Carl Franz August Otto (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1795-07-07 på Schönermark. Kapten vid 1. preussiska grenadjärregementet till fots. Adjutant hos prins Carl av Preussen. RJohO. Död 1836-01-09. Gift 1832-04-05 i Frankfurt a. d. O. med friherrinnan Luise von der Reck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1840-09-16 med kammarherren friherre Adolf von Canitz und Dallwitz, född 1810-07-23, död 1868-02-22), född 1815-10-11, död 1886-02-22 i Berlin, dotter av preussiska överlanträttspresidenten riksfriherre Carl Friedrich August von der Reck och Luise von Ingersleben.

Barn:

 • Friedrich Wilhelm Carl, född 1834-05-14 i Potsdam. Major vid 3. preussiska ulanregementet samt tjänstgörande kammarherre hos prinsessan Friedrich Carl av Preussen. Död barnlös 1882-09-20 i Heidelberg. Gift 1874-10-28 i Frankfurt am Main med Marianne Johanne Friederike Alexandrine Metzler, född 1852-06-15 i Frankfurt am Main, dotter av bankiren Vilhelm Metzler och Emma Lutteroth.

TAB 7

Wilhelm August Mauritz Carl (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1797-12-09 på Schönermark. Major vid 1. preussiska gardesregementet. Adjutant hos prins Carl av Preussen. Död 1842-10-31. Gift 1829-12-01 i Berlin med Matilde von Goldbeck und Reinhart, född 1805-09-29 i Berlin, död 1896-09-03 på Arendsee, dotter av presidenten Carl Friedrich von Goldbeck und Reinhart och friherrinnan Alexandrine von Schrötter.

Barn:

 • Carl Friedrich Vilhelm Herman Albert Alexander, född 1830. General. Död 1908. Se Tab. 8.
 • Anne Alexandrine Friederike Elisabet Matilde, född 1841-10-11 i Berlin. Gift 1863-08-03 i Koblenz med preussiske regeringspresidenten, friherre Voldemar von Junker-Oberconreut, född 1846.

TAB 8

Carl Friedrich Wilhelm Herman Albert Alexander (son av Vilhelm August Mauritz Carl, Tab. 7), född 1830-09-19 i Berlin. Preussisk general av infanteriet i disponibilitet. Guvernör i Mainz. RRJohO. Död 1908-08-19 på Arendsee. Innehar efter farbroderns död fideikommissegendomarna Arendsee, Christianenhof, Raakow, Schönermark, Wilhelmshof, Wittstock, Ferdinandhorst och Güstow. Gift 1852-09-13 i Berlin med friherrinnan Maria Fredrika Augusta Henriette Luise Perette von Le Fort, född 1830-04-03 i Berlin, död 1893-07-16 på Arendsee, dotter av kammarherren friherre August David Peter Johan von Le Fort och friherrinnan Augusta von Medem.

Barn:

 • Wilhelm Carl Friedrich August Gustaf Lothar, född 1854. Kapten. Död 1917. Se Tab. 9.
 • Albert Ferdinand August Alexander, född 1859-05-08 i Berlin. Preussisk kammarjunkare samt före detta kapten. Gift 1:o 1887-07-07 i Hamburg med Mary Augusta Brandin, född 1857-02-10 i Wittenberg, död 1909-01-21 på Arendsee. Gift 2:o 1910-03-03 i Nizza med grevinnan Brynhilde Eugenie Fredrika Anna Julie von Pestalozza i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1897-11-23 i München med bayerska regeringsrådet friherre Hans Michael von Welser i hans 1:a gifte, född 1869-08-05 i Ansbach), född 1876-05-25 i Kissingen, dotter av bajerska kammarherren och regeringsrådet greve Johan Ludvig Hugo von Pestalozza och Christiane Ferdinande Ellsabet von der Trenck.

TAB 9

Wilhelm Carl Friedrich August Gustaf Lothar (son av Carl Friedrich Wilhelm Herman Albert Alexander, Tab. 8), född 1854-07-24 i Berlin. Kapten i preussisk tjänst. Död 1917-07-10 på Schönermark. Innehade fideikommissegendomarna Arendsee m fl. Gift 1:o 1884-07-27 i Berlin med friherrinnan Marga Hermanne von Maltzahn, från vilken han 1893-11-01 blev skild, född 1860-11-25 Rothmannshagen Gift 2:o 1898-05-24 i Spandau med friherrinnan Jutta Rosalie Eleonore Catharine von Buddenbrock, född 1873-08-14 i Wriezen an der Oder, dotter av generalmajoren friherre Mortimer Guido Feodor von Buddenbrock-Hettersdorf och Magdalena Matllda Adelheid Berta von Reinersdorff-Paczenski.

Barn:

 • 1. Desideria Marga Marie Teresia Ludolfa Helmutha Carla Matilde, född 1888-06-15 i Berlin. Gift 1:o 1909-09-23 i London med Ernst Dumcke, från vilken hon 1912-04-12 blev skild. Gift 2:o 1921-05-03 i Dresden med doktor Maxim Habât-Behrens.
 • 2. Marte-Julia Rosalie Magda Anna, född 1899-08-01 på Schönermark. Gift på Schönermark 1923-09-07 med löjtnanten Herbert August Robert von Ridder, född 1900-05-19 på Layenhof.
 • 2. Barbara-Sabine Rosalie Magda Jutta Ina Vilhelma Vera, född 1900-12-09 på Schönermark, död 1928-08-23 vid Prenzlau genom automobilolycka på samma gång som mannen. Gift 1923-10-13 på Schönermark med löjtnanten Leopold Fredrik Hildebrandt von Kracht, född 1898-08-13 på Altengrabow, död 1928-08-23 vid Prentzlau genom automobilolycka på samma gång som frun.
 • 2. Carl-Vilhelm Mortimer Albert Alexis Siegfried Herman Eberhard Stefan Teodor, född 1905-11-07 på Schönermark. Innehar fideikommissegendomarna Arendsee m fl. Gift 1929-02-21 i Naumburg med Christa-Maria Ehrengard Pauline Senfft von Pilsach, född 1908-12-19 på Boblas i kretsen Camburg a. S., dotter av kaptenen vid preussiska lantvärnet Maximilian Ludvig Senfft von Pilsach och friherrinnan Ehrengard Sofia von Munchhausen.

TAB 10

Ferdinand Ludvig Herman Carl (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1799-12-26 på Schönermark. Generallöjtnant i preussisk tjänst. RJohO. Död 1866-04-25. Gift 1829 med grevinnan Ottilie Albertine Eleonora Juliane von der Schulenburg, född 1805-09-23, död 1871-01-29, dotter av geheimerådet, greve Alexander Heinrich Hartvig von der Schulenburg och Charlotte Christine von Jagow-Rühstedt.

Barn:

 • Agnes Charlotte Friedrike Vilhelmine Alexandrine, född 1831-08-27 i Berlin, död 1899-01-18 Klötzen Gift 1859-04-28 i Berlin med preussiske envoyén och kammarherren, verklige geheimerådet, Kmstk NO mm friherre Adalbert Frans Otto von Rosenberg, född 1818-08-28 på Klötzen, död på Klötzen 1880-06-27.
 • Adelheid, född 1833-05-15 i Berlin, död 1916-04-07 på Rheinfeld. Gift 1856-10-24 i Glogau med preussiske generallöjtnanten Demetrius Georg von Kleist zu Rheinfeld, född 1822-12-22 på Rheinfeld, död på Rheinfeld 1886-05-21.

TAB 11

Carl Ludvig Ernst Albert (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1800-12-26 i Prenzlau. Preussisk kammarherre. RJohO. Död 1886-12-26. Innehavare och stiftare av fideikommissen, riddargodsen Arendsee, Christianenhof, Raakow, Schönermark, Wilhelmshof, Wittstock, Ferdinandhorst och Güstow i kretsen Prenzlau i Brandenburg. Gift 1838-09-16 med grevinnan Emma von Scheel-Plessen, död 1880-08-13, dotter av geheimerådet greve Mogens Joachim von Scheel-Plessen och Margarete Vilhelmine von Hedeman.

Barn:

 • Ina, född 1842-03-19 Sierhagen

TAB 12

Ernst (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1804-06-21 på Arendsee. Preussisk generalmajor i disponibilitet. Död 1885-05-25 i Agram. Ägde Heiligenkreuz vid Oroslavje i Kroatien. Gift 1832-09-19 med grevinnan Henrike Regina Sermage, född 1811-03-18 död 1895-05-15 i Berlin, dotter av majoren greve Mauritz Sermage von Szomszédvár und Medvedgrad och grevinnan Amelie Sermage.

Barn:

 • Herman, född 1833-09-26, död ogift 1860-12-15 på Heiligenkreuz.
 • Jelka, född 1835-07-06. Gift 1853-05-11 i Berlin med godsägaren Vilhelm von Lepel, till Beseritz vid Friedland i Mecklenburg-Strelitz, född 1836-05-31, död 1886-05-22 på Heiligenkreuz.
 • Artur Carl Christoph, född 1837. Löjtnant. Död 1881. Se Tab. 13.
 • Stefan Roderich Carl Christoffer, född 1842. Österrikisk fältmarskalklöjtnant. Död 1910. Se Tab. 14.
 • Hans, född 1846-08-09 i Berlin. Preussisk generallöjtnant. Död barnlös 1926-08-31 i Berlin. Gift 1908-05-26 i Berlin med Josephine Stienen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885-07-07 i Heidelberg med löjtnanten, doktor jur. Ferdinand von Hansemann, född 1861-09-10 i Berlin, död i Berlin 1900-10-03), född 1862-07-24 i Ancona.
 • Maria Magdalena, född 1851-11-20 i Berlin. BayThO. Gift 1875-05-04 på Heiligenkreuz med preussiske envoyén i disponibilitet, kammarherren greve Otto Magnus Mikael Eugen von Dönhoff-Krafft (zu Krafftshagen), född 1835-09-28 död 1904-01-23 i Darmstadt.

TAB 13

Artur Carl Christoph (son av Ernst, Tab. 12), född 1837-10-09 i Berlin. Löjtnant i preussisk tjänst. Död 1881-03-31 i Kairo. Gift 1870-08-16 Inzersdorff

Barn:

 • Heinrich Carl Christoffer, född 1871-10-09 i Graz. Reservunderlöjtnant i Österrikiska ulanregementet Franz II, König beider Sicilien. Död 1896-02-08 i Nizza.
 • Elisabet, född 1872-09-30 i Graz. Gift 1889-05-01 i Pressburg med Österrikiske kammarherren och löjtnanten greve Johan Nepomuk Maria Josef Joachim Palffy von Erdöd, från vilken hon 1900-05-00 blev skild, född 1857-03-19 i Wien. Gift 2:o 1905-12-22 i Fiume med konteramiralen i italienska marinens reserv greve Alfredo Dentice dei Principi di Frasso, född 1873-01-27 i Neapel.

TAB 14

Stefan Roderich Carl Christoffer (son av Ernst, Tab. 12), född 1842-12-18 i Berlin. Österrikisk fältmarskalkslöjtnant. Död 1910-10-20 i Fünfkirchen. Gift 1:o 1867-01-21 i Brünn med Gabrielle Haupt, från vilken han 1902 blev skild, född 1847-10-13, död 1912-12-25 i Brieg. Gift 2:o 1904-04-14 i Pécz, Ungern, med Jenny Eugenie von Tákats-Péteri i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-06-15) i Pécz med översten för Österrikiska infanteriregementet nr 69 Demeter Hackmann von Augustinow), född 1868-12-15 i Pécz.

Barn:

 • 1. Volfram, född 1868-10-21 på Heiligenkreuz. Sekundlöjtnant i preussiska infanteriregementet Prinz Friedrich Karl nr 64. Död.
 • 1. Percy Carl Christoffer, född 1869-10-27, död.
 • 2. Stefan Hans Vilhelm Anton Carl Christoffer, född 1907-04-25 i Fünfkirchen.

TAB 15

Otto Carl (son av Carl Fredrik Vilhelm, Tab. 5), född 1807-04-21 på Arendsee. Preussisk kammarherre och ryttmästare. Död 1888-05-04 i Berlin. Gift 1:o 1836-09-28 i Berlin med Clotilde Alexandrine Teodora von Arnim, från vilken han blev skild, född 1815-09-30 i Fredenwalde, död i Florens, dotter av preussiska översten Wilhelm Georg von Arnim och Caroline Henriette von Ahlimb. Gift 2:o 1849-11-01 i Neapel med Adelaide Arabella de Grenier de Fonblanque, född 1827, död 1856-07-31 i Basedow, dotter av storbritanniske generalkonsuln i Serbien Tomas de Grenier de Fonblanque. Gift 3:o 1861-10-22 på Butterton Park i Statfordshire i England med Clara Hill, död 1874-02-19 i Villa Salingen vid S:t Leonards-on-Sea i England, dotter av Tomas Hill, esq.

Barn:

 • 1. Leonide Clotilde, född 1839-03-20. Gift 1865-06-02 på Steinort med godsägaren Adolf von Kries, född 1833-06-25 på Waczmirs i kretsen Dirschau i Westpreussen, död 1908-01-28 i Dornburg a. d. Saale.
 • 1. Mortimer Albert Otto, född 1843. Kapten. Död 1881. Se Tab. 16.
 • 2. Violet Pauline, född 1851-09-15 i Nizza. BayThO. Gift 1902-02-10 i London med ryttmästaren Henry Stephen Swiney.
 • 2. Otto Alfred Edvard, född 1853-04-04 i Nizza. Major och bataljonschef vid mecklenburgiska grenadjärregementet nr 89. Död.

TAB 16

Mortimer Albert Otto (son av Otto, Tab. 15), född 1843-08-07 i Berlin. Kapten. Död 1881-03-07 i S:t Leonards on-Sea i England. Gift 1878-09-05 i Nordhausen med Laura Ritter, född 1861-03-14, dotter av godsägaren Carl Ritter.

Barn:

 • Otto Gustaf Siegfried Hubertus Carl Mortimer, född 1879-07-26 i Calais. Löjtnant i 1. magdeburgiska infanteriregementet nr 26. Död.

TAB 17

August Detlef (son av Albrekt Fredrik, Tab. 3), till Hennersdorf vid Neisse i Schlesien. Gift med grevinnan N. N. Scherlass.

Barn:

 • Charlotta Henriette Vilhelmina, född 1787-01-28 död på 1850-talet. Gift 1811 med generallöjtnanten greve Henrik von der Goltz, född 1766-06-03, död 1848.
 • Heinrich Leopold Teodor, född 1788. Godsägare. Död 1847. Se Tab. 18.

TAB 18

Heinrich Leopold Teodor (son av August Detlef, Tab. 17), född 1788. Ägde Hennersdort vid Neisse i Schlesien. Död 1847-12-01 i Breslau. Gift i Breslau 1818-08-21 med Auguste Sofie Caroline Johanna Fernandine von Gaza, född 1788-05-15 i Halle a. S., död 1880-02-18 i Breslau, dotter av översten Herman Ignaz von Gaza och Catharina Marie von Handel.

Barn:

 • August Herman, född 1821-06-08. Godsägare. Död 1884. Gift 1855-09-11 med Alvine Lachman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med friherre Roth-Jubbendorf), död 1865-01-05, dotter av preussiska geheimekommerserådet Carl Christian Lachman.
 • Melanie, född 1827-08-28.
 • Elisabet, född 1830-12-24.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: