:

Dahlfelt nr 1555

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dahlfelt nr 1555 †

Adlad 1718-05-10, introd. 1719. Utdöd 1888-07-01.


1A. Lignell, Beskr. öfver grefskapet Dal (1851). 2Um. 3Hm. 4Blr. 5At (P).

TAB 1

Sven Andersson. Kronolänsman i Sundals härad i Dalsland. Fogde över hela Dal 1690-11-24 till 1708 års slut. Han erhöll genom k. brev 1698-02-14 besittningsrätten på kronohemmanet Åsbrorud i Grinstads socken, Älvsborgs län för sig, hustru, barn och arvingar [1].

Barn:

 • Anders Björckman, adlad Dahlfelt, född 1689-03-15. Student i Uppsala2 1706-11-22. Volontär vid Västgötadals regemente 1709. Fältväbel 1710. 2. Fältväbel vid majorens kompani 1711-03-30. Regementsadjutant s. å. 30/8. Fänrik 1712-05-23. Löjtnant vid enrollerade allmogen på Dal s. å. 10/11. Sekundkapten vid Bohusläns dragonbataljon 1716-04-19. Adlad 1718-05-10 (introd. 1719 under nr 1555). Livdrabant s. å. 12/10. Avsked 1720-07-19. Kaptens exspektans vid Bohusläns dragonregemente 1723. Majors karaktär 1729-09-10. Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente 1735-09-22. Död 1738-09-10 (20/8). 'Han indrev 1709 kronans å Dal utestående räntor, eftersom ingen annan, för fiendens hotande infall, vågade åtaga sig det. Var en förskräckt, men försiktig krigare. Blev 1716 av general Mörner skickad till konung Carl XII i Norge och därifrån tillbaka och var då en ypperlig spion, emedan han kunde tala norska språket. Var 1718 en av de förnämsta partigångarna å svenskarnas sida och gjorde s. å. i jan. ett lyckligt infall vid Näsmarken i Norge, där han tog flera fångar.'. Gift med Johanna Margareta Lander, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kronobefallningsmannen och slottsinspektoren vid Kungsör Jesper Petraeus)5, född 1700, död 1752-01-25 och begraven s. å. 6/2 i Karlskyrka socken, Västmanlands län, dotter av handlanden i Göteborg Daniel Lander och Sofia Schröder.

Barn:

 • Carl, född 1723-05-00, död 1726.
 • Anna Sofia, född 1725-04-25, död 1770-12-06 Kullinge. Gift där 1759-09-23 med vice korpralen vid livdrabantkåren, ryttmästaren Carl Gustaf Ahlbom i hans 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Wollberg. Gift 3:o 1771-12-26 på Kullinge med Anna Elisabet Pistolskiöld, född 1739-04-25, död 1815-02-24 i Vadstena, dotter av ryttmästaren Carl Pistolskiöld, och Anna Christina Åkerhielm), född 1726-07-10, död 1803-06-19 på Kullinge.
 • Elisabet, född 1726, död s. å.
 • Catharina Charlotta, född 1727, död 1791-02-29 i Stockholm. Gift 1:o 1745 med rektorn vid Arboga stadsskola, filosofie magister Jakob Fredrik Gillberg, född 1704-07-25 vid Kungsör, död 1747-05-21 i Arboga3. Gift 2:o 1760 med krigskommissarien Johan Korseman, född 1709, död död 1791-06-05 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1729. Kom i tjänst vid livregementet 1747. Var sekundkorpral därst. 1770.
 • Sven, född 1734 död späd.
 • Sofia, född 1736 död späd.
 • Elisabet Maria, född 1737, död 1777-07-03 i Gagnefs prästgård Kopparbergs län. Gift 1765-03-15 (3/3) med kontraktsprosten och kyrkoherden i Gagnefs pastorat av Västerås stift, filosofie kandidat Samuel Godenius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1778-05-17 i Falun med Brita Catharina Edman, född 1753-05-24, död 1840-05-16 i Gustafs prästgård, Kopparbergs län, dotter av landssekreteraren i Kopparbergs län, tit. Assessorn Gustaf Adolf Edman och Brita Maria Koersner), född 1731-01-13 i Orsa socken, Kopparbergs län, död 1802-04-20 i Gagnefs prästgård [Hm].
 • Carl Daniel, född 1738. Överstelöjtnant. Död 1800. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Daniel (son av Anders Björckman, adlad Dahlfelt, Tab. 1), född 1738-08-12 i Karlskyrka socken, Västmanlands län. Student i Uppsala2 1748-05-30. Volontär vid livregementet till häst 1753-05-06 korpral därst. 1756-06-03. Sekundkornett4 1759-08-14. Kornett4 1764-09-03. Löjtnant 1770-08-14. Stabsryttmästare 1775-08-09. Ryttmästare med kompani 1776-07-06. Major vid adelsfanan 1782-04-17. Överstelöjtnant därst. 1793-01-25. Död 1800-01-17 på Orrevalla Östergötlands län. 'Han skrev 1752, vid 14 års ålder, gravskriften över sin moder och bevistade fälttåget i Pommern på 1750-talet.'. Gift 1770-08-26 Marby med Carolina Christina von Christiersson, född 1742-09-30 på Östuna i Björskogs socken, Västmanlands län, död 1817-05-30 i Arboga, dotter av kammarherren Erik Vilhelm von Christiersson, och Beata Christina Lampa.

Barn:

 • Vilhelmina Carolina, född 1771-02-14 på Marby. Stiftsjungfru. Död ogift 1848-07-24 i Arboga.
 • Carl Adolf, född 1772. Major. Död 1846. Se Tab. 3
 • Fredrik Ulrik, född 1777. Major. Död 1842. Se Tab. 5
 • Carl Gustaf, född 1781. Krigsråd. Död 1850. Se Tab. 8.

TAB 3

Carl Adolf (son av Carl Daniel, Tab. 2), född 1772-10-21 på Notsta (Nodsta) i Frötuna socken, Stockholms län. Volontär vid livregementet till häst 1774-06-08. Korpral därst. 1775-07-07. Kornett 1782-04-17. Stabskornett4 1790-03-25. Löjtnant 1792-09-17. Ryttmästare vid livregementets husarkår 1796-08-07. Regementskvartermästare därst. 1804-02-07. Avsked såsom ryttmästare i armén 1807-04-21. Major i armén 1808-11-19. Avsked ur krigstjänsten 1811-03-19. T. f. tullinspektor i Mariestad 1825-03-25. Tullinspektor i Askersund 1826, sedermera i Örebro. Avsked därifrån 1843-09-27. Död 1846-04-07 i Stockholm. Gift 1801-10-31 i Stockholm med Anna Lovisa Murberg, född 1781-03-25 i Stockholm, död där 1850-04-04, dotter av rektorn vid storskolan i Stockholm, en av de aderton i svenska akademien Johan Murberg och Lovisa Moberg.

Barn:

 • Johan Carl, född 1804-06-20 i Arboga, död där 1806-04-20.
 • Carolina Lovisa, född 1805-10-17 i Arboga, död 1879-02-06 Häringe. Gift 1839-04-20 i Örebro med friherre Otto Vilhelm Löwen, född 1811, död 1881.
 • Carl Ludvig, född 1807. Överintendent. Död 1884. Se Tab. 4.
 • Augusta Safira, född 1810-12-27 i Arboga, död 1872-01-29 på Örnsjöberg vid Skara. Gift 1856-05-26 med lantbrukaren Åke Lyberg, i hans 1:a gifte, född 1820-10-10 i Hardeberga socken, Malmöhus län, död 1911-02-03 Spånghult s socken, Kronobergs län.
 • Agnes, född 1812-11-30 i Arboga, död ogift 1888-03-07 i Mariestad.
 • Emilie, född 1818-07-28, död 1900-01-30 i Mariestad. Gift 1856-09-02 med rektorn vid lägre elementarläroverket i Mariestad, filosofie doktorn, RVO Ivar Ulrik Sörensson, född 1821-11-19 i Siggestads socken, Skaraborgs län, död 1892-01-28 i Mariestad.

TAB 4

Carl Ludvig (son av Carl Adolf, Tab. 3), född 1807-02-21 i Arboga. Student i Uppsala 1825. Disputerade pro exercitio 1827. Prästvigd i Västerås och huspredikant hos generallöjtnanten greve Carl Ridderstolpe på Fiholm 1830-12-20. Filosofie kandidat 1833. Extra ordinarie bataljonspredikant vid livregementets husarkår s. å. 28/2. Disputerade pro gradu s. å. Promoverad filosofie magister s. å. 14/6. Regementspastors n. h. o. v. 1842-05-28. RDDO 1852-07-14. Bibliotekarie hos kronprinsen 1855-01-00. RCXIII:sO 1856-03-05. KDDO1gr 1858-06-13. RFrHL s. å. Avsked från prästämbetet 1859. Avsked från ovannämnda bibliotekariesyssla s. å. 1/3. T. f. generalkonsul i Åbo s. å. 10/6. Svensk-norsk generalkonsul i Helsingfors s. å. 8/11. RPrRÖ O3kl 1861. RNO 1866-07-03. Avsked från general-konsulbefattningen 1872-06-21. Överintendent i KM:s hov 1873-12-01. KVO 1876-08-18 filosofie jubeldoktor 1883-05-31. Död 1884-01-26 i Stockholm. Gift 1835-07-24 i Uppsala med (Mina) Eva Vilhelmina Görges, född 1804-03-23 i nämnda stad, död 1898-04-25 i Stockholm, dotter av apotekaren Carl Fredrik Görges och Eva Margareta Holm.

Barn:

 • Ebba Sofia Lovisa, född 1837-09-13 i Stockholm, död där 1900-02-01. Gift 1864-03-16 i Helsingfors med politieborgmästaren i nämnda stad Carl Edvard Strömberg, född 1824-10-10 i Helsingfors, död där 1869-12-21.

TAB 5

Fredrik Ulrik (son av Carl Daniel, Tab. 2), född 1777-08-12 på löjtnantsbostället Husby i Husby-Lyhundra socken, Stockholms län. Kvartermästare vid adelsfanan 1783-05-02. Konstit. fänrik vid Västgötadals vargering 1790-05-01. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 10/11. Konfirm.fullm. 1791-04-05. Löjtnant i armén 1802-02-04. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1805-05-25. Stabskapten därst. 1810-09-06. Majors avsked 1815-08-15. Död 1842-04-13 på Ulriksdals slott, där han intogs vid invalidinrättningen 1826-02-14 och begraven på invalidkyrkogården. Han bevistade fälttågen i Pommern 1806 och 1807, på Åland 1808 och 1809 och i Norge 1814. Gift 1805-08-06 i Uddevalla med Teofila Sofia Skarin, från vilken han 1825-11-09 blev skild, född 1790-07-15, död 1869-01-21 i Lidköping, dotter av handlanden och rådmannen därst. Gudmund Claes Skarin och Elisabet Bagge.

Barn:

 • Claes Fredrik, född 1806. Styckjunkare. Död 1875. Se Tab. 6.
 • (Ulla) Ulrika Sofia, född 1807-08-15 i Lidköping, död 1899-11-09 i Alingsås prästgård. Gift 1834-12-11 med handlanden i Karlstad Emanuel Fredrik Helling, född 1797-07-18, död 1876-04-27 i Lidköping.
 • Carolina Christina, född 1808-10-21 i Lidköping, död 1814-12-31 på Välebo kaptensboställe i Åsaka socken, Älvsborgs län.
 • Charlotta Juliana Lovisa Maria, född 1810-02-04 i Lidköping, död ogift 1855-10-28 i Stockholm.
 • Julius Oskar, född 1811. Underlöjtnant. Död 1888. Se Tab. 7.
 • Frans Baptist, född 1812-05-23 på Välebo. Var någon tid värvad vid Svea artilleriregemente. Död 1862-05-05 i Stockholm.
 • Carl Johan, född 1813-06-30 på Välebo. Färgare i Lidköping. Död där 1854-11-18.
 • Augusta Fredrika, född 1814-08-17 på Välebo, död ogift 1905-11-12 i Stockholm.
 • Emilia, född 1815-12-12 på Välebo, död ogift 1847-02-03 i Lidköping.
 • Gustava Christina, född 1817-04-15, död ogift 1870-06-05 i Lidköping.
 • Hilda Vilhelmina, född 1818-05-24, död ogift 1908-03-09 i Lidköping.
 • Vilhelm August, född 1819-05-18, död s. å. 8/6.

TAB 6

Claes Fredrik (son av Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1806-07-14 i Lidköping. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1824-05-15. Avsked 1827-05-26. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 30/7. Styckjunkare därst. 1834-04-24. Svärdsman 1853-04-28. Avsked 1856-12-05. Död 1875-03-01 på Spångboda i Fellingsbro socken, Örebro län. Gift 1:o med Concordia Christina Björkholm, född 1814-02-17, död 1834-09-10 i Stockholm av kolera. Gift 2:o 1851-05-15 med Sofia Christina Ekstrand, född 1813-04-12 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, död 1872-09-15 i Stockholm.

Barn:

 • 2. Hildegard Maria Sofia, född 1851-02-06 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, död 1925-10-06 i Ronneby. Gift 1885-10-05 med dekorationsmålaren Claes August Nerman, född 1853-05-27 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, död 1920-04-01 i Falun.
 • 2. Celina Teofila Amanda, född 1853-03-13 i Vaxholm, död ogift 1893-12-07 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm.
 • 2. Claes Atos Demetrius Teofil, född 1856-10-08 i Vaxholm, död 1859-05-12 i Stockholm.

TAB 7

Julius Oskar (son av Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1811-01-25 Välebo. Värvad vid livgardet till häst 1829-03-18. Korpral därst. 1833-07-27. Sergeant 1836-04-29. Sergeant vid livregementets husarkår 1840-05-07. Fanjunkare 1849-05-17. Svärdsman 1854-12-10. Avsked 1863-04-02. Underlöjtnants n. h. o. v. 1864-05-10. Död 1888-07-01 i Lidköping och med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1842-09-29 med Anna Lovisa Lindberg, född 1813 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, död 1874-02-07 i Fellingsbro socken, Örebro län.

Barn:

 • Marie-Louise, född 1843-03-21 i Fellingsbro socken,, död 1926-03-21 i Linköping. Gift där 1864-05-21 med disponenten för Linköpings spritbolag Henrik Teodor Åbom, född 1834-11-09 i Kärna socken, Östergötlands län, död 1912-01-19 i Linköping.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Carl Daniel, Tab. 2), född 1781-02-18 Vittsjö. Volontär vid livregementsbrigadens husarkår 1796-08-06. Fänrik vid livregementets värvade infanteri 1797-12-04. Sekundadjutant vid Västmanlands regemente och löjtnant i armén 1800-11-27. Premiäradjutant därst. 1802-12-16. Löjtnant 1804-12-20. Kapten 1809-05-01. Majors avsked 1812-01-14. Krigsråds n. h. o. v. 1825-03-29. Död 1850-04-22 i Stockholm. Gift 1:o 1810-12-04 i Stockholm med friherrinnan Magdalena Ulrika Falkenberg af Trystorp, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805-03-19 i Mariestad med majoren Aleph Herman Anrep, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1808), född 1784-10-07, död 1845-10-08, på Muskön Stockholms län, dotter av majoren, friherre Carl Henrik Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Ulrika Lovisa Spens. Gift 2:o 1835-07-31 med sin mågs syster Clara Charlotta Levin, från vilken han 1836 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1829-02-01 med majoren Gustaf Mauritz Stjernsvärd, nr 2053, från vilken hon blev skild 1830, född 1806, död 1870. Gift 3:o 1848-09-12 med sjökaptenen och varvsdisponenten i Göteborg Carl Mauritz Engelbrekt Olsson, död 1871 i Falkenberg), född 1808-01-05, död 1891-10-23 i Stockholm, dotter av godsägaren Fredrik Ludvig Levin och Ulrika Sofia Holmström.

Barn:

 • 1. Hilda, född 1811-05-31 i Arboga, död 1872-08-25 på Arbottna å Muskön Stockholms län. Gift 1829-10-31 i Arboga med ryttmästaren vid livregementets husarkår Vilhelm Magnus Adolf Lewin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1876-09-00 med Marie Louise Pettersson, född 1835-10-16, död 1919-11-16 i Stockholm), född 1806-08-28 på Arbottna, död 1896-09-11.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: