:

Taubenfelt nr 437

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Taubenfelt nr 437 †

Adlad 1648-11-08, introd. 1649. Utdöd 1676.

Den adlade Gustaf Hansson Taubenfelt hade en yngre halvbroder Hans Hansson, som även kallade sig Taubenfelt utan att veterligen varit inbegripen i broderns adelskap. Han döptes 1630 den 7 mars i Stockholm, Nikolai förs., blev 1657 kornett vid Upplands ryttare (livregementet till häst), varifrån han erhöll avsked med pension 1688 den 31 dec.1 och var tillika kopparstickare och mekanikus.2 Han processade först med brodern och sedan med dennes stärbhus om fäderneegendomarna i Uppland, vilka han påstod hava under hans minderårighet avhänts honom mot lag och rätt.2 Bland 1693 års introduktionshandlingar finnes en supplik från honom, dat. den 2 nov. 1693, vari han anhåller att bliva bibehållen vid sin »förra adeliga titel, ära och respekt», men ansökningen föranledde ingen åtgärd.3 Han dog 1704 den 11 april i Stockholm.


1Blr. 2At (So). 3Riddersk. o. Ad. Protokoll. 4 Srr. 5Af. 6Um. 7KA, köpegodsakt (OA). 8Sjuhundra härads dombok (OA).

TAB 1

Peder Nilsson. Var borgmästare i Linköping, då han av konung Gustaf I kallades till borgmästare i Stockholm 1539 eller 1540. Satt som sådan i rätten 1540–1541. Död före 1554-04-09, då förmyndare tillsattes för barnen. Ägde hus vid Svartbrödragatan och i Svartbrödrabrinken. Gift med Aletta Hansdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgaren Jöran Benick, som grundade värdshuset i Benickebrinken, begraven 1590-03-04), levde ännu 1594, dotter av Hans skräddare och Birgitta.

Barn:

 • Nils Persson. Vinhandlare och gästgivare i källaren Solen i Benickebrinken. Död omkr. 1592.

Barn:

 • Valentin Nilsson. Rådman. Död 1638. Se Tab. 2
 • Hans Nilsson Benick. Borgmästare. Död 1639. Se Tab. 3.

TAB 2

Valentin Nilsson (son av Nils Persson, Tab. 1). Var en av de 48 äldste i Stockholm och stadens gästgivare i källaren Solen efter sin broder Hans Nilsson 1614-05-23–1617-05-21. Invald i rådet 1617-05-21 och satt i rätten 1617-05-21–1628-05-12 och 1629-06-08–1638-02-00. Var under skilda tider föreståndare för olika hantverksämbeten. Kämnär 1621-07-23–1622-06-17. Stadens gästgivare 1621-07-23–1627-05-07 och 1635-05-12–1638-02-00. Rättsfogde och tillika bisittare på tullen 1622-06-17–1623-07-23. Inspektor för köphandeln med vin och allehanda drycker 1630-06-12–1632-05-07 och för stadens byggnadsväsen 1635-05-12–1636-05-13. Riksdagsman 1627 och 1633. Död 1638-02-00 och begraven s. å. 4/3 i Storkyrkan. Gift 1:o 1610-11-04 med Brita Nilsdotter, begraven 1627-08-03 i Storkyrkan, möjligen dotter av borgmästaren Nils Eriksson och Carin Mårtensdotter. Gift 2:o 1628 med Margareta von der Linde i hennes 1:a gifte (gift 2:o före aug. 1638 med borgmästaren i Halmstad och direktören för afrikanska guldkompaniet Hans Neuman i hans 1:a gifte, död 1660 i Afrika), född 1609-04-24, död 1645-01-16, dotter av kammarrådet Erik Larsson, adlad von der Linde, och hans 2:a fru Vendla Lohrman. [4]

Barn:

 • 2. Erik Valentin, adlad von Löwenburg, född 1628. Överstelöjtnant. Död 1698. Se adliga ätten von Löwenburg.

TAB 3

Hans Nilsson Benick (son av Nils Persson, Tab. 1), till Nåntuna i Danmarks socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte och å vilket han genom k. brevet 1622-11-29 erhöll livstidsfrihet, ytterligare bekräftat 1638-09-08, Näs i Rö socken, Stockholms län, vilket han erhöll i förläning 1624-08-14 med konfirmation 1638-08-08, samt Ösby i sistnämnda socken, som han köpte från kronan 1627-04-24[5]. Drev tillsammans med brodern Valentin från slutet av 1590-talet den av faderns styvfader Jöran Benick grundade värdshusrörelsen vid Benickebrinken. Förvarade Söderportsnycklarna 1604. En av borgerskapets 48 äldste och stadens officiella gästgivare i sitt värdshus Solen 1605-06-12–1614. Under vilken tid han härbärgerade flera av hovets utländska gäster och främmande sändebud. Hövitsman på Vaxholm 1614-02-08. Ledde därefter arbetena vid lilla tullens införande i Sverige på 1620-talet, 'vadan han av gemene man kallades Korvhans'. Borgmästare i Stockholm 1624. Uppsyningsman på tullen 1625–16(28). Ordförande i den tredje deputationen av rådet 1627 och i den andra 1628. Jämte Christian Welshuisen direktör över salthandeln 1629-04-18. Uppsyningsman över stadens byggnadsverksamhet 1631–1633. Riksdagsman 1632. Avgick från borgmästarämbetet 1636-05-16 på grund av ålderdomssvaghet. Död 1639. [4]. Gift 1:o 1603 med Brita Carlsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgaren Claes Allertz, död 1601), död 1626, dotter av myntmästaren Carl Christoffersson Kuuth, som i vapnet förde en rosenstjälk, och Anna Nilsdotter Rosenbaner. Gift 2:o 1628 (efter 29/3). Eller 1629 med förra hustruns halvsyster Sigrid Berchelt, som levde ännu 1656, dotter av slottsapotekaren Simon Berchelt och Anna Nilsdotter Rosenbaner.

Barn:

 • 1. Gustaf Hansson, adlad Taubenfelt, till Nåntuna och Näs, å vilka han erhöll konfirmation5 1645-11-28 och Ösby, vilket han sålde5 1654-11-04. Född i Stockholm. Student i Uppsala6 1632-09-03. Kanslist vid westfaliska fredsförhandlingarna 1640. Legationssekreterare därst. 1648-03-30. Adlad s. å. 8/11 (introd. 1649 under nr 437). K. sekreterare 1650. Riddarhussekreterare 1656–1657. Assistensråd i Skåne 1659-08-31. Landsdomare i Bohuslän 1665-05-02. Tillika häradshövding i Vadsbo härad s. å. 11/5. Hovråd 1668-10-05. Tillika häradshövding i Rasbo och Olands härader 1671-07-20. Död 1674-07-27 Tågerup och begraven i Rö kyrka. 'Han gav, då han efter tio års vistande utrikes hemkom till fäderneslandet, en kalk med årtalet 1650 samt en sockenbudskalk till Rö kyrka. Fick vid adlandet namnet Taubenfelt, eftersom han medförde hem det Osnabrückska fredsfördraget, på vilket även hans vapen syftade. Köpte Näs av sin moder och fick resolution på en del av kanikegodsen, som tillhört Lunds hospital.' Han blev på grund av sitt uppträdande mot rådet vid 1672 års riksdag bortvisad från riddarhuset och hans vapen därstädes nedtaget, varjämte rådet i en skarp skrivelse anklagade honom hos konungen. Han fick dock nåd efter att hava gjort avbön.3. Gift i Tyskland med Sibylla Lukretia Clara von Knesebeck, död 1687-08-00.8

Barn:

 • Gösta Mauritz, döpt 1653-02-02 i Stockholm, Jakobs förs., död barn.
 • Hans Casper. Student i Uppsala6 1671-10-05. Häradshövding i Rasbo och Olands härader efter fadern 1674. Död ogift 1676 och slöt ätten på svärdssidan.
 • Gustaf, döpt 1656-12-03 i Stockholm, Jakobs förs. Student i Uppsala6 1671-10-05. Död 1675-08-12. Han fick kanikegodsen efter fadern.
 • Maria Eleonora, död före 1697. Gift 1:o med kaptenen Niklas Rappe, död 1676. Gift 2:o med löjtnanten och extra ordinarie lånebankobokhållaren Didrik Becker i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Christina Pilefelt, som levde änka 1708-10-05 i Stockholm, dotter av majoren Georg Pilefelt, och Catharina Elisabet Printz), död 1708-09-00 i Stockholm.
 • Maria Christina. Gift med löjtnanten Bengt Tungel, död 1679.
 • Lukretia Clara, levde8 1711-06-05. Gift före 1687-09-008 med kamreraren hos grevinnan Königsmarck Johan Myrstedt, död 1710 efter 3/11 i pesten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: