:

Wallenstedt nr 500

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wallenstedt nr 500 †

Adlad 1650-09-07, introd. s. å. Utdöd 1701-02-13.

TAB 1

Olof Svensson. En förmögen bonde i Valla by i Tysslinge socken, Örebro län. Häradsdomare i Örebro härad. Gift med Brita Nilsdotter, död 1632-05-16, 'se de tryckta Besynnerliga Tröstetankar över henne av sonen Laurentius Wallius'.

Barn:

Laurentius Olai Wallius, född 1588-08-24 i Valla by. Skolpilt i Örebro, gymnasist i Strängnäs och student i Uppsala 1605. Prästvigd samt vice pastor i Fogdö församl. av Strängnäs stift 1608. Lektor och rektor vid katedralskolan i nämnda stad 1610. Utrikes resor 1612. Filosofie magister i Wittenberg 1614-09-20. Hovpredikant hos änkedrottning Christina 1618. Teol. doktor i Tübingen 1619-03-02. Överhovpredikant s. å. Tillika kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen 1620. Primarius teol. professor i Uppsala och pastor vid båda församl. i nämnda stad 1621-02-27. Biskop i Strängnäs stift 1638-02-12, men hann icke tillträda ämbetet. Död s. å. 23/6 i Uppsala och begraven s. å. 2/7 i domkyrkans stora kor, varest hans dotter fru Ehrenstéen lät över honom lägga en prydlig stenhäll med en vidlyftig latinsk påskrift till hans beröm. 'Han reste första gången utrikes såsom informator för Aron och Carl Gyllenhorn och andra gången vid ett uppkommet missförstånd mellan honom såsom lektor i Strängnäs och biskop Laurentius Paulinus Gothus, samt var då handledare i studier för en ung friherre Gyllenstierna. Fick under ett besök hos sina släktingar i Närke kallelse till pastor i Storkyrkan, vilket han genast för änkedrottningen skriftligen anmälde, men blev på hennes befallning av hovfiskalen strängeligen anklagad, för det han utan hennes tillstånd vågat antaga anbudet samt dömd att göra henne avbön. Gav 1626 en altartavla till sin födelsesockens kyrka. Var en grundlig filosof, höglärd teolog, snäll latinsk poet, mycket kunnig i grekiskan och en förträfflig predikant, men till sitt lynne orolig och trätgirig, varför han råkade med sin ämbetsbroder professorn Johannes Canuti Lenæus i en så häftig tvist, att konung Gustaf II Adolf måste med hotelse av livsstraff bringa dem till tystnad, och ärkebiskopen Paulinus Gothus klagade över honom hos rikskansleren Axel Oxenstierna för det han var en fridsförstörare inom det andliga ståndet.’. Gift 1:o 1620-06-25 med Catharina Tidemansdotter, född 1602-11-28 i Fogdö prästgård Södermanlands län, död 1628-04-27 i Uppsala och begraven s. å. 11/5 i domkyrkan därst., dotter av kyrkoherden i Fogdö och Helgarö församlingars pastorat av Strängnäs stift Tideman Laurentii och Margareta, domprostens i Strängnäs Reinholdus Ragvaldi dotter. Gift 2:o med Christina Luth, dotter av översten Johan Luth, till Myrby i Skuttunge socken och Ytternäs i Näs' socken, (båda i Upps.), och Brita Andersdotter (Björnram).

Barn:

  • 1. En son, född 1621, död s. å.
  • 1. En son, född 1622-12-27, död s. å.
  • 1. Margareta Wallia, adlad Wallenstedt, född 1623-12-11 i Uppsala, död 1692-05-02 Kungshamn efter två års sängliggande. Hon kunde latin samt följde ej sällan sin man på hans beskickningar. Gift 1640-11-01 i Jäders prästgård Södermanlands län med riksrådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou, född 1607, död 1671.
  • 1. Olof Wallius, adlad Wallenstedt, född 1624. Regeringsråd. Död 1656. Se Tab. 2.
  • 1. Brita Wallia, adlad Wallenstedt, född 1626-01-02 i Uppsala, död 1698-06-15. Gift 1647-07-29 Drottningholm med hovrättsrådet Anders Johansson Anthelius, adlad Solenblomma, född 1612, död 1666.
  • 1. Catharina Wallia, adlad Wallenstedt, född 1627-03-10 i Uppsala. Kammarfröken hos drottning Christina 1650-06-26. Död 1719-10-25 i Stockholm och begraven 1720-02-08. Gift 1655-02-08 med k. rådet Edvard Filipsson, adlad Ehrenstéen, född 1620, död 1686.
  • 2. Lars Wallius, adlad, friherre och greve Wallenstedt, född 1631. K. råd och president. Död 1703. Se grevliga ätten Wallenstedt nr 40.

TAB 2

Olof Wallius, adlad Wallenstedt (son av Laurentius Olai Wallius, Tab. 1), född 1624-12-09 i Uppsala. Student därst. 1633-052. Utrikes resor. Uppvaktade vid ambassaden till fredstraktaten i Osnabrück och Münster. Protokollssekreterare i k. kansliet 1649-04-24. Adlad 1650-09-07 jämte sina systrar (introd. s. å. under nr 480, vilket sedan ändrats till 500). Sekreterare vid svenska armén i Pommern 1655-06-02. Vid sin död t. f. regeringsråd i Preussen. Död 1656-02-26 i Jaroslav i Polen. Gift 1651-11-27 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Catharina Silfverstierna, till Ludgonäs (nu Trollesund i Ludgo socken, Söd.), i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1658 med landshövdingen Jonas Böös, adlad Gyldencrantz, född 1628, död 1683), död 1689-02-19, dotter av hovrådet Johan Månsson, adlad Silfverstierna, och Catharina Eriksdotter (Stormhatt).

Barn:

  • Catharina Helena, född 1653-05-11, död ogift 1727.
  • Gustaf, född 1655-04-13 i Stockholm. Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Volontär vid flottan 1677. Sändes 1680 till Köpenhamn med konung Carl XI:s bröllopspresenter. Volontär vid furst Christian Ernsts av Brandenburg-Bairuth trupper i veneziansk tjänst 1687. Kapten därst. 1689. Avsked 1690. Återtog efter hemkomsten sin tjänstgöring som hovjunkare. Kapten vid Upplands regemente 1691-12-29. Major vid Tiesenhausens bataljon (sedan Skyttes regemente i Dorpat) 1696-12-24. Stupade ogift 1701-02-13 vid Pitzur, en mil från Pleskov, och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

1At II, sid. 218. 2 Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: