:

Vellingk nr 72

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Vellingk nr 65)

Friherrliga och grevliga ätterna Vellingk nr 72 och 65 †

Friherrlig 1676-12-23, introd. 1678. Grevlig 1711-05-30, introd. 1719. Utdöd 1727-07-10.

Ätten, som adlades 1580 av konung Stefan Bathory i Polen, blev icke i sin adliga värdighet naturaliserad i Sverige, men ägde dock frälsegods och adlig rätt såväl där som i Finland, i vilket senare land släkten ännu fortlever.

TAB 1

Filip Vellingk, vom Hoff kallad. Begav sig från stiftet Münster i Westfalen till Kurland, där han blev furstligt råd. Gift med Margareta von Tepel.

Barn:

 • Gotthard Vellingk. Jur. utr. doktor. Furstligt kurländskt råd. Borgmästare i Riga 1576-03-02. Fick stadfästelse på sitt adelskap 1580-01-04 av konung Stefan Bathory. Utvald jämte andra av staden Riga att 1579–1580 underhandla med konungen av Polen. Överlämnade S:t Jakobs kyrka i Riga till katolsk gudstjänst och uppväckte därigenom folkets förtrytelse, fängslad av stadens borgerskap 1586-06-10 och efter på sträckbänken avtvungen bekännelse dömd till döden och halshuggen s. å. 1/7 av det med polska regeringen missnöjda borgerskapet, såsom, den där avhänt dem deras fri- och rättigheter. Gift 1:o med Vendela Rigeman, dotter av Henrik Rigeman och Anna Dürkopp. Gift 2:o med Anna Witting.

Barn:

 • 1. Gotthard Vellingk. Kom 1610 i staden Rigas tjänst. Utmärkte sig 1617, då han i spetsen för manskap från staden återtog skansar vid Dünamünde, som svenskarna erövrat. Rådsförvant i Riga 1623. Assessor 1629-11-25. Lantrichter i amtet Kockenhusen 1630-12-24. Borgmästare i Riga 1632. Hovråd s. å. 21/6. Direktör i överkonsistorium i Livland 1633-02-28. President i nämnda konsistorium 1634-08-09. Nedlade sin borgmästarebefattning 1647-10-13 och fick avsked från sina övriga ämbeten 1648-04-08. Död 1656-10-09. Han fick 1634 stadfästelse på besittningen av sin första hustrus arvgods Murrikas i Livland samt erhöll 1648-08-21 i förläning av drottning Christina för sin långliga tjänst sexton hemman i Halikko härad i Finland, omfattande Kistola säteri i Muurla socken. Gift 1:o med Catharina von Kanne, dotter av Otto von Kanne och Elisabet von Vegesack. Gift 2:o med Anna Catharina von Hundertmark, genannt Spannenberg, som levde änka 1687, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren på Treiden och lantrichtern i Riga Gert von Löwenwolde).

Barn:

 • 1. Otto Vellingk, till Jahmus och Kalmatka m. m. Major vid ett värvat kompani dragoner 1640-09-19. Överstelöjtnant 1643. Kallas överste i Rregemente1 1649-08-31. Överste för adelns rusttjänst i Ingermanland 1652. Svensk legat till Siebenbürgen 1655–16562. Död 1656 av en oförmodlig olycka. Han fick 1649 den 10 okt. drottning Christinas brev på prosterierna Kloster-Osterholt och Neu-Kloster i stiftet Bremen. Gift med Christina Mannersköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1662 med majoren Adam Johan von Tiesenhausen), död 1679-11-02 i Narva, dotter av landshövdingen Nils Assarsson, adlad Mannersköld, och hans 1:a fru Christina Bökler.

Barn:

 • Otto Vellingk, friherre (och greve) Vellingk, född 1649. K. råd och president. Död 1708. Se Tab. 2.
 • Mauritz Vellingk, friherre och greve Vellingk, född 1651. Generalguvernör. Död 1727. Se Tab. 3.

TAB 2

Otto Vellingk, friherre (och greve) Vellingk (son av Otto Vellingk, Tab. 1), friherre till Jewe samt herre till Kurtina (båda i Jewe socken i Estland) och Viurila i Finland. Född 1649. Student i Uppsala3 1661-11-23. Löjtnant vid ett svenskt regemente i Bremen 1664. Ryttmästare vid Königsmarcks regemente i Frankrike 1666. Major därst. 1668. Överstes avsked ur franska tjänsten 1670. Överste för ett värvat regemente östgötar till häst 1676-08-20. Friherre s. å. 23/12 jämte sin broder Mauritz (introd. 1678 under nr 72). Överste för Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1678. Generalmajor av kavalleriet 1687-02-21. Landshövding i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Jämtland och Lappmarkerna s. å. 1/7. Generallöjtnant samt generalguvernör över Skåne 1693-12-23. Guvernör över Ingermanland och Kexholms län 1698-07-04. General av kavalleriet s. d. General en chef över trupperna i Ingermanland och Livland 1700-05-12. K. råd samt president i Åbo hovrätt 1705-12-27, vilket sistnämnda ämbete han dock ej kom att tillträda. Greve 1706-07-20 (ej introd.). Död 1708-05-19 i Stockholm. 'Han utmärkte sig så under sin tjänst i Frankrike, särdeles i slaget vid Senef och belägringen av Maastricht, att konung Ludvig XIV tillbjöd honom att bliva överste för ett franskt regemente till häst, men försakade detta i anseende till krigets utbrott mellan Sverige och Danmark och bevistade såsom frivillig slaget vid Halmstad, där han anförde en skvadron av livregementet. Blev i slaget vid Lund den 4 dec. 1676 illa blesserad, i det han fick fyra skott på bröststycket samt hugg och stick igenom kläderna, varjämte han miste ena stövelklacken och stigbygeln genom en kanonkula. Kommenderade i slaget vid Narva den 20 nov. 1700 högre flygeln. Tog en ärofull del i slaget vid Klissov 1702, vid Lembergs belägring 1704 och i affären vid Punitz s. å.'. Gift 1:o med N. N., för vilken ringdes i Åbo domkyrka 1682-07-27. Gift 2:o med friherrinnan Johanna Margareta von Tiesenhausen, som blev hovmästarinna hos hertig Carl Fredriks av Holstein gemål, ryska prinsessan Anna i Petersburg samt, genom drottning Lovisa Ulrikas öppna brev av den 8 dec. 1750, abbedissa i Vadstena adl. jungfrustift. Dotter av landshövdingen i Viborg Hans Henrik von Tiesenhausen, av en svensk friherrlig, men ej introd. ätt4, friherre till Erla, herre till Wesenberg, Tolks, Borkholm, Neuhof, Paunküll och Laackt.

Barn:

 • 2. Anna Christina, död 1712-01-04 Tykö Gift 1708-06-23 i Åbo med överstelöjtnanten friherre Gustaf Otto Creutz, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1717.
 • 2. Otto Mauritz, född 1698-12-05 Ekenäs. Musketerare vid wismarska infanteriregementet 1708. Underofficer därst. 1710. Fänrik 1713. Kapten 1714-11-05. Konfirm.fullm. 1715-09-22. Överstelöjtnants avsked 1721-10-04. Död ogift 1725 på Jewe och slöt denna ättegren på svärdssidan.
 • 2. Ottiliana, född 1697-04-12 i Malmö. Abbedissa i Vadstena adl. jungfrustift. Död 1766 i Stockholm och begraven s. å. 1/2 i Grevbäcks kyrka Skaraborgs län. Gift 1722-06-29 med riksrådet Sven Lagerberg, friherre och greve Lagerberg, född 1672, död 1746.

TAB 3

Mauritz Vellingk, friherre och greve Vellingk (son av Otto Vellingk, Tab. 1), greve till Ekenäs i Örtomta socken Östergötlands län, friherre till Fünehof, herre till Jewe i Estland samt Bergaholm i Salems socken och Sturehov i Botkyrka socken (båda i Sth.), vilka han erhöll genom sitt första gifte. Född 1651-10-21 Jama Kapten vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till fot 1675. Friherre 1676-12-23 jämte sin broder Otto (introd. 1678 under nr 72). Major vid nämnda sin broders kavalleriregemente 1677-03-26. Överstelöjtnant först därst. s. å. och sedan vid Södermanlands regemente s. å. 20/10. Överste för karelska infanteriregementet 1678-10-12. Envoyé extraordinarie till Danmark 1680 och till lüneburgska hovet 1683-01-16. Överste för garnisonsregementet i Stade och kommendant därst. 1686-03-18. Envoyé till änkelantgrevinnan Eleonora Catharina av Hessen 1687-05-06. Extra ordinarie envoyé till hertigen av Braunschweig-Lüneburg och prinsen av Oranien 1688-07-18. Legat till kongressen i Hamburg 1695-12-18. Generalmajor 1697-08-05. Generallöjtnant 1698-08-03. Extra ordinarie envoyé till polska hovet s. å. Åter envoyé till Braunschweig-Lüneburg 1700. General av infanteriet samt guvernör i Wismar och överste för wismarska garnisonsregementet 1710-03-19. Tillika vice guvernör i Bremen och Verden s. å. 23/3. K. hovråd och generalguvernör i hertigdömena Bremen och Vorden s. å. 30/8. Överste för stadeska garnisonsregementet och kommendant över armén i Pommern och Bremen s. d. Greve 1711-05-30 (introd. 1719 under nr 65, men 1727 utesluten ur matrikeln bland grevarna). Ministre plénipotentiaire vid braunschweigska kongressen 1720-07-08. Död 1727-07-10 på Mjölby gästgivargård Östergötlands län och slöt på svärdssidan såväl sin egen ättegren som hela ätten. 'Han var en slug statsman och ägde mycken kunskap men gjorde sig saker till stora förseelser. Så tillstyrkte han fältmarskalken greve Magnus Stenbock att med sin armé gå in i Holstein och bränna Altona, och av hans papper, som fråntogos honom, befanns det, att han av ryska regeringen åtnjutit en årlig gratifikation av 3,000 rubler, dem han dock påstod vara ersättning för bortmistad egendom i Ingermanland. Han hade haft konung Fredriks enskilda förtroende om en penningnegociation, till vars säkerhet skulle pantsättas hos konungen i Preussen antingen tullen i Wolgast eller några amt i Hessen, men då han motsatte sig den av konungen och riksrådet greve Arvid Horn önskade hannoverska accessionen, så skickade konungen 1726 alla papperen rörande nämnda negociation till sekreta utskottet, till följd varav greve Vellingk blev häktad och av en över honom nedsatt kommission dömd från liv, ära och gods, vilket straff dock på hans dotters, grevinnan Banér, förbön förbyttes till livstids fängelse, varjämte godsen skulle återgivas till hans arvingar. Han fördes därefter till Jönköpings slott, men dog under vägen dit.'. Gift 1:o 1685-06-24 Djursholm med friherrinnan Ebba Margareta Banér, född 1661-07-19, död 1695-05-28 i Stade och där begraven, dotter av riksrådet friherre Svante Banér, och friherrinnan Margareta Sparre. Gift 2:o med Johanna Elisabet Rothlieb, född 1665-02-03, dotter av kammarrådet Filip Roth, adlad Rothlieb, och Scolastica von Weiher.

Barn:

 • 1. Ernst August, född 1685. Kammarherre. Generaladjutant. Överste. Död ogift 1723-05-00 i Stockholm (själaringning s. å. 17/5 i Jakobs kyrka ).
 • 1. Ulrika Christina, född 1687, död 1766-04-29 i Stockholm och jordfäst s. å. 8/6 i Danderyds socken. Gift 1707 med sin moders syssling, generallöjtnanten friherre Johan Banér, i hans 2:a gifte, född 1659, död 1736.
 • 1. En son, död knappt ett år gammal och begraven på samma gång som modern.
 • 1. Fredrika Johanna, död sex veckor efter modern och begraven på samma gång som hon.

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916).

1At (RA). 2Nf. 3Um. 4SK.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: