:

Skjöldebrand nr 137

Från Adelsvapen-Wiki


Friherrliga och grevliga ätten Skjöldebrand nr 345 och nr 137 †

Friherrlig 1814-01-26, enl. 37 § R.F., introd. s. å. Grevlig 1819-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1821. Utdöd 1889-05-24.

TAB 1

Anders Fredrik, friherre och greve Skjöldebrand (översiktstab 1–2, son av Erik Brander, adlad Skjöldebrand nr 1991, tab 1), född 1757-07-14 i Algier. Student i Uppsala 1773-05-07. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1774-04-12. Kornett därst. s. å. 14/12. Löjtnant 1777-06-05. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1779-04-08. Ryttmästare därst. 1783-06-20. LMA 1788. Tjänstfri 1792, då regementet reducerades till infanteri. Major i armén och överadjutant 1793-02-15. Tjänstg. adjutant hos hertigen-regenten s. å. i maj. Löjtnant vid konungens drabanter och överste i armén 1794-10-19. RSO s. å. 24/11. Avsked från drabantkåren med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1797-01-16. HLFrKA 1803-01-21. Chef för Östergötlands lantvärn 1808-04-07. Chef för livgrenadjärbrigaden s. å. Chef för norra arméns 2. fördelning 1809-02. Generaladjutant s. å. 29/6. KSO s. å. 3/7. Generalmajor s. å. 25/9. Förste direktör för k. teatern 1810-07-01–1812-07-01. T. f. överståthållare i Stockholm 1810-06-20–1812-08-07. LKrVA 1811-02-16. Kmstk SO 1812-11-23 HLLA s.å. 3/12. Generallöjtnant 1813-04-24. Friherre 1814-01-26 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. under nr 345). RmstkSO 2kl 1814-07-09. Preses i MA 1815-05-31. Chef för svenska arméns 2. inspektion s. å. 12/7. Styresman i KrVA s. å. 18/10. Statsråd s. å. 28/11. Chef för kronprins Oskars hovstat 1817-07-08–1823. RoKavKMO 1817-07-04. HLVHA 1818-08-30. RCXIII:sO 1819-01-28. LVA s. å. 24/3. Greve s. å. 11/6 enl. 37 § R.F. (introd. 1821 under nr 137). General av infanteriet 1820-06-24. En av rikets herrar 1822-01-26. En av de aderton i Svenska akademien s. å. 6/6. Avsked från statsrådsämbetet 1828. Död 1834-08-28 i Stockholm i kolera. 'Han kommenderades under finska kriget på 1780-talet på örlogsflottan och var, såsom adjutant hos storamiralen hertig Carl med i sjöträffningen vid Öland den 26 juli 1789. Gjorde 1799 en resa land- vägen till Nordkap. Bevistade riksdagen i Norrköping 1800, varefter han, jämte flera andra av adeln, blev på konung Gustaf IV Adolfs befallning anklagad i Göta hovrätt, men frikändes. Var vid 1809 års riksdag ledamot i konstitutionsutskottet. Beledsagade s. å. i dec. den avsatta konungen och dess familj från Gripsholm till Karlskrona och så vidare till Bruchsal i Baden. Avgick 1813 med svenska armén till Pommern samt avsändes av kronprins Carl Johan till kejsaren av Ryssland med förslag om det bekanta mötet i Trachenberg. Var under kriget först chef för svenska arméns 1. division och sedan för svenska arméns kavalleridivision samt segrade vid Bornhöft den 7 dec. 1813, fördrev fienden över Ejdern och besatte Kiel kort därefter. Gjorde året därpå tåget med armén över Rhen till Belgien och sändes s. å. 26/3 av kronprinsen till kejsar Alexander, som då stod i Frankrike, men tillfångatogs s. å. 26/3 av en uppstudsig folkhop vid S:t Thibaud och fördes till kejsar Napoleon, som dock frigav honom. Var under fälttåget i Norge också chef för kavalleridivisionen samt avslöt den 14 aug. 1814 jämte general Björnstierna, konventionen i Moss, varigenom den av Norges storting till konung valda danska prinsen Christian Fredrik i en hemlig artikel avsade sig kronan och nedlade regeringen. Har gjort sig känd såsom musiker, målare och skald'. Hans memoirer utgåvos från trycket åren 1903 och 1904 i tre band. Gift 1:o 1779-07-27 i Stockholm med friherrinnan Petronella Constantia von Höpken, född 1757-02-07, död 1780-10-28 Styvinge efter barnsäng, dotter av presidenten friherre Carl Fredrik von Höpken, och Petronella Constantia Leytslar. Gift 2:o 1811-01-15 i Gävle med Charlotta Letitia Ennes, född 1791-06-29. Överhovmästarinna hos kronprinsessan 1836-03-08 och hos änkedrottningen Josephine 1859-07-08. Död 1866-04-17 på Stockholms slott och jordf. s. å. 25/4 i Storkyrkan i närvaro av drottningen, änkedrottningen och hertigen av Östergötland samt hertiginnan av Dalarna, dotter av grosshandlaren i Gävle Per Ennes och Elisabet Margareta Brändström samt systerdotter till generallöjtnanten Per Brändström, adlad och friherre Brändström.

Barn:

  • 1. Carl Erik, född 1780. Kabinettskammarherre. Död 1817. Se Tab. 2.
  • 2. August Fredrik, greve vid faderns död 1834. Född 1812-08-18 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1826-11-05. Utexaminerad 1834-02-28. Kornett vid livgardet till häst s. å. 15/3. Löjtnant därst. 1839-07-19. Ryttmästare 1846-04-12. Regementskvartermästare 1848-06-02. Skvadronschef s. å. 21/11. Major 1857-03-03. RSO 1858-04-28 ståthållare på Stockholms slott 1859-12-21. Överstelöjtnant i armén 1864-04-12. Avsked från regementet s. å. 19/4. KDDO2gr 1869-07-28. KVO 1870-01-28. KAnhAlbrBjO1kl 1873-03-31. RRS:tS101kl 1879-10-25. StkBadZLO 1882-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1886-11-12. StkPKrO s. å. i nov. Död barnlös 1889-05-24 på Stockholms slott och utgick med honom grevliga ätten Skjöldebrand. Gift 1858-10-12 Björnö med grevinnan Hildegard Ingeborg Posse, född där 1828-09-03, död 1914-12-20 i Stockholm, K. Hov, , dotter av majoren greve Carl Otto Posse, och Sofia Vilhelmina Berg von Linde.
  • 2. Carl Fredrik, född 1815-02-21 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1828-10-08. Utexaminerad 1834-01-21. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 8/2. Löjtnant därst. 1844-04-10. Kapten 1853-09-09. RSO 1858-04-28. Död ogift 1861-12-22 i Kristianstad.
  • 2. Erik Bogislaus, född 1816-02-27 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1830-10-06. Utexaminerad 1841-10-16. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s. å. 9/11. Löjtnant därst. 1849-11-06. Kammarherre hos drottningen 1852-05-25. Kapten 1858-10-12. Kammarherre hos änkedrottning Josefina 1859. RSO 1865-01-28. Tjänstfri vid hovet 1866. Död ogift 1868-12-11 i Södertälje.
  • 2. Aurora Charlotta (Lotten), född 1819-01-02 död Stockholm. Hovfröken hos kronprinsessan 1836-12-01 och hos drottningen 1844-03-08. Död 1907-01-16 Få Fågelsta i Julita socken. (Söcd.) och jordfäst i Floda kyrka Södermanlands län. Gift 1848-06-08 på Tullgarns lustslott med landshövdingen friherre Johan Carl Åkerhielm af Margretelund, i hans 3:e gifte, född 1807, död 1879.

TAB 2

Carl Erik (översiktstab 2, son av Anders Fredrik, friherre och greve Skjöldebrand, tab 1), född 1780-10-10 på Styvinge i Vists socken, Östergötlands län. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1785-12-15. Kadett vid Karlberg 1790-09-24. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1791-04-24. Utexaminerad från krigsskolan 1797-09-27. Fänrik vid Göta garde 1798-02-27. Löjtnant därst. s. å. 15/5. Stabskapten 1805-02-12. Kapten vid fältmätningskåren s. å. 23/4. Major i armén 1808-02-23. LKrVA. Överstelöjtnant i armén och överadjutant 1809-06-29. Överstelöjtnant vid livgrenadjärregementet 1810-04-10. Sekundchef för nämnda regementets rusthållsdivision s. å. 20/4. RSO s. å. 4/5. Överste i armén 1812-11-13. RmstkSO2kl 1814-08-21. Generaladjutant s. å. 31/8. Överste och chef för 2. livgrenadjärregementet 1816-10-15. Kabinettskammarherre hos konungen s. å. Död 1817-08-31 i Linköping. 'Han bevistade 1814 års fälttåg i Norge samt gjorde därunder den 1 juli landstigningen vid Valöarna och blev den 14 aug., då han efter befallning forcerade passagen vid Kjölbergs bro, illa blesserad'. Gift 1813-03-25 Rensta med stiftsjungfrun Fredrika Christina Ridderborg, från vilken han 1816 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-08-08 i Svanhals' kyrka med lagmannen Carl Gustaf Danckwardt, född 1786, död 1875), född 1798-06-21 Ribbingshov, död 1822-11-20 Källunda, dotter av majoren Carl Fredrik Ridderborg, och Hedvig Ulrika Hvitfeldt.

Barn:

  • Eva Brita Fredrika, född 1815-11-28 på Rensta, död 1890-04-01 Yllesta. Gift 1839-07-04 på Källunda med kaptenen friherre Martin Adolf Falkenberg af Trystorp nr 255, född 1808, död 1889.


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: