:

Bärfelt nr 196

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bärfelt nr 196
Vapensköld för adliga ätten Bärfelt nr 196

Adliga ätten Bärfelt nr 196 †

Introducerad 1633. Utdöd 1766-07-23 Urgammal adlig att från trakten av Basel, av vilken tre bröder blevo slagna till riddare 1386 strax före slaget vid Sempach. Det rör sig om två skillda släkter vilka förde olika vapen men som sammanblandats, nedan ändrat till en Brandenburgsk gren och en svensk gren.

Den Brandenburgska grenen

TAB 1

Joachim von Berfeldt, till Skällnora i Fresta socken, Stockholms län, med vilken kungsgård han blev förlänad 1603-07-15. Rikstygmästare i Sverige 1602-11-29. Död 1619. Han nämnes i Stockholms stads Tankebok av år 1605 för välbördig man Jochim Behrveldt och hade då köpt ett stenhus vid Stortorget. (Skrev sig själv som Jochim Berfelde, von Berfeld och von Berfeldt). Gift 1:o med Rebecka von Brandenstein, död 1615-11-12. Båda ligga begraven i Fresta kyrka, där hans vapensköld uppsattes och deras gravsten med bägges deras uthuggna vapen finnes. (Joachim von Berfeldt förde samma vapen som den uradliga brandenburgska släkten Beerfelde och tillhörde säkerligen denna ätt. En kluven sköld med en stjäna i vartdera fältet, den ena i blått och det andra i silver) Gift 2:o med Elin Johandsotter (Månesköld af Seglinge) i hennes andra gifte, dotter av häradshövdingen Johan Carlsson (Månesköld af Seglinge) och hans 1:a fru Anna Isaksdotter Banér.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1605. Skrev sig till Skällnora 1630. Drabant hos Gustaf II Adolf 1624-1626, fänrik vid Upplands regemente 1627, vid Västmanlands regemente 1628, löjtnant där 1629, därefter avgången. Levde sannolikt 1634-09-27 då förläningen av Skällnora återkallades och gården överlämnades till Clas Christersson Horn, men omtalas ej därefter.
 • Weichardt. Fänrik vid Västmanlands regemente 1627-1628, löjtnant där 1629, därefter avgången. Inställde sig vid 1627 års riksdag. Levde liksom brodern 1634 men omtalas ej därefter.

Den Svenska grenen

TAB 2

Johan Bernfelt. Enligt sonsonen Bernhards uppgift en Schleisisk adelsman. Skeppskapten. Död i Sverige.

Barn:

 • Olof. Se Tab 3
 • ? Peter Johansson Berenfält, ryttare under Robert Douglas befäl. Begick 1660 dråp på hopmannen Johan Persson Ström och därefter flyttat ur landet.
 • ? Malin Johansdotter Berenfäldt.

TAB 3

Olof (son av Johan, Tab 2). Enligt sonen Berhard var han i Venetisk sjötjänst omkring 160-1612. Fången hos turkarna omkring 1613-1620, utlöste sig ur fångenskapen och återvände tjänsteoduglig till Sverige. (Han kan också vara den Olof som var fogde för Göstrings och Lysings härader) Gift 1621-01 med en fogdedotter i Östergötland. (Troligen en Anna Andersdotter, dotter av häradsfogde i Göstrings härad (redan 1597-1606) Anders Andersson).

Barn

 • Bernhard Albrekt von Berfelt. Se Tab 4
 • Olof Bärfeltz, drabant hos Karl X Gustaf under polska och danska krigen. Sedemera kornett 1666-1667. Anhöll hos K. M:t om anställning, "adelsbuss". Död barnlös i Skåne under danska kriget 1676. Ägde gård i kv. Vattumannen vid Vollmar Yxkullsgatan i Stockholm. Gift troligen 1676 med Eufrossina, änka efter trumpetaren Casper Keltsch.
 • ? Johannes Bernfeldt, död före 1683. Erhöll 1663-05-26 krigskollegii "viaticum" för att resa utrikes
 • En son, var enligt brodern Bernhard militär
 • Anders Berfelt. Löjtnant. Var 1683 utomlands.
 • Malin, gift med köpmannen i Norrköping Johan Hytton
 • Maria. Änka efter Ernest Punior i Söderköping.
 • Anna Olsdotter Berenfelt. Gift 1:o 1661 med komministern i Dagsberg sedemera kyrkoherden i Linderås Petrus Johannis Bjugg. Gift 2:o 1699-11-23 med kyrkoherden i Askeryd och Bredestads församlingar Magnus Olavi Reuselius.

TAB 4

Bernhard Albrecht Bernfels( son av Olof, Tab 3). Gemen ryttare. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Löjtnant därstädes 1657. Ryttmästare vid Jämtlands kavalleriregemente 1658, som reducerades 1670. Fick förnyelse å sitt adelskap 1663 och introd. under nr 196. Major vid von Wulffens dragoner 1672-09-05. Överstelöjtnant därstädes 1676-06-02. Död under belägringen av Kristianopel vintern 1676-1677. Var död 1678-03-28 då 200 dlr utanordnades till hans begravning, som ägde rum 1679-07-06, i Linderås socken. (Skrev sig själv som Berenhard Bernfels när han något av åren 1658-1672 ingiven underdånig framställning att jämte fyra bröder trots faderns ofrälse gifte få intaga sin farfaders förutsatta plats på riddarhuset. Bernhard Bernfels supplik innehöll vidare att farfadern hetat Johan och varit en schlesisk adelsman. Denne Johan hade tvenne söner, av vilka den ene, Bernhards fader, nämnes vid namn och kallas Olo)) Gift 1:o med Anna Prytz. Gift 2:o med Maria Elisabet Chrutzell, var död 1674, men då ej ännu begraven. Efterlämnade många små barn, dotter av akademimästaren i Uppsala, mag. Boétius Birgeri Chrutzelius och Catharina Rodersköld.

Barn i gifte 2:o

 • Boëtius Magnus, född 1669-10-18 i Jämtland. Page hos grevinnan Beata Elisabet De la Gardie, född Königsmarck. Fänrik vid Nils Strömbergs regemente 1688. Rustmästare vid livgardet. Död ogift 1695-01-02 på Vistaberg och begraven 17/3, i Huddinge kyrka Stockholms län.
 • Anna Catharina (Charlotta Vilhelmina), född 1673. Hovjungfru hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora, men blev genom K. M:ts dom 1712-07-10 förvisad från hovet. Död 1738-04-02 i Linköping.
 • Carl Gustaf, född 1675. Kapten. Död 1707. Se Tab. 5.
 • Margareta Elisabet, född 1677. Död ogift.

TAB 5

Carl Gustaf Bärfelt (son av Bernhard Albrecht Bernfels, Tab. 4), född 1675. Sergeant vid tyska livregementet till fot 1688. Förare därst, s. å. Sergeant 1691. Fänrik 1693-06-02. Löjtnant 1700-09-26. Kapten. Kommendant på Dronningskär 1702– 1707-08-27. Död 1707-11-03 i Halmstad. Gift med Anna Kock, död 1751, dotter av en ryttmästare. Barn:

 • Bo Magnus, död ung.
 • Carl Peter, död ung.
 • Anna Maria, död ung.
 • Gunilla Catharina, född 1702-08-23 på Kungsholms sjökastell i Karlskrona, levde ännu 1735 ogift i Halmstad, men blev sedermera gift med sockerbagaren Roth i Göteborg.
 • Carl Magnus, född 1704-04-08 på Kungsholms sjökastell. Student och mag. i Halle och Wittenberg. Död barnlös 1748-07-01. Gift med Johanna Beata Rahde, adlad och adopterad Palmencrona i hennes 2:a gifte.
 • Gustaf, född 1708-03-27. Volontär vid livgardet 1726 och vid amiralitetet 1727-08-00. Högbåtsman vid amiralitetseskadern i Stockholm 1734-02-28. Underskeppare 1736-03-31. Medelstyrman 1737-12-24. Löjtnant 1740-05-23. Kaptenlöjtnant 1747-04-29. Kapten 1755. Kommendörkapten 1763-03-19. Död barnlös 1766-07-23 i Karlskrona, och utgick ätten med honom. Gift 1762-08-16 med Catharina Elisabet Paqualin i hennes 3:e gifte, dotter av assessorn Hans Gustaf Paqualin och Catharina Funck.

Utan känt samband

 • Anna von Berfeld, levde omkring 1500. Gift med Hans von Beuten till Markendorf och svärmoder till den brandenburgiske överjägmästaren Henrik von Mörner till Zellin och Clozzow († 1547).
 • Joachim von Berfelde, löjtnant 1634 vid Joakim Moltkes värvade dragon regemente.
 • Jochim Bärfelt, borgare i Riga. Skrev brev 1634.
 • Olof Bärfält, korpral vid Karl XI:s drabanter, stupade i slaget vid Lund 1676-12-04. Efterlämnade änkan Lisbeta Eriksdotter och flera små barn. (ovan nämnde Olof B's BOU anger inte denna hustru.
 • Elisabeth Christina Bernfelt, kallade sig fattig hustru när hon 1687-05-02 ingav en underdånig anhållan om hjälp att få kunna resa hem från Stockholm
 • Wolmar Otto von Bernfelden, fänrik vid Pernauska lantmilisregementet 1701.
 • Anders Pedersson Clöös, adliga ätten Björnefelt, vilken skrev sig Bernfeltz Clöös.
 • Petter Adolf Bärenfels, kapten, var bosatt i Svenska Pommern 1739.

Källor

Folke Wernstedt PHT 1944-45, sid 62-72. Adliga ätten "Bärfelts" nr 196 tidigare led. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Se även

http://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Catharina_von_Bärfelt

: