:

Hård nr 78

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Hård nr 121)
Vapensköld för grevliga ätten Hård
Vapensköld för grevliga ätten Hård

Friherrliga ätten Hård nr 121 och Grevliga ätten Hård nr 78

Friherrlig 1710-09-10. Grevlig 1731-06-14

TAB 1

Carl Gustaf Hård, friherre och greve Hård (son av Johan Hård af Segerstad, se adliga ätten Hård af Segerstad, Tab. 120), till Hjällö och Moanäs, båda i Fågelås socken Skaraborgs län samt Herrestad i Herrestads socken Malmöhus län. Född 1674-06-11 i Fågelås socken. Död 1744-01-10 på Herrestad. H. hade året före Carl XI:s död blifvit utnämnd till fänrik vid lifgardet, hvarefter han gick i fransk krigstjänst. Vid det nordiska krigets utbrott anställdes han som lifdrabant hos Carl XII och följde honom på alla hans krigståg. Efter nederlaget vid Pultava räddade han sig med sin herre öfver Dniepern och befordrades 1713 till generallöjtnant. Vid kalabaliken var H. den, som oförvägnast näst konungen kämpade mot öfvermakten. Under den hetaste striden aflossade en sårad janitschar sin pistol mot konungen, hvars ögonbryn sveddes och ena örat lindrigt sårades. H., som befann sig vid konungens sida, fick armen krossad af kulan, föll i sitt blod och blef tillfångatagen. Han blef likväl snart utlöst, återkom med de öfriga till Stralsund och befordrades 1717 till general och guvernör i Skåne. Insatt i rådet 1727 som Arvid Horns anhängare, entledigades han därifrån vid Hattarnes seger 1739 och dog d. 10 febr. 1744. I Carl XII:s hjälteskara var H. en af de tappraste bussarna och ledde mången gång genom sin oförvägenhet konungen in i äfventyr och faror. En sådan karaktär var naturligtvis i Carls smak och H. stod hos honom också i synnerlig ynnest. Gift 1717 med friherrinnan Anna Charlotta Lovisa Fahlström, dotter av presidenten Ludvig Fahlström och hans 2:a fru Christina Elisabet Banck.

Barn:

 • Carl Hård, till Hjällö. Döpt 1718-05-22 i Malmö. Volontär vid livgardet 1731. Fänrik vid Hälsinge regemente 1733. Fänrik vid livgardet 1737-12-20. Löjtnant därst. 1741-08-11. Major vid Jönköpings regemente 1744-11-27. Död barnlös 1791-06-23 på Hjällö. Gift 1751-03-03 Ekhammar med Fredrika Günther, dotter av översten Christian Ernst och Brita Margareta Linroth.
 • Johan Ludvig Hård, född 1719. Generallöjtnant. Död 1798. Se Tab. 2.
 • Catharina Elisabet Hård, döpt 1721-11-05 i Malmö, död 1804-06-01 i Stockholm. Gift 1762-07-18 Sundbyholm med översten Gustaf Julius Freijtag.

TAB 2

Johan Ludvig Hård (son av Carl Gustaf Hård, friherre och greve Hård, Tab. 1), till Herrestad. Född 1719. Död 1798-08-21 i Berlin. H. visade i ungdomen mycken ysterhet och öfvermod, men stadgade sig med tiden och utvecklade en sällsynt grad af skarpsinne, kraft och duglighet. Såsom löjtnant vid Dalregementet deltog han i finska kriget 1741–42 och befordrades efter dess slut till regementskvartermästare. Han ingick därefter i utländsk tjänst och deltog i den revolution, som i Holland, medels folkuppresningar, genomfördes till förmån för huset Oranien. Med sin erfarenhet ansågs han därför synnerligt användbar för hofpartiet, när vid hans hemkomst förberedelser till en dylik revolution just voro å bane i Sverige. När den tillämnade statskuppen 1756 misslyckades, flydde H. under många faror till Danmark, hvarefter han ändtligen fick en fristad hos sin forne förman i Holländska tjänsten, fursten af Waldeck. För att inte blottställa sin beskyddare, då han reklamerades af svenska regeringen, begaf han sig först till Schweiz och sedan till Preussen, där han anställdes som chef för ett nyupprättadt regemente. Med utmärkelse deltog han i Fredrik den stores krig, försvarade med tapperhet Driesen mot de framträngande ryssarna, men blef kort efter det af preussarna förlorade slaget vid Kunersdorf 1759 tillfångatagen af kosackerna och förd till Ryssland. Här inspärrades han i ett uselt fängelse och kvarhölls i tjugusex månader, tills Peter III uppsteg på Rysslands tron. Åter försatt på fri fot, återvände han till Preussen, deltog i de sista krigshändelserna i sjuåriga kriget och utnämndes till generalmajor 1763. Då han erhållit underrättelse, att han vid 1765 års riksdag blifvit benådad i Sverige, reste han dit, men återvände inom kort till Berlin, blef preussisk generallöjtnant 1772 och utnämndes s. å. till guvernör öfver Spandau. Trött af krigslifvet, begärde och erhöll han 1780 sitt afsked och bosatte sig i Paris. 1748 hade H. gift sig med grefvinnan Ulrika Juliana Henriette Wachtmeister, hvilket äktenskap genom hennes död upplöstes 1776. Vid sextiotvå års ålder gifte han sig för andra gången med en grefvinna von Podewitz, med hvilken han erhöll ett herrskap i Sachsen. Då han första gången besökte sin nya domän, fann han till sin öfverraskning, att det var samma ställe, hvarest han tjugutvå år förut blifvit tillfångatagen af ryssarna. Gift 1:o 1748-02-02 i Karlskrona med grevinnan Ulrika Juliana Henrietta Wachtmeister af Johannishus, dotter av amiralen greve Carl Hans Wachtmeister af Johannishus och hans 2:a fru friherrinnan Sofia Dorotea Henrietta Philippina Metsch från Braunschweig. Gift 2:o 1781-02-05 i Berlin med grevinnan Sofie Frederike Albertine von Podewitz i hennes 2:a gifte, dotter av preussiske ministern greve Henrik von Podewitz.

Barn med Ulrika Juliana Henrietta Wachtmeister af Johannishus:

 • Carl Ludvig Hård, född 1749. Överste. Död 1803. Se Tab. 3.
 • Johan Hård, född 1750, död 1751-05-05 på Herrestad.
 • Lovisa Sofia Hård, född omkring 1751. Troligen död 1759.

TAB 3

Carl Ludvig Hård (son av Johan Ludvig Hård, Tab. 2), född 1749-11-01 i Stockholm. Överste i armén 1792-06-19. Avsked 1797-07-05. Död 1803-08-12 Hjälmared. Gift med Fredrika Amalia Liboria von Engelbrechten, dotter av kansleren Johan Gustaf Fredrik von Engelbrechten och Regina Sofia Henrika von Engelbrechten.

Barn:

 • Johanna Hård, född 1789-01-09 på Herrestad, död 1850-01-22 i Stockholm. Gift 1:o 1805-08-28 på Hjälmared med majoren Johan Mikael af Winklerfelt. Gift 2:o 1815 med häradshövdingen Johan Magnus Severin Stridbeck från vilken hon blev skild.
 • Carl Gustaf Hård, född 1790. Statsråd. Död 1841. Se Tab. 4.
 • Ulrika Hård, född 1795-05-05 på Herrestad, död 1826-03-22 Olstorp. Gift 1821-03-04 på Klastorp med majoren i armén Svante Sigfrid Ahlberg.
Friherrliga ätten Hårds vapensköld

TAB 4

Carl Gustaf Hård (son av Carl Ludvig Hård, Tab. 3), född 1790-09-30 i Pommern. Död 1841-09-27 Runstorps socken. Sedan H. slutat sina studier i Uppsala, lät han inskrifva sig i justitierevisionsexpeditionen och Svea hofrätt, och erhöll häradshöfdings titel 1813. Under den följande tiden innehade han flera domareförordnanden och utvecklade under dessa förrättningar den juridiska skicklighet, som sedan för honom banade vägen till statens viktigaste ämbeten. Mera offentligt uppträdde han vid 1823 års riksdag, då han, ehuru till grundsatser konservativ, i allmänhet slöt sig till oppositionen. Härefter gingo hans befordringar med stor hastighet. Redan 1824 förordnad till vice landshöfding i Östergötland, blef han 1826 justitieråd och tio år senare medlem af konseljen. Under den stormiga riksdagen 1840 ställdes H. jämte öfriga statsrådsledamöter under åtal för riksrätt. Med anledning af den beslutade ombildningen af statsrådet hade de redan förut tagit afsked, hvadan ständerna ej funno skäl att mot dem fullfölja något ansvarsyrkande. Saken skall emellertid hafva gripit H. så djupt, att han följande året nedlades på sjuksängen och afled på sin egendom Runstorp i Östergötland den 27 sept. 1841. Gift 1814-10-10 Jönköping med sin svågers systerdotter Anna Margareta Maria af Sandeberg, dotter av ryttmästaren John David af Sandeberg och Anna Sofia af Winklerfelt.

Barn:

 • Amalia Sofia Hård, född 1815-11-09 Klastorp, död 1870-01-07 i Stockholm. Gift i Stockholm 1843-12-19 med protokollssekreteraren i riksmarskalksämbetet Johan Carl Hellberg.
 • Carolina Margareta Hård, född 1817-01-14 på Klastorp, död ogift 1847-12-11 i Uppsala.
 • Sofia Hård, född och död 1818.
 • Gustava Hård, född 1819, död ogift 1891-10-14 i Uppsala.
 • Sofia Hård, född 1821-09-08 på Klastorp, död ogift 1886-11-17 i Uppsala.
 • Hedvig Hård, född och död 1822.
 • Carl Johan Hård , född 1823. Tullfiskal och kriminalnotarie. Död 1866. Se Tab. 5.
 • Margareta Maria, född 1825-09-11 på Klastorp, död ogift 1894-04-27 i Uppsala.
 • Gustaf Otto Hård, född 1827-08-03. Kadett vid Karlberg 1840-11-17. Utexaminerad 1848-04-20. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 9/5. Död ogift 1852-08-04 på Nya varvet i Göteborg.
 • Carl Ludvig, född och död 1830.


TAB 5

Carl Johan Hård (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1823-03-20. Tullfiskal på Gotland 1856-08-20. Kriminalnotarie i Visby 1858. Död där 1866-01-09. Gift 1863-10-24 i Visby med Emilia Charlotta Christina Wall, född 1837-02-12 i Vänersborg, död 1872-04-29 i Stockholm.

Barn:

 • Carl Gustaf Hård, född 1864-12-11 i Visby. Redaktionssekreterare i tidningen »Göteborgsposten». Flyttade till Nordamerika 1895-11-00 och kallar sig där Hart. Har utgivit åtskilliga politiska skrifter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: