Voltemat nr 1593

Från Adelsvapen-Wiki

1593.jpg


Adliga ätten Voltemat nr 1593 †

 • Adlad 1717-07-03, introd. 1720. Utdöd 1815-03-11.

1At (P). 2Bl. 3Um. 4Ök. 5Öä 11, sid. 278. 6SAB.

TAB 1

Henrik Julius Voltemat, född 1651 i Hameln1 i Hannover. Juris och matheseos professor vid gymnasiet i Reval 1677. Död1 1696-10-02 i Reval. Gift med Elisabet Saizman, död 1710.

Barn:

 • Henrik Julius Voltemat, adlad Voltemat, född 1689 i Reval. Volontär vid pommerska dragonregementet 1706-03-04. Underofficer vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1707. Fänrik vid konung Stanislai livgarde s. å. 26/11. Löjtnant därst. 1709-03-15. Sekundkapten vid Upplands regemente 1710-02-27. Konfirm.tullm. 1712-03-08. Premiärkapten 1711-03-11. Major vid Upplands stånddragonregemente 1716-02-02. Adlad 1717-07-03. (Introd. 1720 under nr 1593). Överstelöjtnant vid Upplands infanteriregemente 1720-02-20. Överstes avsked 1744-12-04. Erhöll pension 1748-02-16. RSO s. å. 7/11. Död 1764-04-18 Vingsleör. Han var med vid Kalisj 1702 och Hälsingborg 1710, där han blev illa sårad. Gift med Margareta Elisabet Schönström, född 1690, död 1751-02-03 på Hälle i Björskogs socken, Västmanlands län, dotter av assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, och hans 2:a fru Anna Maria Reenstierna.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1721, död ogift 1779-03-04 på Vingsleör.
 • Henrik Julius, född 17222. Student i Uppsala3 1729-01-08. Docent i historia vid universitetet därst. 1745. Professors titel. Lagmans karaktär 1756. Informator för prins Carl s. å. 2. Kammarråd4 1762-05-25. Entledigad från nämnda informatorssyssla6 s. å. 28/6. Död ogift 1765-10-20 i Stockholm under riksdagen, varunder han var ledamot av sekreta utskottet. Han har efterlämnat åtskilliga historiska arbeten, så i tryck som handskrift.
 • Peter Abraham, född 1725. Major. Död 1777. Se Tab. 2
 • Margareta Lovisa, född 1726, död ogift 1774-04-21 på Vingsleör och begraven s. å. 24/4 i Lista kyrka
 • Ulrik Daniel, född 1729-11-00. Student i Uppsala3 1736-06-12. Prästvigd 1753-05-00. Extra ordinarie hovpredikant3 1754-07-11. Utrikes resor 1755–1758. Promov, teol. doktor i Greifswald 1757. Hovpredikant och andre pastor vid livdrabantkåren 1758. Förste pastor därst. 1760. Överhovpredikant 1767-09-00. Kyrkoherde i Skövde stads- och landsförsamlingar 1767-12-00. Prost 1768. Död barnlös 1771-05-18 i Skövde. 'Hans predikningar voro i drottning Lovisa Ulrikas smak, och det berättas, att hon efter åhörandet av en sådan predikan yttrat, att hon skulle belönat predikanten med 1,000 rdr, om hon varit en rik drottning.' Gift 1762 med Magdalena Catharina Hærholtz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750 med bagarmästaren i Stockholm Henrik Kiöpke, född 1724, död 1760)5, född 1727, död 1771-02-09 i Skövde, dotter av5 bagaråldermannen i Stockholm Jakob Hærholtz och hans 1:a hustru Catharina Bergman.
 • Johan Albrekt, friherre Voltemat, född 1732. Landshövding. Död 1798. Se friherrliga ätten Voltemat.

TAB 2

Peter Abraham (son av Henrik Julius Voltemat, adlad Voltemat, Tab. 1), född 1725. Student i Uppsala3 1732-12-22. Kom i krigstjänst 1741. Livdrabant. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1747-07-22. Kapten vid Savolaks regemente 1748-01-29. Sekundmajor därst. 1757-01-21. Premiärmajor 1759-08-14. Avsked 1763-12-08. RSO 1767-11-23. Död 1777-05-16 i Stockholm. Han ägde vid sin död Vingsleör m. fl. egendomar i Lista och Torshälla socknar, Södermanlands län samt i Torpa socken, Västmanlands län. Gift med Sara Juliana Linroth, född 1734-03-30, död 1770-05-14, dotter av kammarherren Axel Linroth, och Sara Maria Stedt.

Barn:

 • Carl Axel, född 1759. Fänrik vid livgardet 1778-10-07. Gick i utländsk tjänst och avförd ur rullorna 1781-06-22. Major i romersk kejserlig tjänst. Död ogift 1810-05-26 i Stockholm.
 • Henrik Julius, född 1760-09-10 på Vingsleör. Volontär vid livregementet till häst 1772-03-12. Kvartermästare därst. 1774-12-16. Kornett 1775-12-20. Stabslöjtnant. Genom byte löjtnant vid adelsfaneregementet 1781-08-20. Ryttmästare därst. 1791-04-24. Avsked 1799-03-14. Död ogift 1815-03-11 i Baden-Baden och slöt ätten på svärdssidan.
 • Hedvig Maria, född 1767-01-06 på Vingsleör, död 1839-09-28, den sista av ätten och namnet. Gift 1786-07-30 med ryttmästaren Adolf Vilhelm Riben, född 1750, död 1829.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.