:

Ama

Från Adelsvapen-Wiki

Vapenmärket var en av dubbla eller tredubbla tinnskuror styckad sköld i blått och gult eller gult och rött. (RAvapensaml. visar i fätet vitt/rött och hjälmprydnaden spetsar delade i samma tinkiturer och besatta vaedera med gul kula och toppad av vippa).

TAB 1

Holmger Folkason (son av Folke jarl). Uppträder möjligen redan 1248 men säkert från 1250. Tituleras »dominus». Namnes som levande senast 1254. Fick Tift med underlydande i Kärna sn, Hanekinds hd i Östergötland genom sin brorsdotter drottning Katarina Sunadotters testamente. Gift med Kristina Fastadotter, som levde ännu 1289, valde gravplats i Alvastra kloster och i vapnet förde en växt. Fru Kristina bodde på Landsjö i Kimstads sn i Memmings hd i Östergötland samt ägde andra gods i bl. a. Dals hd i Östergötland, Tjusts hd i Småland, Sköllersta hd i Närke och Österrekarne hd i Södermanland samt i Åkers hd i sistnämnda landskap.

Söner i angivet äktenskap:

 • Lars.
 • Ulf Holmgersson, 1276—1290, riddare, riksråd. Se tab. 2.

TAB 2

Ulf Holmgersson (son av Holmger Folkason, tab. 1). Uppträder från 1276 och var redan då riddare. Nämnes som riksråd 1288. Uppges 1284 bo i Linköpings stift. Nämnes som levande senast 1290. Ägde gods i Björkekinds och Valkebo hd i Östergötland och Österrekarne hd i Södermanland samt i Redvägs hd i Västergötland. Var 1278 gift med Cecilia Haraldsdotter, syster till riddaren, riksrådet och lagmannen i Södermanland Anund Haraldsson (Vingad lilja) och alltså dotter till dennes fader Harald Gudmundsson. Fick 13.2 1284 påvligt tillstånd att ingå äktenskap med sin brylling Elena, som då uppges vara konung Magnus’ »consanguinea» och därför troligen är identisk med dennes syster Kristina Birgersdotters 1282—1285 nämnda dotter med detta namn, vilken också troligen är identisk med den konung Magnus’ »frendkona» med detta namn, som tidigare varit gift med den 1278 dräpte danske riddaren Ingemar Nielsen. Kristina Birgersdotter nämnes flera gånger såsom gift med riddaren Sigge Guttormsson (två liljor med stjälkar, uppstigande ur en öppen ros) men eftersom Elena ej nämnes i hans testamente, är det sannolikt, att hon var Kristinas dotter i ett okänt tidigare äktenskap.

Barn:

 • 1. Harald. Var 1293 kanik i Linköping. Ägde jord i Tjusts hd i Småland och dog senast 1305.
 • 1. Holmger Ulf sson (d. ä.) eller Holmger Ama, 1291—1307, riddare. Se tab. 3.
 • 1. Karl. Endast nämnd 1305. Möjligen är detta namn endast en felskrivning för Folke, eftersom denne ej 1305 men däremot 1307 förekommer vid uppräkning av Ulf Holmgerssons söner.
 • 1. Lars Ulfsson, 1305—1350, riddare, riksråd, lagman. Se tab. 5.
 • 2(?). En till namnet okänd dotter. Var gift med riddaren och riksrådet Torkel Andersson (delad sköld, senare båt), som kallar Holmger Ulfsson d. y. sin »gener» 1311, beseglar brodern Lars Ulfssons första testamente 1318 och Ulf Holmgersson d. y:s testamente 1335 samt torde ha haft en son med namnet Holmger, uppkallad efter någon av sina tidigt avlidna morbröder.
 • 2. Holmger Ulfsson (d.y.), 1304—1311. Se tab. 6.
 • 2. En till namnet okänd dotter. Levde ännu 1326. Blev gift senast 1325 med riddaren Birger Magnusson (Magnus Marinasons ätt), som då kallar Lars Ulfsson sin »gener» och 1335 beseglar Ulf Holmgersson d. y:s testamente men gifte om sig senast 1334 med Katarina Olofsdotter och dog något av åren 1349—1352 av svält i Ryssland, tydligen som deltagare i Magnus Erikssons ryska krig.
 • 2. Katarina. Var 1338 gift med riddaren Ulf Magnusson (Lejonbalk), som uppträder i urkunderna från 1320 och var död 1343. Troligen tidigare gift med en Torsten och identisk med den fru Katarina Ulfsdotter, som 1346 kallas moder av Ingeborg Torstensdotter i dennas testamente, vari barn till Torkel Andersson uppträda som vittnen.

TAB 3

Holmger Ulfsson (d. ä.), även kallad Holmger Ama (son av Ulf Holmgersson, tab. 2). Är troligen den »scolaris» Holmger, som jämte sin broder Lars 1288 ihågkommes i sin »cognatus» ärkebiskop Magnus Bossons testamente. I övrigt tidigast nämnd 1291. Blev riddare senast 1303. Var 1305 konung Birgers camerarius. Dog tidigast 1307 men före 1.2 1308 och begrovs i Alvastra kloster. Ägde gods i N. Vedbo och Tjusts hd i Småland samt Bobergs hd i Östergötland, i Hanekinds hd i samma landskap, i Villåttinge hd i Södermanland samt vid Västerås i Västmanland. Var 1307 gift med Ingegärd, som ägde jord i Västergötland och levde ännu 1308 samt valde gravplats i Alvastra kloster.

? Dotter (intet känt om mödernet):

 • Kristina Holmgersdotter. Blev ihågkommen i halvkusinen Ulf Holmgersson d. y:s testamente 1335.

TAB 4

Folke Ulfsson (son av Ulf Holmgersson, tab. 2). Möjligen identisk med den Karl, som nämnes bland Ulf Holmgerssons söner 1305. Uppträder tidigast 1307. Nämnes som levande senast 1321, då han gjorde sitt testamente. Valde gravplats i Alvastra kloster. Ägde jord i Tjusts hd i Småland samt i Bobergs och Lysings hd i Östergötland. Var 1313 gift med Ingrid Larsdotter, som då gjorde sitt testamente, genom vilket hon valde gravplats i Alvastra kloste. Då hon utfärdar testamentet utan makens medverkan, har hon troligen före äktenskapet med honom varit gift med en annan man. Hon var troligen dotter till Lars av Snyttringe i Allhelgona sn. Aska hd i Östergötland i äktenskap med Ragnhild Andersdotter (Elofssönernas ätt), eftersom dessa 1292 uppträda som arvingar efter en Margareta från Glänås i Svanhals sn i Lysings hd, där Ingrid Larsdotters dotter Cecilia hade mödernearv. Folke var 1321 omgift med Sigrid Mårtensdotter, som också valde gravplats i Alvastra kloster.

Döttrar:

 • ? 1. Margareta. Nämnes endast 1313. Då modern ej uppger, vem som var hennes fader, är det möjligt, att hon ej var Folke Ulfssons dotter utan född i ett moderns tidigare äktenskap.
 • 1. Cecilia. Nämnes 1313—1321. Var möjligen gift med den Magnus Karlsson, som 1321 beseglade Folke Ulfssons testamente, ty av ett brev av år 1370 framgår, att en Magnus Karlsson (stjärna) i Vinäs i Eds sn i Tjust hade en son med det för ätten Ama karakteristiska namnet Holmger, och Magnus Karlsson var troligen fader till den Nils Magnusson i Vinäs, som 1360 ägde jord såväl i det ovannämnda Glänås som i Hundkärr i Eds sn i Småland, där Folke Ulfsson ägt jord.

TAB 5

Lars Ulfsson (son av Ulf Holmgersson, tab. 2). Är troligen den »scolaris» Lars, som jämte sin broder Holmger 1288 ihågkommes i sin »cognatus» ärkebiskop Magnus Bossons testamente. Säkert belagd fr. o. m. 1305. Blev riddare något av åren 1312—1314. Nämnes såsom hertiginnorna Ingeborgs råd från 1318, som riksråd från 1322 och som lagman i Södermanland från 1319. Utfärdade 1330, 1338 och 1342 brev i Ärnäs i Kärnbo sn, Selebo hd i Södermanland, som han ägde enligt DS, nr 3130, och där han även uppträder i av andra personer utfärdade brev 1335 och 1346. Det torde ha varit hans sätesgård, ty där bodde senare hans son Holmger. Levde ännu 1350. Valde gravplats i Alvastra kloster. Är, eftersom ingen annan person med detta namn är känd från denna tid, troligen identisk med den Lars Ulfsson, som 1301 var gift med Ramborg, som då bär frutitel och alltså tidigare varit gift med en riddare. Hennes fader var sannolikt riddaren och riksrådet Nils Ingemundsson (lilja), vars 1301 nämnda enda kända hustru: hette Ragnfrid. Lars Ulfsson (Ama) var 1318 gift med Ingrid Anundsdotter, som dog något av åren 1346—1348 och valde sin gravplats i Alvastra kloster samt ägde gods i Vadsbo hd i Västergötland och i Dals hd i Östergötland. Hon var en av arvingarna efter kaniken i Uppsala Johan Folkason (Fånöätten) och troligen kusin till dennes moder Ramborg Ingevaldsdotter samt därför och med hänsyn till sitt patronymikon troligen syster till den Elena Anundsdotter, vilken 1312 såsom sin »consobrinus» nämner Ingevald Estridason (Hammerstaätten), som 1316 av Magnus och Ulf Gudmarssöner (Ulvåsaätten) kallas »cognatus» liksom den likaledes efter Johan Folkason arvsberättigade lagmannen Knut Magnusson (Tyrgils Knutssons ätt) och hans broder riddaren Gustav Magnusson, vilka 1318 beseglade Lars Ulfssons och Ingrid Anundsdotters första testamente.

Barn:

 • 2. Katarina. Ingavs 1323 i Vårfruberga kloster.
 • 2. Helena Larsdotter. Uppträder tidigast 1335. Levde ännu 1359 och blev senast 31.10 1338 gift med sedermera riddaren Jon Knutsson (Aspenäsätten), vilken nämnes som levande 1335—1357.
 • 2. Ulf Ama eller Ulf Hama. Uppträder 1335 — 1342.
 • 2. Holmger Ama. Uppträder 1342—1359. Hans sätesgård var 1358 Ärnäs i Kärnbo sn i Selebo hd i Södermanland, och han ägde även jord i Öknebo hd i samma landskap. Ärnäs innehades efter hans död av hans systerson Bengt Jonsson (Aspenäsätten).
 • 2. Kristina. Uppträder tidigast 1335, levde 1342 och troligen ännu 1346. Blev, efter att förut ha varit gift med en riddare, senast 1334 gift med Birger Algotsson (Hjorthorn, Algot Jonssons ätt), som uppträder 1326—1352.
 • 2. Flera barn. Dogo senast 1342 och begravdes i Alvastra kloster.

TAB 6

Holmger Ulfsson (d. y.) (son av Ulf Holmgersson, tab. 2). Uppträder 1304—1311 och ägde gods i bl. a. Västerrekarna hd i Södermanland. Var död 1323. Var gift med Elena, som dog senast 1323 och var dotter av riddaren och riksrådet Sigmund Erengislason (båt) och Birgitta Törnesdotter.

Söner:

 • Ulf Holmgersson. Erhöll 30.8 1331 Alunda prebende i Uppsala och var redan förut kanik i Västerås. Dog mellan 5.4 och 30.5 1335 och begravdes i Uppsala domkyrka. Ägde gods bl. a. i Olands och Ärlinghundra hd i Uppland samt i Västerrekarne hd i Södermanland.
 • Karl. Levde 1323 men dog senast 1335 och begrovs i dominikanklostret i Strängnäs.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Hans Gillingstam

Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. K. H. Karlsson, Folkunga-ätten, i SAT 1 (1888), s. 223 f och 230; Chr. von Warnstedt, Den äkta Folkungaätten, i Släkthist. tidskr. 1950, s. 134 ff och 142 ff; S. Carlsson, Folkungarna, i PHT 1953, s. 80, 83 ff och 105; B. Beckman, Matts Kättilmundsson 2 (1954), s. 351—353.

: