:

Von Stedingk nr 117

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Stedingk nr 2169)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk nr 2169, 316 och 117

Natural. 1797-11-01 och friherrlig 1800-01-28. Introd. 1801. Grevlig 1809-11-21 enl. 37 § R.F., introd. 1811.

Ätten von Stedingk är en av Pommerns äldsta adelssläkter. Troligen har den invandrat dit från det forna Stedingerland (det inom nuv. Oldenburg belägna området utefter Huntes högra strand), vars inbyggare efter slaget vid Altenesch år 1234 blevo fördrivna från sitt hemland. Kort tid därefter återfinnas personer med namnet Steding på ett flertal orter i norra Tyskland. Den förste medlem, som återfinnes i pommerska urkunder, är Friedrich Steding, som var närvarande, då hertig Jaromar i Stralsund år 1256 sålde byn Zarnekewitz. Heinrich Steding, I, riddare, nämnes i urkunder 1270–1272. Johannes Steding, som var drots hos hertig Bogislav IV av Pommern, omtalas i ett stort antal urkunder 1285–1292. Heinrich Steding II var väpnare 1289 och riddare 1296 och förekommer ofta i urkunder utfärdade av Bogislav IV under åren 1289–1299. Från vilken av dessa två sistnämnda nedanstående Arnold härstammar, har icke kunnat fastställas. Adliga släkter med samma namn hava förekommit även i Oldenburg, Westfalen och östersjöprovinserna. Då dessa släkter ej fört samma vapen som den pommerska, har något gemensamt ursprung ej kunnat påvisas. Den pommerska släkten von Stedingk är utdöd i Tyskland och fortlever endast genom den svenska grenen. Utredningen om släktens ursprung och äldre släktled före inflyttningen till Sverige grundar sig på forskningar, verkställda av friherre Viktor von Stedingk med hjälp av arkivarien doktor Johann Papritz i Berlin.


TAB 1

Arnold Steding, till Lentschow och Pinnow i Pinnows socken i Vorpommern. Född i slutet av 1200-talet. Vasall hos hertig Wratislaw IV av Pommern1. Väpnare2. I urkunder 1322–1323 fastställas de skador och förluster, som åsamkats honom i tidigare fälttåg1. Nämnes som vittne vid en köpehandling, daterad i Anklam 13482.

Barn:

 • Vicko Steding (översiktstab 1), till Lentschow och Pinnow. Väpnare. Död 1368-07-24. Gift med Margareta, död 1368-10-28. En synnerligen väl bevarad gravsten över dem finnes i Pinnows kyrka .

Barn:

 • Martin Steding, till Lentschow och Pinnow. Riddare. Slottsfogde i Prittber. En av undertecknarna av förbundsakten mellan drottning Margareta av Sverige och hertig Bogislav av Pommern 13763. Omnämnes vidare i urkunder 1386–14141, 4. Död5 1415-02-10 och begraven i Pinnows kyrka. Gift med Anna N. N., död5 1415-08-24 och begraven i Pinnows kyrka .

Barn:

 • Vicke Steding, till Lentschow och Pinnow. Riddare och furstl. råd hos hertigarna Barnem VII och Wartislaw IX4. Omnämnes i urkunder 1441–14534.

Barn:

 • Henrik Steding (översiktstab 1), till Lentschow och Pinnow. Ärvde 1467 efter sin kusin, riddaren Claus Steding godsen Netzeband, Schollensee, Tzarentze och Boltenhagen, vilka gods han och sonen Michel samt brodern Arndt Steding 1488 sålde till hertig Bogislav X4. Förpantade jämte sonen Mickel en gård 14916. Levde ännu 15237.

Barn:

 • Michael Steding, till Lentschow och Pinnow. Nämnes i urkunder 1488–15344, 6. Gift med Catharina von Rauschen8, till Willershausen och Griebenow.

Barn:

 • Viktor von Steding, till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född omkr. 1505, död före 15606. Gift med Anna von Heyden, död aderton år efter mannen4, dotter av6 N. N. von Heyden, till Cartlow och Anna von Bülow.

Barn:

 • Joakim von Steding (översiktstab 3), till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född omkr. 1545. Kommendant i Barth 1584. Furstligt råd och hovmarskalk hos hertig Bogislav XIII 1592. Död 1602. [4]. Gift med Anna von Dannenberg4, död 16206, dotter av Henrik von Dannenberg8, till Barselentz och Lussow, och Ursula von Sacken, till Goltzenow och Wende-Wische.

Barn:

 • Mikael von Steding, till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född 15704. Furstligt råd och kammarherre8. Erhöll 1629 som furstlig förläning jakträtten för all framtid till Lassanska fälten6. Död 16434. Under trettioåriga kriget ödelades de Stedingska godsen6. Gift med Helena von Horn, död 16604, dotter av6 Valentin von Horn till Schlatkow, av samma släkt som grevl. ätten Horn af Rantzien, och Catharina von Wakenitz.

Barn:

 • Joakim von Steding, till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född 16154. Hovjunkare hos hertig Bogislav XIV8. Död 1674-03-15 på Lentschow6. Gift 1643 i Zürckwitz med Agnes Elisabet vonder Lancken, död6 1688-06-02 dotter av Rickman von der Lancken, till Zürckwitz, och Elisabet von Jasmund till Spieker.

Barn:

 • Mikael Christoffer von Steding (översiktstab 4), till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född6 1644-03-15. Student i Greifswald och Helmstedt6. Övertog efter faderns död 1674 skötseln av de Stedingska godsen. Död 1702-05-26 på Lentschow6 och begraven i Pinnows kyrka. Gift 1680-04-20 på Grubenhagen6 med Sofia Eleonora von Maltzahn, född 1662-12-07, död 1726-03-11 på Bunsow6, dotter av furstl. mecklenburgska lantrådet och arvlantmarskalken Adolf Fredrik von Maltzahn till Grubenhagen och Lucia Christina von Wartensleben.

Barn:

 • Adolf Fredrik von Steding, till Lentschow, Pinnow och Libbenow. Född6 1683-11-03. Student i Rostock9. Gick i svensk tjänst 17026. Sergeant vid garnisonsregementet i Wismar 1704. Fänrik därst.6 s. å. 23/2. Löjtnant6 1705-04-24. Kapten vid överste Breitholtz' värvade regemente 1709-04-16. Kapten vid garnisonsregementet i Wismar s. å. 24/5. Fången vid ett utfall från Wismar 1711-1210. Hemkom 1712-09. Avsked 1714-06-18. Köpte 1728 av marskalk von Vieregg godsen Krentsow och Zarrentin. Död 1768-01-08. Gift med Sofie Eleonora von Lepel, född 1693, dotter av kaptenen Hans Georg von Lepel och Anna Maria von Gloeden.

Barn:

 • Christoffer Adam von Steding, till Lentschow, Pinnow, Libbenow, Regezow, Krentzow och Zarrentin. Född 1715-04-09 på Lentschow. Student i Greifswald. Underofficer i preussisk tjänst vid Alt-Stutterheimska regementet 1732. Fänrik därst. 1736-01-06. Löjtnant 1740-03-14. Lämnade preussiska tjänsten efter freden i Dresden 1745-12-25. Amtshauptman i Wolgast 1754-05-16–1757-11. Kapten i svenska armén 1758-07-05. Medlem av svenska krigsdirektoriet 1760-08. Major i armén 1763-01-11. Kompanichef vid drottningens livregemente i Stralsund 1769-03-07. RSO 1772-05-28. Avsked 1775-03-29. Död 1791-02-01 på Lentschow. Han bevistade som adjutant hos fältmarskalken greve Curt Christoffer von Schwerin fälttågen i Schlesien och Böhmen 1740–1745 och därunder slaget vid Mollwitz (1741), belägringen och erövringen av Brieg (1741) och slaget vid Cottwitz (1742) samt deltog i pommerska kriget 1757–1762. Av sina egendomar sålde han 1763 Krentzow och Zarrentin. Under pommerska kriget skövlades godset Regezow, vilket han köpt 1747, av preussarna till hämnd för att han övergått i svensk tjänst. Detta gods jämte Pinnow och Libbenow övertogos 1767 av hans mag major F. H. von Reichenbach6. Gift 1743-10-04 med Christina Charlotta von Schwerin, född 1721, död 1789-06-06 på Lentschow, naturlig dotter av preussiska generalfältmarskalken greve Curt Christoffer von Schwerin till Schwerinsburg m. m., och hans senare fru Philippine Louise von Wakenitz.

Barn:

 • Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von Steding, natural., friherre och greve von Stedingk, född 1746. Fältmarskalk. Död 1837. Se Tab. 2.
 • Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von Steding, natural. och friherre von Stedingk, född 1751. Generalamiral. Död 1823. Se friherrliga ätten von Stedingk nr 342

TAB 2

Curt Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk (översiktstab 5–6), friherre och greve von Stedingk (son av Christoffer Adam Steding, tab 1), född 1746-10-26 på det gamla stamgodset Lentschow i Pommern. Fänrik vid kronprinsens, sedermera konungens eget värvade regemente 1759-09-20. Student i Uppsala 1763. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1766. Löjtnant vid förstn. regemente 1769-07-18. Kapten därst. 1773-03-31. Kaptenmajor vid nyssn. franska regemente s. å. Kammarherre hos konung Gustaf III. Korpral vid livdrabantkåren 1778-01-18. Överste i fransk tjänst s. å. RFrOPlemér 1779. Nord. Amerik. CincO s. å., som ärftligen bäres av hans ättlingar. Sekundöverste vid elsasska regementet och generaladjutant av flygeln i svensk tjänst s. å. RSO s. å. 28/9. Chef för Savolaks fotjägarregemente 1783-09-16. Överste för garnisonsregementet i Göteborg 1789-03-12. RSOmstk s. å. 16/6. Generalmajor s. å. Svensk ambassadör till ryska hovet 1790-08-14. Verklig ambassadör därst. 1791. Generallöjtnant 1792-06-16. RoKavKMO 1794-11-24 med valspråk: More Parentum, till vilken riddarvärdighet han av kejsarinnan Catharina II i Ryssland dubbades. En av rikets herrar 1796-07-30 och var den förste, som utan att vara på svenska riddarhuset immatrikulerad blivit bland rikets herrar upptagen. Natural. svensk adelsman 1797-11-01 och friherre 1800-01-28 (introd. 1801 såsom adelsman i d. v. riddarklassen under nr 2169 och såsom friherre under nr 316). RRS:tAndrO, S:t AlexNewO och S:tAO1kl 1801. General av infanteriet 1807-04-07. Lämnade ambassaden i Petersburg 1808 vid krigets utbrott. Åter ambassadör därst. 1809. Greve s. å. 21/11 enl. 37 § R.F. (introd. 1811 under nr 117). Lämnade ånyo ambassaden 1811. Fältmarskalk s. å. 12/3. RPrSvÖO och RÖO1kl 1814. Kansler vid krigsakademien på Karlberg 1818-04-14. Ambassadör till Ryssland 1826 för att kondolera kejsar Alexanders och dess gemåls död och bevista kejsar Nikolai kröning i Moskva, död 1837-01-07 i Stockholm (jordf. s. å. 14/1 i Jakobs kyrka ), då efter honom hela armén anbefalldes anlägga sorg, samt begraven i Björnlunda kyrka Södermanlands län. 'Han var en utmärkt man, så i krigsbedrifter som i diplomatiska värv. Gick 1778 med franska expeditionen till Amerika och gjorde under frihetskriget därst. tvenne års kampanjer under greve d'Estaings befäl samt utmärkte sig vid erövringen av ön Grenade den 3 och 4 juli 1779 och stormningen av Savannah den 9 okt. s. å., då han anförde en kolonn och blev blesserad. Erhöll vid krigets utbrott med Ryssland 1788 överbefälet i Savolaks samt segrade vid Porrassalmi och Parkumäki, över vilken senare vunna batalj Te deum sjöngs över hela Sveriges rike. Stod såsom ambassadör i särdeles gunst hos kejsarinnan Catharina II och hennes efterträdare, kejsar Alexander I samt vann mycken aktning bland de övriga diplomaterna. Avslöt freden mellan Sverige och Ryssland i Fredrikshamn den 25 april 1809 och återtog därefter sin ambassad i Ryssland, till dess han 1811 återvände till Sverige. Fick den 25 maj 1813 befälet näst efter kronprinsen Carl Johan över den svenska armé, som avgick till Tyskland och var prinsen följaktig till det bekanta mötet i Trachenberg i Schlesien. Anförtroddes, sedan kronprinsen Carl Johan tagit befälet över den s. k. norra tyska armén, ensam kommandot över den svenska, i vilken egenskap han bevistade de ärorika fältslagen vid Dennewitz, Gross-Beeren och Leipzig samt krigshändelserna i Holstein och marschen till Brabant, varjämte han åtföljde kronprinsen till Paris och slöt där med de övriga makternas ombud freden i nämnda stad den 30 maj 1814. Ingick med sin broder en överenskommelse om det gamla Stedingska arvs- och lånsgodset Lentschow i Pommern, varigenom han ensam fick behålla det, och ägde det vackra Älghammar i Björnlunda socken Södermanlands län, som han förskönade och prydligen bebyggde'. Chevalier de l'institutien du Mórite militaire, enl. orginalmeddel. 1780-03-01 till baron de Stedingk". Gift med Ulrika Fredrika Ekström, född 1767-09-22 i Stockholm, död 1831-04-22 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm och ligger begraven i grevliga Ugglas'ska graven i Forsmarks kyrka Stockholms län., dotter av åldermannen Johan Ekström och Anna Margareta Pihlgren.

Barn:

 • Sofia Teresia, född 1793-10-11 i S:t Petersburg, död 1836-04-29 i Paris och ligger jämte sin man begraven i Forsmarks kyrka. Gift 1812-06-27 med en av rikets herrar, statsrådet m. m., greve Per Gustaf af Ugglas, född 1784, död 1853.
 • Ludvig Ernst, född 1794. Överstekammarherre. Död 1875. Se Tab. 3.
 • Elisabet Charlotta, född 1797-10-10 i S:t Petersburg, död 1866-03-20 i Stockholm. Gift 1815-10-10 på Älghammar med en av rikets herrar, generalen m. m. Magnus Fredrik Ferdinand Björnstierna, friherre och greve Björnstierna, född 1779, död 1847.
 • Maria Fredrika, född 1799-10-31 i S:t Petersburg. Hovfröken hos drottning Eugenia Bernhardina Desideria. Död ogift 1868-06-15 i Stockholm.
 • Lovisa Fredrika Natalia, född 1803-02-01 i Stockholm, död 1862-01-16 i Skövde och ligger jämte sin man begraven i von Stedingkska graven i Björnlunda kyrka. Gift 1821-09-13 på Älghammar med generaladjutanten friherre Ulrik Carl Christoffer August von Platen, född 1785, död 1842.
 • Anastasia Fredrika, född 1805-05-04 i S:t Petersburg, död 1894-01-06 i Växjö. Gift 1838-09-06 på Forsmarks bruk i likanämnd socken Stockholms län med kammarherren Nils Adolf Rosenblad nr 2103, född 1804, död 1864.

TAB 3

Ludvig Ernst (översiktstab 7, son av Knut Bogislaus Ludvig Christoffer von Stedingk, friherre och greve von Stedingk, tab 2), greve vid faderns död 1837. Född 1794-12-14 i S:t Petersburg. Styckjunkare vid Svea artilleriregemente 1811-11-08. Artilleriofficersexamen 1812-02-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/3. Kavaljer hos hertigen af Södermanland 1813-02-13. Bevistade fälttåget i Tyskland såsom stabsadjutant hos sin fader s. å. Åtföljde honom i denna egenskap till konferensen i Trachenberg s. å. i juli. Bevistade bataljerna vid Gross-Beeren s. å. 25/8, vid Dennewitz s. å. 6/9, vid Roslau s. å. 29/9 och vid Leipzig s. å. 19/10. Löjtnant i armén s. å. 3/10. Kurir till Stockholm för att till konungen överlämna staden Lybecks nycklar s. å. 8/12. RSO s. å. 20/12. Bevistade fälttåget i Holstein 1814. Följde sin fader på dennes beskickning till Paris s. å. i april. Åtföljde kronprinsen på dennes resa till Danmark, Tyskland, Nederländerna och Italien samt erhöll därunder åtskilliga beskickningar till hertigen av Leuchtenberg, konungen av Sachsen och kronprinsen av Preussen. Löjtnant vid livgardet till häst 1815-01-31. Ryttmästare i generalstaben 1816-04-30. Genomgick högre militärskolan i Metz 1818–1819. Ryttmästare vid förstn. livgarde 1820-06-24. Major i generalstaben 1821-05-28. Kammarherre hos kronprinsen 1822-05-09. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Åtföljde sin fader på dennes beskickning till S:t Petersburg och Moskva s. å. Överstelöjtnant i generalstaben 1828-02-20, avsänd i beskickning till London 1829-03 samt till kejsarinnan av Brasilien och till Bryssel till dåvarande prinsen av Oranien s. å. i maj. KBrOSK s. å. 14/11. Major i regementet med tjänstebrev vid livgardet till häst 1830-06-11. Uppvaktande hos prinsen av Nederländerna under dennes besök i Stockholm 1834. Överste i armén 1836-07-04. 2. Major vid livgardet till häst s, å. 10/8. Överstekammarjunkare 1837-12-01. RRS:tAO2kl 1838-06-12. RPrJohO 1839-06-24. Kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren 1842-05-14. Avsänd till konungen av Danmark, konungen av Bayern och hertigen av Leuchtenberg för att tillkännagiva konung Karl XIV Johans frånfälle och konung Oskar I:s uppstigande på tronen 1844-03. KDDO s. å. 30/3. StkBayS:tMO s. å. 20/4. Erhöll 1845-11-28 tillstånd att bära Nord. Amerik. Cinc.O. Överstelöjtnant och 1. major vid livgardet till häst 1846-03-26. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträden 1847-12. Överste och sekundchef för livgardet till häst 1848-03-31. Tjänstg. såsom överstekammarherre vid konungens av Danmark besök i Stockholm s. å. KSO 1851-11-10. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till nytt fäktningsreglemente för armén 1851–1852. Generalmajor i armén 1853-04-29. Avgick i beskickning till S:t Petersburg för att kondolera kejsar Nikolai I:s död och lyckönska till kejsar Alexander II:s tronbestigning 1855-06-05. RRS:tAO1kl m br s. å. 18/3. CXIVJoh:s med. s. å. 30/7. Kavalleriinspektör 1856-12-02. RCXIII:sO 1857-01-28. Fullmäktig för generalitetet vid arméns fullmäktiges sammanträde s. å. KNS:tOO 1858-07-04. KmstkSO 1859-04-28. Tjänstg. såsom överstekammarherre vid konung Oskar I:s begravning 1859 och vid konung Carl XV:s kröning 1860-05. Generallöjtnant i armén 1862-11-11: avsked från kaptenlöjtnantsbeställningen vid livdrabantkåren och från kavalleriinspektörsbefattningen med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i armén s. d. Överstekammarherre 1873-03-05. Tjänstfri s. å. 8/3. Död 1875-04-04 i Stockholm. Gift 1825-01-18 på Stockholms slott med hovfröken, stiftsjungfrun i Vallö, slutligen överhovmästarinnan hos änkedrottning Desideria Lovisa Isabella Regina von Haxthausen, född 1803-01-29 i Kristiania, död 1874-03-16 i Stockholm, dotter av danska statsrådet och generallöjtnanten Fredrik Gottschalk von Haxthausen och Catharina von Oldenburg.

Barn:

 • Eugen Fredrik Oskar Ludvig, född 1825. Minister. Död 1871. Se Tab. 4.
 • Eugen Curt Gustaf Christian Viktor, född 1834-02-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1847-06-01. Avgången från krigsakademien 1848-03-31. Kammarjunkare 1859-10. Kammarherre 1863-05. Död ogift 1896-05-22 i Stockholm.
 • Catharina Terese Lovisa Fredrika Elisabet, född 1837-02-01 i Stockholm. Statsfru hos prinsessan av Wales. Död 1901-06-21 i Baden-Baden. Gift 1:o 1858-09-20 i Stockholm med engelske chargé d'atfaires vid svenska hovet, sedermera legationsrådet i Paris William Georg Grey, född 1819-02-15, död 1865-12-19 i Paris. Gift 2:o 1873-07-05 i S:t James kyrka i London med förste hovstallmästaren, KVO1kl, KSO2kl m. m., Gustave Armand Fouché, hertig d'Otrante i hans 2:a gifte (gift 1:o 1865-05-02 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Augusta Sofia Bonde, född 1846-08-30 på Gimmersta i Julita socken, Söd., död 1872-03-04 i Stockholm, dotter av överstekammarjunkaren friherre Knut Filip Bonde, och Helena Ester Florence Robinson), född 1840-06-17 i Paris, död 1910-08-05 på Stjärnholm i Nikolai socken Södermanlands län.

TAB 4

Eugen Fredrik Oskar Ludvig (översiktstab 8, son av Ludvig Ernst, tab 3), född 1825-11-17 i Björnlunda socken. Student i Uppsala 1842. Jur. filosofie examen 1847. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. Kameralexamen 1854. Tjänstg. kammarjunkare 1855-02-15. Attaché i Paris s. å. i dec. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1856-07-18. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1857-06-06. RRS:tAO3kl 1858. Kammarherre s. å. 29/6. Legationssekreterare i Paris 1859-06-20. Förste direktör för k. m:ts hovkapell och spektakler 1860-12-31. OffFrHL 1861. RNO 1862-05-03. KNS:tOO 1864-11-12. Ministerresident i Madrid 1865-11-17. Avsked från förste direktörsbefattningen 1866-06-23. KVO 1 kl s. å. 3/7 ministre plénipotentiaire ad interim i Köpenhamn 1868-08-07. Rappellerad från Madrid 1869-01-21. StkSpICO s. å. Envoyé i Köpenhamn s. å. 1/6. StkDDO s. å. 28/7. KNO 1 kl s. å. 29/7. Rappellerad 1870-12-16 död 1871-07-22 på Ström, vid Södertälje. Har av trycket utgivit: Också ett sändebrev rörande några teaterförhållanden (1861) samt översatt åtskilliga teaterpjäser. Gift 1870-05-26 i Köpenhamn med Vilhelmina Charlotta (Mina) Gelhaar i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883-08-12 i Stockholm med kammarrättsrådet, RNO, LKrVA, jur. kandidat, Johan August Wallensteen, född 1829-08-22 i sistnämnda stad, död där 1923-03-04), född 1837-10-08 i Stockholm, död där 1923-02, dotter av kammarmusikus Fredrik Otto Gelhaar och hovsångerskan Fredrika Matilda Ficker.

Barn:

 • Hans Ludvig, greve vid farfaderns död 1875. Född 1862. Kabinettskammarherre. Se Tab. 5.
 • Måns Christer, född 1868. Kapten. Se tab 6.
 • Lars Ritter, född 1869. Före detta kapten. Se Tab. 9.

TAB 5

Hans Ludvig (översiktstab 9, son av Eugen Fredrik Oskar Ludvig, tab 4), greve vid farfaderns död 1875. Född 1862-12-07 i Stockholm. Volontär vid 2. livgardet 1880-09-18. Korpral därst. 1883-01-03. Mogenhetsexamen s. å. 20/5. Sergeant s. å. 29/5. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/11. Erhöll 1888 tillstånd att bära Nord. Amerik. Cinc.O. Löjtnant 1890-08-19. Kapten 1902-01-24. Adjutant hos konung Oskar II s. å. 12/6. RSO 1904-12-01. RDDO 1905-01-27. RPrRÖO2kl s. å. i aug. OIISGbmt 1907-06-06. Adjutant hos konung Gustaf V 1908-01-10. RBad ZLO1kl. RRS:tAO2kl 1909-06-28. RCXIILsO 1910-01-28. Verkställande direktör i k. teaterns aktiebolag och chef för k. teatern s. å. 4/2. KRumKrO 1911. KDDO2gr 1912-11-18. GV:sOlM s. å. Avsked från kaptensbeställningen vid Göta livgarde 1912-12-31. Tjänstg. kabinettskammarherre hos konungen s. d. KDDO1kl 1913-06-01. RNO s. å. 6/6. StOff ItS:tMLO s. å. KNS:tOO1kl 1914. KVO2kl 1917-06-06. Avsked från chefskapet för k. teatern 1919-06-20. KFinlVRO1kl s. å. KNO2kl 1920-06-06. KFrHL 1921. KNO1kl 1925-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Stk LettSO 1929. Ceremonimästare i KMO 1930-11-28. StkFinlVRO 1938-06-16, tjänstgörande överstekammarjunkare 1941-06-16, KmstKNO 1942-11-14. Biogr. i Väd. Död 1945-12-31 i Stockholm (Hedv. El., db nr 263). Gift 1887-12-08 i Stockholm med Gunborg Maria Ström, född 1866-03-20 i nämnda stad. Död 1933-07-22 i Göteborg (Hedv. El. förs, Sthlm db), dotter av rådmannen Bror Gustaf Ström och Maria Vilhelmina Ström.

Barn:

 • Gunborg Margareta Vilhelmina (Margit), född 1889-02-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1912-01-16 i Jakobs kyrka i nämnda stad K. Göta Livgarde (vb) med direktören och tjeckoslovakiske vice konsuln i Malmö, RVO, m. m. Gustaf Adolf Olaus Östberg, född 1879-12-19 i Hälsingborg.
 • Carin Elisabet, född 1890-08-19 i Stockholm. Död 1939-11-20 i Stockholm (Hedv. El. förs, db nr 252).
 • Curt Gustaf Eugen, född 1891-08-20 i Stockholm. Fänrik i Göta livgardes reserv 1915-11-12. Underlöjtnant därst. 1918-01-18. Löjtnant 1919-01-21. Kapten 1930-11-28. Död 1941-05-26 i Stockholm (Hedv. El. förs, Sth., db nr 116).

TAB 6

Måns Christer (översiktstab 8, son av Eugen Fredrik Oskar Ludvig, tab 4), född 1868-02-06 i Madrid. Greve vid broderns död 1945. Volontär vid Svea livgarde 1887-05-04 mogenhetsexamen i Nyköping 1888-06-04 sergeant vid Svea livgarde 1889-11-02. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Avgången 1891-05-25. Transp. såsom sergeant till Västgöta regemente s. å. Åter elev vid krigsskolan s. å. 5/9. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid Hallands bataljon s. å. 25/11. Transp. som underlöjtnant till Svea trängbataljon 1893-10-06. Löjtnant 1894-04-20. Kapten vid Västmanlands trängkår 1906-02-09. GV:sOlM 1912. RSO 1913-06-06. Avsked 1918-02-08. RJohO s. å. RFFrK3kl m sv s. å. Verkst. direktör i lantmännens ömsesidiga försäkringsbol. för elektriska anläggningar 1918–1930. RNS:tOO1kl 1924-04. RVO 1930. RFinlVRO1kl 1932. Ägde Hammarskog i Dalby socken Uppsala län 1897–1902. Gift 1894-09-25 i Stockholm med Adelaide Maria von Rettig, född 1872-11-28 i Åbo, dotter av kommerserådet Per Fredrik Rettig, adlad von Rettig, finska adl. ätten nr 105, och Maria Sofia von Horn.

Barn:

 • Kerstin Vilhelmina Sofia, född 1895-07-26 i Stockholm. Gift 1916-10-16 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (K. Västmanlands Trängkårs förs, vb) med verkst. direktören i Sundsvalls ensk. banks kontor i Örnsköldsvik Torsten Daniel Hedén, född 1887-11-28 i Liverpool.
 • Eugen Fredrik Christer, född 1896. Bankdirektör. Se Tab. 7.
 • Gustaf Magnus (Gösta), född 1897. Löjtnant. Se Tab. 8.
 • Elisabet Maria Charlotta, född 1901-03-18 i Uppsala. Gift 1:o 1923-10-04 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Djursholms, Danderyds förs, vb) med marinläkaren, med. licentiat Nils Gustaf Rothman, från vilken hon 1932 blev skild, född 1878-03-26 i Skänninge. Gift 2:o 1933-07-08 i Djursholm (Sthlm, Engelbrekts förs, vb) med civilingenjören, direktör Gustaf Helge Ericsson, född 1890-03-16.

TAB 7

Eugen Fredrik Christer (översiktstab 10, son av Måns Christer, tab 6), född 1896-06-01 på Lilla Essingen vid Stockholm, Bromma förs Friherre. Studentexamen 1915-05-22. Student i Uppsala universitet s. å. sept. 15. RFFrK4kl. Anställd hos Trummer aktiebolag, Hamburg, 1919. Tjänsteman i Upplands enskilda bank 1920. Kansliexamen i Uppsala 1923-10. Sifferrevisor i nämnda bank 1924. Kamrer och föreståndare för dess kontor i Ludvika 1926. Stadsfullmäktig i nämnda stad 1930–1931. Verkst. direktör för bankens kontor i Sundsvall 1931. RVO 1932-06-06. Biträdande direktör vid Svenska Handelsbankens centralkontor i Gävle 1932-10-01–1935 och i Stockholm 1935–1941. Ordförande i Stockholms läns skytteförbunds styrelse från 1935. Ledare föe svenska gevärsskyttarne i Helsingfors vid världsmästartävlingarna i skytte 1937 och vid trelandskampen i Berlin 1940. Ordförande för svenska avdelningen av internationella skytteunionen från 1938. Direktör vid Svenska Handelsbankens huvudkontor i Stockholm och medlem i nämnda banks direktion från 1941. Gift 1:o 1925-10-15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (K. Göta livgardes förs, vb) med Aina Ulla Margareta Östberg, född 1901-08-31. Död 1936-04-27 i Romanäs sanatorium (Oscars förs, Sthlm, db nr 109), dotter av kaptenen i Göta livgardes reserv Gustaf Östberg och Aina Minton. Gift 2:o 1937-08-29 i Björnlunda förs, Söd. (Frutuna förs:s, Söd., vb nr 25) med grevinnan Victoria Anna Thérèse d'Otrante i hennes andra gifte (gift 1:o 1929-08-18 i Björnlunda förs, Södermanlands län med Axel Hans Wilhelm Hjalmarsson Bennich nr 2339, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-07-21, född 1895-04-02 i Stockholm, född 1907-03-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Död 2000-07-06 i Björnlunda förs, Södermanlands län. Dotter av hertigen Carl Ludvig d' Otrante och grevinnan Hedvig Ingeborg Madeleine Douglas nr 19.

Barn:

 • 1. Styrbjörn Gustaf Christer, född 1926-09-08 i Stockholm.
 • 1. Margareta Aina Adelaide, född 1928-04-20 i Stockholm.
 • 1. Yvonne Anna Maria, född 1930-10-28 i Ludvika förs.
 • 2. Catharina Ingrid Madeleine, född 1939-03-17 i Stockholm.

TAB 8

Gustaf Magnus (Gösta) (översiktstab 10, son av Måns Christer, tab 6), född 1897-06-28 Hammarskog. Friherre. Studentexamen i Uppsala 1915. Officersaspirant vid Svea livgarde s. å. 14/10. Vice korpral därst. 1916-05-06. Furir s. å. 2/9 (EÄ 14/10). Fanjunkare 1917-08-31. Utexaminerad från Krigsskolan s. å. 19/12. Fänrik i Svea livgarde s. å. 31/12. Avsked 1918 och deltog såsom frivillig i finska frihetskriget våren s. å. Kapten i finska armén s. å. RFFrK3o4kl m sv s. å. FFM. Avsked ur finska armén. Åter fänrik vid nämnda regemente s. å. 23/8. Underlöjtnant därst. 1919-12-31. Löjtnant därst. 1921-01-07 from s.å. jan. 15. Genomgick Krigshögskolan 1924–1926. Biträde åt militärattachén i Berlin och Moskva 1926–1928. Tjänstg. i generalstaben 1928. Kompaniofficer och lärare vid Officersaspirantskolan 1930–1931. OffLettSO. Kapten vid Svea livgarde 1932-12-09. Militärattaché i Moskva 1933–1936. Regementsstabschef vid Sves livgarde 1937–1940. RVO 1937-06-05. RSO 1938-06-06. Chef för Stockholms scoutkår 1939–1940. Major i Svea livgarde 1939-09-15. Militärattaché i Helsingfors 1940-08-19 from s. å. sept. 1–1942. Förordnad till major vid regementet 1940-10-01. Gift 1:o 1921-05-19 i slottskyrkan i Stockholm (Lovö förs, Sthlm l, vb) med Maud Fanny Murray, född 1899-09-20 i nämnda stad, dotter av ståthållaren och översten Carl Adolf Alfred Murray och Ebba Henrietta de Champs.

Barn:

 • 1. Ebba Agneta Eva Adelaide, född 1922-05-20
 • 1. Gustaf Styrbjörn Christer Murray, född 1924-10-23 i Stockholm.
 • 1. Maud Elisabet Gunnila, född 1931-10-03 i Stockholm
 • 1. Christina Marie-Louise, född 1937-03-25 i Stockholm


TAB 9

Lars Ritter (översiktstab 8, son av Oskar Ludvig Eugen Fredrik, tab 4.), född 1869-07-01 i Köpenhamn. Sjökadettaspirant 1882. Kadett vid sjökrigsskolan 1885-10-01. Underofficer av 2. graden vid flottan 1891-10-15. Utexaminerad 1893-10-27. Underlöjtnant vid flottan s. å. 4/11. Löjtnant därst. 1897-03-26. Genomgick sjökrigshögskolan 1899–1900. Tjänstg. vid marinförvaltningens artilleriavdelning 1901–1907 och därunder kontrollofficer vid Bofors 1902–1905. Kapten 1903-06-17. TunNIO3kl 1907-02-22. Avsked med tillstånd att som lönlös kvarstå i flottan 1908-02-22. Verkst. direktör i Djursholms aktiebolag s. å. 1/3–1929. Kommunalfullmäktig i Djursholm 1908–1914. Överförd till flottans reserv 1910-02-25. Inkallad till tjänstgöring å Stockholms station under mobiliseringen 1914–1916. Stadsfullmäktig i Djursholm 1914–1929. Landstingsman i Stockholms län 1915–1926 och från 1931. Nämndeman 1915–1921. RSO 1917-06-06. RFFrK3kl 1918. RJohO 1920. Ordförande i direktionen för Stockholms läns centrallasarett och Djursholms epidemisjukhus s. å. Stadsstyrelsens i Djursholm ordförande 1928. GV:sJmt s. å. 16/6. RVO 1929-06-06. KFinlVRO2kl s. å. Ordförande i styrelsen och jourh. direktör i livförsäkringsbol. Allians s. å. Ordförande i Djursholms byggnadsnämnd 1929. Vice ordförande i styrelsen för sjukhuset Eira 1930. Ordförande i Stockholms läns dispensärstyrelse 1931. Död 1938-08-08 i Djursholm-Danderyds förs, Sth. Begr. å Danderyds kyrkogård (db nr 34). Gift 1898-10-02 i Helsingfors med Naëma Elisabet Maria Lagerborg nr 1620, född 1874-09-18 i sistnämnda stad, FFrK4kImRKt 1918, dotter av stabskaptenen och direktören Alexander Vilhelm Lagerborg, och hans 2:a fru Amalia Charlotta Tigerhielm. Genomg. Atheneum i Helsingfors. Konststud. i Paris.

Barn:

 • Lars Viktor Styrbjörn, född 1899-08-24 i Stockholm.
 • Hans Vilhelm Oskar Styrbjörn, född 1901-06-25 i Stockholm. GMfbg 1915-08-26. Frivillig i finska frihetskriget 1918. FFrM. FFrK4klm sv. Död 1918-04-06 av sina vid Tammerfors s. å. 3/4 erhållna blessyrer.
 • Gunilla, född 1902-10-23 på Bofors. Gift 1926-10-09 i Djursholms kapell med löjtnanten friherre Magnus Peder Oskar Magnusson af Ugglas, född 1901.


Källor

1Pommersches 'urkundenbuch. 2Stavenhagen, Beschreibang der Stadt Anklam. 3Mecklenburgisches Urkundenbuch. 4Länsarkivet i Stettin. 5Vitæ Pomeranorom. 6Stedingkska arkivet på Älghammar, 7Klempen u. Krebz, Matrikeln der pomm. Ritterschaft. 8Gesterding, Pommersches Magazin III. 9Universitetsmatriklar i Greifswald och Rostock. 10Lk.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Von_Stedingk

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: