:

Von Stockman nr 801

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stockman nr 801 †

Adlad 1653-06-10, introd. 1672. Utdöd 1673 ell. 1674.

Den adlade Frans Albrekt Stockman hade en broder Göran, handlande och en tid (1652) borgmästare i Helsingfors. Göran Stockmans barn, ehuru icke adlade i Sverige, fingo likväl tillträda farbroderns frälsegods i Kyrkslätts socken. Så ärvdes säteriet Järsö av Joakim Göransson Stockman, postmästare i Porkkala, död 1678. Hans Göransson Stockman fick Rilaks, Stubbans och Putvik, död 1685 (hustru Maria, dotter Carin gift med rusthållaren Thomas Eriksson Lakkonen från Tenhola, Hattula socken). Kvartermästaren Frans Göransson Stockman erhöll Dåvits och systern Maria Göransdotter bekom Junkars. En Johan Stockman inskrevs 1708 vid universitetet i Åbo och Göran von Stockman, häradsskrivare, levde 1706.1

I Livland förekom under medeltiden en förnämlig släkt Stockmann, vars vapen dock icke är känt. Arend Stockman erhöll 1487-09-15 under ärftligt frälse godset Loxten (Stockmannshof) i Kokenhusens slottsområde, som länge innehades av hans arvingar.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (Sch).

  • Frans Albrekt Stockman, adlad von Stockman. Handlande i Borgå, med burskap från 1620-talet, men flyttade efter 1645 till Helsingfors. Sålde sitt hus därst. till residens för landshövdingen och landskansliet och erhöll till betalning enligt k. brev 1650-12-10 följande hemman i Kyrkslätts socken: Järsö, Mattby, Knopps, Dåvits, Rilaks, Stubbans, Putvik, Hirfsala och Näse, av vilka Järsö blev säteri. Handelsborgmästare i Helsingfors 1649–1652. Adlad 1653-06-10 (sonen introd. 1672 under nr 801). Fick 1653-06-14 konfirm. på några frälsegods i Ylikeby i Borgå socken, vilka han ärvt efter sin hustrus fars halvbroder, generalen Torsten Stålhandske. Gift med Hebbla Grönfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1665 med borgaren i Åbo Hans Tomasson. Gift 3:o före 1671 med Bernhard Lüdeking), död 1673, dotter av majoren Lüdik Mattsson, adlad Grönfelt, och Hebbla Ållongren i Finland.

Barn:

  • Frans Albrekt. Student i Åbo 1666–1667 och i Uppsala 1668-12-11. Anhöll 1671 att bliva anställd vid Claes Ugglas regemente. Nämnes senast 1673-07-16 och var död ogift 1674.
  • Hebbla, begraven 1699-02-13 i Borgå. Gift 1:o med majoren Hans Romanowitz, till Kantokylä i Pälkäne socken, död 16821. Gift 2:o 16861 med ryttmästaren vid karelska kavalleriregementet Reinhold von Köhler, stupade 1701-09-06 vid Rauke i Livland, broder till generallöjtnanten friherre Fredrik von Köhler.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: