Riddermarck nr 1137

Från Adelsvapen-Wiki

1137.jpg


Adliga ätten Riddermarck nr 1137 †

Adlad 1688-08-18. introd. 1689. Utdöd på 1720-talet.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ridderström, nr 1252.


1Lsn. 2At (S).

TAB 1

Peter Håkansson. Var köpman i Jönköping 1648 och under 35 år den förnämsta handlanden och borgaren i nämnda stad. Arrendator av stadskällaren därst. 1655. Kommissarie i Jönköpings faktori. Stadens riksdagsman vid riksdagen i Halmstad 1678. Död 1691 före 11/7 och ligger begraven i nämnda stads kyrka, till vilken han och hans hustru förärade bland annat orgelverket, vilket kostade 10,000 daler silvermynt enligt påskrift å femte pelaren. Barnen kallade sig Wetterhamn. Gift med Margareta Stormhatt i hennes 2:a gifte, dotter av faktorn vid Jönköpings gevärsfaktori Göran Sylvestersson och Anna Nilsdotter samt änka efter en Enesköld.

Barn:

  • Lars Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck, född 1650, död 1733. Se Tab. 2.
  • Andreas Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck, född 1651, död 1707. Se Tab. 3.
  • Hakvin Persson Wetterhamn, adlad Ridderström. Se adliga ätten Ridderström.

TAB 2

Lars Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck (son av Peter Håkansson, Tab. 1), född 1650 i Jönköping. Gymnasist i Linköping och student i Lund1 1668-09-12. Disp. i Lund 1670 och i Jena 16731. Auskultant i generalkommerskollegium 1674. Sekreterare hos riksrådet, friherre Bengt Horn 1675. Fältsekreterare vid jämtländska armén 1676-05-09. Sekreterare hos riksrådet och generalguvernören, friherre Johan Gyllenstierna 1679. Advokatfiskal vid riddarhuset 1682-05-13. Tillika 1685 krigsfiskal, k. aktör och ombudsman. Adlad 1688-08-18 jämte brodern Andreas (introd. 1689 under nr 1137). Död 1733-02-28 på Eckersholms bruk i Byarums socken, Jönköpings län och begraven s. å. 4/3 i Jönköpings kyrka. 'Han var en lärd man och har bl. a. lärda arbeten under pseudonymen Liberatus Wici utgivit en tysk relation om fejden i Jämtland 1677, vilken lärer tryckts i Hamburg, samt ett tal på latin, innehållande beskrivning på Sveriges rike (1670). Sin riddarhusfiskalssyssla skötte han emellertid så illa, att han för uppburna medel kom på balans på en summa av över 14,000 daler silvermynt, varför han 1693 avsattes från nämnda tjänst och inmanades i häkte och riddarhuset höll sig till hans löftesmän, varom processen varade ännu 1697. Var dessutom tvenne gånger i olycka för otidiga processer och hårt och oförskämt skrivande, för vilket han av k. m:t dömdes från ära och adelskap 1701-10-18 och skulle kallas Lars Persson (men hans barn dock få kalla sig Riddermarck) samt av Göta hovrätt 1706 till döden, men fick genom nåd straffet utbytt mot livstids straffarbete på Marstrands fästning, varjämte hans skrifter skulle i hans närvaro brännas av bödeln. Blev dock 1719 frigiven ur fängelset.'. Gift 1692-01-31 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Johanna Magdalena Keijser, född 1668-03-26 i Stockholm, död 1730-03-15 på Eckersholm, dotter av boktryckaren i nämnda stad Henrik Keijser och Zipora von Knawen.

Barn:

  • Henrik August, född 1692, död ogift 1719-12-29 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm och begraven 1720-01-26.
  • Lars, döpt 1694-01-04 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död ogift 1716-09-23, i nämnda stad och begraven s. å. 3/10.

TAB 3

Andreas Persson Wetterhamn, adlad Riddermarck (son av Peter Håkansson, Tab. 1), född 1651-11-26 i Jönköping. Student i Lund1 1668-09-12 och i Jena 16721. Extra ordinarie historiarum professor i Uppsala 1683-01-26. Mat. professor i Lund 1684. Språkmästare vid universitetet därst. 1685–17031. Adlad 1688-08-18 jämte brodern Lars (introd. 1689 under nr 1137). Jur. professor vid Lunds akademi 1702-11-06. Död 1707-05-15 på sin egendom Plönninge i Harplinge socken, Hallands län och begraven i föräldrarnas grav i Jönköpings stads kyrka. 'Under hans presidium i Lund utkommo några och åttio disputatio- ner, varförutan han utgivit program, orationer och några carmina samt almanackor för åren 1692–1706. Var en skäligen lycklig svensk poet.'. Gift 1697-06-17 i Lund2 med Anna Maria Sackensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688-10-23 i nämnda stad med assessorn, friherre Gustaf Eldstierna, född 1663. död 1695), döpt 1674-08-07 i Lund, död 1723-12-28 i Halmstad och jordfäst 1724-01-04 därst. samt begraven s. å. 5/6 i sin faders grav i Lunds domkyrka, dotter av livmedikus Erasmus Sack. adlad Sackensköld, och Elisabet Jakobsdotter Richardi.

Barn:

  • Erasmus, född 1698-02-20 i Lund. Student där 1704. Volontär vid livgardet 1713. Avsked därifrån 1714. Rustmästare vid halländska infanteriregementet s. å. Sergeant därst. Fänrik 1717-10-25. Löjtnant 1718-10-21. Avsked 1720-12-21. Död ogift i Holland på 1720-talet och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.