Svärdfelt nr 754

Från Adelsvapen-Wiki

0754.jpg


Adliga ätten Svärdfelt nr 754 född

Adlad 1651-09-16, introd. 1668. Sannolikt utdöd.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Silfverswärd, och Svärdfelt. Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1RHG. 2At (L). 3Lk. 4Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Nils Jonsson, adlad Svärdfelt (son av Joen Larsson, se adliga ätten Silfverswärd, Tab. 2). Kom i tjänst 1615. Löjtnant. Adlad 1651-09-16 (sönerna introd. 1668 under nr 754). Kapten vid Västra Viborgs läns infanteriregemente 1656. Stupade 1657 vid Kokenhusen. Han erhöll i förläning några hemman i Rantasalmi och Jokkas snr 1652-08-10 samt uppförde Harjuranta säteri i förstn. socken. Gift med Catharina Elisabet von Feilitzen, som 1666-07-31 fick konfirmation på Harjuranta och 1669-03-17 ett gratial av 50 dlr smt. Hon fördes jämte sina fyra barn efter mannens död i fångenskap till Moskva, där de under fyra år utstodo mycket elände. Dotter av Mattias Feilitz och Elisabeth von Bone.

Barn:

 • Nils, anträffas icke i bevarade handlingar, men vid häradsting 1703 förekom fänriken Jonas Nilsson Svärdfelt.
 • En dotter, död före 1686. Gift med fänriken Erik Sölfverarm, i hans 2:a gifte, född 1628, levde ännu 1696.

TAB 2

Jonas (son av Nils Jonsson, adlad Svärdfelt, Tab. 1), till Harjuranta i Rantasalmi socken. Förare 1670 och fänrik 1674-09-18 vid Burghausens dragonregemente. Löjtnant vid karelska dragonregementet. Död 1676-12-00 i slaget vid Lund eller av sina sår strax därefter. Gift med Maria von Nandelstadh, som levde 1686 i Jokkas socken, dotter av kaptenen Johan von Nandelstadh, av en 1693 natural., men ej introd. livländsk adlig ätt, och Anna Maria Ritterfelt genannt Bye.

Barn:

 • Erik. Var fänrik 1685, då han erhöll livstids frälse på sin faders reducerade säteri Harjuranta. Namnes senast 1688.
 • Carl Gustaf, född 1666. Sergeant vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1690. Löjtnant. Död barnlös 1710 och begraven s. å. 31/3 i Rantasalmi kyrka. Ägde Rantasala eller Strandgårds rusthåll i nämnda socken. Gift omkr. 1700 med Helena Kyander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fältväbeln Johan Adolf Sölfverarm, född 1661, död före 1700), dotter av kyrkoherden i Rantasalmi Anders Kyander och Emerentia Klöfverskjöld.
 • Jonas Vilhelm. Fältväbel vid Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente. Sekundfänrik därst. 1700-07-30. Premiärfänrik 1701-05-00. Konfirm.fullm. 1703-06-25. Löjtnant. Död 1710-07-00 i Neumünde.

TAB 3

Adam Johan (son av Jonas, Tab. 2). Korpral vid Viborgs läns infanteriregemente. Var rustmästare därst. 1692. Förare 1694. Sergeant 1696-07-06. Kvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1702-05-15. Kornett därst. 1705-08-01. Konfirm.fullm. 1707-06-13. Fången vid Liesna 1708-09-29. Död 1718-12-00 under fångenskapen i Ryssland. Gift med Helena Kylander.4

 • Barn1:
 • Peter. I rysk fångenskap, varifrån han hemkom 1722. Var död 1732.
 • Engla, född 1700-08-29 på Järvenkylä4 i Jääskis' socken. Levde 1732 och bodde då jämte systern vid Puumala sund. Hon och systern skrevo sig von Swerdfeldt.
 • Anna Maria. Gift 1:o med kyrkoherden i Jaakkima Jakob Dannenberg i hans 2:a gifte, död 1747. Gift 2:o med kaplanen i samma församling Jakob Wirzenius, död 1761.

TAB 4

Gunnar (son av Nils Jonsson, adlad Svärdfelt, Tab. 1). Kapten.1 ?

Barn:

 • Adam Henrik. Kornett vid Schreiterfelts dragonregemente. Var 1711 fången i Ryssland. [2]

TAB 5

Vilhelm (?son av Gunnar, Tab. 4), född 1681 i Livland. Kom i tjänst 1700. Löjtnant vid Schreiterfelts dragonregemente 1704. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-06-00. Kaptens avsked s. å. 27/9. [3] ?Gift med Dorotea von Liebstorff.1

 • Barn1:
 • Christina, död ogift.
 • Gertrud Helena. Gift med fänriken vid Liewens livländska infanteriregemente3, löjtnanten Mikael Sarman, född 16643, avsked 1722.3
 • Claes Herman. Kornett. Död ogift 1737.

TAB 6

Joakim (son av Vilhelm, Tab. 5), först löjtnant i svensk tjänst, sedan kapten i rysk tjänst. Gift 1:o med N. N. von Bornemann. Gift 2:o med N. N. von Glasenap.

Barn:

 • N. N. Gift med N. N. von Glasenapp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.