Von Löwenburg nr 795

Från Adelsvapen-Wiki

0795.jpg


Adliga ätten von Löwenburg nr 795 †

Adlad 1668-08-18, introducerad 1668. Sannolikt utdöd.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Taubenfelt.

Generalmajoren i dansk tjänst Carl Gustaf von Löwenburg, som förde ett med ätten von Löwenburgs identiskt vapen, dog 1758, efterlämnande tvenne söner (Danskt adelslexikon). Möjligen är han densamme som nedanstående Carl Gustaf.


  • Erik Valentin, adlad von Löwenburg (son av Valentin Nilsson, se adliga ätten Taubenfelt, Tab. 2), född 1628 i Uppland (Malmvik i Lovö socken, Stockholms län?). Överstelöjtnant vid ett infanteriregemente. Adlad 1668-08-18 (introducerad 1668 under nr 795). Kommendant på Warnemünde skans. Död 1698 i Mecklenburg. Gift två gånger, båda gångerna i Mecklenburg och var den andra frun född Winterfeld.

Barn:

  • Carl Gustaf, född 1660. Ryttare vid O. W. Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1675. Korpral vid O. W. Königsmarcks regemente i fransk tjänst. Kvartermästare. Kornett vid Schwanewedels regemente 1679. Adjutant vid E. D. von Bernsdorffs regemente 1679. Avsked 1679. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1680. Löjtnant vid guvernörsregementet i Riga 1680. Regementskvartermästare 1685-01-10. Kapten 1688-07-09. Kapten vid Pistolekors' regemente i Pernau 1694-12-23. Major vid Pistolekors' regemente i Pernau 1703-03-29. Konfirmationsfullmakt 1703-10-26). Möjligen densamme som blev dansk generalmajor och dog 1758.
  • Erik Johan, född 1680. Volontär vid överste Kempens regemente i Wismar. Rustmästare vid Pistolekors' regemente i Pernau 1698-02-00. Fänrik vid Liewens livländska infanteribataljon 1700-12-06. Löjtnant. Stupade 1701-12-31 vid Errastfer.
  • Vendla, död ogift 1691 i Riga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.