Marderfelt nr 73

Från Adelsvapen-Wiki

F 073.jpg

Friherrliga ätten Marderfelt nr 73

Friherrlig 1677-06-09, introd. 1678.

Avkomlingarna till den i friherrlig värdighet upphöjda fältmarskalken Conrad Marderfelt, vilken förvärvade betydlig egendom i Pommern, kvarstannade i Tyskland, och ätten har icke sedan medlet av 1700-talet varit representerad i Sverige. En medlem upphöjdes 1712-12-15 i preussiskt friherrligt stånd. En gren immatrikulerades 1812-11-27 såsom bajersk friherre med bröderna Vilhelm Johan von Mardefeld, född 1761, bajersk kamrerare och stallmästare, och Carl Fredrik Ernst von Mardefeld, född 1767, bajersk ryttmästare. Sannolikt son till en av dessa var överstelöjtnanten i bajerska 13. infanteriregementet Axel von Mardefelt, vilken blivit personligen bekant med kronprinsen Carl Johan och skrev till honom från Ansbach 1817 och från Bairuth 1823 samt anhöll att komma i besittning av det friherrskap i Sverige, som 1677 blivit utlovat åt hans stamfader. Han överlämnade 1815 genom preussiska ministern i Sverige Altenheim ättens adels- och friherrediplomer, vilka – jämte breven till Carl XIV Johan – förvaras i riksarkivet, tills de bliva av rätt ägare avhämtade. Ätten, som icke finnes upptagen i någon av de tyska adelskalendrarna, uppgives ännu fortleva i Bajern. Dess medlemmar hava alltid skrivit namnet Mardefelt (von Mardefeld).


TAB 1

Johan von Massberg, född i Tyskland, inflyttade 1632 till Stockholm. Borgare därst. Död 1657-05-07 och begraven i Riddarholmskyrkan. Gift 1:o med Catharina Gese, begraven 1652-11-30 i Storkyrkan. Gift 2:o 1654-02-09 i Stockholm med Christina Carlsdotter från Luleå i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658-04-14 med drottning Maria Eleonoras munskänk Niklas Weber.).

Barn:

 • Conrad von Massberg (Maesberg), adlad och friherre Marderfelt, till Prietzier, Vanselov m. m. i Pommern. Född i Stockholm. Volontär vid svenska armén i Preussen 1628. Ingenjör vid svenska huvudarmén 1634. Kapten vid blå regementet samt generalkvartermästarelöjtnant 1638. Generalkvartermästare 1642. Överste för ett tyskt regemente s. å. Adlad 1646-01-20 (introd. näst efter nuvarande nr 344, men utesluten 1727, då de släkter avfördes ur matrikeln, som voro introd. såsom grevliga eller friherrliga). Generalinspektör över alla svenska fästningar i Pommern. Mark-Brandenburg, Mecklenburg och Westfalen s. å. 16/2, vartill sedan även kom Bremen och Verden. Kommendant i Demmin s. d. Generalingenjör över de svenska fästningarna söder om Östersjön 1648-10-00. Konfirm. fullm. på kommendantskapet i Demmin 1654-12-23. Generalkvartermästare i fält 1655-04-21. Generalmajor av infanteriet s. å. Överkommendant i Thörn s. å. 26/11. Kommendant i Elbing 1656-10-30. Guvernör i Wismar 1657-02-06. Vice guvernör i Bremen 1664-04-02, men återgick s. å. 9/9 till Wismar som guvernör. Generallöjtnant s. å. 17/9. Vice guvernör i Pommern 1668-02-17, avsked därifrån 1672-09-14. General och sändebud till brandenburgska hovet 1673. Fältmarskalkslöjtnant 1675-03-13. Fältmarskalk s. å. 18/5. Friherre 1677-06-09 (introd. 1678 under nr 73). Död 1688-05-21 på Vanselov. Gift 1:o 1640-11-24 med Lucia Catharina Theophili, född 1624-11-11 i Bückeburg i grevskapet Schaumburg, död 1658-03-02 i Demmin, dotter av landgerichtssekreteraren på Rügen Georg Henningsson Theophili och Ilsabe Arnoldsdotter von Ilten. Gift 2:o med Augusta Eleonora von der Lancken, som levde ännu 1693 på Vanselov.

Barn:

 • 1. Christina Maria, född 1641. Gift 1664 med överstelöjtnanten Anders Dubslav von Blixen (en av stamfäderna för friherrl. ätten von Blixen, nr 258), född 1642-08-22, död 1688-08-30 i Dirschau.
 • 1. Leonard, född1 1642-11-09. Student i Greifswald2 1654-04-08. Var 1677 överstelöjtnant vid Grundel-Helmfelts regemente. Fick överstelöjtnants pension 1679-10-29. Gift med Margareta Leuner, dotter av lanträntmästaren Bernhard Leuner och Barbara Quase.
 • 1. Johan Carl. Student i Greifswald2 1654-04-08. Fänrik i lüneburgsk tjänst. Död i Innsbruch.
 • 1. Vilhelm. Student i Greifswald2 1654-04-08. Kapten vid dalregementet 1675. Stupade vid Wolgast 1676.
 • 1. Johan Didrik. Överstelöjtnant. Se Tab. 5.
 • 1. Tre söner och tre döttrar, döda före modern.
 • 2. August Filip, född 1660. Generalmajor. Död före 1732. Se Tab. 6.
 • 2. Conrad. Student i Greifswald2 1680-07-19. Var 1687 kammarherre och ryttmästare i kursachsisk tjänst.1
 • 2. Sofia Hedvig, född 1662-02-26 i Demmin. Gift 1:o med brandenburgska generalmajoren Henrik von Hallardt, död 1681. Gift 2:o 1682-10-05 med kammarherren hos kurfursten av Brandenburg och översten i polsk tjänst, friherre Mauritz Fredrik von Schwerin, född 1652-10-24, död 1686-09-21 i fältlägret vid Jaas i Vallakiet. Gift 3:o 1687-10-03 med pommerska kansleren Lorentz Georg von Krakou, död 1702. Gift 4:o med preussiska generallöjtnanten av kavalleriet, överkommendanten i Spandau, RPrSVÖO m. m. Johan Georg von Tettau, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1683-06-10 med Eva von Wreech, av huset Büssow), död 1713-11-00 och begraven s. å. 30/12 i Spandau.
 • 2. Gustaf, född 1664. Student i Frankfurt 16871. Kammarjunkare hos kurfursten av Sachsen 16941. Hessiskt geheimeråd3. Gick 1711 i preussisk tjänst och blev där kammarherre3. Upphöjd i preussiskt friherrligt stånd 1712-12-15. Kammarråd 17146. Preussens befullmäktigade minister till Petersburg 1717-10-00. Löst från sina förbindelser som svensk undersåte 1719-06-13. Var verksam vid de fredsunderhandlingar som avslutade stora nordiska kriget. Verklig preussisk geheimestats-, krigs- och kabinettsminister samt kammarpresident i Magdeburg 17203, men kvarstod som minister i Petersburg. Begärde 1722 att få lämna denna sin post, men rappellerades först 1728. RPrSvÖO 1722-08-006. Död 1729-12-06 i Pommern [NF].
 • 2. Margareta. Gift med preussiska generalmajoren och kommendanten på Kolberg Fredrik Vilhelm von Borcke, född 1679, död 1743-11-05 i Kolberg.

TAB 2

Conrad Antonius (son av Conrad von Massberg, adlad och friherre Marderfelt, Tab. 1), till Pensin och Quitzerov i Pommern. Student i Greifswald2 1669-11-14. Var kapten 1675. Generalkvartermästarelöjtnant vid armén i Pommern4 1676 eller 1677. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1677-09-05. Överste för ett värvat regemente i Pommern5. Befann sig 1690-07-08 i militär tjänstgöring i Buxteheide.6

Barn:

 • Sofia, död 1757 och begraven i Reinkenhagens kyrka i Pommern. Gift 1706-01-00 med regeringsrådet Martin Klinckow, adlad Klinckowström, i hans 2:a gifte, född 1650, död 1717.

TAB 3

Filip Christoffer (son av Conrad von Massberg, adlad och friherre Marderfelt, Tab. 1), till Normestorp i Slaka, Östergötlands län. Kapten vid Kronobergs regemente 1677-03-22. Avsked 1681-04-26. Major i spansk-nederländsk tjänst1. Överstelöjtnant vid Tiesenhausens svenska regemente i holländsk tjänst6 1688-09-26. Avsked därifrån och gick i hessisk tjänst. Geheimeråd därst. Var överkammarjunkare 1705. Gift 1683-04-24 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm7 med Magdalena Ekeblad, döpt 1665-04-28 i Stockholm, död före 1705, dotter av envoyén Johan Ekeblad, och hans 1:a fru Christina Hägerstierna.

Barn:

 • Maria Magdalena, döpt 1684-03-13 i Stockholm. Gift med översten N. N. Aderkas.
 • Conrad Johan, född 1686-08-22 i Stockholm, död 1687-06-10 och begraven i Sunnersbergs kyrka 8, Skaraborgs län.
 • Christoffer, döpt 1688-03-12 i Stockholm, död s. å. och begraven 2/7 i Stolagraven i Strö kyrka, Skaraborgs län.
 • Carl Fredrik, född 1693-09-00 i Stockholm. Fänrik vid Aderkas' holsteinska regemente. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente. Avsked 1711-05-30. Sekundlöjtnant vid elbingska infanteriregementet 1712-06-29. Fången vid Tönningen 1713-05-16.
 • Filip Otto, född 1694-10-14 på Normestorp.
 • En dotter. Gift med verkliga preussiska stats- och regeringsrådet Vilhelm Fredrik Danckelman, död 1746-07-12 i Berlin.

TAB 4

Arvid Axel (son av Conrad von Massberg, adlad och friherre Marderfelt, Tab. 1). Student i Greifswald2 1674-04-13. Kom i tjänst vid livgardet 1677. Fänrik därst. s. å. 8/5. Löjtnant s. å. i sept. Regementskvartermästare 1684-10-06. Kapten 1686-05-12. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1693-12-30. Överste för regementet 1697-06-14. Generalmajor av infanteriet 1703-04-30. General av infanteriet 1706-01-05. Fången vid Kalisz s. å. 19/10, men snart frigiven. Död 1708-05-18 på godset Zinnlovkosz i Litauen och begraven s. å. 28/5 i Vilna.9 'Han deltog i slaget vid Landskrona samt i anfallet på skansen och den långa bron vid Kristianstad, där han blev blesserad. Var 1680-01-03 med i ambassadören, greve Johan Gyllenstiernas svit vid dennes präktiga intåg i Köpenhamn. Följde 1690 med auxiliärtrupperna till Rhen och begav sig 1691 till Holland samt bevistade hela det årets fälttåg under konung Vilhelm av England. Under Carl XII:s invasion i Polen intog han med storm staden Posen 1703. Anförde i slaget vid Fraustadt 1706 på ett berömligt sätt högra hälften av den svenska centern. Kvarlämnades, när konungen s. å. i aug. tågade till Sachsen, med en liten svensk armé i Storpolen. Anfölls vid Kalisz av en överlägsen rysk-sachsisk-polsk här under Mensjikov och August II och upptog i förening med en polsk truppstyrka under Sapieha och Potocki striden samt vann i början framgång, men blev, sedan hans polska bundsförvanter flytt, kringränd och i grund besegrad samt med större delen av sin armé tillfångatagen, men bemöttes mycket nådigt av konung August, som gav honom sin värja samt 4,000 r:dr, som hans dräng undangömt av regementets penningar och varav han utdelade hälften till sina officerare och soldater.' Gift med Catharina von Wedeman, som levde 1715.

Barn:

 • Axel, född 1691. Preussisk kammarjunkare. Medhjälpare åt sin farbroder Gustaf på sändebudsposten i Petersburg 1723. Dennes efterträdare 1728. Verkligt preussiskt geheimestatsråd 17421. Rappellerad från sändebudsposten 1746. RPrSvÖO6 1747-03-07. Andre kabinettsminister i Preussen s. å. Död 1748-12-08. Han kallas greve Mardefelt3. Ägde, isynnerhet under kejsarinnan Elisabets tidigare regeringsår, stort inflytande hos ryska hovet.10
 • Anna Catharina, född 1694-07-29 Björkeby, levde änka 1753.6 Gift 1722 med överstelöjtnanten vid schwerinska infanteriregementet nr 32 Bernd Ludvig von Sydow i hans 2:a gifte (gift 1:o med friherrinnan Charlotte Vilhelmina von Danckelman, född 1699-01-02, död 1721-02-25 i Spandau), född 1680-02-13, död 1744-03-03 i Anklam.[12]
 • Carl, död 1697 på Björkeby och begraven s. å. 2/8.
 • Conrad, född 1697-04-23 på Björkeby, död s. å. och begraven s. å. 10/8.
 • Carl (Gustaf). Överkammarjunkare hos arvprinsen Carl Peter Ulrik av Holstein-Gottorp 1737. Överskänk vid gottorpska hovet 1743. Minister extraordinaire till England [3]. Levde 1753.6 Gift med en dotter till generalmajoren Lars Gripenwaldt.

TAB 5

Johan Didrik (son av Conrad von Massberg, adlad och friherre Mardefelt, Tab. 1). Kejserlig överstelöjtnant och stallmästare.

Barn:

 • Catharina, död 1726-08-01 i Stockholm. Gift där 1694-02-04 med stadsmajoren i Göteborg Erik Hansson Rosensabel (brorson till ryttmästaren Erik Andersson Galle, adlad Rosensabel), född 1665-06-19 i Finland, död 1731-09-17 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm och begraven s. å. 21/9.
 • Anna Margareta, död före 1736-11-17, då bouppteckning förrättades efter henne.1 Gift före 1697 med Carl Christoffer Svinhufvud.
 • Dorotea Christina.
 • ? Carl Fredrik, döpt 1698-05-25 i Stockholm. [11]

TAB 6

August Filip (son av Conrad von Massberg, adlad och friherre Marderfelt, Tab. 1), född1 1660-01-10. Student i Greifswald2 1680-08-12. Musketerare vid Wangelins regemente 1681. Sergeant därst. 1682. Fänrik vid Alexander Erskines bataljon 1683. Permitterad 1684-07-10 att gå i utländsk tjänst och gjorde som löjtnant med lüneburgska trupper fälttåg i Ungern. Kapten i brandenburgsk tjänst 1686. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1688-08-15. Major därst. 1701-11-30. Major vid pommerska dragonregementet 1703-12-14. Överstelöjtnant därst. 1706-08-28. Överste för regementet 1710-09-24. Konfirm. fullm. 1711-05-23. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1718-07-00. Avsked 1719-09-30. Generalmajors karaktär 1720-05-30. Död före 1732.

Barn:

 • August Filip, född 1699 i Stettin. Musketerare vid holsteinska infanteriregementet 1713-03-05. Förare vid bremiska infanteriregementet 1714. Fången vid Stralsund 1715-12-23. Hemkom 1717. Förare vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1718-05-16. Fänrik därst. s. å. 13/10. Avsked 1719-09-30. Levde 1732.
 • Otto Conrad, levde 1732.
 • Carl Gustaf, levde 1732.
 • Augusta Magdalena, levde 1732.

Källor

1At (Sch.). 2At (P.), 3Ka. 4Mf. 5KrAB. 6At (L.). 7Wn. 8C. J. Ljungström, Kinnefjärdings och Kållands härader, m. m., (1871) sid. 125. 9Kd. 10NF. 11RHG. 12Genealogie der Familie von Sydow (1897).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.