:

Von Löwenstern nr 181

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Löwenstern nr 181 †

Friherrlig 1720-03-02, introducerad 1720. Utdöd 1740-06-18.

Gammal livländsk rådsherresläkt, av vilken de tidigast kända äro rådsherren i Riga Nikolaus Rigeman 1387–1402 och borgmästaren i Wenden Tilleman Rigeman 1427–1446. Borgmästaren i Riga Henrik Rigeman, död 1576, upphöjdes i romerskt riksadligt stånd och (brodern) Bernhard Rigeman till Rigemanshof 1582 i polsk adlig värdighet. Nedanstående Didrik Rigeman, född 1611, död 1656, adlades jämte sin broder, rådsherren, sedan borgmästaren i Riga Christoffer Rigeman av drottning Christina 1650-11-14 med namnet Rigeman von Leijonstierna (von Löwenstern), men bröderna togo icke introduktion. Från en son till den förre, Joakim von Löwenstern, född 1639, död omkring 1700, härstammar genom dennes son, kaptenen vid Schreiterfelts regemente, majoren Carl Didrik, född 1668, död 1738, en i Estland och, under de sista årtiondena, även i Livland ännu levande gren av ätten. Christoffers ättlingar fortlevde under tre generationer såsom rådsherrar i Riga, men överflyttade sedan till Estland, där denna gren levde ännu i slutet av 1800-talet. Till de mera kända medlemmarna av sistnämnda gren hörde de ryska generalmajorerna Woldemar Herman von Löwenstern, född 1776, död 1858, generalkvartermästare under fälttåget mot Napoleon 1812–1815, och Ivan Peter Edvard von Löwenstern, född 1790, död 1837, som även med tapperhet deltog i kriget mot Napoleon samt såsom överste för ett husarregemente i polska upprorets kuvande 1830–1831 och 1836 blef hetman för Astrachanska kosackerna. Till samma livländska släkt hörde även ryttmästaren Didrik Rigeman, naturaliserad Rigeman, men den gemensamme stamfadern är icke med säkerhet känd. Även adliga ätten von Löwenstern (-Kunckel), nr 1268, som närmast härstammar från Holstein, uppgives hava gemensamt ursprung med ovanstående ätter. Ätten von Löwenstern är inskriven på riddarhuset i Riga under nr 78 och i Reval under nr 100.

Nedanstående uppgifter om ätten äro hämtade från riddarhusstamtavlan i Riga.


  • Joakim Rigeman. Var 1539 medlem av stora gillet i Riga. Begraven 1568-03-27 i domkyrkan i Riga.

Barn:

  • Joakim Rigeman. Medlem av stora gillet i Riga 1558. Död (ihjälskjuten) 1562-05-18 på Rullenhof vid Riga. Gift med Anna Kalf i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Riga Lutke Heine), begraven 1589-02-20 i S: t Peters kyrka i Riga.

Barn:

  • Joakim Rigeman, född 1562. Rådsherre i Riga. Död i Riga 1625-09-05. Gift 1:o med Catharina Steinweg, född 1566, dotter av Christoffer Steinweg. Gift 2:o 1605 med Barbara Meyer, begraven 1657-12-24 i domkyrkan i Riga, dotter av rådsherren i Riga Johan Meyer.

Barn:

  • Didrik Rigeman, adlad Rigeman von Leijonstierna (Löwenstern), till Podekaye i Rodenpois socken, som han erhöll genom sitt gifte, och, sedan 1649, till Alt- och Neu-Anzen i Anzens socken, båda i Livland. Född 1611. Kapten och krigskommissarie vid svenska armén i Westfalen. Adlad jämte sin broder Christoffer 1650-11-14 (ej introducerad). Död 1656-12-30. Barnen skrevo sig von Löwenstern. Gift med Anna Wolff, arvfru till Podekaye, död 1657, dotter av myntmästaren och kungliga kommissarien i Riga Martin Wolff och Ursula Marquard, samt syster till myntmästaren Henrik Wolff, adlad Wolffensköld.

Barn:

  • Martin von Löwenstern, till Podekaye och Alt-Anzen. Född 1637-12-28. Kapten i svensk tjänst 1667. Död 1673-11-26 och begraven i Riga. Gift med Cornelia von Meijer, dotter av generalmajoren Valentin Meijer, adlad von Meijer, och hans 1:a fru Justina Cornelia von Cruse.

Barn:

  • Didrik Julian von Löwenstern, friherre von Löwenstern, till Alt-Anzen. Född 1667 i Livland. Volontär vid Taubes bataljon 1684. Förare vid Taubes bataljon 1685. Fältväbel 1686. Fänrik vid Campenhausens regemente 1688. Löjtnant i hannoveransk tjänst 1691. Avsked därifrån 1693. Kapten vid ett kompani dragoner i kejserlig tjänst 1695. Major vid ett kurpfalziskt kavalleriregemente 1700. Överstelöjtnant vid generalmajor Hatzfelds regemente i kejserlig tjänst 1706. Avsked 1711. Överste för ett dragonregemente 1712-07-14, vilket till följd av danska infallet i Bremen ej blev uppsatt. Konfirmationsfullmakt 1714-11-25. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Återkom 1713. Sekundöverste vid Västgöta kavalleriregemente 1714-11-25. Generalmajor och överste för Västgöta kavalleriregemente 1717-12-07. Friherre 1720-03-02 (introducerad 1720 under nr 181). Överste för Bohusläns dragonregemente 1727-08-08, men tillträdde icke tjänsten utan återställde fullmakten. Generallöjtnant av kavalleriet 1737-02-07. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1737-02-08. Död barnlös 1740-06-16 i Stockholm och slöt själv sin friherrliga ätt. Gift med Catharina Elisabet Caréel i hennes 3:a gifte (gift 1:o 1707-03-24 med Henrik Christoffer von Stegling, född 1687, död 1711. Gift 2:o med överinspektören Paul Wickman, adlad Stierndahl, i hans 2:a gifte, död 1725), född 1687, död 1769-07-14 i Stockholm, dotter av sterbhuskamreraren Gustaf Caréel och Elisabet Holmström.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: