:

Bock af Bukkila nr 247

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bock af Bukkila nr 247 †

Introd. 1638. Utdöd 1769-12-23.

Om ättens adelskap rannsakades i Åbo hovrätt 1628-09-18 och 10/10 på begäran av Matts Henriksson och Frans Persson i Bukkila, vilka sade, att deras frälsebrev förkommit under 1500-talet. De inlämnade en släktledning och framvisade en signetring med en bock i vapnet, men dessa bevis ansågos icke tillfyllest, och åt häradsrätten uppdrogs att fortsätta undersökningen. Frågan förekom vid Piikkis höstting 1631-11-25, dä nämnden och gemene man enhälligt vittnade, att Bukkilagodset av ålder och urminnes tid varit frälse och Jöns Nilsson i Bukkila av adeln hållen för en adelsman. – på riddarhusstamtavlan är ätten under orätta förutsättningar sammanställd med den finska medeltidsätten Bitz, som även förde en bock i vapnet [Rf].


1 Rt. 2 Lk. 3 FSödra

TAB 1

Peder. Med honom börjar den 1628 till Åbo hovrätt inlämnade »slägtlinean» över ätten.

Barn:

 • Göran Pedersson, var död 1439.

TAB 2

Hans Pedersson (son av Peder, Tab. 1), levde 1439, då han var gift med Margareta Tawast, dotter av Olof Tawast, av urgammal finsk frälsesläkt.

Barn:

TAB 3

Olof Hansson Buck eller Bock (son av Hans Pedersson, Tab. 2), fick 1439 i testamente av sin morbroder, biskop Magnus Tawast, 200 marker för att utlösa sin farbroders, Göran Pederssons arvingar ur Nappa(?) gods.

Barn:

TAB 4

Nils Bock (son av Olof Hansson Buck eller Bock, Tab. 3), i Bukkila i Piikkis socken. Han finnes uppförd i 1540 års jordebok för nämnda socken.

Barn:

TAB 5

Jöns Nilsson (son av Nils Bock, Tab. 4), i Bukkila. Frälseman, namnes 1553–1563 och förde en bock i vapnet. Hans dokument förkommo under fejden mellan konung Erik XIV och hertig Johan.

Barn:

 • Mikael Jönsson i Bukkila 1560–1578. Gift med Gertrud, som levde änka 1578.

TAB 6

Henrik Jönsson (son av Jöns Nilsson, Tab. 5). Ägde ett av de tvenne frälsehemmanen i Bukkila samt gjorde vapentjänst för hela byn under konung Johan III:s tid.

Barn:

TAB 7

Matts Henriksson (son av Henrik Jönsson, Tab. 6). Gjorde med en häst ensam rusttjänst för Bukkila från 1585 till 1630, då finska hären förstärktes och vartdera hemmanet i Bukkila måste ställa en ryttare, död 1645.3 Gift med Carin Michelsdotter, dotter av Michel Mattsson (Anckarfjell, nr 221), till Storby i Piikkis socken och Carin Knutsdotter, av den finska adliga Sjundbysläkten.

Barn:

 • Klemet Mattsson, namnes i Bukkila 1632.3
 • Henricus Mathiæ Bock. Predikant vid Hans Bagges kompani 1628. Var kaplan i Bjärnå pastorat 1632, men blev av domkapitlet avsatt. Var kaplan i Hauho pastorat 1642. Med sin till namnet okända hustru, som var änka efter Petrus Bång, hade han ett barn, som begrovs 1626-01-03 i Åbo. Gift. Änkan omg. före 1655 med Henrik Andersson i Tammisto.3
 • En dotter. Gift med löjtnanten Michel Eriksson Spåre (Silfverspåre), död 1647. Han utlöste hustruns samarva ur Bukkila 1646.
 • En dotter. Var gift 1646 med Jakob Knutsson i Kirjala.
 • En dotter. Var gift 1646 med Tomas Jönsson i Bukkila.

TAB 8

Simon Mattsson Bock (son av Matts Henriksson, Tab. 7). Ägde ett frälsehemman i Bukkila. Ryttare 1621 under Olof Dufvas fana. Introd. 1638-01-17 under nr 247. Var död 1641. Gift med Valborg Hansdotter.

Barn:

 • Olof. Nämnes 1645–1648. Upplät 1646 sin del i Tuorila till löjtnanten Johan Eriksson Spåre (Silfverspåre).3
 • Maria. Död 1685. Gift 1657 med Mikael Lund, född 1626, död 1708.

TAB 9

Claes (son av Simon Mattsson Bock, Tab. 8), löjtnant. Levde ännu 1686. Han inlöste 1668 från den andra ättegrenen dess hälft i Bukkila och Tuomola, men bortbytte 1674 sin egen hälft till Johan Silfverspåre. Gift med Elin Sabelstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Hans Fransson Bock af Bukkila), levde 1680, dotter av ryttmästaren Erik Henriksson Sabelstierna, och Anna Gyllenhierta.

Barn:

 • Anna Christina, född 1669, levde änka på Tuomola ännu 1760. Gift omkr. 1720 med furiren Gabriel Oxhorn, av en ointrod., finsk frälsesläkt, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Boose, född 1671, död 1719-03-24 Hemböle 1

TAB 10

Arvid (son av Claes, Tab. 9), till Tuomola säteri i Piikkis socken, född 1670-11-11. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente. Avsked före 1700. Kapten för uppbådsmanskap i Finland 1713-06-16. Död 1738-03-16. Han fick 1727-01-11 häradsrättens intyg att hans gård under stora ofreden blivit skövlad. Gift 1711-10-03 med Anna Maria Jägerhorn, född 1690-12-25, död 1762-07-01, dotter av kaptenlöjtnanten Gustaf Jägerhorn, av en ointrod., finsk frälsesläkt, och Maria Eleonora Brehmer.

Barn:

 • Anna Christina, född 1712-11-01, levde ännu 1764-01-20 och var då gift med en ofrälse man.3
 • Margareta Elisabet, född 1714-12-02, levde 1764-01-20 och var då gift med en ofrälse man.3
 • Helena Maria, född 1717-05-14, levde 1764.
 • Carl Gustaf, född 1721-02-12. Sergeant vid Åbo läns infanteriregemente. Död 1742-09-20 under kriget i Finland.
 • Claes Johan, född 1724-08-12. Sergeant. Levde ännu 1764-01-20, då han med sina syskons bifall sålde Tuomola säteri till vice häradshövdingen Carl Adolf Lindelöf3. Död s. å (?) i lungsot, begraven i Piikkis kyrka
 • Ulrika, född 1728-01-24. Gift 1762 med fabrikören i Åbo Gabriel Roos, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1724 med Ulrika Thorvöst, död 1727).
 • Fredrik, född 1730-09-16. Volontär vid amiralitetet 1747. Underofficer vid Upplands regemente 1751. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1757-07-18. Premiärlöjtnant därst. 1760-08-15 och ännu3 1764-01-20. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1763-08-28. Stabslöjtnant vid Åbo läns regemente 1765. Död 1769-12-23 i Stockholm och begraven s. å. 30/12, och var den siste av ätten på svärdssidan. Vid hans begravning krossades vapnet av Carl Efraim Carpelan.
 • Henrik Johan, född 1739, posthumus. Var skolpilt i Stockholm 1749. Död ung.

TAB 11

Per Jönsson (son av Jöns Nilsson, Tab. 5) i Bukkila. Var död 1606. Gift med Valborg.

Barn:

 • Elisabet Persdotter Bock, död 1639. Gift med Mickel Nilsson Fogelhufvud, i hans 1:a gifte, död 1647.

TAB 12

Frans Persson (son av Per Jönsson, Tab. 11), i Bukkila 1607–1628. Han skulle 1606 försvara sitt frälse genom att förete sitt sköldemärke. Gift med Anna, som begrovs i Piikkis kyrka 1656.

Barn:

 • Anders Fransson, levde 1632.3
 • Lisbet Fransdotter, levde 1634.3
 • Valborg Fransdotter, levde 1634.3

TAB 13

Hans Fransson Bock (son av Frans Persson, Tab. 12). Ägde halva Bukkila gods i Piikkis socken. Han infann sig till riksdagen i Stockholm 1642 med hovrättens i Åbo bevis, vilket erkändes för gott, och blev introd. 1642-02-15 på sin frände Simon Bocks nummer. Död 1656-07-20 och begraven i Piikkis kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Regina, som levde 1639. Gift 2:o med Elin Sabelstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Claes Bock af Bukkila), levde 1680, dotter av ryttmästaren Erik Henriksson Sabelstierna, och Anna Gyllenhierta, nr 40.

Barn:

 • 1. Helena: begraven 1677-10-14 i Nummis kapellkyrka med sin man och tvenne barn. Gift med fältväbeln Arvid Sabelstierna.
 • 2. Hans, född 1656. Överstelöjtnant. Död 1748. Se Tab. 14.

TAB 14

Hans (son av Hans Fransson Bock, Tab. 13). Ägde ett hemman i Bukkila under säterifrihet. Född 1656. Rustmästare vid Björneborgs infanteriregemente 1674.2 Förare därst.2 1676-10-00. Fänrik2 1678-09-16. Löjtnant 1686-08-10. Kaptenlöjtnant2 1701-09-30. Kapten 1702-01-11. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Erhöll pension 1740-07-31. Död 1748-05-09 i Angelniemi kapellförs. och begraven s. å. 13/9 i Piikkis kyrka. Han bevistade kriget i Skåne och blev fången vid Kristianstad 1677, ävensom slaget vid Liesna 1705, stormningen av Wiprecht 1708 och slaget vid Poltava 1709, där han blev fånge och förd till Tobolsk i Sibirien, varifrån han hemkom 1722. Gift med Margareta Fogelhufvud, född 1668, begraven 1743-03-28 i Piikkis kyrka, dotter av överstelöjtnanten Arvid Fogelhufvud, och Helena Örnflycht.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1696. Levde änka 1746 i Halikko socken. Hon sålde 1732-10-06 Linnunpää gård Piikkis socken till häradshövding Abraham Paléen. Gift med brofogden Claes Vilhelmsson Girs.
 • Hans Johan, född 1698. Fänrik. Död ung och ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: