:

Thulstrup nr 2329

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Thulstrup nr 2329 †

Adlad 1858-12-01 enl. 37 § R.F., introd. 1859. Utdöd 1930.

TAB 1

Georg Thulstrup, född 1730 i Köpenhamn. Justitieråd, bankdirektör samt borgmästare i nämnda stad. Död 1794. Gift med Cecilia Wahlbohm, död 1815.

Barn:

 • Ludvig Thulstrup, född 1774-01-17 i Köpenhamn. Jur. kandidat 1795. Extra ordinarie kanslist i danska kommerskollegium 1798. Sekreterare och juridiskt ombud vid danska konsulatet i Skåne 1804. Natural. svensk 1808, då han bosatte sig i Småland. Död 1851-10-19 i Stockholm, där han bott sedan 1816. Gift 1:o med Fredrika Lovisa Lund, född 1778-10-01 i Danmark, död 1828-12-18 i Stockholm. Gift 2:o med Gustava Charlotta Rönnow, född 1797-05-04, död 1839-04-18.

Barn:

 • Carl Magnus Thulstrup, adlad Thulstrup, född 1805-01-12 i Landskrona. Student i Uppsala 1822-02-13. Officersexamen 1824-04-09. Underlöjtnant vid fältmätningsbrigaden av ingenjörkåren s. å. 11/5. Större ingenjörsofficersexamen 1829-04-15. Informationsofficer vid ingenjörkårens läroverk 1829–1832. Löjtnant vid topografiska kåren 1831-12-17. Lärare i beskrivande geometri vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1832–1859. Kapten i armén 1835-12-29. LKrVA 1837-01-30. Kanslist i en kommitté för utarbetande av förslag rörande Sveriges kustförsvar 1839. Kapten vid kåren 1843-02-06. Suppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1844-08-29. RSO s. å. 14/10. Adjutant hos konungen 1847-05-04. Uppvaktande hos ryske storfursten Konstantin under dennes vistelse i Stockholm 1848-05-00. RRS:tStO2kl s. å. 25/5. RDDO s. å. 9/7. LVA 1849-08-14. Major i topografiska kåren 1850-03-06. Överstelöjtnant i armén s. å. 8/5. Guvernör för krigsakademien å Karlberg 1850-05-08–1861-03-26. Andre styresman i KrVA 1852-04-24. Överste i armén 1853-05-04. Ledamot av kommittén för granskning av de för sjökadetternas undervisning gällande bestämmelser s. å. 23/12. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag till organisation av generalstaben 1855-06-12. Ledamot av kommittén för utarbetande av förslag rörande försvaret av Stockholms omgivningar och av Mälardalen 1856-02-14. Major vid kåren s. å. 6/6. Ledamot av kommittén för uppgörande av förslag till en för de förenade rikena gemensam lag angående vartderas bidrag till det gemensamma försvaret s. å. 8/9. Överstelöjtnant vid kåren 1857-01-13. LSkS 1858-05-18. Ordförande i kommittén för utarbetande av förslag till reglemente för gymnastiska centralinstitutet samt ordnande av den gymnastiska undervisningen i riket s. å. 17/6. Adlad s. å. 1/12 enligt 37 § R.F. (introd. 1859 under nr 2329). KNS:tOO 1859-07-07. Uppvaktande hos konungen av Danmark under dennes besök i Stockholm s. å. KDDO1gr s. å. 10/8. KSO 1861-01-28. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén s. å. 12/3. Konsultativt statsråd s. å. 26/3. Generalmajor s. d. StkItS:tMLO 1862-10-30. Preses i VA 1865–1866. KmstkSO 1866-07-03. Chef för sjöförsvarsdepartementet 1868-06-04. HLÖS s. å. 9/11. Avsked från statsrådsämbetet 1870-01-14. Ordförande i vapen- och befästningskommittén s. å. Ordförande i kommittén för utarBetande av förslag rörande de topografisk-ekonomiska och geologiska kartverkens bringande i närmare samband med varandra m. m. s. å. 13/7. Inspektör för militärläroverken 1872-10-14. Generallöjtnant 1874-08-14. Död 1881-07-29 i Stockholm. Har av trycket utgivit: Prov å topografisk kartritning, anbefallda att följas vid svenska militärkartarbeten (1837). Övningsexempel i topografisk kartritning (s. å.). Kurs i kartritning för underbefälsskolor (1840). Lärobok uti beskrivande geometri (1849, 2:a uppl. 1854) samt De första grunderna för matematisk geografi och topografi (1855, 2:a uppl. 1861). Gift 1835-12-29 i Stockholm med Hedvig Kristina (Hedda) Akrell, född 1811-03-07 i nämnda stad, död 1887-03-01 på Karlbergs slott, dotter av generallöjtnanten Carl Fredrik Akrel, adlad Akrell, och Margareta Fredrika Lovisa Gyllenhammar.

Barn:

 • Carl Ludvig Henning, adelsman vid faderns död 1881. Född 1836. Överste. Död 1902. Se Tab. 2.
 • Ida Lovisa Eleonora, född 1840-03-11, död 1847-06-18.
 • Bror Ture, adelsman vid äldre broderns död 1902. Född 1848-04-05 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1861-05-10. Utexaminerad 1865-05-26. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 30/5. Avsked 1869-10-05. Kapten i fransk tjänst s. å. och anställd vid franska främlingslegionen. Deltog i fransk-tyska kriget 1870–1871. Överflyttade 1872 till Nordamerika. Känd såsom tecknare och bataljmålare samt var flitig illustratör i The Graphic och Frank Leslies och Harpers Magazins. RVO 1910. Död barnlös 1930-06-09 i New York och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift där 1879-06-03 med Lucie Jolly Bavoillot, född 1856-03-03 i nämnda stad, död där 1915.

TAB 2

Carl Ludvig Henning (son av Carl Magnus Thulstrup, adlad Thulstrup, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1881. Född 1836-10-26 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1852-05-06. Utexaminerad 1855-09-22. Underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet s. å. 3/10. Adjutant vid krigsakademien och krigsskolan 1861-08-26–1873-05-17. Biträdande lärare vid krigsskolan 1862-03-31–1869-04-06. Löjtnant 1862-09-18. Ordonnansofficer hos konungen 1863-03-28. RDDO s. å. 17/12. RBLeopO 1866-09-26. Generalstabsofficer s. å. 13/11. Adjutant vid fjärde militärdistriktets stab 1866-11-19–1870-12-31. Lärare i frihandsteckning vid sjökrigsskolan 1867-09-14–1874-06-05. Lärare i teckning vid krigsskolan 1867-09-30–1873-04-30. Kapten i armén 1869-04-29. Adjutant hos konungen s. å. 3/5. Styresman för undervisningen vid krigsskolan 1872-04-19–1878-08-31 statschef vid livgardesbrigaden 1873-04-19–29/12. Adjutant hos inspektören för militärläroverken 1873-07-06–1875-03-31. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1873-12-19. RNS:tOO 1874-01-21. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 12/6. Beordrad att i Tyskland studerade åtskilliga militärförhållanden och under tiden bevista X. Preussiska armékårens höstmanövrer i Hannover s. å. 1/5–1/10. RPrRÖO3kl s. å. 19/9. Stabschef vid femte militärdistriktet 1875-04-01–1881-07-01. RSO 1875-12-01. Adjutant hos generalmajor O. Weidenhielm under dennes beskickning till S:t Petersburg 1880. RRS:tStO 2kl s. å. 12/6. Avdelningschef vid generalstabens krigshistoriska avdelning 1881-08-25–1882-03-31. Överstelöjtnant i generalstaben 1882-03-31. Chef för krigsskolan s. d.–1890-05-02. RCXIII:sO 1884-01-28. LKrVA 1886-04-20. Överste i armén 1889-11-01. Överste och chef för Södermanlands regemente 1890-05-02. KSO2kl 1893-05-15. Avsked 1896-11-20. Död 1902-06-28 i Stockholm. Har gjort sig känd såsom tecknare och målare. Gift 1:o 1863-01-06 i Stockholm med Selma Huldigunda Louise Josefina Anna Charlotta Hahr, född 1840-03-28 i Tripolis, död 1864-01-12 på Karlbergs slott, dotter av generalkonsuln Adolf Hahr och Christina Charlotta von Schéele. Gift 2:o 1868-05-28 i Stockholm med friherrinnan Agnes Carolina Guladis Fleetwood, född 1849-05-13 Sundbyberg, död 1905-04-28 i Stockholm, dotter av översten friherre Abraham Georg Fleetwood, och Anna Carolina Wolffram.

Barn:

 • 1. Selma, född 1864-01-05 och död s. å. 24/3 på Karlbergs slott.
 • 2. Carl Magnus Georg, född 1869-06-16 och död s. å. 7/11 på Karlbergs slott.
 • 2. Agnes, född 1870-09-20 och död 1871-11-24 på Karlbergs slott.
 • 2. Ebba, född 1872-07-17 på Karlbergs slott. Gift 1896-12-10 i Södertälje kyrka med borgmästaren i nämnda stad, t. v. statsrådet och chefen för socialdepartementet, KNO1kl, KVO1kl, jur. hedersdoktorn Jakob Gustaf Pettersson, född 1866-08-21 i samma stad.
 • 2. Magnus Fleetwood, född 1875-04-23 och död 1877-02-04 i Stockholm.
 • 2. Amelie, född 1877-08-19 Nygård. Gift 1907-01-16 med konsertmusikern Alfred Dettmar Dressel född 1878-12-28 i London.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: