:

Stenhammar från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Nils Persson, född 1623 (åu) i Hamra, Västra Stenby sn; salpetersjuderiinspektör över Östergötlands och Småland salpetersjuderier; † 1675-04-28 i Vinnerstads sn, begr i Vinnerstads kyrka (52 år gammal). Gift 1654-06-25 i Motala sn (källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med Ingeborg Pehrsdotter, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1679 (källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med fänriken Sven Nilsson Falk), född 1634 i Motala sn, † 1698-05-23 (Anno 1698 d 23 Maii afsomnade min k. moder, Gud frögde hennes siähl, blef död sedan hon 64 åhr uthi ett gudeligit och wählfört lefwerne belefwat hade. lijktäxten Ps. 38. v. 10. 11, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping).

Barn:

 • Catharina Elisabet Stenhammar, född 1655-08-17 i Vinnerstads sn, † 1720-03-20 på Kvarntorp, Kvillinge sn, begr 8/4 i Kvillinge kyrkas stora gång (65 år gammal, källa: Genline ID 326.23.82800). Gift 1678-03-11 (källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med pastorn vid svenska församlingen i Riga, magister Andreas Nothman, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Christina Alandra), född 1643 i Västerås, † 1704-01-23 i Riga, Lettland (Ao 1704 d 23 Jan. blef hr Magister And. Notman död, swenska kiörckioherden i Riga, wid Ste Jacobs försambling. gud frögde dheras siählar, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping).
 • Brita Stenhammar, född 1658-01-26 i Vinnerstads sn. Gift 1679-04-24 (källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med kvartermästaren vid Östgöta kavallerireg:te Elof Hedman, född 1617 (åu), † 1694-06-20 (hustrun efterlevde med små omyndiga barn i stor fattigdom, källa: Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6. "Ao 1694 d 23 Maii kl. 2 efter middagen blef min k. swåger Elof Hedman död, Gud frögde hans siähl, betiänt officerare under Ößgiötha Cavallerie för Qwarteremästare, och Infanteriet för förare och designerad fendrick. deß ålder 77 åhr. lijktäxten Psal. 71. v. 20 ? ad finem, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping).
 • Elisabet Stenhammar, född 1662-09-19 i Vinnerstads sn. Gift 1682-10-01 (källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med Claes Nilsson.
 • Anna Stenhammar, född 1665-03-23 i Vinnerstads sn, † där 1690-05-01. Gift 1688 med arrendatorn av kungsfisket i Motala Cornelius Wetterström, i hans 1:a äktenskap (2:o 1691-09-30 i Motala sn (källa: Genline ID 340.28.70200) med Catharina Persdotter; 3:o 1717-01-01 i Motala (källa: Genline ID 340.28.70700) med Charlotta Benedikta Koskull, i hennes 1:a äktenskap (gift 1:o 1712-06-10 med korpralen Nils Holm, adlad men ej introd Lejonholm; 3:o 1729-06-26 med kaptenen vid Östgöta infanterireg:te Anders Röberg, † 1735-08-28 på Freberga, Motala sn; 4:o 1745-04-28 på Norra Freberga, Motala sn (källa: Genline ID 340.30.99200) med löjtnanten vid Kungliga artilleriet Carl Gustaf Ekerman, född 1709, † 1769-10-03 på Norra Freberga, Motala sn), född 1691-09-30 i Vreta kloster sn, † 1785-06-23 på Freberga, Motala sn (93 år gammal, källa: Genline ID 340.31.22100), dotter till översten Gustaf Koskull och Christina Elisabet Natt och Dag.
 • Nils Stenhammar, född 1667; kyrkoherde; † 1713. se Tab 2.
 • Andreas Stenhammar, född 1670-11-23 i Vinnerstads sn, † där s å 3/12.
 • Olof Stenhammar, född 1671; rusthållare; † 1729. se Tab 3.
 • Ingrid Stenhammar, född 1675

TAB 2

Nils Stenhammar, (son till Nils Persson Stenhammar, Tab 1), född 1667-10-04 i Vinnerstads sn; kyrkoherde i Svanshals pastorat; † 1713-11-29 i Svanshals sn, begr 3/12 (källa: Genline ID 386.16.68900). Gift 1:o 1703-07-08 i Svanshals sn (Anno 1702 d 2 augusti war min förlofning med Jungf. Christina Norbergia[1] gud där till sin milderijka wälsignelse förläne. Ao 1703 d 8 Julii war wår bröllopsdag uthi Swanßhalß, wigningen och brudpredikan giorde högährew. Hr probsten i Wadstena Magist. Samuel Pontin uthi Swanßhalß kÿrckia. gud oß sin wälsignelse förläne, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med jungfrun Christina Norberg, född 1682 i Vadstena, † där 1706-10-05 (Anno 1706 d 5 Octob. klåckan 3 effter middagen blef min k. hustru förloßat af en swår barnßbörd och födde en dotter som i deß födelse blef dödh gud fröÿde deß siähl. Anno 1706 d 11 Octob. blef min kiärälskeliga hustru dödh i förbenämde barnsäng klockan half nÿe om afftonen, mig till en hiertans sorg, gud fröjde hennes siähl; den 14 dito blef swepter, d 21 dito hederl. begrafwen i Wadstena kÿrckia, lijkpredikan giorde högährw. hr probsten Magist. Samuel Pontin. Text. Ezech 24[1] V.16.18. nämbl, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping), dotter till kyrkoherden i Svanshals och Kumla pastorat Matthias Svenonis Norbergius och Anna Hemmingia; 2:o 1707-09-03 i Vadstena (Anno 1707 d 16 Maii giorde iag ansökning hoos hägährw. hr probsten Magist. Sam. Pontin i Wadstena om Jungf. Catharina Broms och d 30 dito war min förloflofning med Jungf. Catharina Broms, gud sin där till sin milderijka wählsignelse oß nådel. förläne, och samma dag flÿtte iag ifrån Wadstena däräst iag Comminister warit i 7 åhr. Anno 1707 d 3 Septemb war wår bröllopsdag uthi Wadstena, uthi förmäns närwahro; wigningen förrättade högährew. hr probsten Magist. Samuel Pontin uthi Wadstena kÿrckia, hwilcken också giorde brölloppet; gud oß sin milda wählsignelse nådel. förläne, källa: Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping) med Catharina Broms, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1714-07-27 i Svanshals sn (ärebördig och höglärde herren Magister med äreborna och dygdsamma matronan, källa: Genline ID 386.16.56400) med kyrkoherden i Svanshals och Kumla pastorat Johannes Wettrenius; 3:o 1721-05-31 i Svanshals sn (källa: Genline ID 386.16.56800) med kyrkoherden i Svanshals och Kumla pastorat, kontraktsprosten och riksdagsmannen Sven Thollander, i hans 1:a äktenskap (se nedan), född 1686-10-03 på Brunneby, Tåby sn, † 1767-06-15 i Svanshals sn), född 1691-01-?? i Linköping (källa: Genline ID 386.16.70100), † 1724-10-05 i Svanshals sn, begr 16/10 (källa: Genline ID 386.16.70100), dotter till lektorn, kyrkoherden och riksdagsmannen Petrus Erici Broms och Helena Pontin.

Dotter 1:o:

 • Anna Margareta Stenhammar, född 1704-06-11 i Vadstena, † 1781-01-13 i Asks sn. Gift 1725-12-16 i Svanshals sn (enl Kungl Maj:ts tillstånd 1725-10-20, källa: Genline ID 386.16.57100) med sin styvmoders man, kyrkoherden i Svanshals och Kumla pastorat, kontraktsprosten och riksdagsmannen Sven Thollander, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1721-05-31 i Svanshals sn med Catharina Broms, född 1691 i Linköping (källa: Genline ID 386.16.70100), † 1724 i Svanshals sn, begr 16/10 (källa: Genline ID 386.16.70100), dotter till lektorn, kyrkoherden och riksdagsmannen Petrus Erici Broms och Helena Pontin), född 1686-10-03 på Brunneby, Tåby sn, † 1767-06-15 i Svanshals sn (80 år gammal, källa: Genline ID 386.16.73600). Paret fick flera barn.

Barn 2:o:

 • Helena Christina Stenhammar, född 1709-05-02 i Asks sn, dpt 5/5 (källa: Genline ID 270.7.61700), † 1767-06-21 i Svanshals sn (61 år gammal, källa: Genline ID 386.16.73600). Gift med komministern Gustaf Petri Hornstrand, född 1686-06-23 i Horns sn (källa: Genline ID 324.14.40600), † 1762-06-17 på Åsby, Kumla sn, begr 24/6 (källa: Genline ID 324.14.40600). Paret fick flera barn.
 • Samuel Stenhammar, född 1710-10-22 i Asks sn, † där 1711.
 • Peter Stenhammar, född 1712-01-01 i Asks sn (källa: Genline ID 386.16.70100), † där 1724-06-13, begr 25/6 på Svanshals kyrkogård (källa: Genline ID 386.16.70100).
 • Nils Stenhammar, född posthumt 1713-08-20 i Asks sn, † där s å.

TAB 3

Olof Stenhammar, (son till Nils Persson Stenhammar, Tab 1), född 1671-12-24 i Vinnerstads sn; rusthållare på Vinnerstad; † 1729-11-29 på Vinnerstads rusthåll, Vinnerstads sn, begr 9/12 (57 år, 9 månader och 4 dagar gammal, källa: Genline ID 409.10.100600). Gift 1694 med Maria Jönsdotter, född 1675 på Lårstad, Västra Stenby sn, † 1748-05-09 på Vinnerstads rusthåll, Vinnerstads sn, begr 25/5 (73 år gammal, källa: Genline ID 409.12.26100).

Barn:

 • Nils Olof Stenhammar, född 1697; kyrkoherde; kontraktsprost; † 1768. se Tab 3.

TAB 4

Nils Olof Stenhammar, (son till Olof Stenhammar, Tab 3), född 1697-02-01 i Vinnerstads sn; student i Uppsala 1715; magister 1722-06-05; prästvigd 1724-05-01; skvadronspredikant vid Östgöta kavallerireg:te 1725-04-08 - 1727-05-01; rektor i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda pastorat 1727-05-01; kyrkoherde i Ekebyborna och Asks pastorat 1733-11-11; kontraktsprost 1746; ägde Vinnerstads rusthåll; en myndig man, självständig och rakryggad av smått despotisk läggning; gick bland sina ämbetsbröder inom stiftet vanligen under benämningen "Påven i Ask" (källa: Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927); † 1768-06-17 i Ekebyborna sn. Gift 1726-06-17 med Anna Elisabet Svedera, född 1699, † 1782-05-25, dotter till professorna i Uppsala Matthias Svederus och Anna Bartholdsdotter Festing.

Barn:

 • Adolf Stenhammar, född 1727; kyrkoherde; prost; riksdagsman; † 1798. se Tab 5.

TAB 5

Adolf Stenhammar, (son till Nils Stenhammar, Tab 4), född 1727 i Vadstena; kyrkoherde i Västra och Östra Eds pastorat; prost; riksdagsman; ledamot av Kungliga Nordstierneordern; † 1798-09-09 i Västra Eds sn, begr 21/9 (70 år gammal, källa: Genline ID 199.39.37700). Gift 1:o med Anna Sofia Mozelia; 2:o 1772 i Dunkers sn med Fredrika de Brenner, född 1745 i Vika sn, † 1801-04-24 i Söderköping, dotter till lagmannen och vice häradshövdingen Carl de Brenner och Hedvig Eleonora König.

Barn 1:o:

 • Elisabet Stenhammar, född 1764-01-23 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn.
 • Nils Stenhammar, född 1765-01-08 i Västra Eds sn, † 1815 i Norrköping.
 • Matthias Stenhammar, född 1766; kyrkoherde; prost; teol dr; † 1845. se Tab 6.
 • Anna Maria Stenhammar, född 1767 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn, † där 1768-03-23 (koppor, 6 månader gammal).
 • Johan Stenhammar, född 1769-06-17 i Västra Eds sn; skald; amanuens; lektor; ledamot av Svenska Akademien 1797 - 1799, stol 4; † ogift och barnlös 1799-01-31 i Uppsala.
 • Anna Sofia Stenhammar, född 1770-08-03 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn, † där 1780-07-30 (magsjukdom).

Barn 2:o:

 • Hedvig Elisabet Stenhammar, född 1773-08-14 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn, † 1810-05-26. Gift 1797-06-08 i Västra Eds sn med kyrkoherden i Drothems pastorat, kontraktsprosten Arvid Johan Wallbeck, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1812-09-13 med Elsa Hertzman, född 1772-06-23, † 1842-01-24, dotter till bruksbokhållaren på Gusums bruk Sven Hertzman, och Benedicta Micrander), född 1748-12-14 i Östra Husby sn, där fadern var kyrkoherde, † 1821-01-15. Paret fick fyra gemensamma barn.
 • Maria Christina Stenhammar, född 1774-11-06 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn.
 • Carl Stenhammar, född 1782-05-21 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn.
 • Christian Stenhammar, född 1783; kyrkoherde; prost; naturforskare; riksdagsman; † 1866. se Tab 7.
 • Jakob Axel Stenhammar, född 1788-09-10 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn.

TAB 6

Matthias Stenhammar, (son till Adolf Stenhammar, Tab 5), född 1766-07-06 i Västra Eds sn (källa: Genline ID 238.33.2300); promoverades till magister i Uppsala 1788; prästvigd 1791; på kallelse till huspredikant av landshövding Nils von Rosenstein, utnämndes han 1792 till ordinarie hovpredikant; kyrkoherde i Risinge pastorat 1797; prost 1799; riddare; teologie doktor 1809; fick jubelkransen 1839; † 1845-05-07 i Risinge prästgård. Gift 1:o 1798-08-18 i Adelsö sn (källa: Genline ID 2428.19.76100) med matrona änkan, friherrinnan Anna Charlotta Reuterskiöld, född 1762-03-04 i Klara sn, Stockholm (källa: Genline ID 238.33.2300), † 1835 i Risinge sn, dotter till ryttmästaren, friherre Axel Didrik Reuterskiöld och Eva Anna Wefverstedt; 2:o 1836 i Risinge sn med Ulrika Christina Jakobina Jern, född 1816 i Styra sn, dotter till Lars Gustaf Jern och Lovisa Ulrika Ekmark.

Dotter 1:o:

 • Aurora Eva Sofia Stenhammar, född 1803-08-13 på Ingelstads kronoskattehamman, Risinge sn, dpt 15/8 (källa: Genline ID 238.28.83600). Gift 1821-10-30 i Risinge kyrka (källa: Genline ID 238.31.41600) med överstelöjtnanten i armén och riddaren Otto Fredrik Påhlman, född 1785-03-24 i Ryssby sn (källa: Genline ID 238.31.41600). Paret fick flera barn.

Dotter 2:o:

 • Lovisa Matilda Jakobina Stenhammar, född 1837 i Risinge sn. Gift med Carl Johan Leonard Lännberg, född 1828 i Linköping.

TAB 7

Christian Stenhammar, (son till Adolf Stenhammar, Tab 5), född 1783-10-18 i Västra Eds prästgård, Västra Eds sn; student i Uppsala 1801, magister primus 1809 och docent i fysik där 1810; gymnasieadjunkt i Linköping 1811 och utnämndes till lektor i historia där 1822; prästvigd 1813; prebendekyrkoherde i Törnevalla samt honorarie prost 1820; kyrkoherde i Häradshammar och Jonsberg 1828; var under fem riksdagar (1834-50) framstående ledamot av prästeståndet och av statsutskottet; statsrevisor 1837; teologie doktor 1844; ledamot av Vetenskapsakademien 1847; mångsidigt lärd och skriftställare inom teologi, historia, politik, geografi, fysik, zoologi och botanik; † 1866-01-10 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn. Gift 1:o med Anna Brita Sundström, † 1821 i Linköping; 2:o 1823-10-18 med Anna Charlotta Kernell, född 1799-02-16 i Linköping (källa: Genline ID 311.21.54300), † 1838-09-10 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn (källa: Genline ID 311.21.54300), dotter till kyrkoherden i Hällestads pastorat, kontraktsprosten Per Ulrik Kernell och Charlotta Elisabet Burén.

Barn 1:o:

 • Anna Fredrika Wilhelmina Stenhammar, född 1815-11-03 i Linköping (källa: Genline ID 311.21.54300). Gift 1839-08-27 i Häradshammars sn (källa: Genline ID 311.12.8200) med brukspredikanten vid Gusums bruk Johan Almén.
 • Hedvig Charlotta Teodora Stenhammar, född 1816-06-18 i Linköping (källa: Genline ID 311.24.21100).
 • Carl Matthias Adolf Stenhammar, född 1818 i Törnevalla sn, † ogift och barnlös 1841-06-24 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn, begr 7/4 (lungsot, 23 år gammal, källa: Genline ID 311.12.11200).

Barn 2:o:

 • Elisabet Sofia Petronella Stenhammar, född 1824-04-07 i Törnevalla sn (källa: Genline ID 311.24.21100).
 • Eva Carolina Stenhammar, född 1826-11-13 i Linköping (källa: Genline ID 311.21.54300).
 • Per Ulrik Stenhammar; 1829; arkitekt; tonsättare; † 1875. se Tab 8.
 • Charlotta Paulina Stenhammar, född 1830-12-03 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn (källa: Genline ID 311.24.21100).
 • Johan Christian Wilhelm Stenhammar, född tvilling 1832-11-21 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn, dpt 2/12 (källa: Genline ID 311.6.89200), † där 1856.
 • Hilda Helena Sigrid Didrika Stenhammar, född tvilling 1832-11-21 i Häradshammars prästgård, Häradshammars sn, dpt 2/12 (källa: Genline ID 311.6.89200).
 • Oskar Fredrik Stenhammar, född 1834; tullkontrollant; operasångare; † 1884. se Tab .
 • Evald Henning Teodor Stenhammar, född 1836. se Tab .

TAB 8

Per Ulrik Stenhammar, (son till Christian Stenhammar, Tab 8), född 1829-02-20 i Törnevalla prästgård, Törnevalla sn; fick sin utbildning vid Teknologiska institutet och Konstakademiens byggnadsskola; lärare vid Konstakademien 1866; arkitekt vid Serafimerordensgillet och Överintendentsämbetet 1874 och året efter vid Vetenskapsakademien; har bland annat ritat Ersta kapell och stiftelsen Konung Oskar I:s minne i Stockholm samt flera landsortskyrkor; † 1875-02-08 i Stockholm. Gift 1858-05-29 i Stockholm med grevinnan Eva Christina Louise Rudenschöld, född 1828-10-04 på Hinderstorp, Häggeleds sn, † 1902-06-17 i Stockholm, dotter till löjtnanten och kammarherren, friherre Ture Gabriel Rudenschöld (ätten Rudenschöld har bara introduktion som friherrar och friherrinnor på Riddarhuset, men tituleras av tradition grevar och grevinnor) och grevinnan Augusta Charlotta Lovisa Stackelberg.

Barn:

 • Ernst Vilhelm Emanuel Stenhammar, född 1859; arkitekt; † 1927. se Tab 9.
 • Carl Wilhelm Eugène Stenhammar, född 1871-02-07; kapellmästare; pianist; tonsättare; † 1927. se Tab .

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927; Linköpings Stifts Herdaminne; Nils Stenhammar - Een liten anteckningsbook om fäderne, släckten tijd, åhr och ålder som befinnes uthi Steenhammar släckten och mit lefverne och wandring, Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. Sammanställt av: Mattias Loman

: