:

Arosell

Från Adelsvapen-Wiki

TAB A

Peder Svensson. Enligt traditionen den Peder Svensson som 1521 var bosatt i Vibberboda och som var hövitsman för Dalknektarna.

Barn

 • ? Jöns Pedersson. Se Tab B

TAB B

Jöns Pedersson, fogde i Vibberboda, Hedemora socken 1528-1547.

Barn

 • ? Peder Joensson Se Tab C

TAB C

Peder Joensson eller Jönsson (son ? av Jöns Pedersson, Tab B), bergsman på Vikmanshyttan, Hedemora. Vid arvskif­tet efter dennes och hans makas död, fick sönerna sina delar på Vikmanshyttan och döttrarna sina i Hede­mora stad och i Norrby, Hedemora sn [1]

Barn:

 • Herr Olof i Bro, Se Tab 1.
 • Carolus Petri Hedemorensis, född på Vikmanshyttan i Hedemora lfs, död 1603 11/7 i Stockholm i pesten, begravd i Storkyrkan, student i Jena 1590, i Wittenberg 1594, hovpredikant hos hertig Carl 1590-97, skolmästare i Stockholm 1595-98, penitentiarius där 1598, kyrko­herde i Nikolai och Solna 1600, g. m. N.N.
 • Carolus Petri Hedemorensis, död 1603 i pesten. Kyrkoherde i Stockholm. Hade barn som var arvtagare till fadern 1617. Troligen gift omkring 1601 med Margareta Behr.
 • Henrik Persson
 • Erik Persson
 • Kristoffer Persson
 • Karin, gift, bosatt i Nyboda
 • Kirstin Dalekarla, gift med kyrkoherden i Rättvik Andreas Nicolai Lixandensis
 • Anna
 • Ingrid Persdotter Dalekarla, troligen död 1599 i barnsbörd. Gift med kaplann i Hedemora Olaus Stephani Medelpadus i hans första gifte.

TAB 1

Olaus Petri Hedemorensis (son av Peder Joensson, Tab C), född på Vikmanshyttan. Komminister i Rättvik i Dalarna 1576. Kyrkoherde i Bro socken, Västmanlands län (utnämnd 1608, ditflyttad 1609). Död 1616-06-03. Gift 1590 med Margareta Hansdotter (född i Hedemora[2]), död 1612-12-02.

Barn:

 • Sara Olofsdotter Dalekarla, född 1591-08-17 i Rättvik, död 1676-09-08 i Malma. Gift 1:o 1615 med Widechinnus Laurentii Broensis, född 1581, död 1642. Gift 2:o troligen 1646 med gästgivaren och rådmannen i Köping Olof Månsson, död där troligen 1649.
 • Elisabeth Olofsdotter Dalekarla, född 1592-08-28 i Rättvik, död 1652-06-02 i Kungsåra. Gift 1619-09-29 i Arboga med kyrkoherden Olaus Matthice Hedenmorensis, död 1649-07-16 i Kungsåra
 • Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök, född 1596, död 1675. Se adliga ätten Stiernhöök.
 • Kristina Olofsdotter Dalekarla, född 1598-08-22 i Rättvik, gift 1:o efter 1616 med komministern i Gagnef Andreas Laurentii Dalekarlus eller Moræus, född i Kråkberg, Mora, död 1620. Gift 2:o senast i början av 1624 med kyrkoherden i Björskog Christopherus Nicolai Gevaliensis i hans andra gifte (gift 1:o före 1610 med Clara, död 1621 i Björskog, dotter till kyr­ koherden i Västra Skedvi Vincentius Petri Arbogensis och Margareta) född 1576 i Gävle, död i Björskog. Gift 3:o tidigast 1629 med sedermera kyrkoher­den i Odensvi Sigfridus Johannis Helsingus, född 1596 i Hälsingland, död 1659 5/3 i Odensvi.
 • Petrus Olai Dalekarlus, född 1601. Domprost. Död 1680. Se Tab. 2.
 • Margareta Olofsdotter Dalekarla, född 1604-04-07 i Rättvik, död 1653 i Bro. Gift med se­dermera kyrkoherden i Bro Olaus Johannis Rettvikensis i hans första gifte (gift 2:o 1654 med Birgitta Jönsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1685 med Anders Nilsson i Ar­boga, född 1629, död där 1703) född 1596 i Rättvik, död 1683 17/2 i Bro.
 • Carolus Broensis, född 1607-03-11 i Rättvik, död 1635-06-12 i Västerås. Förste instrumentista 1625 i Västerås. I matrikeln kallades han Broensis
 • Birgitta Olofsdotter Brodina. född 1610 i Bro, död i Fläckbo 1690. Gift 1:o 1641-09-05 med kollegan/föreståndaren för boklådan i Västerås Johannes Nicolai Rambergius, född i Ramsberg, död före 1645-06-20. Gift 2:o 1649-07-22 med kyrkoherden i Fläckebo Matthias Erici Muræus i hans första gifte (gift 2:o efter 1690 26/11 men före 1691 11/2 trol. i Fläckebo med Anna Kumblæ i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1654 3/12 i Romfartuna m. kaplan i Kumla Jonas Laurentii Molinus, född 1612/13 i Bro, död 1679), född 1706/07, dotter till kyrkoherden i Bjurås Petrus Matthise Kumblæus och Kerstin Kumblæ), född 1613 i Stora Skedvi, död 1696 30/10 i Fläckebo.

VåsHm:II:l s99,190,495,543,644,720f, 734,747,851,878,882

TAB 2

Petrus Olai Dalekarlus (son av Olaus Petri Hedemorensis, Tab. 1), född 1601-02-28 Hökebacken Student i Uppsala 1628-09-21. Rektor i Arboga skola 1633 och i Västerås skola 1635. Lektor vid gymnasiet i sistnämnda stad 1638. Prästvigd 1639. Promov. filosofie magister i Uppsala s. å. Teol. lektor vid nyssn. gymnasium 1642. Kyrkoherde i Stora Skedvi församl. av Västerås stift 1648. Domprost i Västerås 1650. Död där 1680-04-27 och ligger jämte sin hustru begraven i Västerås domkyrka, där deras gravsten lades och epitafium uppsattes. 'Han kom till följd av medellöshet och föräldrarnas tidiga frånfälle först vid 15 års ålder i Arboga skola, där han blev insatt av sin äldre broder Johan, som sedan tog honom med sig till Uppsala. Måste avbryta studierna därstädes, då brodern reste utrikes 1620 och uppehöll sig under mycket trångmål hela sju år i Västerås, dels vid skolan därst., dels vid gymnasiet. Reste 1628, med understöd av biskop Joh. Rudbeckius och konsistorium i Västerås samt en honom beviljad kollekt från Arboga och Köpings prosterier, för andra gången till Uppsala akademi, där han genom gynnares biträde strax fick komma till disk och bord vid det s. k. k. kommunitetet, vilket han åtnjöt i tre år, varefter han ytterligare underhjälptes med k. stipendier'. Gift 1639-03-10 med Catharina Blackstadia, dotter av prosten och kyrkoherden i Falun Laurentius Blackstadius och Anna Plantina.

Barn (11st varav 5st dog unga):

 • Anna Aroselia, född 1640 i Västerås, död 1690 i Sala. Gift 1658-01-03 med sedermera kyrkoherden i Sala Laurentius Erici Essenius, född 1619 i Romfartuna, död 1669 före 5/2
 • Petrus Petri Aroselius, född 1641 Se Tab 5
 • Laurentius Petri Aroselius, född 1642 Se Tab 3.
 • Margareta Aroselia, född 1645-03-05 i Västerås, död 1680-02-13 i Västerås. Gift i Västerås 1662-12-30 med teologielektorn Samuel Laurentii Höjer i i hans första gifte (gift 2:o 1683 21/6 i Västerås med Catharina Vibyensis, dö 1693 i Västerås, dotter till dom­ prosten i Strängnäs Laurentius O. Vibyensis och Ma­ria Arvidsdotter Bohm), född 1629 19/8 i Arboga, död 1687 26/4 i Västerås.
 • Olaus, född i Västerås 1646, död 1648/50 i Stora Skedvi.
 • Johannes, född i Västerås 1648, död 1651.
 • Olof Petri Aroselius, född 1650 Se Tab 7
 • Catharina, född i Västerås 1652, död där 1672.
 • Johannes, född i Västerås 1654 och död samma år.
 • Malin, född i Västerås 1656, död där 1657.
 • Karl Aroselius, född 1658 i Västerås, död barnlös 1690. Inskrivs utan gymnasiestudier i Uppsala 1669 i april, prästvigd 1682 15/7 och hovpredikant hos friherre Knut Kurck, kom­minister i Avesta 1688. Gift 1687 med Ebba Berg, död före 1694 21/2, dotter till Bengt Berg i Stockholm.

TAB 3

Laurentius Petri Aroselius (son av Petrus Olai Dalekarlus, Tab 2), född 1642-01-30 i Västerås. Intagen i Västerås skola 1650 i augusti. Student i Uppsala 1654-05-10. Inskrivs i Kiel 1665, vintern 1666 i Leipzig och i Jena i aug. 1667. Fil. mag i Uppsala 1668. Hemkom s. å. Filosofie magister i Uppsala s. å. Lektor i Västerås 1670. Prästvigd 1671-02-12. Rektor vid gymnasiet i Västerås 1674: prost och kyrkoherde i Sala 1675-08-07. Död 1693-03-26. Gift 1:o 1673-06-29 med Sara Tersera, dotter av biskopen i Linköping doktor Johannes Elai Terserus och hans 1:a hustru Elisabet Troilia samt syster och halvsyster till Elof och Peter Terserus, adlade Tersér. Gift 2:o 1678-06-18 med Catharina Behm, död 1662/63 dotter av assessorn Albrekt Behm och Catharina Johansdotter samt syster till Albrekt Behm, adlad de Behm. Gift 3:o 1687-04-03 i Sala med Brita Kiönman, född 1670, död 1694, dotter av bergmästaren i Sala Johan Persson (Kiönman) och Brita Sneckenberg.


 • 1. Catharina Arosell, född 1674 i Västerås, död 1763 i Sala. Gift i Sala 1694 med borgmästaren i Sala Thomas Albrechtsson Funck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1679 20/5 med Anna Kohlmeter, född 165(9), död 1693 6/9, dotter till råd­mannen i Stockholm Hans Kohlmeter och Susanna Larsdotter Barck), född 1655 i Stockholm, död 1709-03-06 i Sala.
 • 2. Peter Arosell, född 1679-03-16 i Sala. adlad Adlerheim. Se adliga ätten Adlerheim
 • 2. Albrecht, döpt 1680 25/3 i Sala.
 • 2. Laurentius, född 1682 i Sala, död 1683.
 • 2. Sara Arosell, född 1683 i Sala, död 1723 i Avesta. Gift 1:o 1701 med inspektor vid myntverket i Aves­ta Jacob Köhnman (Kiönman), död 1715 i Avesta. Gift 2:o 1717 i Avesta med inspektor vid myntverket i Aves­ta Jöran Arvedsson, född 1668, död 1728.
 • 2. Carl Arosell, född 1684. Vice lagman. Död 1717. Se Tab. 4.
 • 2. Anna Catharina, född 1686 i Sala, död 1740 9/3 i Stockholm. Gift 1702 med packhusdirektören och rådman­nen i Stockholm Petter Larsson Franc (kusin med Georg Ja­kob Franc), född i Stockholm 1671, död där 1740 13/12.
 • 3. Brita, född 1688 i Sala, död där 1689 3/2.
 • 3. Christina Arosell, född 1689-02-03 i Sala, död 1765-04-27 på Månsta i Näs sn. Gift 1:o med kyrkoherden i Sunne Petrus Christierni Bozæus född 1670 i Härnösand, död 1715. Gift 2:o med dennes efterträdare kyrkoherden i Jomala på Åland och i Sunne Vilhelmus Wilhelmi Wargentin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1703 26/5 med Susanna Flacksenia, död 1713 29/9 i Sumala (Finl.), dotter till pro­fessor Jacob Flacksenius i Åbo), f. 1670 i Åbo, död 1735.
 • 3. Johannes, född 1690 10/6 i Sala, död där 1696 21/7.
 • 3. Brira Arosell, född 1691-08-16 i Sala, död 1773-11-17 i Gävle. Gift med borgmästaren i Gävle Peter Folcker, född 1685, död 1722-01-07 i Gävle.
 • 3. Helena, född 1693 26/3 i Sala, död där 1696.

TAB 4

Carl Arosell (son av Laurentius Petri Aroselius, Tab. 3), född 1684 i Sala (döpt 1684 7/10). Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding inom Gästrikland. Häradshövding därst. 1709-12-23. Vice lagman. Död 1717-03-03 i Gävle. Gift 1708 med Sofia Christina Hjärne, dotter av arkiatern och landshövdingen doktor Urban Hjaerne, adlad Hjärne och hans 1:a fru Maria Svahn.

Barn:

TAB 5

Petrus Petri Aroselius (son av Petrus Olai Dalekarlus, Tab 2), född 1643. Inskrivs i Uppsala 1658, studerar ånnu 1669, prästvigd 1671 12/2 och adjunkt till sin fader, kollega i Falun 1673 15/9, 2:e komminister i Västerås 1675 24/7, rektor i Köpings skola 1678, konrektor i Västerås trivialskola 1680 10/6 (fram till 1687), assessor i kon­ sistorium 1681 15/3, lektor i grekiska 1685 18/2, tillträ­der lektoratet 1688, avlägger domareden i domkapit­let 1689 18/9, efter diverse omständigheter, utses han till 2:e teol. lektor 1693 8/2, med Hubbo som prebende, installeras s.å., pastoralexamen 1696 4/3, gymnasierektor 1698 16/7, kyrkoherde i Mora s.å. 3/10, inträdespredikan 1699 Vi, prostvärdighet s.å. 15/3 Död 1714-06-25. Gift 1:o 1679-01-12 med Christina Christiernin, dotter till kyrkoherden i Fellingsbro Johannes Christiernini Christierninus och Magdalena Simonia. Gift 2:o 1682-12-28 med Elisabeth Dreffling, död i Mora 1711, dotter till bergmästaren Daniel Knutsson Dreffling och Maria Eriksdotter Norlind.

Barn i gifte 1:o

 • Petrus, död späd

Barn i gifte 2:o

 • Erik Aroselius, född 1685. Begav sig till Finland
 • Maria Catharina Aroselius, född 1694, död 1751.
 • Johannes Aroselius, född 1697. Rådman i Kristianstad
 • Petrus Aroselius, född 1700, död 1742. Se Tab 6
 • Elisabeth Aroselius, född 1705, död 1771. Gift med befallningsmannen Olof Öström
 • Daniel Aroselius, född 1708, död 1751. Färgare i Hudiksvall.

TAB 6

Petrus Aroselius (son av Petrus Aroselius, Tab 5), född 1700, död 1742. Komminister i Falun. Gift 1736 med Brita Tunelius.

Barn (fem barn två dog späda)

TAB 7

Olof Petri Aroselius (son av Petrus Olai Dalekarlus, Tab 2), född 1650 i Stora Skedvi, död 1709-03-29 i Björksta. Till Uppsala 1660 11/2, vikarierande kom­ minister i Munktorp 1675 7/7, prästvigd i Strängnäs 1676, domkyrkosyssloman 168, kunglig fullmakt på Björksta pastorat 1694 i maj, tillträder 1695. Gift 1:o med Brita Dwan, i hennes 2:a gifte (gift 1:o se­nast 1666 med komministern i Munktorp Olaus Erici Thermaenius, född 1632 i Västerås, död 1675 i Munktorp), död i Västerås 1680, dotter till kyrkoherden i Munktorp Georgius Gunmundi Dwan och Helena Pedersdotter. Gift 2:o 1682-02-12 med Maria Holstenia, dotter till komministern i Husby Laurentius Andreae Hol­stenius och Christina Columba

Barn i gifte 1:o

 • Per Arosell. Född 1678. Bosatt på Gotland
 • Catharina Arosell, död 1761. Gift 1710 med kyrkoherden Olof H Holstenius.

Barn i gifte 2:o

 • Christina Arosell, född 1684, död 1751. Gift 1:o 1711 med regementspastorn Pehr Blankenhagen. Gift 2:o 1722 med kornetten Carl Åhlberg.
 • Carl Arosell, född 1686, död 1709
 • Göran Arosell, född 1692. Överauditör
 • Lars Arosell, född 1701. Bruksinspektör

Fotnot

 1. Arvskifte 1617-09-16 se "Johan Stiernhöök och hans samtid, sid 167-168" av Hans Helander, Alvar Nelson och Göran Inger
 2. "Johan Stiernhöök och hans samtid, sid 167-168" av Hans Helander, Alvar Nelson och Göran Inger

Källor

Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Johan Stiernhöök och hans samtid av Hans Helander, Alvar Nelson och Göran Inger

: