Von Lantingshausen nr 110

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Lantingshausen nr 241)


Friherrliga och grevliga ätterna von Lantingshausen nr 241 och 110 †

Friherrlig 1760-02-18, introducerad 1762. Grevlig 1800-06-14, introducerad 1801. Utdöd 1856-05-18.

Namnet fortlever, emedan innehavaren av Bogesunds fideikommiss skall skriva sig von Lantingshausen von Höpken.


1Sj. 2 KrAB.

TAB 1

F 241.jpg

Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen (son av Gotthard Henrik Lantingshausen, se adl. ätten Lantingshausen), till Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län. Född 1699-11-04 (1700-11-04) i Reval. Page vid k. hovet 1712. Volontär vid livgardet 1717. Förare därst. Fänrik vid halländska regementet 1718-04-07. Löjtnant därst. s. å. 13/9. Avsked 1720-06-23. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1721-04-14. Kaptens avsked 1722-03-30. Löjtnant réformé i fransk tjänst 1723-12-00. Sous aide-major vid hertigens av Birkenfeld regemente i Frankrike 1730. Aidemajor vid regementet Royal Alsace 1733, därtill befordrad framför 25 äldre officerare. Kapten réformé vid samma regemente 1734. Guvernör för hertigarne av Zweibrücken Christian IV och Fredrik 1736, med vilka han i fyra år gjorde resor i södra Europa. Kapten pied i fransk tjänst 1737. Major vid regementet P Alsace 1743. Introd. såsom svensk adelsman s. å. under nr 1860 och med namnet Lantinghausen. Överste i fransk tjänst s. å. Generalmajor 1744-08-00. Brigadier vid franska infanteriet 1745-05-01. Avsked ur franska tjänsten 1746-04-28 med livstidspension av 2,000 livrés. Generalmajor av infanteriet i Sverige 1747-06-29. KmstkSO 1748-04-16 med valspråk: Ingens träl, ingens tyrann. Överste för ett värvat regemente 1749-04-04. T. f. landshövding och överkommendant i Göteborgs och Bohus län s. å. Avsked ur krigstjänsten 1752-06-11. Uppfördes 1755 30 och 31 okt. fyra gånger på riksråds förslag. Ledamot av pommerska beredningskommissionen i Stralsund 1757-07-08, som besörjde om svenska krigshärens förnödenheter, då den ankom på tysk botten. Generallöjtnant s. å. 18/7. Kommenderande general en chef i Pommern 1758. Överståthållare i Stockholm 1759-04-02. Friherre 1760-02-18 (introd. 1762 under nr 241). RoKavKMO 1764-01-23. Död 1769-12-06 i Stockholm, jordfäst s. å. 11/12 med serafimerriddare- och generalsceremonier i Riddarholmskyrkan i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Västra Ryds kyrka. 'Han började sin krigiska bana vid observationsarmén i Norge 1718 under fältmarskalken, greve Rehnskölds befäl. Var en tapper och lycklig krigare samt skicklig officer och befälhavare, så under sin 22-åriga tjänst i Frankrike, som sedermera under pommerska kriget. Uppgjorde ensam operationsplanen vid detsammas begynnande och var hans nit för fäderneslandet därunder så stort, att han icke allenast trenne särskilda gånger på egen kredit och genom sina egendomars pantsättande upplånade penningar till krigets fortsättande, utan ock en gång lät för samma ändamål uppmynta sin silverservis. Inlämnade även 1747 en underrättelse om jordpärons plantering. Stockholms magistrat lät 1770 över denne sin nyss avlidne värdige ståthållare slå en medalj, varjämte s. å. inlämnades till svenska akademien av en okänd 50 dukater såsom belöning åt den, som bäst kunde skriva hans äreminne, vilken belöning sedermera tilldelades majoren och riddaren Edv. Gyldenstolpe.'. Gift 1748-12-13 i Stockholm med sin halvkusin, grevinnan Anna Sofia von Fersen, född 1717-06-20, död i barnsäng 1751-07-08 i nämnda stad, dotter av generallöjtnanten och presidenten, greve Hans von Fersen nr 56, och grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker nr 39.

Barn:

  • Carolina Sofia, född 1749-10-17 i Stockholm, död där 1769-05-07. Gift 1768-06-21 med en av rikets herrar, överstemarskalken, friherre Ture Leonard Klinckowström nr 262, i hans 1:a gifte, född 1735, död 1821.
  • Albrekt, greve von Lantingshausen, född 1751. Överkammarherre och generalmajor. Död 1820. Se Tab. 2.

TAB 2

G 110.jpg

Albrekt, greve von Lantingshausen (son av Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen, Tab. 1), till Granhammar m m. Född 1751-06-30 i Stockholm. Student i Uppsala1. Volontär vid livgardet 1767-06-00. Förare därst. 1768-07-08. Fänrik s, å. 30/12. RSO 1772-09-12. Kapten i armén s. å. 13/9. Löjtnant vid förutn. garde 1774-03-23. Korpral vid livdrabanterna 1777-04-26. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1784-08-10. Avsked från korpralsbeställningen vid livdrabantkåren med överstes n. h. o. v. 1785-03-02. Generaladjutant och överste i armén 1788-08-19. Avsked från generaladjutantsämbetet 1789-02-26. KmstkVO 1799-11-16. Greve 1800-06-14 jämte äldsta sonen och med succession av värdigheten på äldsta sonen, son efter son (introd. 1801 under nr 110). Förste stallmästare hos hertiginnan av Södermanland 1806-04-05. Generalmajor 1808-03-14. Brigadchef för Upplands lantvärn s. å. 7/4. Avsked därifrån s. å. 28/9. Överstallmästare hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1809-06-08. RCXIII:sO 1811-07-27. T. f. överhovjägmästare 1 1815-06-06. Överkammarherre hos änkedrottningen1 1818-03-31. Död 1820-02-10 i Stockholm, jordfäst s. å. 18/2 i Jakobs kyrka och ligger jämte sin fru begr i Lantingshausenska familjegraven i Västra Ryd. 'Han var konung Gustaf III följaktig från Karlstad på hans resa 1788 till rikets västra gräns vid danskarnas väntade infall från Norge och fick första befälet i Göteborg till denna stads försvar. Bevistade alla riksdagarna från 1778 till och med 1818. Var en skicklig landskapstecknare och gravör samt hedersledamot i målare- och bildhuggareakademien m m.' Gift 1777-04-20 i Stockholm med hovfröken hos hertiginnan av Södermanland (grevinnan) Johanna von Stockenström, född 1754-04-06, död 1809-05-29 i nämnda stad, dotter av riksrådet Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström nr 1936, och Johanna Bedoire.

Barn:

  • Johanna Sofia Carolina, född 1778-05-27, död 1782.
  • Albrekt, född 1779-07-27 i Stockholm, död 1780.
  • Erik Albrekt, greve von Lantingshausen, till Sundbyvik, Österby och Tibble fideikommiss. Född 1781-08-25 i Stockholm. Fänrik vid Södermanlands regemente 1786-04-12. Transp. till Svea livgarde 1799-01-14. Adjutant därst.2 1800-11-26. Greve 1800 på samma gång som fadern. Löjtnant 1804-10-20. Kapten 1809-06-12. Avsked s. å. 21/11. RSO 1836-07-04. RCXIII:sO 1854-01-28. Död ogift 1856-05-18 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt ligger begraven i familjegraven i Västra Ryds kyrka. Vid jordfästningen i Klara kyrka krossades vapnet av kabinettskammarherren Bruncrona. Ägde, förutom fideikommissen, fäderneegendomen Granhammar.
  • Anna Sofia Charlotta, född 1783-08-05, död 1792-07-22 på Granhammar.
  • Johanna Carolina, född 1787-07-13. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1859-09-22 i Stockholm, den sista av namnet och ligger begraven i Lantingshausenska graven i Västra Ryd. Hon ärvde vid broderns död Lantingshausenska fideikommissen. Gift 1:o 1810-07-05 i Stockholm med sin syssling, hovmarskalken, friherre Nils von Höpken, född 1774, död 1829. Gift 2:o 1833-04-29 Bogesund med sin kusin, översten Albrekt Magnus Haij nr 1187, född 1776, död 1847.
  • Axel Jakob, född 1789-01-25. Fänrik vid Svea livgarde 1806-07-09. Löjtnant därst. 1810-09-06. 2. Adjutant2 1811-04-10. 1. adjutant1 1812-04-04. Majors karaktär 1814-02-28. Kapten 1816-04-23. RSO 1816-12-25. Död ogift 1817-06-15 ombord på skeppet Christina Lovisa på höjden av Ystads redd, jordfäst s. å. 12/7 i Landskrona kyrka. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
  • Henrika, född 1785-07-25 i Stockholm, död 1795-03-05.
  • Augusta Emerentia Charlotta, född 1796-08-25 i Stockholm, död 1855-12-08 Sundby Gift 1823-11-20 i Stockholm med kammarherren, friherre Claes Gustaf Rålamb nr 59, född 1786, död 1859.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.