:

Meck från Ignaberga

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Meck från Ignaberga socken i Kristianstad †

Stamfadern Carl Gustaf Meck blev inte som sina två yngre bröder naturaliserad svensk adelsman. Hans gren redovisas här som släkten Meck från Ignaberga.

TAB 1

Carl Gustaf Meck, (son till Erik Johan Meck och Magna Birgitta Durell), ej natural svensk adelsman som sina yngre bröder, född 1678 i Voxtorps sn; major; † 1742-02-28 på Brödåckra, Ignaberga sn (D 28 Feb-r, 5. Sönd: i Faston Begrofs Wälborne Herr Maijor Meck af Brödåkra effter påkastningen uti Ignab: fördes liket till Wallen). Gift 1723-10-23 i Gumlösa sn (Dom: XV post Trinijttz lystes 1-ste gång för Wählboorne Majoren H-r Carl Gustaf Meck sampt Fru Majorskan Wählborna Henrihietta Elisabet Skiytte som wigdes sidst i Octob: månad) med välborna Henrietta Elisabeth Skytte af Sätra, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med majoren Arvid Ebbesen Gyldenstierne, † 1722-04-27 i Gumlösa sn, begr 6/5 (källa: Genline ID 1654.5.67900), född 1693-09-26 på Sinclairsholm, Gumlösa sn, † 1736-12-20 på Brödåckra, Ignaberga sn, begr 1737-01-11 (D 11. Jan: Tisdagen begrofs Wälborne Fruu Henriette Meck f. Skytte, som dödde 1736. D. 20 Dec: Kl 2. e. m. Majorskan på Brödagra. sedan jord blef kastat på liket uti Ignaberga Kyrkia. D 11. Jan: Kl 12: e: m: fördes liket up til Wallen), dotter till översten vid Smålands tremänningsinfanterireg:te Nils Skytte af Sätra och Emerentia Horn af Marienborg.

Döttrar:

  • Emerentia Catharina Meck. Gift 1746-06-06 på Sinclairsholm, Gumlösa sn (D: 6 Junii wigdes Corneten wid Kongl: Nörra Skånska Cavalleriet Wählborne H-r Johan Christian Scheibe, ock Wählborna Fröken Emerentia Catharina Meck på Sincklersholm, källa: Genline ID 1654.5.66700) med kornetten vid Norra Skånska kavallerireg:tet Johan Christian Scheibe, född 1715.
  • Brita Sophia Meck, född 1733-04-13 på Brödåckra, Ignaberga sn, dpt 18/4 (Wid döpelsens stadfästelse woro tillstädes Faddrar. Wälborne H-r Öfwerst Lieutnant Fröberg på Sandby, Wälborne H-r Major Carl Hindrich Schytte på Sincklersholm, Wälborne H-r Ryttmäster Gabriel Meck och dess K: Fruu Wälborne Fruu Stina Schytte på Wallen uti Halland. Onsdagen D 18 Aprilis Lät Wälborne H-r Major Carl Gustaf Meck och dess Fruu Wälborne Fruu Hindrietta Schytte på Brödagra frambära ett Pigebarn, som blef födt d. 13. Aprilis, och för dess Siukdom skull strax samma dag bekom nöddop, hwilket Fadren på wederbörligit Sät förrättade och gaf det Namnet Britha Sophia, det Wälborne H-r Major Schyttes Fruu på Sincklersholm som hölt barnet wid dopet, och nu sedermera fram bar berättade uti Husfolkets Tienare Hans OlofsSons och Jungfru Anna Britha Lejonflychts narwaro skedt wara, källa: Genline ID 1455.19.79000), † 1772-03-20 på Önnestad, Önnestads sn, begr 27/3 (fläckfeber, dotter till major Meck på Brödåckra Ignaberga sn och Henrietta Skytte af Sätra. Var gift med Sven Larsson i 15 år och fick 10 barn, 2 söner och 8 döttrar, varav 6 döttrar lever. Ligger begraven i kyrkan under stenen mitt för predikstolen, källa: Genline ID 1451.43.60300). Förlovad 1757 (källa: Lunds Stifts herdaminne) med kyrkoherdesonen Johan Low, med vilken hon troligen fick en oäkta son s å; Gift 1759-02-27 i Ignaberga sn (D 27 Februarii En Tijsdag Wigdes i äcktenskap Rusthållaren Sven Larsson af Brödåckra, ock Wälborna Brita Sophia Meck ther sammastädes) med rusthållaren Sven Larsson Liljegren, född 1734 (åu), † 1772-05-08 på Önnestad, Önnestads sn, begr 17/5 (fläckfeber, 38 år gammal, fick med sin fru Brödåckra som han sålde och istället köpte Önnestad, källa: Genline ID 1451.43.60300).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: