Raab nr 1586

Från Adelsvapen-Wiki

1586.jpg


Adliga ätten Raab nr 1586 †

Natural 1719-11-13, introducerad 1719. Utdöd 1871-02-18.

'Härstammar från en uråldrig adlig släkt i Tyskland, som förde tre korpar i vapnet och spritt sig i flera länder. I Österrike skall en gren därav vara upphöjd i grevlig värdighet, och i Danmark föra trenne adliga hus Raabska vapnet. Alla handlingar, tjänande till upplysning om de svenska ätterna, äro skingrade genom Hans Raabs och dess frus frånfälle i Tyskland under tvenne söners späda år. I svenska hävder omtalas av detta namn mäster Knut Raab, konung Erik XIV:s barberare eller fältskär, och Gustaf Raab, konung Carl IX:s stallmästare, men ovisst är, om de voro av denna släkt'. Christoffer Raab var löjtnant vid Kronobergs regemente 1653–1656. Reinhold Johansson Rab eller Rabe, 'född i Rostock av mecklenburgisk adel', var kapten vid Älvsborgs regemente och stupade vid Fredrikshall 1660-01-14. Han är stamfader för släkten Rabe.

Riddarhusstamtavlans uppgift att löjtnanten Axel Raab haft två söner båda med förnamnet Carl, och att således kommendören Carl Raab och domprosten Carl Raab varit helbröder, kan med skäl betvivlas, men rätta förhållandet har icke kunnat utredas.


Raab%20A158600.jpg

TAB 1

Reinhold Raab. Var 1632 generalmajor och kommendant i Wittenberg. Död 1632.

Barn:

 • Hans Raab. Ryttmästare vid generalmajoren Stålhandskes regemente. Död 1632-11-06 vid Lützen. Gift med Beata Drake af Intorp, död 1632, dotter av ståthållaren Axel Drake af Intorp, och hans 1:a fru Elisabet Larsdotter. Om Beata Drake säges i sonen Axel Raabs personalia, 'att, då hon efter mannens fall vid Lützen med sina två små söner skulle resa till sin svärfader, d. v. generalmajoren och kommendanten i Wittenberg, välborne herr Reinhold Raab. Var denne kort före hennes ditkomst med döden avgången, varpå hon jämväl inom några veckor av sorg blev död, lämnande bemälde två små söner på en främmande ort.’

Barn:

 • Axel Raab, född 1620-01-20. Drabant. Löjtnant vid översten Erik Ulfsparres regemente. Avsked 1650. Löjtnant vid Schweizergardet i Frankrike. Kvartermästare vid ett skotskt kavalleriregemente. Löjtnant vid ett svenskt kavalleriregemente 1654. Död 1692 i Stockholm och begraven 1692 i Stockholm. 'Han blev en gång vid Konitz i Preussen med tvenne kulor nedanför veka livet genomskjuten och med en sabel i huvudet och högra armen så illa huggen, att han liksom död nedföll av hästen och blev liggande i trenne dagar, då man vid de dödas begravande fann, att han ännu levde; blev läkt och brukades i flera fältslag, vågande sig, liksom alltid tillförene, djupt i faran, till dess han 1659 vid Köpenhamns belägring fick så svår blessyr, att den satte honom ur stånd till vidare krigstjänst.’ Gift med Françoise Le Moin från Frankrike.

Barn:

 • Carl Raab den äldre, naturaliserad Raab, född 1659. Kommendör. Död 1724. Se Tab. 3.
 • Carl Raab den yngre, född 1667. Domprost. Död 1711. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Raab den yngre (son av Axel Raab, Tab. 1), född 1667-10-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1685-05-20. Prästvigd i Uppsala 1693-10-16 främst bland aderton, som då ordinerades. Svensk pastor på Domen eller domprost i Reval 1693-07-18 samt primarie assessor i konsistorium i Reval 1693. Död 1711 i Stockholm. Gift 1694-07-10 i Reval med Dorotea Elisabet Wassenia i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i ämbetet pastor Abraham Ruuth), född 1664-01-10 i Stockholm, död 1720, dotter av kamreraren Hans Eriksson Wassenius och Elisabet Bartels samt systerdotter till kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld.

Barn:

 • Adam Johan Raab, adlad och friherre Raab, född 1703, död 1776. Se friherrliga ätten Raab nr 286, Tab. 1.

TAB 3

Carl Raab den äldre, naturaliserad Raab (son av Axel Raab, Tab. 1), född 1659-06-14 i Stockholm. Volontär vid amiralitetet 1674. Arklimästare vid amiralitetet 1676. Konstapel 1678. Gick 1680 i holländsk tjänst. Extra ordinarie artillerilöjtnant vid svenska amiralitetet 1683. Ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1686-08-20. Överlöjtnant 1689. Amiralitetskapten 1697-09-17. Holmmajor 1712-12-09 (Hm.). Kommendörs avsked 1717-08-03. Naturaliserad svensk adelsman 1719-11-13, varvid han erhöll sitt vapen förbättrat med ett gyllene ankare (introducerad 1719 under nr 1586). Död 1724-03-01 i Karlskrona, begraven i Karlskrona 1724-03-05 och därefter nedsatt i Torsås kyrka, Kalmar län, där ett litet vapen med påskrift uppsattes liksom ett större i Amiralitetskyrkan, i Karlskrona. 'Han var en tapper sjöman samt deltog i sjöslaget vid Kjögebukt 1677, i fregatten Fredrika Amalias kryssande vid Gotland 1679, varvid en dansk fregatt i Klintehamn attackerades, då svenska flottan s. å. löpte ur Kalmar sund och mötte den danska vid Bornholm, varefter dem emellan i nämnda sund ett starkt chargerande skedde i fem dygn, från den 27 juni till den 2 juli, därvid den tredubbelt starkare danska flottan måste draga sig tillbaka till Gotland. I den stora expeditionen till Danmark och Köpenhamn 1700, då han förde skeppet Wenden om 70 kanoner. Hade år 1709 under ingermanländska vallen vid Harjavalta strand, där ryssarna stodo 5000 man starka, en skarp skärmytsel, i det de ville försvara en vid stranden liggande lådja, men han drev dem från stranden och borttog lådjan. Förde 1712 skeppet Göta Lejon och var då jämväl ledare av arriärgardet samt begynte attacken mot de danska. Detacherades slutligen 1713 från Helsingfors med sitt anförtrodda skepp Ösel, tillika med skeppen Estland och Wenden, att kryssa till sjöss, då han den 11 juli råkade i aktion med hela ryska flottan, bestående av femton örlogsskepp och fregatter samt en brigantin, och fäktade emot densamma från kl. 3 om morgonen till kl. halv 8 på aftonen så tappert, att fienden förlorade tvenne skepp, Viborg och Moskva kallade, vardera om 56 kanoner, samt nödgades draga sig tillbaka.’ Gift 1680-07-13 med Ursila Witzell, född 1663-03-03, död 1715-03-10, dotter av överinspektören Åke Witzell.

Barn:

 • Carl, född 1681-04-11, död som barn.
 • Anna Beata, född 1683-11-23, död 1684-11-09.
 • Axel, född 1685-11-07. Konstapel vid amiralitetet. Konstapel vid amiralitetet 1707-12-30. Extra oordinarie överlöjtnant 1710-08-09. Överlöjtnant 1712-07-17. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Fången av ryssarna 1712-08-20. Hemkom. Kapten 1717-07-03. Fången 1720 vid Åland. Hemkom 1722. Kommendörs avsked 1734-05-25. Död 1752-11-10 Eke. [Lk] Sannolikt gift, ty »kommendörskan Raab» begrovs 1745-03-22 i Karlskrona.
 • Verner, född 1688. Kommendörkapten. Död 1751. Se Tab. 4
 • Charlotta, född 1690-06-08, död 1709-02-04.
 • Anna Sofia, född 1692-08-08, död 1719-08-11. Gift 1711-05-13 med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Martin Fris.
 • Ursila Lovisa, född 1695-02-19 i Karlskrona, död 1695-08-15.
 • Catharina Margareta, född 1697-03-23 i Karlskrona, död 1708-10-04.
 • Carl, född 1699. Skeppskapten. Död 1749. Se Tab. 12
 • Fredrik Edvard, född 1700-04-03, död 1703-12-12.
 • Johan Henrik, född 1701-10-15. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1734.
 • Charlotta Sofia, född 1703-04-18 i Karlskrona, död 1779-09-26 på Eke. Gift 1:o 1723-09-24 med kornetten, sedermera salpetersjuderidirektören Hans Bergman, död 1739-03-29 på Eke. Gift 2:o 1745-01-13 med kyrkoherden i Mortorps pastorat av Kalmar stift Johan Ahlbaum i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Christina Holmbäck, född 1703-09-12, död 1743, dotter av rektorn i Kalmar Petrus Holmbäck och Marta Gjerdslovia), (Hm.) född 1692 (Hm.) på Alsjökulla i Vissefjärda socken, Kalmar län, död 1763-05-12 i Mortorps prästgård. (Hm.)
 • Sofia Christina, född 1704-10-10, död 1705-12-17.
 • Ett barn, döpt 1705-10-26 i Karlskrona.
 • Eleonora, född 1706-05-04, död 1711-03-02.

TAB 4

Verner (son av Carl Raab den äldre, naturaliserad Raab, Tab. 3), född 1688-03-21. Gick i kofferditjänst 1704. Kompaniskrivare 1706. Konstapelmat vid amiralitetet 1707-10-03. Konstapel vid amiralitetet 1711-06-00. Extra ordinarie underlöjtnant 1711-10-03. Extra ordinarie överlöjtnant 1714. Ordinarie underlöjtnant 1716-01-11. Överlöjtnant 1717-07-03. Kaptenlöjtnant 1720. Skeppskapten 1740-11-13. Kommendörkapten 1749-08-09. RSO. Död 1751-07-03. Gift 1712-07-03 med Christina Elisabet Gjerdslovia född 1695-11-15, död 1759 i Karlskrona och begraven 1759-09-01 i Nättraby socken, Blekinge län, dotter av kyrkoherden Nils Gjerdslovius och Dorotea Knap.

Barn:

 • Axel, född 1713. Amiralitetspastor. Död 1761. Se Tab. 5
 • Charlotta Sofia, född 1715-07-05 i Kristianopel, död 1718-08-07.
 • Carl Gustaf, född 1717. Kapten vid flottan. Död 1794. Se Tab. 9
 • Maria Christina, född 1719-12-03 i Karlskrona, död i Karlskrona 1757-02-08. Gift 1744-10-23 i Karlskrona med kaptenlöjtnanten Olof Ramsell, döpt 1720-08-20, död 1756-01-12 i Karlskrona.
 • Johan Fredrik, född 1722. Kommendörkapten. Död 1760. Se Tab. 11.
 • Magnus Gabriel, född 1725-01-20 i Karlskrona. Kaptenlöjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1761-03-18 i Stockholm.
 • Anna Elisabet, döpt 1727-06-29 i Karlskrona, död 1729-02-03.
 • Eva Lovisa, döpt 1729-10-26 i Karlskrona, död i Karlskrona 1732-01-09.
 • Ulrika, döpt 1732-05-27 i Karlskrona, död i Karlskrona 1770 jordfäst 1770-02-16 i Karlskrona och sedan förd till Nättraby. Gift 1755-06-06 i Karlskrona med sekreteraren Johan Forssell, död 1787. (Sbn.)
 • Alexander, född 1735-01-06 i Karlskrona, död i Karlskrona 1741-01-07.

TAB 5

Axel (son av Verner, Tab. 4), född 1713-09-20 på Brömsebro gård i Kristianopels socken, Blekinge län. Var underofficer 1728. Student i Lund 1733 och i Uppsala 1736-10-07. Fil. magister i Uppsala 1741-06-29. Prästvigd 1741-07-20. Predikant på chefsskeppet Ulrika Eleonora 1742-04-29. Amiralitetspastor i Karlskrona och assessor i amiralitetskollegium 1743-03-09. Död 1761-02-18 i Karlskrona [Hm]. Gift 1743-09-05 i Karlskrona med Ulrika Eleonora Richter, född 1718-08-07, död 1786-11-12 i Karlskrona och begraven 1786-12-30 i Nättraby socken, dotter av amiralitetstygmästaren Laurentz Niklas Richter och Anna Catharina Ram.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1744-06-17. Kadett vid amiralitetet. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1770-03-17.
 • Anna Christina, född 1746-11-10, död 1746-11-14.
 • Carl Niklas, född 1748-03-04 i Karlskrona. Först skeppsgosse och lärstyrman vid amiralitetet i Karlskrona, sedan handelsman i Holland 1776. (At (l.)) Gift i Holland, men med vilken och om han hade barn, är icke känt.
 • Axel Vilhelm, född 1750-04-25 i Karlskrona, död 1750-11-16.
 • Anna Christina, född 1751-09-07 i Karlskrona, död ogift 1807-01-22 i Växjö.
 • Margareta Beata, född 1753-03-16 i Karlskrona, död 1794-03-09 i Skara. Gift i Skara 1789-10-15 med lektorn i Skara Samuel Juslenius, född 1734-03-24 i Åbo, död 1809-11-29 i Skara.
 • Ulrika Maria, född 1754-12-23 i Karlskrona, död ogift 1810-03-07 i Skara.
 • Axel Ulrik, född 1756. Artillerikapten. Död 1799. Se Tab. 6
 • Johan Christoffer, född 1758-01-28 i Karlskrona, död 1759-01-28.
 • Gustaf Vilhelm, född 1759. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 8

TAB 6

Axel Ulrik (son av Axel, Tab. 5), född 1756-04-10 i Karlskrona. Skeppsgosse 1768. Extra kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1768. Fänrik vid arméns flotta 1779-02-10. Löjtnant vid arméns flotta 1789-05-08. Kapten och regementskvartermästare vid storamiralens regemente 1789-05-15. Kapten vid arméns flotta 1793-12-22. Artillerikapten vid arméns flotta 1794-05-19. Död 1799-02-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1792-04-26 med Anna Johanna Westerlund, född 1771-09-12. Kammarfru vid hovet. Död 1839-04-28, dotter av inspektören vid tjärhovet Arvid Westerlund och Anna Maria Hipping.

Barn:

 • Axel Arvid, född 1793-06-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1809-04-06. Kanslist i prästeståndet vid 1812 års riksdag. Underlöjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1812-09-22. Löjtnant vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1820-06-24. Kapten i ingenjörkåren, sedan vid topografiska kåren 1827-07-04. RSO 1834-01-28. Död ogift 1836-09-20 i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården, där över honom blivit rest en vacker minnesvård. Han är den bekante Bellmanssångaren.
 • Johanna Ulrika, född 1794-09-09 i Stockholm, död i Stockholm 1796-03-26.
 • Carl Vilhelm, född 1795. Kamrerare. Död 1842. Se Tab. 7
 • Adolf Ulrik, född 1797-02-01 i Stockholm. Fanjunkare vid 2. gardet 1810-03-10. Kadett vid Karlberg 1812-09-30. Utexaminerad 1815-09-25. Fänrik vid Södermanlands regemente 1815-10-03. Död ogift 1820-05-21 Mälsåker

TAB 7

Carl Vilhelm (son av Axel Ulrik, Tab. 6), född 1795-08-21 i Stockholm. Kammarskrivare och revisor i lotskontoret. Tillförordnad kamrerare vid styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar i riket. Död 1842-09-28 i Stockholm. Gift 1842-02-26 med Sofia Lindström, född 1802-01-11, död 1853-09-12 i Katarina församling, Stockholm i kolera, dotter av vaktmästaren Anders Lindström och Birgitta Helena Petersson.

Barn:

 • Anna Helena Sofia, född 1824-05-14 i Stockholm, död 1873-07-07 i Lovisa i Finland. Gift 1848-08-03 i Stockholm med musikdirektören Carl August Nyberg, född 1817-08-29.
 • Ida Vilhelmina, född 1828-04-13 i Stockholm. Lärarinna i småbarnsskolesällskapets småbarnsskola i Katarina församling, Stockholm 1845-10-01–1895-04-01. Erhöll småbarnsskolesällskapets silvermedalj 1872-12-18. Deputerad från Katarina församling, Stockholm skyddsförening 1875. Död ogift 1912-11-11 i Stockholm, Brännkyrka förs., ]] och var den sista av denna adliga ätt.
 • Jeanette Johanna Ulrika, född 1834-04-10 i Stockholm, död ogift 1905-02-13 i Stockholm.
 • Carl Axel, född 1835-11-12 i Stockholm. Furir vid dalregementet 1861-06-27. Sergeant vid dalregementet 1866-10-17. Avsked 1870-04-09. Studerade målarkonsten vid akademien för de fria konsterna och sedan i Düsseldorf. Död ogift 1871-02-18 i Düsseldorf och utgick ätten med honom på manssidan. Bland hans tavlor må nämnas den i Nationalmuseum befintliga »Räv i vinterlandskap» (1870).

TAB 8

Gustaf Vilhelm (son av Axel, Tab. 5), född 1759-07-29 i Karlskrona. Var en tid i Holland. Löjtnant vid svenska amiralitetet. Död 1803-03-04 i Göteborg. Gift 1791-12-18 med Maria Elisabet Grönbom, född 1766-04-04, död 1807-10-31 i Göteborg.

Barn:

 • Eleonora Maria, född 1792-09-29 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1810-11-04 i Göteborg.
 • Adolf Fredrik, född 1795-01-03 i Göteborg.
 • Vilhelmina Elisabet, född 1798-01-16 i Göteborg, levde 1872 enl adk. .
 • Gustava Albertina, född 1800-11-19, död ogift 1829-03-11.
 • Gustaf Vilhelm, född posthumus 1803-09-13 i Göteborg. Korpral vid 2. livgardet 1819-10-20. Avsked 1822-06-11. Furir vid Västgötadals regemente 1824-04-10. Död ogift 1826-01-31 i Alingsås.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Verner, Tab. 4), född 1717-08-16. Skeppsgosse vid amiralitetet 1721. Arklimästare vid amiralitetet 1737-06-30. Konstapel 1743-04-11. Skeppslöjtnant 1744-07-08. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Kapten 1764-01-30. Kompanichef 1766-04-23. RSO. Död 1794-06-26 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1744-11-09 med Brita Catharina Björk, född 1721-10-21, död 1794-07-26, dotter av vice amiralen Johan Björk och Ingeborg Nyman.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1745-10-10 i Karlskrona, död 1745-12-03.
 • Johan Gustaf, född 1747-03-28 i Karlskrona. Kadett 1762-12-06. Medelstyrman vid amiralitetet 1772-03-21. Fänrik vid amiralitetet 1779-12-16. Löjtnant 1788-07-21. Kapten 1793-12-22. Död ogift 1811-11-19 i Karlskrona.
 • Carl, född 1748. Löjtnant. Död 1781. Se Tab. 10
 • Christina Elisabet, född 1751-04-06 i Karlskrona, död ogift 1829-10-12 i Karlskrona.
 • Axel Fredrik, född 1753-07-01 i Karlskrona. Kadett 1767-09-25. Löjtnant vid amiralitetet 1777-09-23. Drunknade ogift 1781-07-05, då skeppet Sofia Albertina förolyckades.
 • Anna Beata, född 1757-03-13 i Karlskrona, död ogift 1777-08-19 i Karlskrona.
 • Mauritz Ulrik, född 1759-06-26, i Karlskrona. Skeppsgosse. Död 1764-08-19.
 • Catharina Gustava, född 1762-11-04 i Karlskrona, död 1764-08-18.
 • Ulrika Eleonora, född 1764-06-14 i Karlskrona, död 1764-06-22.
 • Magnus Gabriel, född 1766-07-23 i Karlskrona, död 1772-03-13.

TAB 10

Carl (son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1748-10-04 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1761-05-20. Löjtnant vid amiralitetet 1774-09-21. Löjtnant i fransk tjänst. RFrOPlemér. Död 1781-09-06 i fransk tjänst, skjuten i träffningen mot engelsmännen vid Chesapeakebukten i Norra Amerika. Gift 1776-09-22 i Karlskrona med Anna Magdalena Brodd, född 1752, död 1778 och begraven 1778-01-31 i Karlskrona.

Barn:

 • Carl Gustaf, döpt 1776-12-30 i Karlskrona.

TAB 11

Johan Fredrik (son av Verner, Tab. 4), född 1722-06-11 i Karlskrona. Löjtnant vid sjöartilleriet. Kommendörkapten. Död 1760-10-15 i Karlskrona. Gift 1744-12-09 med Maria Elisabet Forsell, född 1728-02-03, dotter av artillerikaptenen Gustaf Forsell.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1745-12-22 i Karlskrona, liksom syskonen, död i Karlskrona 1747-10-14.
 • Catharina Elisabet, född 1748-05-15 i Karlskrona, död 1771-03-23 i Göteborg. Gift 1766-01-15 i Karlskrona med kyrkoherden i Långaryds pastorat av Växjö stift Isak Sandahl, född 1736-03-17 i Bringetofta socken, Jönköpings län, död 1796-11-28 i Långaryds prästgård, Jönköpings län.
 • Verner, född 1749-10-08. Kadett vid amiralitetet. Löjtnant vid amiralitetet (?). Död ogift 1769 i Holland.
 • Anna Fredrika, född 1751-08-19, död ogift 1771-12-16 i Göteborg.
 • Carl Gabriel, född 1754-06-17. Först skeppsgosse, sedan kadett. Död 1770-04-07 i Karlskrona.
 • Ulrika Charlotta, född 1755-12-31, död 1772-06-21 i Karlshamn.
 • Alexander, född 1758-03-22, död ung.
 • Maria Christina, döpt 1760-06-26, död ogift.

TAB 12

Carl (son av Carl Raab den äldre, naturaliserad Raab, Tab. 3), född 1699-01-24 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1710-12-16. Arklimästare vid amiralitetet 1714-11-10. Konstapel 1716. Underlöjtnant 1716-12-10. Konfirmationsfullmakt 1717-07-03. Underlöjtnant vid volontärregementet 1717. Kaptenlöjtnant vid Stockholms eskader 1719. Konstapel och styrman i holländsk tjänst 1721. Kaptenlöjtnant vid svenska amiralitet 1732-12-15. Skeppskapten 1742-08-19. Död 1749-02-01. 'Han var, så i svensk som utländsk tjänst, med i åtskilliga sjödrabbningar och erhöll små blessyrer, av vilka han fick två stela fingrar.’ Gift 1733-09-20 med Ulrika Christina Grubbe, född 1717-03-01 i Karlskrona, död 1790-08-16 på Stora Svanås vid Växjö, dotter av amiralen och presidenten Gustaf Grubbe, och Anna Christina Lagercrantz.

Barn:

 • Anna Ursila, född 1734-10-08 i Karlskrona, död i Karlskrona 1770 och begraven 1770-03-13. Gift 1750-10-21 i Karlskrona med överstelöjtnanten Bengt Gustaf von Castanie nr 1691, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1799.
 • Carl Gustaf, född 1741-09-21 i Karlskrona, död i Karlskrona 1746-07-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.