:

Printzsköld nr 2134

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Printzsköld nr 2134

Adlad 1778-08-19, introd. 1782.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Prinzencreutz och en gren av adliga ätten Stockenström.

TAB 1

Peter Svensson (eller Larsson) Printz (översiktstab 1. Kommissarie vid livregementet. Auditör. Mantalskommissarie. Gift 1654 med Anna Rolandsdotter Bure, född 1635, död 1721-12-04 Ingebo och begraven 1722-01-09 i Enåker 1, dotter av kyrkoherden i Nora pastorat av Uppsala ärkestift Roland Olofsson Bure och hans 2:a hustru Märta Pålsdotter.

Barn:

 • Gustaf Petersson Printz, född 1667. Kronobefallningsman. Död 1697. Se Tab. 3.
 • Abraham Petersson Printz, född 1672. Kyrkoherde. Död 1745. Se Tab. 2.

TAB 2

Abraham Petersson Printz, (son av Peter Svensson Printz, tab 1), född 1672-06-11. Student i Uppsala 1685. Prästvigd 1696. Vice pastor i Uppsala 1703-07-08. Disp. pro grad 1704. Kyrkoherde i Västra Lövsta och Enåkers församl:s pastorat av Uppsala ärkestift 1705. Filosofie magister 1713. Prost 1736. Död 1745-10-27. Gift 1704-06-30 med Catharina Phragmænia, dotter av mannens företrädare i Västra Lövsta pastorat Gabriel Phragmænius och Catharina Fontelia.

Barn:

 • Abraham Printz, född 1708-08-09 i Västra Lövsta prästgård. Prästvigd 1737 till adjunkt och sedan vice pastor hos sin fader. Filosofie magister s. å. Faderns efterträdare såsom kyrkoherde i Västra Lövsta och Enåker 1746. Död 1771-12-15. Gift 1744 med Catharina Wåhlberg, född 1721, död 1793-10-16 i Söderala prästgård 5 Gävleborgs län, dotter av kyrkoherden i Östra Färnebo pastorat av Uppsala ärkestift Bernhard Wåhlberg och Helena Juliana Norin.

Barn:

 • Bernhard Roland Printz, född 1748-01-24 i Västra Lövsta prästgård. Student i Uppsala 1755-12-12. Filosofie magister 1770. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Västmanlands regemente s.å. 6/12. Prästvigd s.å 15/12. Andre komminister i Gävle 1773-12-20. Förste komminister därst. 1789-06-07. Kyrkoherde i Lillkyrka och Boglösa församl:s pastorat av Uppsala ärkestift 1788-06-20. Prost 1805-08-07. Död 1811-04-07. Gift 1775 med Vendla Charlotta Martin, född 1753-08-20, död 1851-03-005, dotter av professorn, med. doktorn Roland Martin och hans 1:a fru Eleonora Charlotta von Berco.

Barn:

 • Abraham Roland Printz, adlad von Prinzencreutz, född 1780. Statssekreterare. Död 1836. Se adliga ätten von Prinzencreutz, tab 1.

TAB 3

Gustaf Petersson Printz, (son av Peter Svensson Printz, tab 1), född 1667. Kronobefallningsman i Väsby län 1693-10-22. Död 1697-04-00. Gift 1692 med Helena Nordelia.

Barn:

 • Peter Roland Printzell, född 1696-11-12. Bruksbokhållare. Bergsfogde ad interim vid Nya Kopparberg och i Grythytte bergslag 1730-05-02. På egen begäran entledigad från denna syssla i Nya Kopparberg 1735-08-03, men kvarstod i Grythytte bergslag. Avsked därifrån 1744-03-10. Brukspatron Klavreström. Död 1781-08-09. [2]. Gift 1734 med Charlotta Stockenström, född 1708-01-26, död 1776-02-12, dotter av bergmästaren i Nora och Lindes bergslag Erik Lorentzson Stockenström och Emerentia Rokes samt syster till hovrättsrådet Lars Stockenström, adlad von Stockenström, och riksrådet Erik Stockenström, adlad (friherre och greve) von Stockenström.

Barn:

 • Erik Roland Printzell, adlad Printzsköld, född 1735. Lagman. Död 1802. Se Tab. 4.
 • Gustaf Printzell, adlad och adopt. von Stockenström, född 1736. Kammarråd. Död 1798. Se adliga ätten von Stockenström.
 • Paul Printzell, adlad Printzsköld, född 1738-02-16. Student i Lund 1747-08-01. Jur. examen 1753-04-19. Auskultant vid Stockholms domstolar s. å. 17/12. Vice notarie i stadens kämnärsrätt 1755-10-03. Vice notarie i justitiekollegium och förmyndarkammaren 1758-03-03. Andre brottmålsnotarie vid stadens kämnärsrätt 1760-07-04. Förste brottmålsnotarie därst. 1764. Civilnotarie därst. 1765-08-14. Primarie kämnär vid Norrmalms västra kämnärsrätt 1766-12-31. Rådman i Stockholm 1769-04-01. Ledamot av lagkommissionen 1774-11-25. Preses i hall- och manufakturrätten 1775-03-29. Adlad 1778-08-19 jämte sin äldsta broder Erik Roland men framför honom (introd. 1782 under nr 2134). Ledamot i bränneridirektionen 1780-12-06. Kommerseråd över stat 1781-03-13. Tjänstfri som sådan 1802. Fullmäktig i järnkontoret 1781-06-02. Disponent för Flors linnefabrik i Hälsingland 1782. Ledamot av magasinsdirektionen 1788-03-03. Avgick ur såväl bränneri- som magasinsdirektionerna 1791. Död barnlös 1819-11-19 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ättegren. [3]. Han uppfördes 1764 på förslag till borgmästare i Lidköping och 1765 på förslag till lika syssla i Borås. Gift 1770-03-29 med Maria Catharina Tottie, född 1750-04-16, död 1829-04-13, dotter av grosshandlaren i Stockholm Vilhelm Tottie och hans 2:a fru Maria Catharina Grubb.

TAB 4

Erik Roland Printzell, adlad Printzsköld, (son av Peter Roland Printzell, tab 3), född 1735-10-13. Student i Lund 1747-08-03. Akad. testimonium 1753-06-02. Auskultant i bergskollegium s. å. 20/12. Vice notarie därst. 1756-03-04. T. f. bergmästare i Västerbotten 1756–1760. Ombudsman vid chartæ sigillatæ kontoret och kontrollverket 1759. T. f. notarie i bergskollegium 1760-04-29. Förde protokoll i bergsdeputationen vid riksdagarna 1761 och 1765. Ord. notarie 1761-11-10, men erhöll notarielön först 1765-02-26. Bergmästare i Västerbotten 1767-04-07. Adlad 1778-08-19 jämte sin yngsta broder Paul, men efter honom i ordningen (introd. 1782 under nr 2134). Lagmans karaktär 1789-11-13. Död 1802-09-03 i Åbo[2]. Gift 1777-03-31, i Piteå med Eva Catharina Stecksenia i hennes andra gifte (gift 1:o med handelsmannen i Luleå Jakob Norlin), född 1753-06-29 i Piteå, död 1823-06-13, dotter av rektorn i Piteå Petrus Stecksenius och Helena Högberg.

Barn:

 • Peter Roland, född 1778. Löjtnant. Död 1859. Se Tab. 5.
 • Helena Charlotta, döpt 1783-09-04 i Nedertorneå socken. Levde änka i Finland. Gift 1805-05-30 på Petersburgs boställe i Nedertorneå socken (Norrb.) med fänriken vid Västerbottens regemente Olof Lifbom, född 1 1762-01-28.

TAB 5

Peter Roland, (son av Erik Roland Printzell, adlad Printzsköld, tab 4), född 1778-10-14 i Torneå. Inskriven i krigstjänst 1787. Underlöjtnant vid artilleriregementet s. å. 30/5. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Officersexamen 1796-06-15. Kompaniofficer vid Karlberg 1802-10-20–1804. Löjtnant vid nämnda regemente 1804-07-09. Biträde vid inventeringen till Sveaborgs fästnings såväl bestyckning som ammunitions- och övriga förråder 1805-04-15. Beväringsofficer vid beväringsförrådet och arsenalen i Stockholm 1807-06-26–1810-06-18. Ingenjör och nivellör vid Göta kanal och slussbyggnader 1810–1833. T. f. arkivarie och registrator vid nämnda kanals arkiv i Motala. Avsked från regementet 1811-02-05. Död 1859-02-06 i Motala köping. Gift 1801-07-03 med Carolina Porath, född 1773, död 1829-08-31, dotter av kommissionslantmätaren och konduktören Carl Porath och Hanna Lovisa Österman.

Barn:

 • Carl Roland, född 1803. Kaptenlöjtnant. Död 1847 Se Tab. 6.
 • Maria Fredrika Carolina, född 1816-10-25, död 1819-05-16.

TAB 6

Carl Roland, (son av Peter Roland, tab 5), född 1803-03-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1819. Kofferdijungman 1822 och styrman 1824-01-29. Sjöartilleriexamen s. å. 30/3 och 31/3. Sjöofficersexamen s. å. 15/8–18/8. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1825-11-22. Styrman i fransk tjänst 1830. Officer därst. 1831. RFrHL 1833-04-30. Premiärlöjtnant vid förutn. flotta 1837-11-17. Kaptenlöjtnant därst. Död 1847-06-06 i Karlskrona. 'Var en utmärkt skicklig och i svensk som utländsk tjänst mycket begagnad sjöofficer. Blev 1831 kommenderad på franska linjeskeppet L'Alger i amiral Roussins eskader, som forcerade inloppet till Lissabon den 11 juni s. å. och på korvetten La Bonite s. å. 3/11 under dess expedition till Brasilien och Peru. Förordnades 1841-11-03 att tills vidare vara informationsofficer vid Stockholms station och s. å. 30/11 till lärare vid navigationsskolan i Kalmar, där han sedermera var förste lärare. Tjänstg. såsom förste flaggadjutant på konteramiralen Nordenskölds expedition till Nordsjön och S:t Petersburg år 1846.' Gift 1845-12-28 i Kalmar med Vilhelmina Augusta Fredrika (Mimmi) Lembke, född 1819-06-18 i Graudenz i Preussen, död 1907-06-18 i Stockholm, dotter av regementsläkaren i preussisk tjänst Johan Henrik Lembke och Charlotta Christina Gothilander.

Barn:

 • Otto Hack Roland, född 1846. Riksmarskalk. Död 1930. Se Tab. 7.

TAB 7

Otto Hack Roland, (son av Carl Roland, tab 6), född 1846-10-18 i Kalmar. Student i Uppsala 1863-09-10. Filosofie kandidat 1868-12-14. Disp. pro gradu 1869-05-18. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Kansliexamen 1871-05-25. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet s. å. 5/6. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 16/8. Notarie i första kammarens kansli under riksdagarna 1872–1875. RRS:tAO3kl 1872-11-10. Sekreterare hos kommittén för frågan om kommerskollegii indragande 1874. Sekreterare hos internationella statistiska kommissionen i Stockholm s. å. Anställd i statistiska centralbyrån i och för utarbetande av den kommunala statistiken 1875-05-27. Sekreterare hos kommittén för Sveriges deltagande i utställningen och kongressen i Bruxelles 1876. Kammarherre hos drottningen s. å. 1/11. Aktuarie i statistiska centralbyrån 1877-04-13. Åtföljde drottningen på dess resa i Tyskland 1878. Sekreterare hos internationella penitentiärkongressen i Stockholm s. å. RVO s. å. 2/10. RWaldFO 1kl s. å. 8/10. Åtföljde kronprinsen på dess utländska resa 1878-10-00–1879-10-00. OffFrHL 1878-11-04. StOffItKrO 1879-02-27. TMO2kl s. å. 8/4. StOff RumSO s. å. 10/4. KÖFrJO m kr s. å. 9/5. KBLeopO s. å. 9/9. StOffLEkkrO s. å. 18/9. RPrRÖO2kl s. å. 23/9. KWürtFrO1kl s. å. 27/9. StkMVKrO s. å. 9/10. Förste aktuarie i statistiska centralbyrån s. å. 7/11. Handsekreterare hos konungen 1880-11-16. Åtföljde drottningen under dess resa till kronprinsens och kronprinsessans förmälning i Karlsruhe 1881. KBadZLO1kl s. å. 20/9. Adjungerad ledamot i generalpoststyrelsen 1882-10-06. RNO 1883-05-15. Ledamot i arbetarförsäkringskommittén 1884-10-03. Byråchef i generalpoststyrelsen s. å. 5/12. Åtföljde drottningen på dess resa till Rumänien och Turkiet 1885. StkRumKrO s. å. 6/4. TMO1kl s. å. 11/4. Åtföljde hertigen av Närke på dess resa till Tyskland och Frankrike 1887. Kabinettskammarherre s. å. 1/12. Ledamot av riddarhusdirektionen 1889–1890. Landshövding i Södermanlands län 1889-03-29. Inspektor för högre allm. läroverket i Nyköping 1891-05-09. KNO1kl s. å. 1/12. Avsked från landshövdingämbetet och utnämnd till chef för konungens hovförvaltning 1894-07-09. Ånyo ledamot av riddarhusdirektionen 1896. Av k. m:t utsedd till fullmäktig att i Köpenhamn avsluta och underteckna äktenskapskontraktet mellan hertigen av Västergötland och prinsessan Ingeborg 1897-06-22. StkDDO s. å. 25/8. T. f. överkammarherre hos drottningen under jubileumshögtidligheterna s. å. i sept. OII:sJmt s. å. 18/9. KmstkNO s. d. Ordförande i den av k. m:t utsedda teaterkommittén s. å. 25/9. Andre ordförande i den av konungen utsedda kommittéen för jubileumsfondens användande s. å. 6/10. StkItKrO s. å. 30/11. Förste hovmarskalk 1898-01-21. Ordförande i k. teaterns aktiebolag s. å. 27/5. StOffFrHL 1900-06-00. StkLEkkrO s. å. i juni. Ståthållare på Drottningholms slott 1902–1911. RCXII:sO 1905-03-06. StkStbVO s. å. 15/6. GVSbm 1906-09-20. StkTunNI s. å. OIISGbmt 1907-06-06. RPrKrO1kl 1908-08-00. StkBadZLO s. å. RRVÖO 1909. GVO1M 1912. RÖJkrO1kl 1913. StkItS:tMLO s. å. KmstkVO 1916-06-06. Riksmarskalk s. å. 11/9. RoKav KMO 1918-06-06 och ordens vice kansler 1924-05-31. StkNS:tOO 1918-10-00. Filosofie jubeldoktor 1919-05-31. StkFinlVRO s. å. StkNedLO 1922. RRJohO 1924. GV:sPostJubM s. å. 16/8. Ordförande i riddarhusdirektionen 1926. StkBLeopO s. å. GVJmt 1928-06-16. Entledigad från uppdraget att vara chef för konungens hovförvaltning s. å. 6/9. StkSpCIII:sO m kedja s. å. Ordförande i styrelsen för konung Gustaf V:s jubileumsfond 1929. StkLettSO s. å. Ordförande i ett flertal bolagsstyrelser. Ägde Krusenhov och Nylund, båda i Kvillinge socken Östergötlands län. Har från trycket utgivit: Grunddragen av tyska statsförfattningens historia mellan åren 1806–1867 (1869), Svenskt Handelsarkiv (1876–1877), Berättelser om handel och sjöfart (1878–1887), Försäkringsföreningens tidskrift (1878–1889), Riksdagskalendern (1878) med fl. Se Biografi i Väd. Död 1930-03-01 i Kungliga Hovförs, Stockholm ]] och begraven jämte sin fru på Kvillinge kyrkogård. Gift 1880-09-13 på Drottningholms lustslott med hovfröken hos drottningen, friherrinnan Ida Ebba Henriette De'' Geer af Finspång nr 312, född 1853-07-14 på Säbylund i Kumla socken Örebro län. Död 1926-01-07 på Krusenhov (Stockholms Kungliga Hovförs db). Dotter av kaptenen, friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer af Finspång, och Ebba Lidman.

Barn:

 • Ebba Märta Vilhelmina, född 1881-06-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1905-09-13 i slottskyrkan i Stockholm med före detta verkst. direktören i försäkringsaktiebolag Fylgia, kaptenen i Kronobergs reg:s reserv, RNO, RVO m. m., Sven August Lovén, från vilken hon blev skild 1927-12-29, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1928 med Carin Hilma Elisabet Geijer, född 1903-02-27. Dotter av tonsättaren Johan Gustaf Geijer och Signe Elisabet Wallgren), född 1879-09-25 Eliselund s socken Malmöhus län.
 • Sigrid Aurora Johanna, född 1883-02-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1888-03-18 i nämnda stad och begraven på Hyltinge kyrkogård Södermanlands län.
 • Carl Gerard Roland, född 1884. Kammarherre. Se Tab. 7A.
 • Oskar Louis Roland, född 1887-10-30 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1906-05-18. Död 1909-01-01 genom olyckshändelse i fjällen ej långt från Storlien (Stockholms Kungliga Hovförs db) och begraven på Lovö kyrkogård Stockholms län.
 • Erik Otto Roland, född 1889-09-23 på Tomtebo i Hyltinge socken Södermanlands län. Död 1908-12-31 genom olyckshändelse i fjällen ej långt från Storlien (Stockholms Kungliga Hovförs db) och begraven tills. med brodern på Lovö kyrkogård.
 • Axel Gustaf Roland, född 1892-11-16 i Nyköping. Se Tab. 7B.

TAB 7A

Carl Gerard Roland, (son av Otto Hack Roland, tab 7), född 1884-09-16 i Stockholm och bars till dopet av drottningen 1884-11-18. Mogenhetsexamen 1903-05-15. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1906-12-14. Kansliexamen 1907-04-20. Avsked från regementet 1909-12-03. Tjänstg. kammarjunkare s. å. 6/12. OffItS:tMLO 1913-07-07. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregementets reserv 1915-03-26. Löjtnant därst. 1916-08-23. Kammarherre 1917-06-06. Härold vid KMO 1919-04-28–1926. KDDO2gr 1920-05-13. Avsked från reservofficersanställningen 1921-05-20. RNO 1926-06-06. KBLeopII:sO 1927. GV:sJmt 1928-06-16. Äger Krusenhof och Nylund. Gift 1917-09-29 i Jakobs kyrka i Stockholm (Lovö förs Stockholms län vb) med Ingrid'' Melander, född 1884-06-14 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Dotter av arkitekten Adolf Emil Melander och Emmy Hjortzberg.

Barn:

 • Ulla Margareta, född 1918-12-29 i Stockholm (Kvillinge förs, Östergötlands län fb), liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1945-04-10 i Kvillinge förs, Östergötlands län (vb nr 5) med danske medborgare civilingenjör Helge Vilhelm Tuxen-Meyer, född 1920-01-06 i Danmark.
 • Ebba Caroline, född 1920-03-04 i Stockholm (Kvillinge förs, Östergötlands län fb). Stiftsjungfru. Gift 1943-07-18 i Kvillinge förs, Östergötlands län (Engelbrekts förs, Stockholm vb nr 228) med attachén i Utrikesdepartementet Johan Sigge Lilliehöök af Fårdala, född 1913-07-28 i Göteborg (Stockholm, Storkyrkoförs, fb).
 • Carl Tomas Hack Roland, född 1923-02-01 i Stockholm. Se Tab. 7A:I.
 • Ida Malin Henriette, född 1926-02-23 i Kvillinge förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Dipl. barnträdgårdslärarinna från specialpedagogiska seminariet 1948-06-03. Gift 1949-11-06 i Kvillinge kyrka o förs, Östergötlands län (vb nr 23) med löjtnanten i livregementets grenadjärers res, jur kandidat friherre Carl Gustaf Hugo Casimir Hamilton af Hageby född 1921-03-21 i Oscars förs, Stockholm.
 • Marie Christine, född 1930-06-30 i Hedvig Eleonoras förs, Stockholm. Folkskollärare.

Källor

1 Gravskrift. 2 Ab. 3 Ak. 4 Ak (RA). 5 At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: