:

Lagersköld nr 578

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Lagersköld nr 578
Vapensköld för adliga ätten Lagersköld nr 578

Adlig †

Adlad 1653-01-04, introducerad 1654 och † 1657.

TAB 1

Lars Svensson, † 1604. En förmögen bonde i Håtorp, Lyrestads sn/R. Gift med Ingeborg Ambjörnsdotter.

Barn:

  • Olaus Laurellus. Se Tab 2
  • Catharina Larsdotter född i Lyrestad/R. Gift med kyrkoherden i Holmstad/S Olaus Simoni Skragge i hans 1:a gifte.

TAB 2

Olaus Laurellus född omkring 1585-08-10 i Håtorp, † 1670-04-06 i Västerås och jordfäst i domkyrkan i Västerås 1670-06-05. Ligger jämte sin fru begravd i domkyrkan i Västerås där ett epitafium förvarar deras minne. Skolpilt i Mariestad 1597 och i Skara 1603. Åter i Mariestad 1604 och i Karlstad 1607. Student i Uppsala 1609-08-00 och i Jena m. fl. tyska akademier 1614. Inskrevs i Rostock 1617 i augusti, men stannade inte länge där utan begav sig till Greifswald och blev magister där s.å. den 17 oktober. Responerade i Rostock 1618-01-31, prästvigd s.å. 25 augusti. Handledare 1619 vid Uppsala akademi för de unga friherrarna Gustaf och Svante Horn. Professor i logik vid Uppsala akademi 1621-02-20. Prästvigd 1623. Extra ordinarie teologie professor 1624. Ordinarie teologie professor 1625-05-13. Tillika kyrkoherde i Danmarks prebendepastorat 1635. Kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1640-03-26. Teologie doktor 1640-06-28. Biskop i Västerås stift 1647-03-13. Om honom sägs att han var en lärd och arbetsam man, en god latinsk poet, stor teolog, en förträfflig predikant och en värdig biskop. Hade under sin lärotid i Uppsala så utmärkt förtroende att riksens råd och de yppersta herrar i riket nästan allmänt anmodade honom att åtaga sig uppseendet över deras söners handledning i studier. Kallades vid slutet av sin levnad enhälligt till ärkebiskop men blev med anledning av sin höga ålder inte utnämnd av regeringen. Han har utgivit åtskilliga teologiska skrifter. Gift 1622-06-30 i Uppsala med Margareta Kenicia född 1601-06-27 på biskopssätet Brunsbo vid Skara, † 1679-02-05 i Västerås. Dotter till ärkebiskopen doktor Petrus Kenicius i Uppsala och Margareta Hansdotter Gammal.

Barn:

  • Margareta Laurelia född 1634-03-21 i Uppsala, † 1680-05-01 i Västerås. Gift 1:o 1652-08-08 i Västerås med teol. professor kyrkoherde Ericus Haquini Odhelius. Gift 2:o 1668-01-14 med teologie doktor och biskop i Västerås stift Nikolaus Rudbeckius i hans 3:e gifte.
  • Catharina Laurelia född 1629-06-26 i Uppsala, † 1693. Gift 1:o 1647-05-09 med kungliga sekreteraren Johan Mattsson Wijnbladh i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1663-01-12 med översten Johan Forbes, levde 1668.
  • Lars Laurellus. Se Tab 3.
  • Petrus Laurelius född 1632-05-29 i Uppsala, † 1645-01-16 i Stockholm.
  • Margareta Laurelia född 1634-03-21 i Uppsala, † 1680-05-01 i Västerås. Gift 1:o 1652-08-08 i Västerås med Ericus Haquini Odhelius född 1620-04-21, † 1666-07-31 i Hamburg och var då utnämnd kyrkoherde för Storkyrkan i Stockholm.. Gift 2:o 1668-01-14 med biskopen i Västerås stift Nicolaus Rudbeckius i hans 3:e gifte.
  • Olaus Laurelius född 1637-12-25 i Uppsala, † 1642-12-07 i Stockholm.

TAB 3

Lars Laurellus adlad Lagersköld född 1625 i Uppsala, † troligen efter 1657-02-16. Höll 1646 i Uppsala en oration på grekiska. Begav sig sedermera utomlands för att studera fortifikationsvetenskaperna och blev vid återkomsten till fäderneslandet generalkvartermästarlöjtnant 1651, och blev den förste på denna befattning på ordinarie stat vid svenska fortifikationen. Adlad 1653-01-04. Major Vid Hälsinge regemente 1654. Skall enligt samstämmiga uppgifter ha stupat 1656-07-19 i slaget vid Warschau och 1656-08-00 utnämndes Axel Posse till hans efterträdare som major vid regementet. Sannolikt blev han dock endast svårt sårad, ty 1657-02-13 utfärdades pass för honom att resa hem och 3 dagar senare erhöll han donation på fjärdeparten av sina gods. Avled dock troligen 1657 i Polen eller Preussen. Han slöt själv sin adliga ätt. Om hans död skrev konung Carl X Gustaf själv i ömma ordalag till fadern. Gift med Magdalena Catharina Transehe von Roseneck i hennes 1:a gifte, dotter av vice presidenten Joakim Transehe von Roseneck och hans 2:a fru Magdalena Roseneck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: