:

Ogilwie

Från Adelsvapen-Wiki

(Ej att förväxlas med svenska adliga ätten Ogilwie). I en rulla (1665:6, Kr. A.) över Jakob Ogilwies komp 1665-01-19 är antecknat: "Man tror, att han är av adel. Kommenderad i Wismar". Det var som adelsman han måste begära kungligt tillstånd att gifta sig med den ofrälse jungfru Anna Heyock. Ett kungligt brev 1671-08-17 (original i Biographica, R.A.) meddelar, att major Ogilwie tillkännagivit sig vara sinnad "att träda uti ofrälse, dock hederligt och ärligt äktenskap", och skulle de barn, som föddes i äktenskapet "njuta alla de av sin fader i adelsståndet förvärvade privilegier och icke annorledes än andra adliga barn och arvingar i vårt rike anses".

Enligt Elgenstierna (V:537) var den adliga ätten Ogilwie känd redan 1325 i Skottland, blev naturaliserad i Sverige 1642 och utdog troligen 1780. Namnet har däremot burits av flera officerare i svensk tjänst, men som inte tillhörde den (i Sverige) introducerade grenen.

TAB 1

Georg Ogilwie d ä, överstelöjtnant; † omkr 1663. Troligen den överstelöjtnant George Ogilwie som 1645 deltog tappert i österrikisk kejserlig tjänst, i försvaret av Brünn mot svenskarna under Torstensson. Han blev senare kommendant på kastellet Spielberg vid Brünn till sin död. Gift 1:o med N.N. Gift 2:o med Brita Persdotter, dotter till borgmästaren i Jönköping Peder Gudmundsson Strömberg och 1:a hustrun Anna Månsdotter. (Ebbe Ombäck, Släkthistoriskt forum 3/2002 s 18)

Barn:

  • Jakob Ogilwie, född 1622; överstelöjtnant; † 1681. se Tab 2.

TAB 2

Jakob Ogilwie, (son till Georg Ogilwie Tab 1), född 1622-08-13 (det står 1632 på hans egen gravsten i Kristinakyrkan i Jönköping); blev fänrik vid Kalmar reg, Anders Kämpes komp 1656-09-01; löjtnant vid Kronobergs reg 1658-01; kapten vid Kalmar reg 1664-02-13; major vid Kronobergs reg 1669; major vid Kalmar reg 1674-11-21; överstelöjtnant där 1677-10-10; † 1681-04-05 i Stockholm, begravd 1681 19/12 i Jönköping i svärfaderns grav (Pontus Möller SoH 1994 s 228). Som kapten vid Kalmar reg var Jakob en tid kommendant i Wolgast och som major vid reg:t förlänades honom för tappra och trogna krigstjänster två kronogårdar i Hycklinge i Döderhults sn. Byn Hycklinge bestod vid 1600-talets början av sex gårdar och två utjordar, vilka under seklet hade olika ägare genom donationer, köp och byte. Jakob Ogilwie fick säterifrihet på Hycklinge - en bebyggelse som bl a bestod av "en 27 alnar lång mangårdsbyggnad, som rymde en sal, tre kamrar och ett kök". Originalhandlingen på detta är inte bevarad, men i jordeböckerna fr o m 1676 anges för gårdarna att de "brukas för säteri". Gift omkr 1674 med Anna Haijock, † 1709-02-09 på Hycklinge, Döderhults sn, 63 år gammal (Pontus Möller SoH 1994 s 228), dotter till borgmästaren i Jönköping Alexander Haijock och hans 1:a hustru Anna Katarina Persdotter (Pontus Möller, rättelse i SoH 1994/2).

Den Haijockska familjegraven finns i den lilla gången vid södra sidan i Kristinakyrkan i Jönköping, och där kan man läsa: "Här under hvilar i Herranom BorgMästaren i Jönköping Ähreborne Alexander Heijock, född 1622 den 25 Martii, död 1681 den 4 Dec. och Hans kära Hustru Ähreborna Karin Pehrsdotter samt Deras Måg Öfverste Ljeutnanten Välborne Ugglevi, född 1622 d. 13 Aug., död 1681, och Fendricken Petter Heijock, född 1658 d. 8 Jan., död 1676 den 10 Dec. med flere deras Barn. Ps. 31 v. 6".

Fattigdom följde Jakob Ogilwies änka, som 1685 beklagade sig över sitt "elände och många faderlösa barns beklagliga tillstånd", och vid en resa till Stockholm s å (för att uppvakta Krigskollegium) begärde en plats som kungl page för sin "lille son". Hon fick ekonomisk hjälp: i varje fall är det på hennes petition antecknat, att hon "sattes upp på listan". Säterifriheten fick änkan Anna behålla till sin död, därefter upphävdes privilegierna 1713.

Barn:

  • Georg Ogilwie d y, född 1667 i Vorpommern; page hos kung Karl XI 1682; kom i tjänst 1687; sergeant vid Kalmar reg 1688-01; fänrik vid Johan Leijonhielms komp 1693-05-25; löjtnant 1702-06-04; sekundkapten 1704-12-29; premiärkapten och chef för Östra härads komp 1708-05-03; Han var med vid landstigningen på Seland och belägringen av Thorn samt i slagen vid Kliszow, Oposjnja och Poltava, där brodern Johan stupade. Tillfångatagen vid Perevolotjna 1709-07-01 och fördes i dec s å till Moskva, i jan 1710 till staden Oussa, i maj 1711 till Tobolsk. Dit kom han i dec s å och fördes i aug 1714 till staden Tomsk, där han enl brev, Täppesås kaptensboställe 1727-11-21, "suttit hela den övriga fångenskapstiden och till den 24 juni 1722, då jag med de andra kamrater, som där fångna varit, blev försänd till vårt kära fädernesland". Hemresan gick över Lappstrand och Åbo, och i maj 1723 ankom han med flera officerare till Stockholm. Georg återinsattes i kaptensbeställningen 1723-08-08 och erhöll s d majors karaktär med rang från 1722-06-26; avsked 1729-01-11; † troligen ogift 1731-11-17. Bosatt på Täppesås kaptensboställe.
  • Johanna Catharina Ogilwie. Gift 1694-01-27 på Hycklinge med premiärlöjtnanten Johan Tornerefelt, född 1664, † 1706. En dotter (Anna Catharina), blev ca 1717 gift med fänriken och inspektorn Sven Silkelock. Sven dömdes till döden för otrohet med Anna Catharinas syster Brita Maria, men benådades (Berit Sjögren, Sven Silkelock och de två systrarna Tornerefelt. Ett triangeldrama i 1700-talets Småland. SoH 1997/3-4 s. 423-429.)
  • Jakob Ogilwie, född 1671-10-27 i Kalmar; volontär vid Garnisionsreg i Riga 1691-05-01; sergeant där 1692-06-01; fältväbel där 1695-08-01; fänrik där 1697-12-17; löjtnant vid Helsinge reg 1701-10-08; ryttmästare vid Norra skånska kav-reg 1703-04-11; ryttmästare vid Livreg till häst 1704-04-04; generaladjutant av flygeln 1706-08-08; stupade 1708-11-02 vid Desna.
  • Alexander Ogilwie, löjtnant; † 1703. se Tab 3.
  • Johan Ogilwie, korpral vid Kalmar reg; förare där 1700-10; sergeant där 1702-09; fältväbel där 1706-05-23; sekundfänrik där 1707-04-13; löjtnant där 1708-05-03; stupade 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
  • Augusta Maria Ogilwie, jungfru; bosatt på Figghult, Fliseryds sn. Hon var enda arvinge efter brodern Georg Ogilwie, vilket tyder på att han var ogift eller möjligen barnlös änkling. Augusta Maria var "av ett mycket underligt sinne", som vid påminnelser om ekonomiska skyldigheter ibland förebar "sin opasslighet", ibland andra skäl. Detta gjorde, att Ogilwies efterträdare på Täppesås, kapten Nils Lysell, nödgades hos landshövdingen i Kalmar begära utmätning hos jungfru Ogilwie för att få ut den plikt, som ådömts hennes bror för husröta på kaptensbostället.

TAB 3

Alexander Ogilwie, (son till Jakob Ogilwie Tab 2), förare vid Kronobergs reg 1686; sergeant där 1689-05-14; sekundfänrik där 1700-04-30; premiärfänrik där s å 23/12; löjtnant där 1702-07-02; † 1703-12-12, möjligen under Karl XII:s fälttåg i Polen. Gift 1695 med Maria Elisabeth Ulfsax, dotter till löjtnanten Anders Ulfsax, och Estrid Sabelfelt.

Döttrar:

  • Catharina Emerentia Ogilwie, född 1696 (åu), † 1771-10-14 på Åby prästgård, Åby sn av ålder, 75 år gammal (källa: Åby C:3 s.101). Gift med fänriken Samuel Hans Ekelund, född 1685, † 1771. Läs mer om detta pars dotterson under Släkten Löwenadler.
  • Anna Elisabet Ogilwie. Gift.

Källor

Karl XII:s officerare av Adam Lewenhaupt; Den lilla socknen i det stora Sverige (Folket i Döderhult på 1600-talet) av Gunnar Källenius. Pontus Möller, Rättelser till släkten Ogilwie, SoH 1995/2 s 322 och SoH 1994 s 229. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: