:

Revelstaätten

Från Adelsvapen-Wiki

Revelstaätten

  Kvalitén på den här artikeln är för närvarande omdiskuterad. Du kan hjälpa oss genom att förbättra texten . Se artikelns diskussionssida för fel

Ätten har sitt namn efter sätesgården Revelsta i Altuna socken, Simtuna härad i Västmanland. Vapenbilden för denna ätt är okänd.

Baserat på att ättens stamfader, Nils Jonsson (Tab 1), köpte jord av Sigge Ingemarsson (Balksparre) och att Nils dotterdotter Katarina Holmgersdotter (tillbakaseende ulv) (Tab 4) skänkte jord i Narvered i Vallerstads socken till Birgittinerordens kloster när detta uppfördes i Vadstena, kan dock någon form av släktskap antas föreligga med Sigge Ingemarsson (Balksparre). Sigge Ingemarsson var troligen brorson till Nils d.ä. Krok som hade egendommar i Narvered. Anders Jonsson (Balksparre) liksom Sigge Ingemarssons bror, Hälsingefogden Johan Ingemarsson (Balksparre), agerade testamentsvittnen för den heliga Birgittas far, lagmannen Birger Petersson (Finstaätten). Johan Ingemarsson sigillerade även Birgers testamente och var efter hans död förmyndare för den heliga Birgittas då omyndige bror, Israel Birgersson (Finstaätten).

Denna tes finner även stöd i att Håkan Simonsson, Alve Isaksson, Olof Isaksson, Tolv Isaksson och Torsten Isaksson, arvtagare till Sven Petersson Krok, på Fjäre häradsting 1408 fastfor försäljningen av sitt arv till Abraham Brodersen (Båd af Halland). Vars dotter Birgitte då var gift med Katarina Holmgersdotters (tillbakaseende ulv) son Ture Stensson (Bielke)2.

Vidare nämnde Lars Krok Larsson 1419 riddaren Ture Stensson (Bielke) bland sina fränder och vänner som han rådgjorde med när han i Köpenhamn gav Ture Stenssons brylling Ulf Staffansson (tillbakaseende ulv) i Munsö, som var gift med en fränka till Lars Krok, ett urfejdabrev efter dråpet på hans bror Jeppe Krok5.

Därtill utfärdade Lasse Petersson i Ransta, som var gift med en syster till Olof Krok och väpnaren Nils Krok samt var far till Lars Krok och Jeppe Krok, hos Ture Stensson (Bielke) på Revelsta 1413 ett köpebrev där han sålde jord i Heby i Simtuna socken till Ture Stensson3.

Ytterligare stöd fås av att Ture Stensson (Bielke) 1413 köpte jord i Nederled i Rydaholms socken av Folke (Johansson) Tubbung (båt), i kombination med att Gerthorn Krok 15 år tidigare hade pantsatt sitt gods i detta Nederled till sin bror Erik Krok1,4.

Av intresse är även att Erik Stensson (Bielke) var gift med Birgitta Magnusdotter (Porse) av Fållnäs, dotter till Magnus (Knutsson) Porse och Helena Gregersdotter (Sandbroätten). Fållnäs i Sorunda socken, Yttre Törs härad (nu Sotholms härad) hade tidigare ägts av Birger Magnusson (Magnus Marinassons ätt) som först var gift med en till namnet okänd halvsyster till Nils d.ä. Krok, tillika dotter till Kristina Birgersdotters (Folkungaätten) dotter Helena och Ulf Holmgersson (Ama). En till namnet okänd syster till Birger Magnusson var gift med Nils Jonsson (se Tab 1). Birger Magnusson gifte efter sin första hustrus död om sig med Katarina Olofsdotter och fick med henne sonen Magnus Birgersson (Magnus Marinassons ätt). Denna Katarina Olofsdotter, var möjligen identisk med den Katarina Olofsdotter vars bröder Hemming och Lars förde Balksparrevapnet och som senare gifte om sig med Bengt Stok vars son Filip Stok tog över Söderby i Åkerby socken, Bälinge härad, efter Jon Petersson (Balksparre). Helena Gregersdotter (Sandbroätten) var först gift med Magnus Birgersson (Magnus Marinassons ätt), som ärvde Fållnäs efter sin far, och efter hans död omgift med Magnus (Knutsson) Porse.

Hur ägandeförhållandena såg ut under andra halvan av 1300-talet är okänt men år 1871 löd minst 2 gårdar i Grimsta i Sorunda socken under Fållnäs. I detta Grimsta bodde domhavanden, sedemera häradshövdingen i Yttre Tör (nu Sotholms härad) Kettilvast Krok från 1362/636,7.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1398-02-22: Gerthorn Krok pantsatte Nederled i Rydaholms socken till sin bror Erik Krok. RPB 2904
 2. 1408-12-13: Arvingarna efter Sven Petersson Krok sålde arvet till Ture Stenssons svärfar. DD IV:11 nr 426 SD 1022
 3. 1413-05-25: Lasse Petersson i Ransta sålde jord i Heby i Simtuna socken till Ture Stensson på Revelsta. RA brev 18013
 4. 1413-08-22: Ture Stensson köpte jord i Nederled i Rydboholms socken av Folke Tubbung. SD1774
 5. 1419-07-19: Lasse Kroks urfejdabrev till Ulf Staffanson på Munsö. SD 2664
 6. 1871-00-00: Roland Otterbjörks anteckning i Ortnamnsregistret om att Grimsta 3 löd under Fållnäs. Grimsta i Sorunda socken
 7. 1871-00-00: Roland Otterbjörks anteckning i Ortnamnsregistret om att Grimsta 4 löd under Fållnäs. Grimsta i Sorunda sockenTAB 1

Nils Jonsson. Död efter 1351-03-195 men troligen före 1352-02-206,7. Gift före 1344-06-301 med en till namnet okänd dotter till Magnus Marinasson1,4,6. Sätesgård: Revelsta2,3.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1344-06-30: Sigillerade tillsammans med sina svågrar Ingevald, Birger och Lars Magnussöner samt hustruns brorson Magnus Finvidsson en förlikning mellan svågern Nils Magnusson (Magnus Marinassons ätt), domprost i Strängnäs, och Vårfruberga kloster. DS 3802
 2. 1345-02-13: Köpte 10 öresland i Ölsta i Norrby socken i Simtuna härad av Sigge Ingemarsson (Balksparre). DS 3897
 3. 1346-03-26: Köpte 12 öresland i Revelsta i Altuna socken i Simtuna härad av Ragvald Jonsson (Peter Finvidssons ätt) och hans hustru Elena Olofsdotter. Hustruns omnämnande i detta brev tyder på att Ragvald Jonsson agerade förmyndare för sin hustru vid denna försäljning och att det således var hennes jord som såldes. Inga indicier för släktskap bör därför grundas på att Ragvald och Nils hade samma patronymikon. DS 4053
 4. 1346-06-03: Agerade sigillvittne när hans svåger Nils Magnusson (Magnus Marinassons ätt), domprost i Strängnäs, upprättade sitt testamente. DS 4082
 5. 1351-03-19: I ett notarialintyg om uppbörd av kurians medel i Sverige och Norge nämns han som riksråd tillsammans med bland andra Magnus Knutsson (Aspenäsätten), Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten) och Sigge Magnusson (Håkan Tunassons ätt) vilka även de omnämns som kung Magnus råd i endast detta brev. Riksrådstitlarna bör därför här ifrågasättas (Engström, Bo Jonsson 1, s. 31, not 78). DS 5263
 6. 1352-02-20: På Revelsta utfärdade Margareta Malkinsdotter köpebrev om försäljning av fastigheter i Arentorp, Kedums socken, Barne härad till Nils svåger Lars Magnusson (Magnus Marinasson ätt). Vid denna försäljning som skedde på Revelsta omnämns inte Nils Jonsson vilket kan tolkas som att han då var död. DS 4791
 7. 1352-02-20: Margareta Malkinsdotters fullmakt för Broder i Jung, Skånings härad, att fastfara ovanstående försäljning. DS 4792
 8. 1376-07-00: Omnämns av sin dotters måg marsken Sten Bengtsson (Bielke) som jordägare i Vilstena i Altuna socken i Simtuna härad. DS 9272

Barn:

 • Magnus Nilsson. Död efter 1357-02-12 men före 1360-01-16. se Tab 2.
 • Kristina Nilsdotter. Död före 1383. se Tab 3.

TAB 2

Magnus Nilsson. Död efter 1357-02-123 men före 1360-01-165. Sätesgård: Revelsta2,3,5,6,8. På hemväg från kyrkan i Altuna hamnade han vintern 1356/57 i slagsmål med Magnus "Lagabit" från Fröslunda som hade fått kungens skyddsbrev. Detta slagsmål fick ett rättsligt efterspel som sträckte sig över tre decennier3,4,5,6,8,9,10,11,12. Gift i Stockholm 1356-02-18 med Ingeborg Ulfsdotter (tillbakaseende ulv)2, död efter 1393-12-0813 men före 1395-01-2514, som tidigare varit gift med Nils Hemmingsson (Lejonansikte)1 och efter Magnus död gifte om sig med Harald Kase7.

Kommenterade källreferenser:

 1. 1343-07-03: Nils Hemmingssons (Lejonansikte) morgongåvobrev till Ingeborg Ulfsdotter (tillbakaseende ulv). DS 3712
 2. 1356-09-14: Böt ut Ingeborgs tidigare morgongåva i Högby i Simtuna socken mot jord i Flosta i Altuna socken. DS 5644
 3. 1357-02-12: Blev benådad efter att ha slagit Magnus "Lagabit" i Fröslunda trots att denne fått skyddsbrev av kungen. Bötade 5½ markland i Kaby i Simtuna socken till kung Magnus. DS 5702
 4. 1358-03-06: Kung Magnus böt bort jorden i Kaby som han fått i böter av Magnus mot Trotte Peterssons (Ekaätten) gods i Halland. DS 5863
 5. 1360-01-16: Upplands lagman Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) utdömde de 5½ markland jord i Kaby som Magnus Nilsson bötat, av hans arvingar. DS 6207
 6. 1360-01-25: Kung Magnus dömer Magnus Nilssons arvingar att vid vite av 40 mark inom 6 veckor överlämna 5½ markland i Kaby till Trotte Petersson (Ekaätten). DS 6212
 7. 1362-10-27: Harald Kases morgongåvobrev till Ingeborg Ulfsdotter (tillbakaseende ulv). DS 6692
 8. 1362-11-30: Kung Magnus ålägger Magnus Nilssons arvingar att vid vite av 49 marks böter inom 6 veckor erlägga ett års landgille från Kaby till Trotte Petersson (Ekaätten). DS 6714
 9. 1385-02-05: Harald Olofsson (Hjulstaätten) i Västerås intygade om Kaby i Simtuna socken. RA brev 12808
 10. 1385-02-06: Harald Olofsson (Hjulstaätten), byggande i Västerås, tidigare kungens fogde i Fjärdhundraland, intygade att kung Magnus köpt målsäganderätten till Kaby av Magnus [Lagabit] i Fröslunda för 100 mark penningar. RA brev 12810
 11. 1385-08-24: Upplands lagman Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) dömde i tvisten mellan marsken Sten Bengtsson (Bielke) och Magnus Trottesson (Ekaätten) så att Sten Bengtsson fick behålla Kaby medan Magnus Trottesson fick så mycket ingäld i Halland som kung Magnus brev lyder på.4 Marsken Sten Bengtsson (Bielke) var måg till Magnus Nilssons syster Kristina Nilsdotter och som sådan på sin hustru Katarina Holmgersdotters (tillbakaseende ulv) vägnar arvtagare till Magnus Nilsson eftersom denne saknade bröstarvingar. RPprH 71
 12. 1385-08-24: Upplands lagman Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) angående vittnesmål i tvisten mellan Sten Bengtson (Bielke) och Magnus Trotteson (Ekaätten) rörande Kaby gods i Simtuna socken. RPprH 72
 13. 1393-12-08: Ingeborg Ulfsdotter (tillbakaseende ulv) utfärdade sitt testamente RA brev 14225
 14. 1395-01-25: Ingeborg Ulfsdotters brorsdöttrar Bengta och Ramborg Stefansdöttrar intygade att hon på sin dödsbädd hade testamenterat jord i Enåkers kyrkby till Eskilstuna kloster. Denna jord hade hon tidigare fått i morgongåva av sin man i andra giftet, Magnus Nilsson2 RPB 2752

TAB 3

Kristina Nilsdotter. Död före 13834. Ärvde Revelsta efter brodern Magnus Nilssons död. Gift före 1356-03-131 med Holmger Karlsson (tillbakaseende ulv).

Kommenterade källreferenser:

 1. 1356-03-13: Holmger Karlsson agerade faste på Kristinas vägnar för Lars Magnusson (Magnus Marinassons ätt). DS 5563 a
 2. 1356-09-14: Samtyckte till att brodern Magnus Nilsson böt ut sin tidigare morgongåva till Ingeborg Ulfsdotter (tillbakaseende ulv) DS 5644
 3. 1385-08-24: Hade tillsammans med sin man Holmger Karlsson skiftat jord i Kaby i Simtuna socken och härad. SMP-Holmger 1385-08-24 RPprH 71 RPprH 72
 4. ÄSF I:3 s. 302.

Dotter:


(TAB 4)

Katarina Holmgersdotter (tillbakaseende ulv). Död efter 1390-09-296. Katarinas far var Holmger Karlsson (tillbakaseende ulv) vilket innebär att hon inte borde föras in under Revelstaätten. Enda anledningen till att hon trots detta har redovisats här är för att sammanhålla argumentationen om Nils Jonssons se Tab 1 troliga anor och vapenbild. Gift 1371-09-271 med riddaren, sedemera marsken, Sten Bengtsson (Bielke).

Kommenterade källreferenser:

 1. 1371-09-27: Sten Bengtssons (Bielke) morgongåvobrev till Katarina Holmgersdotter. DS X 95
 2. 1371-11-06: Sten Bengtsson sålde 4 markland i Skråmsta i Haråkers socken till Lars Ingebjörnsson (Ekeblad från Västerfärnebo) med Katarinas jord som säkerhet. DS X 102
 3. 1374-09-08: Skänkte tillsammans med sin make sina egendommar i Narvered i Vallerstads socken till det kloster som uppfördes i Vadstena DS 8639. Hustruns omnämnande i detta brev tyder på att Sten Bengtsson agerade förmyndare för sin hustru och att det således var hennes arvejord som skänktes. I Narvered i Vallerstads socken hade tidigare Nils d.ä. Krok haft egendommar DS 4769. Denne Nils Krok var troligen (halv-)bror till Sigge Ingemarssons far DS 3572. Sigge Ingemarsson (Balksparre) sålde 1345 jord i Ölsta i Norrby socken till Nils Jonsson se Tab 1. Sigge Ingemarsson hade en släkting, troligen kusin, som hette Anders Jonsson (Balksparre) vilken bör ha varit bror till Nils Jonsson i Revelsta.
 4. 1383-01-19: Sten Bengtsson ger Magnus och Gotskalk Bengtsöner ansvarsfrihet för deras faders, Bengt Filipssons, förvaltning. RPB 1902
 5. 1385-08-24: Tilldömdes jord i Kaby i Simtuna socken och härad. SMP-Holmger 1385-08-24 RPprH 71 RPprH 72
 6. 1390-09-29: Grundlägger tillsammans med sin make en ny prebenda i Uppsala domkyrka. RPB 2516

Barn:

 • Katarina Stensdotter (Bielke). Gift med Lars Ulfsson (Aspenäsätten).
 • Kristina Stensdotter (Bielke). Gift med Peter Finvidsson.
 • Erik Stensson (Bielke). Gift med Birgitta Magnusdotter (Porse) som tidigare varit gift med Arvid Bengtsson (Oxenstierna).
 • Ture Stensson (Bielke). Arvtagare till Revelsta. Först gift med Birgitte Abrahamsdatter (Båd af Halland) som tidigare varit gift med Jens (Eskilsson) Falk, därefter omgift med Margarete Eriksdotter Krummedige som senare blev omgift med Kristiern Nilsson (Vasa).

Sammanställt av: Bengt Bergström

: