:

Hinsebergs-släkten nr 41

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga HINSEBERGS-släkten nr 41 †

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Utdöd på 1650-talet.


  • Genealogien är sannolikt felaktig men har icke kunnat kontrolleras. Antagligen var Olof Nilsson (Tab. 4) son till Nils Olofsson (Tab. 2), eftersom den förre efterträdde den senare i besittningen av Hinseberg.

1 GIr. 2 KAS. 3 KA reduk.kollegiiakt nr 139 (medd. av assessor O. Adelborg). 4 Riksrådets protokoll 1640–1641, s. 732.


TAB 1

Matts Pedersson, till Hinseberg i Näsby socken, Örebro län. Gift med Barbro Lydekesdotter, till Berga, dotter av Lydeke von Bergen, till Venngarn, och hans 1:a fru Catharina Ingemarsdotter, vars moder var av Wasasläkten.

Barn:

TAB 2

Olof Mattsson (son av Matts Pedersson, Tab. 1), till Hinseberg.

Barn:

  • Nils Olofsson. Skrev sig till Hinseberg 1552. Erhöll häradshövdingebrev på Fellingsbro, Näsby och Ervalla snr1 1559-01-18. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561.

TAB 3

Hinse Olofsson (son av Olof Mattsson, Tab. 2), till Hinseberg. Levde 1555. Bördade 1536 gods, såsom närmaste arvinge och bördesman efter kaniken i Uppsala Herman Rodenkirch (död 1511, son av Herman Rodenkirch och Elseby von Bergen).

Barn:

  • Anna Hinsesdotter, till Hinseberg. Kallas fru Anna till Hinseberg 1585-07-15, då hon erhöll k. Johans brev på tre gårdar i Danmarks socken2, Uppsala län.

TAB 4

Hemming Mattsson (son av Matts Pedersson, Tab. 1), till Hinseberg.

Barn:

  • Matts Hemmingsson, till Hinseberg. Kallades Rodenkirch. Gift med Elsa (Ellika) Davidsdotter (Körning), som levde 15582.

Barn:

  • Nils Mattsson, till Hinseberg. Levde 1560. Gift med Anna Knutsdotter i hennes 1:a gifte, dotter av häradshövdingen Knut Svensson (Lilliehöök af Gälared och Kolbäck), samt omg. med Nils Larsson till Istrum.

Barn:

  • Olof Nilsson, till Hinseberg. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Satt 1600 i rätten i Linköping över de olyckliga riksens råd. Gift med Anna Bonde, dotter av riddaren och riksrådet Jöns Tordsson Bonde den äldre (nr 11) och hans 1:a fru Märta Posse.

Barn:

  • Nils Olofsson. »Jäger- och fiskemästare». över hela livgedinget2 1639-05-28. Avskedad 1640 före 21/7, emedan han misskött sin tjänst2.
  • Märta Olofsdotter: levde ännu 1661-11-00.3 Gift efter 1622-02-20 med överstelöjtnanten Hans Johansson Löfling, adlad Löfling, död 1656. De bekostade predikstolen i Näsby kyrka, därå deras vapen målades.
  • Jöns Olofsson, till Hinseberg. Kapten. Blev 1625 på ättens vägnar introd. under nr 41 och fick namn av sitt stamgods. Levde 1652. Han slöt ätten på svärdssidan. 1641-11-04 resolverade4 riksrådet »att Jöns Olsson till Hinsebergh, som i H. M:ts Enkiedrottningens tienst haffver varitt, skall giffvas een ähreklädningh till hans bröllop med een gemenahre och sämbre sampt 200 Rdr».
  • Elsa Olofsdotter, till Hinseberg, död 1655 före 14/6 och begraven i Väla kyrka Skaraborgs län, varest hennes och hennes 1:a mans gravsten finnes. Gift 1:o efter 1622-02-20 med Bengt Haraldson Svenske, död 1646. Gift 2:o med Gabriel Rutensköld.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: