:

Svanfelt nr 294

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svanfelt nr 294 †

Adlad 1641-09-25, introd. 1642, utdöd 1691. Den senare insatta ätten utdöd omkr. 1825.


1Pt 1906 sid. 91, 92. 2At (RA). 3At (So). 4At (Sch). 5Riksregemente (OA). 6Sh liber caus, vol. 119, pars 7 (OA). 7At (P). 8KA Reduktionskoll. akt 91 (OA). 9Åsunda häradsrätt d. 9 juni 1691 (OA). 10Af. 11Rf. 12Lk. 13SAB.

Denna ätt är, såsom fru J. Ramsay i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden påpekat1, en av de icke så få adliga ätter, i vars genealogi ett rent falsifikat föreligger. Den adlade Erik Eriksson Svanfelt, fältmarskalken och generalguvernören greve Erik Dahlberghs farbroder, efterlämnade tre söner Jakob, Peter och Erik, om vilka kusiner till Dahlbergh ett flertal handlingar finnes i Dahlberghska samlingen i riksarkivet, och vilka 1674 kalla Jakob von Steinberg för sin morfader.2 Den 6 maj 1691 underrättar assessorn Israel Stickman från Stockholm Dahlbergh, att »Hr Capitainen (Jakob) Svanfelt är i Herranom för några dagar sedan afliden och att ingen som sig om dess döda lekamen bekymmer giör», varför Dahlbergh anmodar lantmarskalken i Pommern Jakob von Maltzahn (en halvbroder till Svanfelt) att sörja för dennes tillbörliga begravning.3 Jakob Svanfelt har således tydligen liksom de före honom avlidna bröderna – enligt ett Erik Dahlberghs koncept, dat. den 30 januari 1693, voro dessa redan »en tijdh tillförende» avsomnade.3 (Peter redan 1677) – dött utan arvingar och ätten med honom utgått.

På riddarhusgenealogien har emellertid icke någon av dessa söner till Erik Eriksson Svanfelt upptagits före det under de sista årtiondena utförda kompletteringsarbetet – då bröderna Erik och Peter Svanfelt införts i enlighet med utdrag ur Tyska församlingens i Stockholm dopbok och med tillägg »död före 1697» – men däremot en son vid namn Isak, född 1643. Major. Död 1696. Denne var, såsom fru Ramsay uppvisat, identisk med kaptenen Isak Isaksson Svanfelt, vars farfader Gisle Jakobsson var tullnär i Åbo 1595, och vars fader löjtnanten Isak Gislesson år 1624 fick frälse på sin hustrus arvgods Mäkkylä i Helsinge socken. Sedan Isak Gislesson stupat i Livland 1626, erhöll änkan Anna Reiher livstidsfrälse på Mäkkylä, vilket sedan övergick till sonen Isak under Norrköpings besluts villkor, ehuru han icke var adelsman. Isak Isaksson upptog namnet Svanfelt efter morfaderns vapen en svan = reiher, vilket vapen även givit upphov till de adliga namnen Silfversvan och Svanström. Sonen Johan Svanfelt, överste och kommendant i Wismar, om vilken man får antaga, att han känt både sina föräldrars och sina farföräldrars namn, är utan tvivel den som anordnat falsifikatet på riddarhuset. Han bevistade såsom representant för ätten riksdagarna 1719 och 1723, liksom sonen Carl riksdagen 1742–43. På grund härav och då redaktionen ej ansett sig berättigad att frångå den för övrigt i detta arbete tillämpade principen att i allt väsentligt följa riddarhusstamtavlorna, har denna ätt Svanfelt, ehuru den aldrig i verkligheten varit adlad, här nedan upptagits.


TAB 1

Erik.

Barn:

 • Jöns Eriksson Dahlberg. Landskamrerare. Död 1629. Se Tab. 2.
 • Erik Eriksson, adlad Svanfelt, född 1597. Räntmästare. Död 1645. Se Tab. 3.

TAB 2

Jöns Eriksson Dahlberg (son av Erik, Tab. 1). Landskamrerare i Västmanland, Värmland och Dalarna. Död 1629. Gift med Dordi Mattsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1632-05-10 med kaptenen vid Västmanlands regemente Peder Gråå), död 1636-04-12, dotter av Matts Jakobsson och Sara Evertsdotter.

Barn:

 • Erik Dahlbergh, adlad, friherre och greve Dahlbergh, född 1625. Fältmarskalk och generalguvernör. Död 1703. Se grevliga ätten Dahlbergh.

TAB 3

Erik Eriksson, adlad Svanfelt (son av Erik, Tab. 1), till Valla. Född 1597-11-15. Räntmästare vid svenska armén i Tyskland 16354. Adlad 1641-09-25 (introd. 1642 under nr 267, vilket nummer sedan ändrats till 294). Död3 1645-10-12. Han köpte av kronan åtskilliga hemman (Boda, Valla, Viggeby m. fl.) i Vårfrukyrka socken, Uppsala län 1643-09-02, varå änkan 1646-01-30 erhöll konfirmation.5 Gift 1640-03-04 i Hamburg med Ursula Elisabet von Steinberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o före okt. 16486 med vorpommerska lantmarskalken Albrekt Joakim von Maltzahn, död 1676), dotter av lantdrosten i Bremen Jakob Steinberg, adlad von Steinberg, och Eva Hoffmann samt syster till generalen Antonius von Steinberg, friherre och greve von Steinberg.

Barn:

 • Jakob. Student i Greifswald7 1658-08-04. Reste därefter i Holland och på andra orter för att utbilda sig. Anhöll efter hemkomsten att bliva löjtnant vid Västgötadals regemente 1668, men utan framgång. Sålde 1673-06-02 med sina bröders ja och samtycke till Andreas Sparfelt ett sitt skattehemman Viggeby i Vårfrukyrka socken.8 Var kapten 16903 (ryttmästare?)9. Död ogift 1691 i slutet av april eller början av maj (före 6/5)3 och slöt sannolikt ätten på svärdssidan.
 • Erik, döpt 1644-01-18 i Stockholm, Tyska förs. Student i Greifswald7 1658-08-04. Ryttmästare. Försålde de ärvda fädernegodsen Valla gård med flera egendomar genom avtal 1676-01-12 och 1677-08-28 till Daniel Gripenmarck10, fyra frälsehemman i Vårfrukyrka socken genom köpebrev 1677-02-16 till assessorn Håkan Fägerstierna8 och Boda 1679 före 30/9 till fru Brita Kinnemond10. Levde 1689 men död sannolikt före brodern Jakob, säkert före3 1693-01-30.
 • Peter, döpt 1645-03-09 i Stockholm Tyska förs. Student Greifswald7 1658-08-04. Kapten. Död före 1677-02-16, då brodern Erik med Jakobs tillstånd sålde fyra frälsehemman i Vårfrukyrka socken, som de ärvt efter honom.8
 • Den med orätt på riddarhusgenealogien införda, icke adlade ätten Svanfelt.

TAB 4

Gisle Jakobsson. Tullnär i Åbo 1595.

Barn:

 • Isak Gislesson. Löjtnant under Jost Taubes kompani 1622. Fick frälse s. å. 3/7 på Lähteenmäki gård i Reso socken. Löjtnant vid ett kompani Raseborgs knektar. Erhöll 1624-05-06 rätt att under frälse villkor besitta sin hustrus arvgods Mäkkylä i Esbo socken. Kapten. Stupade 1626 vid Riga.[11]. Gift omkr. 1620 med Anna Reiher i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1629-05-23 med majoren Henrik Joensson, adlad Silfversvan, född 1604, död 1667), född 1600-03-30, död 1670-04-06 och begraven s. å. 5/12 i Esbo kyrka, dotter av borgmästaren i Helsingfors Casper Reiher, vars sonsöner 1668 blevo natural. Reiher, och Märta Larsdotter, halvsyster till sjötullsinspektoren Augustin Larsson, adlad Svanström.

Barn:

 • Isak Isaksson Svanfelt, född 1625. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1654. Löjtnant 1657. Regementskvartermästare 1660. Kapten 1661. Reformerad 1665-10-00. Erhöll konfirm. på frälserätt för Mäkkylä s. å. Kapten vid Björneborgs regemente 1667-06-18. Död 1669-06-28 på Mäkkylä och begraven s. å. 17/10 i Esbo kyrka. [11]. Gift med Margareta Hästesko, begraven 1711 i Esbo kyrka, dotter av ryttmästaren Jakob Carlsson Skoo, adlad Hästesko-Fortuna, och Anna Larsdotter, syster till majoren Henrik Larsson, adlad Ekestubbe.

Barn:

 • Johan Svanfelt, född i Finland. Antagen i krigstjänst 1679. Musketerare vid Mellins regemente 1685. Korpral och underofficer därst. s. å. Adjutant 1686. Fänrik s. å. Löjtnant vid guvernörsregementet i Wismar 1689. Permitterad 1693 för att göra kampanjen i Brabant. Kapten vid sistnämnda regemente 1700-12-28. Konfirm. fullm. 1701-06-24. Fången vid Wismar 1711-12-08. Hemkom 1712-05-00. Major vid regementet 1712-01-08. Konfirm. fullm. s. å. 7/3. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom s. å. Överstelöjtnant vid bergsregementet 1716-06-07. Kommendant i Wismar 1723-08-08. Överstes karaktär s. å. 29/8. Död 1736-10-02. [12]. Gift med Charlotta Christina von Tessin, som levde ännu 17512 i Greifswald, dotter av vice presidenten i wismarska tribunalet Kurt Baltasar von Tessin.

Barn:

 • Brita, född 1715-08-01. Gift med majoren Carl Örling.

TAB 5

Carl (son av Johan Svanfelt, Tab. 4), född 1716-10-06. Hovjunkare13 1742-11-13. Sedermera kammarherre. Död före 1754. Gift med Charlotta Ernesta von Buggenhagen, som efterlevde mannen, dotter av löjtnanten i svensk tjänst Ernst Christoffer von Buggenhagen och Maria von Gentzkow.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1748-06-30. Ägde tillsammans med brodern godsen Waschow, Wahlendow, Pulow och Warnekow, vilka, då båda bröderna avledo barnlösa, tillföllo systersonen Carl Gustaf Ernst von Hackwitz. Död barnlös. Gift med sin kusin Maria Fredrika Charlotta von Buggenhagen, dotter av lantrådet och kuratorn vid universitetet i Greifswald Jürgen Ernst von Buggenhagen och Anna Johanna von Buggenhagen.
 • Charlotta, född 1750-07-06 på Waschow, död 1805-11-25 Stevelin Gift omkr. 1790 med godsägaren Efraim Joakim von Hackwitz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1808-02-17 Pritzier, död 1826-12-20 på Stevelin.
 • Johan Filip Ernst, född 1752-08-21. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08. Löjtnant därst. 1785-05-18. Kapten 1789-10-13. RSO 1790-03-26. Konfirm. kapten s. å. 17/7. Major vid flottan 1795-02-08. Avsked 1796-03-07. Död barnlös omkr. 1825. Gift med sin kusin och sin broders svägerska Sofia Eleonora von Buggenhagen, dotter av pommerska lantrådet och kuratorn vid universitetet i Greifswald Jürgen Ernst von Buggenhagen och Anna Eleonora von Buggenhagen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: