:

Liljegren från Ignaberga

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Liljegren från Ignaberga socken i Kristianstad †

TAB 1

Sven Larsson Liljegren, född 1734 (åu); rusthållare på Brödåckra, Ignaberga sn, därefter på Önnestad i Önnestads sn; † 1772-05-08 på Önnestad, Önnestads sn, begr 17/5 (fläckfeber, 38 år gammal, fick med sin fru Brödåckra som han sålde och istället köpte Önnestad, källa: Genline ID 1451.43.60300). Gift 1759-02-27 i Ignaberga sn (D 27 Februarii En Tijsdag Wigdes i äcktenskap Rusthållaren Sven Larsson af Brödåckra, ock Wälborna Brita Sophia Meck ther sammastädes) med välborna Brita Sophia Meck, (enl Lunds stifts herdaminne var hon 1757 förlovad med kyrkoherdesonen Johan Low), född 1733-04-13 på Brödåckra, Ignaberga sn, som hon ärvde efter föräldrarna, dpt 18/4 (Wid döpelsens stadfästelse woro tillstädes Faddrar. Wälborne H-r Öfwerst Lieutnant Fröberg på Sandby, Wälborne H-r Major Carl Hindrich Schytte på Sincklersholm, Wälborne H-r Ryttmäster Gabriel Meck och dess K: Fruu Wälborne Fruu Stina Schytte på Wallen uti Halland. Onsdagen D 18 Aprilis Lät Wälborne H-r Major Carl Gustaf Meck och dess Fruu Wälborne Fruu Hindrietta Schytte på Brödagra frambära ett Pigebarn, som blef födt d. 13. Aprilis, och för dess Siukdom skull strax samma dag bekom nöddop, hwilket Fadren på wederbörligit Sät förrättade och gaf det Namnet Britha Sophia, det Wälborne H-r Major Schyttes Fruu på Sincklersholm som hölt barnet wid dopet, och nu sedermera fram bar berättade uti Husfolkets Tienare Hans OlofsSons och Jungfru Anna Britha Lejonflychts narwaro skedt wara, källa: Genline ID 1455.19.79000),† 1772-03-20 på Önnestad, Önnestads sn, begr 27/3 (fläckfeber, dotter till major Meck på Brödåckra Ignaberga sn och Henrietta Skytte af Sätra. Var gift med Sven Larsson i 15 år och fick 10 barn, 2 söner och 8 döttrar, varav 6 döttrar lever. Ligger begraven i kyrkan under stenen mitt för predikstolen, källa: Genline ID 1451.43.60300), dotter till majoren Carl Gustaf Meck Meck och Henrietta Elisabeth Skytte af Sätra.

Hennes oäkta son, troligen i förhållande med ovanstående Johan Low:

 • Carl Gustaf, född 1757-04-20 på Brödåckra, Ignaberga sn, dpt 23/4 (dopvittnen: Enke Fru Probstinnan Elna Maria Gadd af Wankifwa bar dett; Faddrar. Herr Corperal Lame af Klensberg, Trumpetaren Wedich af Grantinge, Herr Inspector Bengt Adam Plantin af Kolaberga Mölla, samt dess Fru Anna Sophia Hörlin ibm), † där s å 9/8, begr 14/8.

Barn:

 • Henrietta Elisabeth Liljegren, född 1759-11-17 på Brödåckra, Ignaberga sn (enl hsf i Kalvsviks sn är hon född 1758-10-08, källa: Genline ID 857.7.50200). Det är med stor sannolikhet en felaktig uppgift. Dopvittnen: Kyrkioherden Herr Christian Lundströms Fru Wälborna Sara Eleonora Ridderschiöld af Wankifwa bar dett; Faddrar Comministeren Herr Nils Peter Gadd af Wankifva, Inspectoren ock Crono Ländzmannen Herr Bengt Adam Plantin af Kolaberga Mölla i Strö Socken, Nils Larsson Sundahl från Lyckeboda ock Råbelöf Sockn, Axell Runman af Ignaberga, Tufwe Olssons Hustru Nilla Bengts dotter af Brödåckra, Mademoisell Elsa Maria Radier af Sörby, ock Pigan Elna Lars dotter af Brödåckra), † 1818-08-05 på Högelid, Virestads sn, begr 16/8 (fläckfeber, 60 år gammal, källa: Genline ID 857.39.86400). Gift med sergeanten vid Kronobergs reg:te Christian Georg Wickström, född 1750-07-25 på Hulingsved, Vislanda sn, dpt 29/7 (källa: Genline ID 858.20.68300). Paret fick flera barn.
 • Johanna Cecilia Liljegren, född 1760-10-17 på Brödåckra, Ignaberga sn, dpt 22/10 (dopvittnen: Fru Maria Christina Leck från Christianstad bar dett, Faddrar Qwartermästaren ock Heijderidaren Herr Abraham Ziebet. Vice Befallningsmannen H-r Jeppa Sandberg af Gammalstorp, Herr Commissarien Christian Liungren af Önnestad, Fru Anna Margaretha Malmborg af Åhraslöf, ock Jungfru Christina Leck af Christianstad).
 • Ulrika Cecilia Liljegren, född 1763-09-08 på Brödåckra, Ignaberga sn (dopvittnen: Herr Cornet Malmborgs Fru Anna Margaretha Unea af Åraslöf i Winslöf Socken bar dett; Faddrar Comministrarne, Herr Nils Peter Gadd af Wankifwa ock Herr Pehr Qviding af Stoby; Klåckaren Olof Siöquists Hustru Ingrid Gadd af Wankifva ock Mademoisell, Sara Petronella Lychau af Stoby).
 • Brita Magdalena Liljegren, född 1764-10-26 på Brödåckra, Ignaberga sn (dopvittnen: Wälborna Fru Emerentia Catharina Meck af Calsnäs, bar dett; Faddrar, Wäl. Her Lieutenant Johan Christian Scheibe ib-m, Herr Comministeren Nils Pet: Gadd, ock Klockaren Olof Siöqvist af Wankifwa. Wälborna Förken Hindrietta Scheibe Jungfru Anna Gretha Kempe från Calsnäs).
 • Hedvig Beata Liljegren, född 1765-12-26 på Brödåckra, Ignaberga sn (dopvittnen: Herr Kyrckio herden Lybechers Fru, Fru Elsa Maria Ringius af Stoby, bar dett till doop ock Christendom; Faddrar Högwälborne Herr Baron ock Lieut: Nils Ankarstierna, Herr Ombuds mannen ock Vice Häradzhöfdingen Johan Lov, Herr Corporal Hans Friberg, af Stoby, Christopher Stegling af Ignaberga, Mademoiselle Petronella Lÿckov af Stoby, ock Hustru Anna Ericksdotter af Brödåckra).
 • Hedvig Sophia Liljegren, född 1766 i Önnestads sn (ej i fb), † där 1770-03-26, begr 6/4 (4 år, 3 månader gammal, källa: Genline ID 1451.43.60000).
 • Margareta Sophia Liljegren, född 1767-07-20 på Önnestad, Önnestads sn, dpt s d (källa: Genline ID 1451.43.51200).
 • Carolina Gustafva Liljegren, född 1768-12-01 på Önnestad, Önnestads sn, dpt 2:e advent (källa: Genline ID 1451.43.51600).
 • Lars Magnus Liljegren, född 1770-05-06 på Önnestad, Önnestads sn, dpt 9/5 (källa: Genline ID 1451.43.52000), † där 9/5 (källa: Genline ID 1451.43.52000).
 • Hedvig Beata Liljegren, född 1771-11-06 på Önnestad, Önnestads sn, dpt 9/11 (källa: Genline ID 1451.43.52400 och 849.21.17100). Gift 1800-04-13 i Kalvsviks sn med sin systers svåger (källa: Genline ID 234.20.800) med trumslagaren vid Kronobergs reg:te Johan Wilhelm Wickström, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Anna Margareta Lindberg, † omkr 1794 i Hamneda sn - ej i db), född 1752 (åu enl db, omnämns i hsf för Hamneda 1798-1808 som född 1738, vilket sannolikt är en felaktig uppgift, källa: Genline ID 828.4.26300), † 1812-03-08 på Ringshults backstuga, Västra Torsås sn, begr 15/3 (avskedad gift trumslagare, bröstfeber, 60 år gammal, källa: Genline ID 849.21.17100). Paret fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: