:

Ridderström nr 1232

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderström nr 1232 †

Adlad 1691-08-28, introd. 1693. Utdöd 1765-05-18.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Riddermarck.


1Öä 14, s. 53. 2SAB.

  • Hakvin Persson Wetterhamn, adlad Ridderström (son av Peter Håkansson, se adliga ätten Riddermarck, Tab. 1), född i Jönköping. Gemen vid överstelöjtnanten Jos. Osenhielms manskap 1675. Fänrik därst. s. å. Löjtnant vid schweizarna i Frankrike 1679. Gick därpå först i venetiansk tjänst och sedan i tysk kejserlig. Faktor vid Jönköpings faktori 1690. 28/8 Adlad 1691-08-28 (introd. 1693 under nr 1232). 'Han begagnades mycket i skånska kriget på 1670-talet. Beordrades under venetianska tjänsten till Dalmatien, där han tjänte intill dess. Staden Wien belägrades av turkarna, då han därifrån fick ett mycket fördelaktigt avsked och gick i kejserlig tjänst. Bevistade därpå Wiens undsättning, turkarnas nederlag och städerna Barkhaus' och Grans intagande, där han blev blesserad i huvudet. Hade 1690 under äktenskapslöfte hävdat Susanna Maria Ekholm (gift 1702-01-21 i Vadstena med kronofogden i Göstrings och Aska härad, Ög., Peter Erhardt, född 1673, död 1733 Bosgård s socken, Ög., och begraven s. å. 14/2)1, döpt 1664-03-16 i Vadstena1, död 1742 på Bosgård1 och begraven s. å. 10/6, dotter av1 slottsfogden i Vadstena Jöran Claus och Marta Reckenzandh, och blev därför av rådstuvurätten i Vadstena år 1693 dömd att taga henne till äkta men lät under det tvisten därom var anhängig vid Göta hovrätt, efter föregången lysning s. å. 29/10 i Ulriksdals kyrka, viga sig med en annan, varför han blev av Svea hovrätt 1695 den 20 juli dömd till uppenbar kyrkoplikt och att arbeta på behaglig tid å Marstrands fästning.'. Gift 1693-10-29 med Maria Elisabet Gyllencrona, från vilken han 1695 blev skild, född 1670, död hastigt 1749-07-01 Penningby, dotter av hauptmannen Johan Barthold Hammerich, adlad Gyllencrona, och Maria Dorotea Carstadia.

Barn:

  • 1. Per, född 1691-01-09 i Vadstena. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1709. Korpral därst. 1710-04-18. Kvartermästare s. å. 18/8. Kornett 1711-08-21. Löjtnant 1712-05-25. Ryttmästare 1718-01-27. Avsked 1719-09-30. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1720-12-17. Regementskvartermästare vid Åbo läns infanteriregemente 1721-10-31. Livdrabant 1731-03-17. Avsked 1734-08-09. Död 1748-08-17 i Herrestads prästgård Östergötlands län och begraven s. å. 26/8 i vapenhuset till Kettilstads kyrka Östergötlands län, till vilken kyrka han skänkte en tavla, föreställande Kristi kamp i örtagården. Gift 1:o 1711-01-08 Förråd med Valborg Roxendorff, född 1661, död 1735-04-16 i Östra Skrukeby socken, dotter av översten Bertil Roxman, adlad Roxendorff, och Valborg Jönsdotter. Gift 2:o med Elisabet Göthe i hennes 3:e gifte, född 1680, död 1747-08-12 i Herrestads prästgård och begraven s. å. 21/1 i Vadstena klosterkyrka, dotter av råd- och handelsmannen Vadstena Anders Larsson Göthe och Susanna Schening samt syster till kommendören Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm.

Barn:

  • 1. Susanna Maria, född 1712-04-21 Hagby å. 13/9.
  • 1. Valborg, död 1717 Bosgård s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 18/8.
  • 1. Per, född 1717, död ung.
  • 1. Susanna Maria, född 1718-10-13 på Hagby, död 1753-06-25 på Roxtorp. Gift 1744-01-10 i Vadstena med komministern i Herrestads och Källstads församl. av Linköpings stift Samuel Olai Tempelman, född 1711 15/? i Vadstena, död 1748-04-19.
  • 1. Märta Margareta, född 1720-01-09 på Hagby.
  • 1. Bartold Lorentz, född 1721-09-25 på Hagby. Page vid hovet2 1736-04-23. Volontär vid finska armén 1741. Fänrik vid Helsinge regemente 1742-03-30. Stabslöjtnant därst. 1753-03-22. Stabskapten 1763-03-19. Död barnlös 1765-05-18 och slöt ätten. Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen och blev under det sistnämnda fången vid Anklam. Gift 1748-02-22 med Anna Helena Hellvig i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Henrik Georg von Kjerting, född 1688, död 1742, vars son blev adlad med namnet Wärnhielm och introd. under nr 2179), född 1712-02-08, död 1782 före 4/11 på Sveaborg, dotter av generalsuperintendenten Hellvig i Reval.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: